Skip to main content

Full text of "Vera Ac Germana Detecto Clandestinarvm Deliberationvm"

See other formats


% SECRETA PRINCIPIS AN- % 

. HALXINI CANCELL ARIA. ' 

■ ' * Hoc eft y ' 

VERA AC GERMANA ' 

^DETECTIO CLANDESTINA- 

^ RVM DELIBERATIONVM, CONSILIO- 

‘RVM, AC'PERNICIOSARVM \fACHIN ATIONVM&c. 
quas corrcfpondentia V NiON iscapiia & Dircdores, duranti- ' 
bu*jadhucintotoS.Rom.Imperiomotibusbcllicis,innonlciicREGNiBo- - ^ 

H E M I c I refjjcdiue, Auguftifsi#ix domus Auftriacar , cxtcrorum Princi- 
pum, adeoq; vniuerfi S. Rom. Imperii, prxiudicium & euerlionem tarn in pii- 
blicoquamEcclefiafticoftatUjinterfcinuicemGommutamntiquxautcrafin- 
^ ^lari diuinaprouidemia, per, 8. Nouemb. infignem contra Bohcmos eo- 
nundemue Coryphacos &aireclas obtentam '» idloriam Pragenlem, in 
ipfis commemoratiPrincipis Anhaltini Archiuis fiib O- 

^unscro^ 


,:v 


riginalircpertx,&:vniuerfb terrarum Orbi 
manifeflacx atque propalatx 
. func. 


^ TAM EXTEKIS ^ AM IN^ILINIS 

. ,JPRlNCIPIBFSy OMNIBFS^E TOTIVS S. ROM. IM- 
fertiOrdinibusytuRcbuspuhlicisy^deliJpmACermand^admo- 
mtionisdttejlatiomfgjgrAtiAjtypupubUcis^iit4t " ■ 

pofleritAticommunicAtA. 


A. P. A. 

Cum ludice. 
1 


= ^ 


tAsmo. ^, DCi XXL 


-m. 
r. ADMODVM REVEREN- 

®IS, VE'NER ABIL IB vs, CLARISS, 

NOBILISS. ET DOCTISS. DX3MINO DE- 

-Cano A. W. & cairetls Cathedralis Eccicfi a; adD.BARProL 

^^^**^*’^®^o-FfancofiutoDominisCapitalaribas>oinni*^^^^^% - - 

bus &/ingulis , Dominis , & ainicis racis f oir . .. 

^ aa J 1 /V2 - - 2 ^ 


obfciuandidlrait. 
D. 7>. HTL TPPFS REX MA GET>01UAE, ADMO^ 
dum Rtuercndi, &InlHjlreSiClariJiimi,poRipmii & Hum 4 - 
nifimi Domini Me«rnatu>cum et ntincUtum fjfet Tethripponem ^ 

vuilfeinOlympiu,P4menionmD4rd4ntnfesprdlufudiJfet& 

vxortmtm Jibm/ftulumfatum cnixam fffe^pomRuin (alum mmbusitMtx- 
(Umduit: 

OT® R T vn A pro tor , tantifquc-bonii Jeui quopiam malo me 
affice! Nan imm R(»ille Cordati^tmus & Prudtntifitnm > obrerum kfuubttti 
Du(ibtt(pr4cUreg(ftjrumproJperum fuccrffum , infoUntergtJliit ,fedFoRxv- . . 

NiE indvlgentiam fufptSAm bibuittcum ingmium nouerat.vt hifce, 
quib. nmirum exitium mo/itur,ptiut aqua mum prtJfcrtMt blandiatur.Quo- 
circa HECvs.Aifa Fortvn a* infiabtltratt , & non altnm ftpiendum vide Euii* 
propter pro^tros Fort v n >e fau^m, in hamftqutntm fttitemiam ita di- pid. 

' J^utati 

Pradiantiorem non oportet iniufle dominari : 

'Nequc fortunatos putarc , Temper fc talcs futures. 
Nam&egoolimfortunaraerammuncnonTumamplius; 

Sed opes omnesvN A mihioiEsabftulit. 

^ ^0mieCriefusfumnufu4f(li(U4t$jprkatHsfu(rUAtft4nturidHiJhfUi:4dt§ * 

A Z Vt 

• *' .at -a ■' ■ 
•.gS'' 


s? 


- H • 


*4 ' ^ P R ;£ P A T l O. • ' 

Kn»j.(^ vinont4m(cue.qH4mrerthijU4iur PbdU9rinm,inqMitnt: Houiocam/ir^ 
>/Mr«r;*.t«numquair. clixciiiqr id cias futuium net:nrquehotnine Felice 
%it4S*U- quamdiuralisnianiiirui iiciicqucnFuniliainfelicen^videtis. 

" Ance^i ( inqiiit Pocta jFoAxvN^ palTus eil,necquemqiuiny.. 

KirTi. pofthominesnatos. 


Pci!» 

^ Ctf. tn f)t» 


«» 


Cii. pr» 
iyUM. 


inucniaj.qucm non Inbricitas eius delufecit ‘ 

— - rou cncumrgmiur mu abili*- 
Sortis quotquot in Imperii puppe ftamu*;aquas = 
Nauigamus,Fcopiilis.(yrtibn(quealcisobnoxias: ' ' 

Nemo cuentui laciiHcaie poflutnus, ad vltimam 
Ltneam priufquam rcrum dcuentum Fuit omnium See. 

Ovolucrem, igiiur, fortunam Iquamcito omnia ex laeritiadcvola-^ 
prate ad lu<flurn lacrumalqtic rruercuntur. 

Ad propiord , Admodum Reutrendt , CUripmi, & DoHifitnti firifVtde - ' • 
utnumiUfWgtnsiJia &gl»n«fipm4 IHUtdipm Iwptrdtorit pEKDlNANoti 
IK Domimtirjht CUrmnttpttii y ddunfmrebtBes fnos Bthtmts conftquutd vi- 
(lotid ynoantrtrurti bufHdnarum,volkbtlifqueFoRr\uj€ mJignttxtmpUnnl ■ • 
nonne lueuUnium (. quod aduei (us ftimulum ca Ititrare duru m fitty ) ttfii- - 
moniHm}nonneprtJfifidnonepprtjfd.vettt4tu m4ntftfi4i'u}nonMlegttmi Md- - ' 
Mmikxi. gtjlrdtu (cut Devs tbrOptisivsMax iMvsp4rm&/uuMtributrnU’^ 
D*‘t Ctjd. j rtjliiufio : Pro!) Dium imnort4lein qudutd 4tiu h4(tn4lorum in Bobmid, \- 

*ftiotporai4Tumqut Prouinetdrum ConfadtrtUontktndtrdt'iqudconfufioiqUd- » 
‘Iitinuountifnniynullo4t4ti$yfxuift4im,4tqutdtgntutitb4bitottjj>t!lit,fd»~ 
gumit prefhlie?(]U4rebillio}qu4lm yddutrfmfuvmuM totiiuttrrdrum OrbiiCd- - 
* put.ginitum 1 qudfrtmtbdntdduttfm pndum Domini infunt^iti quortttbnd- 

4 tumyCUndijhndrumq^molittonumtxiogitdUOy dolor, extquut'uiSedbdd 
mnu TEMPoat s r iti k ,vmt4s,mfignkydt quddiximm yViQoridy&fuk 
i^dhptTUpToftm Ann K\.ritii?Ki^c\pis CANCEiLAaiA.Mri^irli. 
do dtttxit, dtqj ddto ipfofdOo tiftdiumfuity De urn Ugitimi dbs ft confi'ituti Md~ ^ 
gifltuttw honorem fartum teilumque tonfttHdtmum , tiufqut turhdtortstonfd- 
jioni (^ruboriddturum. Plurd btic ( 9tipeffitn)/ii(opedelubensprdStTeo,atdd’!‘ 
mrfdyViSdy&tonfuftpdrti firfitdn( quod4bfityhtini4nimmdmtnibildlie~ 
numfciOy&bumdHdfum mummmfidntidomatit fnortdUstjftobnoxiosbdud . 
ignore )infultdrt vidtor. ^ 

Ahhdltindm igitur bdnete CdmtQdtidm, txmndculd in RemdndmltM^ 
gudm dmt trdldfdtn , Admodum Rtutrendi, CUrifim i , & DoQipmi yiri , c«rw 


prmm^ 


- 4 ' 
PR^FATIO. " 5 

ftimu vm tibi, Domine Dccane, A. 'W. mw qu4mfluriat4 in me , vix vi- 
fum, ixftent btntUcUifehit idee fdcrameffe volo iubioquej pt f^beAm,qui mend- 
UtrfmftAliupneu^dtqumdto ipjim S.C^.Mnieftdtii, Demim nefiri lUmtnnp- 
myhefteydtfinddnt^dtquiimpofterummed ftudU fihiqudnuemmtnddttpmd 
bdbedHtjitumdtmque, vtpuhUco hotamenimento grdtum mtum ammumdU- 
qMmodoergdbtntfdilortsmeoscJlendtrem. Vosommis^ fingulosdtuind pnte- 
hunt cmmtnddnt, Rnptim e Mttfdioh meet. Aug. A.CM.DCllXX» 


Rev-.' V eftris Dig.. 

Obieruanciflimuf Client 

Peb, Metatues&n 

Raphael Snlpicias i 
Munscrod* 
?' 4 ^ 


'--'n 

•xX 


m " ■4=^. 


A 3 


LECTO- 


I 

M 
.If- 


iT- ■ t- 
B vs T YPIS PvBLICIS Dl.V 0,1 G A N D I« 
TradaiibusacqDelibm»atnicecandidcqueLcdlot.ple- 
ruroqucPrsEacioncs przBguntur, parcim vr cam optic 
ipfum , quam eiufdcm au6^or de meiiori, v(i aiun^noCA 
com mcndencur : partim etiam.vc cetrus quidaii) Pacro* 
nu5}Clemcncia,taiior,atque tucelaimpetrencar : partim 
dcnique vc decentcs graciaram adlionesprocxhibicisbenchctisMe> 
cocnatibus pcrfoloantur. - , 

HafceScfunilesiAtufmodi obcondicionesnuilaheic Hngulansa- ' 
Hquapra.‘fatiorequituur,quippe cum materia ipfa,SECit.ETA,nimi- 
rum,PJUN ciPis AwHALTiNiCANCELLARiAj^^in quadc- 
ploranda intempccies Bohemica, & exinde fubfequucus curbulencus 
ftatusGcrmaniz>aliarumqueProuinciacum,acmotusquanvniuec- ^ 
falis,ttadatusi conrulcatus»dectetusiarquecamdcminefrc^umde- 
du^used ^&quodpIuraidiurmodigrauidimafccrstaatquedlande- 
^linxmachinaciones luccm adipexerinc,in vniuer/o cerrarum<ocbe 
(Cantamruifamamexcitauityvrquilibecciusrei rdentiamaxurnopece- « 
' tangatur. 

Autdoret, pczterea, pcricttlofo'claodeftinarum idarnm machina- ^ 
tionum,vtpoceC h r i s t i a n v s Princcps Anhalcinus,£le6locPa- 
lacifttjo A chimo-Ernestvs MarcntoBrandpburgicus,Ai-R*' 
recht vs,ComcsSolmenfi$.Voi.RATHvs d Ple(Ien,D.Lppo i c * 
, GAMERARxvs,&c.AcHATivs&CriRisTOFEkvsaDona,&c.pci: 
fe fat noci>inlu(lri ptoiapia otiundi,&iu fundlionibus Bohemicis no- 
xpioatitqiiieciam (vtiexconccxcuItquec)propriisruisroanibusfe(ei4- 
prosprodidemnt.Icciccdhocopus due tradtacus.re ipla> commemo- 
' cacouun Aaftorampropdum opus eft, exceptisaliquor f vcLedoria^ ^ 

^ . raediiaadji 

“ 1 - • ** * ^ 


.'X 


riDEVtSS. AD non trio. T 

. ♦-I .. • • 

SneditaniloatqueteirpusinucA'ganclomoleflialaboreque fnblena- 
retur)ab initio & fine naiusoperiscircun^A^tiis, qnxiiuxra reig^As 
fetiern,aliqQantocl3r.usrxplicaix,&aliquortin oufiius piqiudjcii'm 
vcrgcntcs,not®,ad'nieliorcm infbfmationem ('abfquc vllo quxfito 
decote vcl clcgantia ) adnexxfuerunt. 

Nuliam icaque ahum Patronum jamicumtclemenrianijrauo- 
^rctnjvel protcftioncm Anhaltixo-Palatina iAa Cancella* 

K 1 A qoxric, quam ipfam vctitatcm,cius cognicionero,ipram iu Aina » 

& omnia deniquefynceramioimeqitefucatacordatCuiuAunqucAa* 
cus&conditioniseciamilla Ajcrinr,quxnondumcaxathodierno,vc<i 
rum etiam futuco cempore,anfam occaAoncmaue na<Aafunc,vtvide- 
licet raundi bodiernum cutfum (eduloperpeodantt rcbusque fuis Au 
dioie inuigilenc. 

Equidem quum Tragocdiz huius Am^lores myAeria fua adeo 
clanculum tradlauerint,atque,obillorum publicationem,paiuas la- 
ne gradasrepeniuriAcntf quemadmodum etiam non minimusexi- 
pfocum nuraero hancrepetcoram Otiginalinm ia<^uram > plutir qua 
ipnusregnijProQinciarumyimpedimentorumqueamifljoQemtfece^ 
sit jnihilominusctmenpijadcommunenl ralucera,incolumiratem, 
profperitatemqueinclinanter animi, curaprirois ij , qui forfican pa Ai, 

' vel ctiamnum paiTuci funt>DEO T sr OM vmo M ax vmo eo maiorcs 
perfoluenc gtatias , quod iAa contra ipfos aliosqueiufceptaconAlia 
^ iuAo tempore a Ac, vti aiunt,io medio anxtetatam,dete6iaf«crinr, 
atque impoAerum quiuis^ cui fidendura credendumve Aet, icdu- 
lo poflic auimaduertere , ni cum tbrjgihtu , qui fero rapiuot,/f^errr 0 <- ScroPiiryJ 
lutr’a. gesiapiuc. 

' EpilogilocobeniuolusLe^orquoqnead(nonetar,qaodhic KB. 

Tra^atos in trta capita yel membra diftributus At.Quoniam vero pri 
vfiTmm cum tertidferme correipondeatiAc alterum principale mem- 
brum Eec:iccircomodo iamcommcmoratlim mem brum moxprm’t 
dpioiorettum eft. 

•EPIGRAMMA. ' 

. Xj^tqmqmddgUiUntggk:contr4ri4verbk 
^ lum^tfitri dummuduiNt i4ovii>E7; 

^lMjio$froctrumm4UcinJpir4ti»Rtgts 


X 


h 


V- 
-r.: 


m 


8 ' ilDEUSS. ADUOJ^ITIO. 

RtgkinrxmumptrtfrittumpofiereMjrtem 

0((nUe fas f ft ti^mtne I Sf.mov I t) LT‘y 
StUidtartUktt Rc^estjue, f'rbtsque. Dints jxt, 

Orhmc^giivertere-.l^BMoviDFJi ** 

Ne ;.fo viDET : rtieat rhifls'n licet omnuviBm 
Pciipalmtnr.astiawdHitcNtuolEGiT. Q VaM ImPPRVESTTC ^B'.LTS MiRABTLH,AtQVR fNFFPAirt- 
Li s VoLVNTAS . conlili'jm,fapfcntia,dirpo(uioatq'iepcrmrifi'* 
Do'iiini ficr,^ai filoriwirabiltjPf.^^.v.y.CfresincpmtrfmMbtlafacii lob 
5 v.^.(ycitswtudu,tinii (•in»i.tt{lprofundtiM IM'alm. \ 5. v. y.rd .inquanis 
Sacro-Komanum Iinpcnum G eam an i c^. N a t ion is pcrtar- 
batis tnrbulcntirque Ivfcc tcmponbus iuculentcr Tatis vidit, atque ' 
in hodtef num vfquc dicm magis , quam durante Impci io , expertum 
cft.Q_>3^T'uis veto inccndium,ab initio in Bobe<Tiiaexorcpin.moxa-^ 
lia qnoquc Auftriaca rrgna & hircditarias Prouinciasinuafi(Iec,8c 
camriotctitcs, foecundasadoitmemhumanigene. is ncccillcace ID ab- 
undanics,ditiflGniai,arqucadeopcr fefeinuincibilqsProuindas'de- 
uaBad'ctyiDultisque inlocisinfauillas cineresque refolaidec , atque 
inijldcm tot innoccntiifimoruajChriftianorurn millium prcciofiC-^ 
fMiusrcdemprusranguiscifufusfiiiflctiqucmadmodurDiHuddeifilo- 
randavefligia&ruderainconrpeiflu tettamur.ommbufquepoflerit, 
donee roundiisdurabit.viuum quad exeinplutnerit, quid nimiram •« 
nodris tetnpoiibus, nobis ipiis per malasnodrasadiones anf moc* 
calloncrDqueprxbenttbus,rub(cquutumfueiic:nihilominus tacnen 
’ fcaturigines.capitalcsradiccs.&ftindanQcntaliaconniiaomniumct- 
iam in ipfo Impenj medio exortorum motuuro atque tumultuum, * 
multoante pnrpaiaca,impulia,& tamdem.Boheraicz intemperiet 
occafloneidiuolgataatquc ipfo fadto inefFedum deduAa fuerunr. 

Idque potiifumum hoc modo , quod quidem principales tn« 
uentotes& diredbores aliis illud negotium facile yfadu haud di£« 
die, pulcrum , artificiofura, pium , ab ipfotura pafte per omnia viile » 
ede perfuarerintiipforum aliquos,ex priuato interedentcadfedhi, 

• veltamquam in te communi Euangelica partim totos in foam na& 
fampertraxeriDt,non medioxumam fane partem perfucarasperfut* 

• ' fiones intaocam incommoditatem przcipitatioc > vt eamdem dbi 
y ipfi non fdlutnmodo non impiimere » veium cciam (efe iceruin ez« 

’ ^ . indis 
TIDEZTSS, ADMOVUrny. ^ 

'mdetetricaccneqaeat* Nod pauci quoque propria fua conrcientu 
*eoada£li fateri iam neccilucn habenr > iefc fedu£bos,& quut damna , 
prasiadicia^pcricula &calamiratrs fuilinuerint, & quam grandea pe> 
-cunix lQmm;e , quai ispiut quzdaro ciuitas eiufdemve inqutlmi 
magna fblerria , molcftia aique labore per f.ugalicatem atque par- 
fimoniam honcAc curraierunc , paucis dumtazac nunc ab annis 
hue collars ,, vcl'pofiut in aquam conied® , 8c quot locupletiili- 
mx prxpararibnes cum rurmenris /mitnitione, anuona, omnique 
appatam, ad manifeftum bellum pcrneceilarix , inftiturx fuerinti 
6c denique quot incommoditates Euangelicz Vnioni incorpora* 

. ti cOrreipendentetque Ordines diiltibutione armotum yTuftenra- 
tione proptiorum fuoriim fubdirorum Proaindalium»ciuiumi&c. 
randenouois itidem , dtrtbicoriis , hofpiciis ,inilitariura fopiamm 
ab Vnione coorcripcarum 8c Bohemis fubAdio auxilioque rramii^ 
/arum tranfitibus, direptiombus , latrociniis . caiuraniis , aliisque 
hoililibus attentatis , aliarum nanonu<f) in humeros fuos propiios 
deiiuauerinr. 

Similirer qriod ctinde R.omano Cx^rex M. ciuiHemve domut 
exercitus omnino in S. R. Imperium in quo illi 8c ifti. ifte 8c tUi 
CxfatexS.M.duas antehacimpuAras & aliquandiu poileilas coro- 
nas» vna cum incorporate, aliifqne Auilriacis hxrcdicania Prouin* 
ciis.a capire fuo auellere , immo camdem in adipifeenda Romaha co> 
ronaomnibusviribasimpedircjcommcmoratamque domum^vna 
cum Romano 'Cacholica reiligione plane opprimere conati Ainr) 
conce(Iecir,inibique, cum bella abfq; decrimenro atq; damno neuti- 
■quamgeciponjnc,tarn nocentes&audores. quamalijquoquevidnt 
cum prouindis & populisfuis mulcismodispadneceiuim habuerint. 

Qjpfa£boRhenanx,aIixquc AnitimxProuincix carumdem- 
veinquilini, cum primis'Wormatia&drcuraiacfntet ab vnius vel 
•Icetius partis militibus in prxrcntemperrarbatumilatum,extreniam 
que inopiam partim reda^i, partim vertrin exilium relegati Ant : agri 
incultireliinqauncur:Ordinumprouencus&ve<^igaIiaexcenuancurj 
imminuuncur.’Vibium ciuiumqueMcchanicaatq; Comercialabefa- 
Aantur : TubAdia in ardum rediguncur : & iftx ('vrbe^} ad fupei Haas, 
,^fumptaofas,ciuibuiqae multis in modis oncroAii exxdificandai nau* 
>$duones&propugnacula indcantur. 

. Viccveruquoquecenras>conrnbuciones,aliaqaerubdiconim 
fp - B * onerofa 


•a 

% 


10 F'lDlllSS'. ^DMONITra 

I 

oncrofa onel:a<]apl{canmr,immotri: vti qoadrapliciter expnroun^' 
. tur , & mired fubditi , vna cum conkigibus & chariflimis thod pigno- 
dbus ad imedorem Wque mcdoliam exfuguntur ; annoi redicas 8C- 
proucntus,prz(cirim vero ciuitatum Impcdaijum Commerdaiadier* 
adhucimpcdiuDtur,&rcnduiim,pcrcont3giofasgraiIanteslue<)aa«« 
nous cadtatem , Sc fubtradionem humanogencdncccflatioiumvi*'- 
Aualiotum pailim abfumitur. 

Sin vero nunc rebus noftris ferme defperads minime inuigilt^’ 
re,nequc a tarn pcrniciofis detedtis ( laudctur fumma Trinhas|con- 
filiis,intcndonibui,&infidiofii pradiciscciTarc vcl caucrc velimu»i^ 

proculomnidubiop!enadaruinaRoraano*Gc^aniImpcd|,qao<{'» 
abanteceiToribus&clianflimismaiodbus noftris,pcraliqoot nunc" 
fccula, contra cxtera$nationeshcroiceconrcroatum,ampliatam, at 

ad no* translatum eft, Ipfiffimis noftris temporibu*. per cxaccrbatutn*. 
plane ob:& excatcatum noftram animum , cum perpetuainexcinguia^ 
biliignominia,pr*iudicio,acinfigni bonar fama: macula, metuenda* 
&commemoratum laudatiffimum , NobiIiflimum,heroicum Ger- 
man I N ATI ON 1 5 Imperium, quod hadtenus inuidhim.atquea- • 

Ui*gcntibusterrorifuit,iam peregrinis, 8f finguli*fcrme, przda fieri? 
acforfit«n(' quod taraen malum Devs Tbr Ottvmvs Maxvmvs * 
clemcntiffime praicauere vclit^in barbaricam barbad Archi:& h«re- 
ditarijChriftianinominis boftis feruirurem redigi oportcat,qui ta- 
raencum.omnibus Chriftianoruminimids,cum mulro minod po- 
tenda,fumptu.prarparadone,& coniundli* viribus (qucmadmoduitr 
dumtaxat duobus nuncelapfii anni* in S,R. imperio Sc viciois regnir • 
▼idcrefiiit^plane a Conftantinopoli peJli,prouindzque XQrcicar>at- ' 
queadcorotiu* OrientistradiusitCfumadCImftianitatemrtdacuc- 
que'tramferri poller. 

Cum vice verla orani* ifta, non facile fiadeou* confpedhiatqoe 
audita Chdftiana przparatio bcJlica inter Chriftianos, in propriunr 

iplbrumdetrimentumacqu^pernidemiexcitaca,armafiia,tocroenta? . 

rounitionesque bellicas i contra propriosfuo* confanguineos,agiu- 
coSiVniufque qualKorpods membra, non fircus quam inter capiraler 
holies fieri con^euic,vlurpauetir,omnino cum modocommemota* 
ti Archihoftis Turcid lumma exoptata occafionc , qui per hancc^t^ 
Ghtiftianorum propriam Isnguifitibundaroctpitaleminimiciciants 
quam abfqjfipgulatiexternaadfiftenua,nulJoanimaduertence, rani . 

anifift- 


riDtiTSs. JiDifONiTro. n 

' tutificiofe promouere poccft, plus emolumenri contra fe ipratman- 
trcmamperntciera prccipicaoteniGectDanico«vieinam nacionem ca* 

. pcaCi qaam cu omni fua Occomannica pocenciajicq} Monarchia, qua> 
dia eciam ifta daracacaiier,e£cere poflqc : cumprimisquod Chtidia> 
nam.cunTS.Rom.Imperiifanguiae&infinicisrumptibusmulcisnucr 
annithecoiceacq; mafculetucacum ftrenueqjdefcnfum propugnaca 
JunifHvNGARivfiREGNVM^interfeipfumdiuifiimiexhaurturajde- 
(blatam fict.&potiorparsinTurcici mancipij fiuc Vafalli, Gabrie- 
lis Oetlehemi videlicer,manibusconfl(lac. AdBohemizcegnum, 
eidemveincorporacas Prbuincias quodauihrCtcaEdem ad maioreAa 
« fane S.Roip. Zmperij partem, pecunia,pdln^qne,&populrsexhau- 
ftarfunt :exacerbattquoq', igcer fe inuic^^fnimi (uanuc vfq; conti- 
naataextrc*rnacottidicmjgi»magisq;cumuIant,Ottomanni'cacpor- 
txexcremam opem auxiImmq;implorant,& fotficanfeipfosproti- 
^usaimipro confnncluri funr. 

pROH Devm immorralemquamelegantifCroi feie^iffimique 
militcs.vt iamcxtecas^nnumerabi^cs,innoccntes,rainirocq;intcref• 
^cnte$ pclTtirndaras ani mas taceamusihifcc duobus annis,vel per natu 
nil's fabUdij defeitum, vel per armorum, Ignis, morbommq; violcn- 
riatn abfumpti iam?$i quis rani Vnitorum in S.Rora. Imperio, quam 
St^dcn(ium,Hungaroram,Hohemorura, incorporatarum confocdc- 
ratarumque Prouindarum, cam CxfarcxS. M. eiufdcm laudaciilimx 
domus , & Romano- Cathollcoriim Ordjnum numemm hadbennt 
conferiptarum &rj'fl;entatarum militariumcopiarumadamuillmA- 
nthmeeijj^ trahere velir,procul omni dubio vltra centum virorum 
mdliadeprzbenfurusener. 

Qmd autem vnanimi omnium confeniu contra hzreditarium 
Chiidianinominishoilem^adrOtalemPrirco-Romanilmper/ireiiaa 
ntioncm.efiici potui(rer:cumiam illiipH Tragoedix Ifcius atuSoresat 
quePrimipili intendonem iuam non modo non confequuti dnt.verii 
aliosad armorum arrcptionemincitarinr,&, quod Chridianifeipfos 
nmtuo^ramquam mcenHinmi capitales ho(lesjc6(ump/eriat,in pro- 
ptio fuo fanguine manus &arma iiia commacuIauerinc,amicus & or- 
do,alterum, iubdiii fibi i Deo ter optvmo ma;c vmo legitimo roo<* 
modoque pixpodcum Magidracum , hi veto excitatos Sc ad arraa 
- compul(bs,petrequuti dnr> vnice & folcltn anfam occadonemq; prx- 
bucrint? 

z ^ ' Dcincrc- 


r» 


T f D B L I J 5. A DUOS IT 10. 

De iaccedibili haiflenus ad id impenfo faropra mioime ianfne^' 
ccflumvti(liusrauoncnuncamus:quiIibet nquinemordof ciukasdC 
communio.crumcna^armanienrario.horrcisqucfiuir.entariisinfpe** 
i^ts.refiduuin a(q',paiuum fane cmoiumcntam proculomnidubio 
facile deprarhcnder,ciiinpriiTiisautcinilli,qui in ciuitatibusad nrgo- 
tij ifttus promouoncm pccuniam fumminiiltarunc , redditis fuperio- 
ribu$&commnnionibu$ruisrationibus,lucfDm.vel potiusTammam 
iadluram iirccupcrabilesquc feime impenias manitclltfnme perce- 
ptucifunt. 

Id nicherculc fideli iymparriorx cor confiingac , qaodbxc 
chorea, & otnnis lAa l^^Co-Conioediatin q^iam S.Rjom. Impe- • 
rium, vtiiufquc rclligioflvOrdincs, quemadmpdam 6i Bohemia^. 
Hungaria, &c telliquxtocorporatx, contbederaca; Auftdaca; hxre- 
ditatiz Prouincis przcipitatx func , mddo per paucas dumeaxar 

E eifonas inchoaca 8c a€Ia fuerit, quz camen in propriis futs cordt^ 
ucaliter adfc6tz,& adiones fuasoccultoatque clandeftino mo- 
do CO direxerunt>ahud vero in S.Rom.Imperij .Coniitiis^ali'irque 
publicis conuen ibus , ram oretenuc quam feripto comprxhenfbs di> • 
uolgatos patcim odioibs T ratflacus , tarn deceris , piis ,dcaotis , tam*^ 
quam.Patri^&Reipublic;in(eruientibus,fidciibus,ryrcecis,Germ'a- 
nii f attamen modo fucatis) verbalibus dedudliunibus, muliifac^is 
Legationibuj ( nimirum vnicc& folum ob communcro periclitan- 
teroEuangcHcum S(atum,GeTmanicam libcrratem,exceram perc- 
grinumquedomina(um,dcco'nicruationem£le<fIota]i-Piindpaljum< 
familiatum cunccrnrntcm j ram propriis fuis confGederarit, quama-- 
liis AuguilanzConfjTionisOrdintbuStinfuam naflam confoedera- 
, tlonemq',aIIiciendi$,& originali fuaintenriooe promouenda.propo- 
.fuerunt.arnHi;icrcinculcarunr:alro'$veroparrimblandisadulatoriii' 
cogaticntbus,pat rim grauinimisinrc ntan's minisad frrdus illud com 
pellcreconariiunrmihilomintutameninododidiisproptiisluiscon- 
feederatis , vr de aliis iam taceatr us , vci am, genuinam , inrernamqut 
fuamintcniioncmnonrruclare aufifunr.fcd in conclaui Senarorio 
paucaiumdutt)caxarpcirunaium,cianculun cunclura,iollitata,ar<q;, 
occultara pcrruanlir. 

Eo magis-magisqne etiaro cottidief poAquam Spirirus CaluinilU- ^ 
cos priniurn , ramquam manfuetus errabundus Spirirus, qui facile 
kCc,‘Scinc^, informah patirur, &.modo.fub.deuotione apudt '' 

4 & penea , 
TI’DELISS: ADiiONlTlO, jy 

ftpenes alios paciGceia omnidebitoobfequioyabfque ofFennone 
vllius infancis viuendr,diuerticuluiD Tuum rogando tnGermaniaim * 
pecrailcr,vecerem veroho(pitcn},iamparumpercaIefadlus,mulcis in 
locts abfque vllan3iiericordu& conHnifcxacioneloco prpuli(Tec,& 
plancadEledboratus,Cxfarco*Rfgiaq;Sccpcraanhela^c.}animad- 
uerflitn fuit , ignem videlicet Tub cinetibus laricare , & ilium mulro a- 
liud quzrere: qqodietiam illud, quod hie fpirituspubliccprzcezuity 
, &aiiis>ipros(^vtifadum) in fuam na(ramalliciendos,pei(uant,non 
legitimusfcdpusatquerundamcntumiled quodidiintenrionilonge 
alia meta& fcopus przbzus fucric : Similiter quod omnesiftiufmodi 
£slfx impoHdonesf qu« Romano*CzfarczS.M.& Romano-Catho- 
licisOrdinibus.iplospro pub!icishollibushabe|idos,&:contraeo(- 
dem clallicumimpetrandum,minusingenueimputatxfuerunt) non 
ica,vti turn temporis pranendebatur , fed longc aiitf r conrparatz fue- 
jCtiam Cacholicorum animum inccncionemq; nonelle»qaomq- 
doipdsCiaatrdagmtammaffifi/Idnf^i/tyerifafemJidaiEngivoluir.- 

Quocircaex parte Gatholicorum onerofa HUaunodifigmenta' 
&Tal(zimpontiones vetillimis,zqu)inmi«,fidelilIimirquere(olutio* 
nibus&pellicitationibusitexumrerutatzfuerant:expiena ilia pro* 
tcflatione fcmperlibi releruata , quod videlicet nihil aiiud , quam fu- 
umius,S.R.ImperiiConnitutiones,&tamcarereqniritamtmpetra* 
lamque olim facto* prophanam paccm,relligionem, ciuilemque po* 
Ltiam cuncernentem pollulatcnt,rogarenr > & cxoptarentrquodque 
noli VQum , vel altenimi^ugullanam confedronem amplcbientcm 
Oidiium in fua Prouincia, iure & lutifdidltohe turbare acque onera- 
re,mulco minus ( queadmodum aliquot calida ccrcbclia Sc irrequieti 
coti niiarii fcfiptiiarunrj exilio mul^are eumdemque tarn Prouinciis 
quampopulisfuispriuacevmquam'inanimuminduxefinr. 

Etquoniam aliquot PrXcipuoium Oidinum atque ciuirarom 
A.C.M'DC lliX.inclhoata,& triennio poA,A*C.nimirum M.DC.X 
inrnanifcftum bellumcrampentiaMarttaliaCbn/iliaaddeftiDatum * 
feopumminimeperuenerinr, Scintetcilenterlmperialcs cioitateti* 
pfo fado nur>cd( ptzhenderint»quod prirr.ura Correspo nden>- 
T.i iCjpaulo poRverc Vn lOKi ipnimpli(atifuerinr>vnice&rolutn- 
jDc^do oblpcciofam iftaroprztenllonem , quad hoc modoiplarum 
pucaiitiumtefliturionisDonaucrticzgrauamen tolli debeat: idud an 
tern helium aGeneralibusmultoaliiergcdumfuecrt,adeovt nullnm 

B ), exindc.' 


T4. riDlLlSS. ADM-OmUX)/ 

exinde ci'uitates aliademolumentum fpeixtepocucrinci qaat»vtiMi 
pcrrolaendaroaleconcencarummilitum.atqueeoramdetnofiictaU- 
jDm ftipendia clauem ad zrarium ('caiiam vatgo) porrigerc neceiram 
iiabuerint;intcrcatdoneaoccadonerapraca,Coiyphziiilt przdper 
os aliquot Senatores , quod nimiram Imperiales Ciuicaces , ob id, 
qnodaliiinipfaruniintcntionem molircntur.airario ptzFedt &pei- 
(blucores elTe oporccat,adhorcatifunr: qui fane, rcrponfionit loco, 
lefe ica ccfoluerunc ; manifcdo iam deprzhcndi , quomodo videlicec 
resfcfe cum ImperialibusCiuicacibus habeac,quz camen impofta- 
rum non amplius ica (efc feduci palTurz , multo minus iiliufmodino- 
gotiisfelc implicacurziint:ca propter, beilum^isrelinquendo, pa- 
. cem Icdari cogerencur. 

Equidem (i mox ab inirio iiliufmodi arbitris perfonis , que 
procul omni dubio aliquot przcipuotum Vnionls Ocdinnm clan- 
deftinas machiaationes fatis mature , ecu ex vngue leonem , cog- 
noucrunCfin Imperialibus Ciuicacibus obedienria przftira fuiflet, 
Sc non alii , perSpiritura Caluiniflicum intiammari , partim (e» 
ipfos immifcuiflcnt , partim loca , quo melius apud iftani Vnio- 
ncm oleum igni adftindcre pollcnt,occupallcnt: vetustum com- 
mcrooratx Vnioni belli neruus, ram pcccuniam , quam munitio- 
nem ,przparationem 6c fubminii^racionem omnium necellariorum 
requiutorum concernens , fubtrahi , &eo ipfo plenaria Dohemomtn 
defedio, cum omni exinde repullulata tntemperie, przeaueri po- 
tuiilct. • 

ItaSpiritus C^luinifticusailuta ruafaIlacia,&falUci funaAtt- 
tia,peculiareis aliquot Imperiaies Ciuirates obc<rcando,iil<lemue 
glaucoma obiiciendo, in tampericuloium labyrinthumiterumpra:- 
cipitauit. 

Quamuis autem iftxCorrelpondcntis Vnionis inlidixtConH- 
,ita , Scadliones ( vti paulloantediximus jnonadeooccultzper- 
nian(erint,quod nonaliiexcircuroftanciit eafdem colligete &con- 
iei^are potuerinc, quemadmodum quidam qui iHiufmodi cechna» 
rum non adeo imperierfunt , non vna dumtaxac vice, tarn oretenus, 
quam per litteras illud ipliim latis fuperque innuerunt, atque,ne 
Refpublicz fefe ita Icduci patcrentur, eafdem obteftati func: nihi- 
iominus tanpicn ,pb fidelc lilentium Caluinidicum, cum irte^ta- 
•biiibus , fitndamcntilibufque probationibus veritas aliquandid 

adhuc 


riDELlSS. ADMOKITIO. TJ . 

cdfiacpiemloportuic : cumprimis quod Spiricus CaluiftiAicus cx- 
ciamacionibus»proteAacionibu(,&obccftacionib.Cr4m^#n(trc«04W, CrMmht hh 
reteremque fuam canti!cnam(Vcm iftam lueAmdcfenfionctn Ger- 
'nianicclibertatis, rclJigtonis , Priuilrgiorutn ,iurium , atquc iurifdi-'*^* 
^ionum , contra Pontiricio- Hi/panicum dominaturo , conccrncrc*^ 
repetietic : donee D £V5 ter Optvmvs Max vm vs ram per- 
nicious, diurnofuo honoti, 5'ac. Romano Imperio , ft omnibus roci' 
usterraramOrbjs ChriAranis Monarches atquc capicibus ediatnetro ’ 
quad cepugnancibuscondliis dnem impofueric,&, iuxta ineAadi- 
lemimperfcrucabilemque fuambonitatem acqucSapientian3,I(iui' 

(Aidimo Romanorumjlmperarori Ferd inando I I^in vniucr- 
fo mundo notoriam Vidoriam Pragenfetn cle^cntillime largjms 
fuerir. ^ ' 

,Per qaam , penes alia infinita diuina benedcia , cumprimis dia, I.Mcmbru 
ittXtaPialm. c xxxv.’Tcrd quarto, iempiterna miAricordia ergadi- 
umin terrisconAitutum fummum cotiusChriAianirttis capnr,Sic. 

Roman. Itfiperium.eius ddeliidma membra, ftquod illud atotali 
luina etiamnum tciAum raitumqnc confcruecur,iacisruperq(icap- 
paruit. 

Hi Quod pari modo, per eamd.*AuAriaco-Pragen Am viiAo-H-MeiuVr,* 
riofamvidoria,hucufqi fummo dientio occulcata pemiciofa condlia 
arque machinationesfquocommodius fumma capir.i cthronislu- 
is detuibari,lmperiiim,rcgna,5^Prouinci*«d alios transferri, no- 
uaregimina incroduci, iub fpeciofo prasrexcu alii pratuenirt , op- • 
prirni, rclegari , arque adeo Caluinianorum deliria introduci po- 
tnerint.j Devs ter Optvmvs M a x v m v s vniucrib terra- ' 
sum Otbi detexerir , & prarcipua iAiut imprcAionis capita,eorunf- 
demue fummos OAiciales & inArumenta diredloria , cum propriis ^ 
fuisautographis,0(igfnalibus.arqucdocumentis,inrummaiprorum 
a Autia conftKierir & rubori dedetit •' quz S'eripta Ci^ristianvs 
PrincepsAnhax-tinvs ( qui tamen alias pro Genetalifli- . 

ino&praecipuobeliarore inintimis etiam condliis femperprzdica- 
tosfbit.) inabARCAKA sva C a n c e ll ar i a fiiga abfque 
vilo dubio ex diuina prouidentia poA A & d tergo relinquere aeccA 
fumhabuir* 

iIII. Devs ter Optvmvs MAXvMvsquoquepertpticsnuncnLMcml# 

comemotatam Au Ariaco>Bohemicam Vidioiiam toti oi^i terrarum 

manife- 


f 


\6, FIDEUSS. JDMOKITIO. 

roanifeftarl voiuicquam debiles, naaci,&iDcoD(lanteshuiqamn^ 
ftutia;,conniia, machinationes , co^faederanones,abiuiauones , ab> 

' dicariones,vires,pot^ix, &(lratagematabelIicanenc,qiiaBn6cum 
Deo in nullum bonum Hnem fed cxaccrbatilliino vindidtzquc cupi- 
doanimuad fablacionem daiini ordinism condicucoruomundano 
regiininc,& oppreilionem fui vicinipicctidipfum fiat cutn manife- 
*dil{imu.propriduericulo&adcra£bioneCh<iltiaainoniinishodjsh»> 
redicarii, velciuldcm mancipii& vaf<illi,omnibufqiie adeocxcreroi.- 
cacibus ) fu cipiuntur. Cipittnim Dem huiusfecultfapunttsinfu4*ftuti4,(jr 
pernutpfum ipforum con/ilutm confitndtt :(onfilt4m4lorum4nteMtrtit > ue ipfo- 
rummanm mahmloifuM mttnuones ad finem ptriiu4ttt V. verf.xT i. 
&x 1 1 1 . 

SBCVNDVM MEMBKVM, 

A d SECVNDVM MEMBRVMDETECTORVM,&in 

AnhalcinaCancellariareIic(orumOrigina]iorutn,Con(IlioCttm« 
Scripcorum,Indni6lionum,Legacionum,Correrpondentiarutn&c. 
qnodaennee . b:niuolu$ ie<5^or de przeipuis pundis &articulis, 
inqiiibutVnionistntemiopociinmamfundacafuiCi&dequibufdara 
Bohemicorum motuum , abdicationis, nouzque cle&ionis dccum* 
danciis ptius admonendus eil. 

Ec I.quidem V n i o n e Mdumtaxatad proptiatn defendon^m, 
contra Cathoiicoram conlilia & machinatioacs, nullo modoautem 
ad vllius hominis ofTeniionem. 

II. NeqacaducrfusRomano-Czr.Maicftatem, 

III. Mateo minus contraS.Rotn.Imperium, 

I V. Sed multo pociusad conlcruacionem CzI^S.M.dignitaciSa 
officii,honori$,atquercputationis, 

V. SImilitccad profpeticacem incolumitatemque S. Roman. 
Imperii. 

V I. Ad vindicationem GermaniczLibertatii ,PriuiIegionirn, 
communis vniuerfalisiuris, bene fancirarum faluberrimarum Sacri • 
^ Roman.ImpcriiConftitutionum,Sacro-propihan*paci«,curoprimi* 
Euangelicz a Catholicis coangudarz relligionis. 

VII. Adpropaguionemexopcaczpacis.&rublaciotiem onmfs 
diffidmtuc. 

VlILCon- 


TIDEIISS. JDMONirrO. 17 

~ •.YIII. Contra Pontificio-Hi(panicutniugum,peregrinumdo- 
'xninacum atque (cruiruccm. 

IX. Ecpropteripftsonerofagrauaminainitam infticutamque 
eflc. 

X; Confoederatosfcmpftindefcndoniscerminis, quicte,arq; 
-pacidco ftacu pcrmanfi(fe:nihil hoftilicerattcntafTe.'nulios milices c6> 
fcnpCilfe : velprxparacioncm quamdam beilicam inftituiilc ! ptiuf* 
^uamaCatholiCislaceditiadid quad coadlifuerint. 

XI. Vnioni dc adipiTcendo vllo CatholicoEpiTcoparu, 'nihil 
TOiquam is mentem vcniHe , neq; Ecclenailicis bonis inhiade. 

XII. Qaemadmodum & czccri S. Rom. Imperii liniftci incelle- 
dlus,icaquoq;exorcimocucinOohemia) Vnioni curz dnc,eoIdem- 
qae ferio detcdcntnr. 

XIII. Confocderaros & Ynionis GeneralilHmum nihil arapli* 
ns'deIidera(re,quamquodcommemoraciBohemici mocus, per bo* 
namedia,abrquevllaamplificatione,vtrimqi,camincerCzraream 
Maicd. quam infurgentci ciurdem fubditos , mature latis, & qaidem 
fub iplis cineribus iterum componi potuerinr. 

XIV. QupcircaiproSjCumprimisautemElcdkoremPalatinum, 
Turamoperelaboradet&tam CzfarearnS.Miicd. quamipfos eciam 
Bohemos pec delcgatos fuos oretenus comprehenfo Icripto ad 
idadmoniMde. 

-XV. Deco vniiierrumterraramOrbem SeptemuiroPalatino 
tedimonium perhibere necedum habere, cum adnexisgrauiihmis af- 
firmationibus Sc protedationibus, eumdem videlicet Palatinum fiio 
officio fatisfecide &proptereaab orani metuenda intemperielibe- 
rumiromunemqueedeveile. 

XVI. De nouaBohemorum ad Eledlorem Palatinum deriuata 
cledlione, ilium ('Palatinum ^ antcanequicqcam refciuide.eam* 
dem non ambiide , mulco minus doloHs artibus quzliide, fed id dn- 
gularem dilpodtioncm Sc voluntatem Dzi^quiregnadet y &tr4nsjtrAty 
fuide , cui Palatinum locum ceffide , idque ad conferuationem Coro> 
nx Boheraicz « quz alias plane ablmperioauulfa fuidetjquoniam 
Bohemi a facramcnto Sc obfcquioRegis FEivDiNANn i domufque 
Audriaczlele liberad'ent.'cumprotedatione eiufdem Eledloris Pa*, 
latini. 

X yil. Vnitoscohfadcratofque OrdinesBohcmicamintem- 

C periem 


TIDT.L15S* ADMONiriO, 

perfem nollo modo rangcre,multo minus, taraqaam non inrereenfl^, * 
tcs.ipfis bpcm auxiliumque prjcftitiflc. 

XV 111. Excepco quoHmilicaribusBuhemisauxiliofunimMn^ 
copiis tranficum non prohibucrinc. 

XIX. Diinifliira inlcaliaComiFera MansfeldiumNorimber- 

gx peccuniam accrpiflc , , quura d Bohemis Tummus rei tormcnta^' 

rizprxibt^us conftitutusfacrit, fubfolurione ftiorumNorimbergac 
apird Ic habenrium Oflicialium denuo proiifdcm BShcmis miliicn> 
leccntem confciipfiflcjcumdcmucln Bohcmiam duxiflc. 

XX. Ex ptxfcripto Impcrialium ConftitiitiGnum-Eledoralf 
Vicario Ambcrgc’nfi.C hjiistiano Principi AnhaIrino,cumdcm 
Mansfcldium cautioncm prxQicidc , qui ramdera tranfitura (!.infcio' 
Elcdorc modo vt pcrcgtlnus iftc miles dPalatinacu arccrctur^ cidciH' 
concclfiflet* 

• X X'l. Eedenique Vnionis milfwreis copias non in emoKi* 

« mentum Bobemorum fed quo eommodius peregrins Gcrmanir 
infcftawiaiioncs ab aditu & cranfiru arcerentur, & ftii, periculofi» 
pixfcrtimhifce tcmporibu$,abincurfionibu>,dircptionibus,cum- 
primis a Catholicorum infidiis dc machinationibus.quimodoad Ea- 
angelicorum interitnm inrentilint.conrcriptasftiifTe. Etquxidge- 
nusfimiliaomnib.in locisad nauieamquoque,camorecenus,quan> 
famofis diuolgatis libcllis , concionata, clamara , cantata , turn tsdio « 
lepctitaific quail Tniuetlbierrarum Ofbiinculcaripcrfuadcriquevo- * 
luerunt. 

Equidem commemoratz iftz caufz omnibus & llngulis Ipe- 
ciofum quemdam Eicum faciunr , & iniufmodi fucati prztextmr 
apud fui llmplices facile adftipulationem correlpondemiamqae 
(brtiuntur*. 

Ad ex fapra commemorata impetrata Piagenll vidloria om- 
nium idarum fjcatarum externarum hadlenus htdarum recapkif 
Jatarumque prztenlionura plane contrarium odenditar. 

Ad ptiraum cnim Vnionis fpcciolura prztextum quod atti» 
net (. quad ida Vnio modo ad Gonfoedcratorum Protedantium 
Ordinum propriam ncecdariamdefenlionem,contra Gatholiconim 
clandedina conlllia & machinationes, non veto ad vilius homiais 
odendonem , indituta der. ) Vnitiad hodiernumvlque diem nul- 
la. habent Oiigtnaba , quis ?iddicct , & vBi contra Augudanss.- 


TIDELISS. JDMONITIO, 

Cdnreffionis'Otdines , vel alias vnumquemque , iftiurpiodi con- 
filixfucrintinita. 

Scd in ipecialibus hxrentes generalibus quibuidam f. idCa- 
tholicorum incentionem ciTe J tam oralibus , quam icripco comprx- 
hennsimpoluionibus,famo6fque libellis f qui aliquandiu Norim- 
bergx.Heydclbcrga: . Pragz &c.nodiu cxcogitati fuerunc Jtoci mun* 
doimponcrc voIunt:cum cainennuila fundamencali probaincen* 
tioni&obicdioni fue 6dem facianr. 

Equidcm iam olimquoq; Cacholiciiftiurmodiimponcionib.' 
(. initarum Confocderationum Coniiliorutnque contra Proccilan- 
tcs Ordinci. ) onerati fuerunr.quorum quidam , rtpotc Otto P a c- 
Kfvs, G&oroi 1 SaxonixDucisCanceUarius.mercedeni fu- 
ampromeritamrcportarunt.’Potioribus vcrofigraenta fuafufficien- 
ter refutata func. In hodiernum vfque diem quoque-Landfpergen- 
ils> alixqueConfdxderationcs earumdcmue laudabiles incentiones 
notxfunt: vbi cciam przcipuisquiburdam AuguilanxConfeilionis 
Otdihibus,ft fordcan ad fua conferuanda cum CatholicisS. R.Im- 
periiStatibus Confccderationes iniciiint, vcl contra inobedientem 
qucmdam Protcfta'mcm Ordincm excquucionem fibi dcmandari 
pa^ funt,ncquicqiiam condonatum fiiit:cuiusrei gratiacacufaiiones 
due Apologet'ca Ottonis Cardinalis ic Epiicopi Auguflani, de An. 
M. D. L V I. Item Cuiitatis Norimbetgenfis contra Albrcthrum in- 
niorem, Marchioncm BfandenbargenCemde AnnoM. D.LII. A: M. 
D4LIII.&porro A vc V8T i ElcdtorisSaxonixjUndatinimxiTicmo- 
hx.ob fuiceptam txf quutioncm Vtbis Gothx , dc An. M. D. LXVIT. 
publicis typis cxcufa.arque ctiaranum hodic in promptu funt. 

Verum enimuero Correipondentium Vnionis capita in eo, 
quod contra Carholtcam defeniionem nullo fundamento prxten- 
dunt,cum (xpiuscommemoratis propriisinSecrctaAnhaltinaCan- 
cellaria repems litrerisOi gin^iibus , iniltuiflionibus,relationibus> 
autographis 6cconcepcisconuincuntur:&qutdem quodtotiesditfla 
illaVnio, ciurdcmqueCcnfojJerati fimnl,quamprimum AnnoC, 
M. DC. I IX. iila Vnio indituia fuiilct ,iAiiifmodi conillia inchoauc- 
rint,& Afchudi.poflilabilicam ipfotum Vn’oncm, eodem Annoia 
zxx.rocnfestAnno Chrifti m. dc. ix. Anno ChndjM. dc.x. m.oc.x i» 
M.Dc.xii.dngulis Annis xv.mcnfes; An. Chrtfti m.dc.xiii. m. dc. xv. 
3yc.jsc.xyi . ft M« DC. ii i XX. lingulis Aanis x.menfes. A.C ai.dc. xir. 

C i adhuc 


to TIDILISS. JDMONITIOJ 

lul. A.C adhucxr:^ihcnrcs:PorroC.fidcmconccrnentcsmcn(c»;&AmTt>Cr 
M. DC. M.D.C.XIX.L. mcnfes confcnfcrint , & maiori cx parte quifqiic qao» 

1 1 xx» pccfoluerit.vt CO commodius oblata occadone i n effe(^ain 

deduccicturid,quodGtncraIe$ mulco nuncterapore dbiantepro- 
porucranc:qucmadmoducn ipH ,Confcederati due Vnici, rooms idos- 
Boheroicos dixincenuoni inreruientesarripvrctunc:dquidcro vltra 
, omnera fuam comportararo prxparationcm moxM.Iulic(anteqnatn 
vllus cciam Cacholicus Ordo , imroo iple Roroanoruro Imperaroc 
Matthias laudatillimz mcroorix,ad propriam fui ipdus dcfendo- 
^ nem,vtiaropcriciitantistumtcmporisicgnifui confeiuaiionemta* ‘ 
ceatnus , vnicuro criam virura confcripfille:) apud Confadcratis be- 
ne noruro roagnuroprincipero,diucrdmodisconfiliis,caufisjmpul- 
duis 3c rootiuis (uroroo Audio in Aiterunr, vtaliquoc milicuro millia». 
numcro XV. M.ipfis mittereniur,quib. in Alfitiam incurfio Pre- 

uincia adEUdorem PdUtinam htreditArio transftrri : immo Oasnui turn 
driatito msri coniunghatquttofineaditm vtrfu TyrtUm & Italum tptriridi- 
bunt. Ex'quibuscoll git ur, quod mox^b iniiioi iuxta Mansfeldii,^ 
Chm STi ANT Anhaltini Principis , Onginalcs inj)romptu prxfcntea 
littcrasAnhaltinus, vna cumloAcHiMo-ERNESTO , Marchione 
Biandenburgico > & Coir ice Mansfeidio,coromemotarosxv.M* vi- 
los apud dbi noturo Pcincipvn per licceras pccicrit.'antequam autem- 
iftxlittcrxappuliflenc,PrinccpsilleN.N.Eif5oriP4/4riwo, rrr/oaiCrf— ♦ 
pitt & Gtntrali , 1 1. wtliium ii.fuufumptihutMltnd* fua Jpante ohtuUt ^quilut 
profuoiubitu vti pejfetuttamtn htc nulli *lii > quMin Chnjiiana Principi Anbiat^ - 
tino , O EltHori Pdtatm , & Murthioni Brtndtburgtnfi loatbmo Erntjioyrf' 
utltntur.. 

Q^roprimum autem hzcce OfFcrtaad VnionisGcneralcm Vi-- 
cariuro , loachimo-Eincftum Marchionem firandenburgenfem, per 
ComiceroMansfcldium deUtafuiiIcnc,illico,Brandeburgends,V. 
nionis Generali, Elcdoci Palatino , idipfuro , Tub daco xxx i .bilii An. . 
C.M.DC.IIXX. per licceras dgnificauic.in quibus drouliAarom litce- 
rarum,quas cx parcc Vnionis capica, vrpoce Anhalcinus, Elc^or P«- 
lacinus , & Marchio Brandcburgcnds ad N. perlcriplcrant i obiter 
mencionero facic,atqueeaipra decauladrroaro rpemconcipit,pIe- 
jiariamxv..virorumM.namcrum co facilius completuroiri.quam 
cororoeroorauiAaoAetta,anteindnaationemruaruroadN.litrera— 
mm,prxn]iila fuerint;i4m> vci peihibecucin littctisjn El/Bori PaUiimi, 

HmquAm» . 


TIDELISS. A D MOS ITIO. IT 

tamtjnMm Generalit , pottjfate /utttn ejft , <iuid nm'irum Mansfeldio ( qui turn Aagnft. 
tempotu I y. mtlitum M, Suiramtnta nondum tbfolutd , in prowptu babuit ) in- A.C.M D 
iuniiurus fitt : dUds.pergii Brandeburgutu, duo niilttum mllutn fuu dinombm C. liXX. 
mprouiptuijfey& ftiptndiA fua pnftoUri yqutpdumum durum Jpucio b.tbm 
pojSmtiElcilofem Pilatmum que^j bac eudjiont.dr Bchemuu(NB.Jfub tumul- 
tibHi,rtiliter fibtptejpeilurumy& Bebmoram offeRtontm luirdturum,qumad 
modumetidni Bobimi ijhufmedi fuuurfibus maxumoptteindigtbunt. 

Parimodo &al:jeOriginaIcsad C HRis TiA N V M Principcm 
Anhalcinuni litcrz, fub dacon*Iulij A. C. MDC.IIXX. teflantur, 
quod, ad comemorata ifta offcrtai infallibilis Hducia conccpta fuerir , 
quin nondumtaxatfortionftarcfolutio ('XV.militu M.japud N.N. 
vcrum ctiam apud Scr. Rcmpub.N. impccraripoffit:Sin auremilU 
confirquuta fucrir.;«»; Vnionit nAUuuUm(vctba Utttrdrumformaha )inm4 
fit dltum du(eTtpoJfe,&iUudipfum,dd idontam rtfolutionem impttrdndtmyido- 
neumtffemediunu 

Q^alisaucemifta Vnionit nauigatio marina qnoifta 

idoneacefolutio pociHiimum dircda furrit , idGencralis Anhaltini 
legatusi loachimo-Erneflus Marchio Brandcburgicus totunde dc- 
claratydum paucaspoil fepuminasitaCcTihh iSinnunc yOpeatqjduxilio 
(oufadtrdtuprtbenott Domin'ujliufrmdiinjignis armaturd dtqueddftfitntum 
pttrari polity tutu ipfam ntcifuatm requifituram , quod in Epifcopatu Htrbipp^ 
ItnfiRtVDiVoys (hofidisincmfio) tnjittuatur ( tumtcmporisncquc 
iftcEpifcopatuStnequc alius quifpiam Cathoiicus militcm confcri- 
pfcrat) Kta.dpud Nj'tsitdimtUigi vidutur,qu*fi f'NJO folumedopertgrine^ 
rum txiererumque Plrmtpum opt atque auxilio innitiyfibiipfivtro in preprio pur 
ftrevtlit:iccirco,HQMint ynionityto feft dtcUrandnm tpy quqfi tones commtmo- NB« 
rdtd ijld Vnio Bohtmk ( quo tempore Romanorum Imperacor Mat- NB. 
THiASinucfcJiciflimaemeinorisacque recordationis)r/4nrfi/nm('ver* 
bzfotmaliijpefcuntdymunitiontydtqutdrmifduxilio fubutnturdPi. 

Porroquoqueapparecexmemotiali,quodVnionis capita, Anhal- 
cinn9,Qnob zbachicus,&: Elcdlor Palatinus Legato fuo verfui N. tra- 
diderant>eidemque(bllicite4niunxerant,vt nimiromdemaioriAio 
cuifu Eue adnilentia(XlV. vel XV.militum M Japud N. inftaret,atq; 
inter aliaexptefle proponeret.Hofpd^Io Ocunum cum Adruttco mart cob j* 
jungipofle.'Quamuisquoqueadeograndit armatura,ad componen- ,, 
dos rooms, abiifdemuedependentia:Item ( Hres ad interregnum vel ,, 
Vicaciamm deueniarj ad Imperij conieruationero, eiufdemvegrauB- ,, 

C 3 , minum * 
U TiDELlSS. AD MO iJlT 10. 

i^u. A. mrnnmrubIationcm,rpc(5tacedcbeac: niiiilominusramen fecmetni*. 
MDC. poHibilc rucurum , quod , iuxra tantam V nionisarmaturam , non ct- 
jjj , jam Ecclcfiadici patinecedura habuciint;idquenon dutntaxatpro- 
ptcrea, quod vidclicetVnioniTnalccupiant>veruni eriara quod indies 
« Prouincias populosque fuos rrugis n)aBi>que augcant ; turn cciam . 
<« quod protcftantium Oidinum fubditi difficilliinc tarn prxgrandcm 
<* copiarum mdiraiium numeri-mfuftcntaturi rintratcamcn ea mode- 
(< rations acque dcxteritatc Lcgacus vtacur. quail, dum hxc apudN* 
«prop'onac , non diimtax.tc CathoiiciOidiucs , verum etiam ipla 
« Romano* Cacholica Rel.igio pcnicus in Germauia extirpanda e(- 
«i Icr. 

Equidcm abs re non ed , quod de hoc clandedino confiito Sc 
prxmeditata Vnione, non onmibns , Immo mulriscx Vnionis corrc-' 
fpondcntibus due confccderatis nihil apcrwm.fcd&Bohcmis ipGs. 
ab inirio occiiltacum focrit , a quo videlicet idc fuccurfus eiuldcmve 
fubddium ( modo quod Elciflur Palatinus in omnium ore citcumla- 
‘ tus fucric ) ptopiic dimanaflet : qiiemadraodiimctiam.dum.viucntc 
etiamnum Impcracorc Matth i A,maior ifta armaturafollicitare- 
tur,ncmodcclandc»li.,aillamachinaiione,mbiispricipuis Vnionis 
0‘dinibus. A ih«Itino,Onoltzbachico,&:EIe(flo[c Palatine cxcc- 
ptis,quicquajnrcfciuir. Qnoniam autem impofterum compertuin 
cft,qnod abl'que Marchiooe Badcnd ( cuius duioncs ad inuaden- 
dam Alfatiam peroppoitunx videntur ) res in cft.ftum dcducinc- 
queac , icaque is , tamquam qiii iamante Vnioni idibcnecupie- 
bat & fauebat , in Tocicrarem iftam quoqnc peHrylus , ctuiraiibus 
. vcrojvri & duci Wiirtenborgico,peculiarjbus dc caufis(' qujrumCa- 
♦ mcrariusin f.iis ad Principcm Anha't'num'Cypheriscxaratislitrcris,’ 
mcntioi.emficit)illudomr ino tedium, & vlqne ad alind coramo- 
dius tempus rciccium fuir: ll cnim mox ab initio ahj Oidines dc ma- 
chinatione idi quicquam rdciu denc ,, capita i(h inetuerant* 

• illam ( machinationem^ non pet omnia adprobatam iri. 

Pro cauiraimpulliui due motiua vero.qnur videlicet Vnio cx par- 
te non in puris defendonis terminis condderc , fed nunc otfend- 
' ue,fiueidliatd)ca,vciriondataoccadone,contraCathohcosprocc- 
dcrc,8ccod.icruprarzpiusquenunccommcmoraraj>crcgriHa exte- 
laque auxilia rcquitece debucric , id in ddeii conlidcracione qua- 
dap Generalis Aohaltini Legati , Matchionis Qnqitzbachici, iu- 


TIDELISS. ADMiOUITIO. ‘ij • 

xtaPfincjpem Anha!tinum,.id EleftorcmPalatinumcxarata.nibda- Augn. A'* 
tox I u. Augiift. A C.MDC. i ixx.hacrationcindigrtatur : Qiio- C.MDO 
niamnunc res in Gcrii’ania co dciiciiciit quod omne? tradlauoncs iixx. 
(vulgolibe!lationes^f'irftrafufLipiantur,& Patrixfalusdurntix'tlN “ 

Arm I s & corumdem felid induru, ND.vfjque confillat, cumprimiV “ 
hodierno tempore vbi cum nuda faltim Vn i one paruin fane, vcl ora- 
niqo nihil po{nccfKct,&,ob0.dinumlcni(&tem&mauraerudiuera, “ 
male ampliusprocedatur, ' ^ ** 

Aft mirandum eft ineherculc.quod Vnion IS TRiVMViar, ' * 

Anhaltinus, Oiiplczbachicus, &Ele<ftocP.tlatinu$, coram omnibus 
^ lingulisprxrcndcrenon fienr vcritf.quafi ifta grandis pratparatio 
bcllicaadnudam dumeaxar defennonem & nullius hominis often- 
nonem>neque in Dohemerumcmolumentum,rufceptafueriiMftpcf ' 
tcrca feiendum eft, Tiiumuiros iftos cxteroi quoque fuo$ confordera 
tos mox ab initio icduxinc,ijfdcmq;glaucoinaobiecifte:in hdeli enim 
iftacommcmorataconfidcrationeciufdemdatixiii.Aug.ficconclu 
ditur:£tiamnillait.militum M.quxN.N.perMansfcldiumEletftori <* 
Palatinoolrtulitciurdem Domini Principalis fiimptibus,in cmolu- « 
mcntum&:fucgiirrumBobemixOidinum('racitejha(ftcnusruftenra- <i 
ra alimentataq; fueiint : nihilominus tamcn exteris Ordinibus eins {< 
reioiigo,& cuius fumptibus militareis illx copix alantur.minime <c 
comrounicari dcber.fed dicendum cfle.idl'ua fpontc fieri, & (imul ipe ,< 
randum exterosquoquein Vnioniiconuentuidcmadprobaturos.id »< 
enim (inquitHlaco^dcratio^admaiorcmcftldumfingularemfuam <« 
commoditatem coni^quuturum. Sinveroresad maiorem armatu- <• • 
ram deueniat, turn EledloriPalatino ante omnia petfuadcndum,vt(, * ^ 

ftfencgorioCcondottxvuIgo)in petfonaptopriaimmifceatrptQpo- « 
Atafiquidem media ad fzpius nunc di6);aro maiotem armaniram it« u 
comparatarftc,quod,fiantealtquorannoshaberipotuinent, homi- „ 
nesrepertifuerinr,quiHifpaniarum Regcm in fuo nido vifitatef vt« 
iam elufdem domus inuafionem in Germania raecamus) Sc inter alia k* 
ad minimum vniuerfalempacificationcm B^lgicam impcditeTelde- u 
cinere conatifuiflrnr. ^ Trcac«.‘, 

Annonaatemhoefiet cum fuo proximo, non dumtaxac cum 
Catholicis,ied etiam plane cum confoederatis fuis fociis('^uibus clan 
^eftinaiftaconiilia mox ab initio minime reuelata fuerunt) fub pi- 
Iffolo , Vti veteri habetur in prouerb^o , lufitatc , Sc in Vnionis tp~ ^ 

ccdibus. 
. 14 FI D E LI SS. i!D MON iriO. 

• * 

'AaguH:. ccdibus aliud (latucre, econcra vero, Vn i on i s nomine, alibi aliud rqi* 
A.C.M. dare, ScadefFcdum pcrducece ; deeoincccedentes V nion i s Ordi> 
DCilxz. nes ipnmec,qui,ica fedudi. numerataro foam pecuniam, municipne* 
annonam,copiasmiIitareis,aIiumq;appatatu(ni)cllicuni(ubalioprz - 
tcxcucomportarunr,iudicenr. 

Pari modo omnibus & lingulis ex Anhalcini Principis vlcerio- 

' ’ ribusadpofitiSj&fuo Iegico,pro roliicicandacxcraGermaniamma'* 

• ~ iori XV.milirum M.armatura.communicatispeculiaribusnocabili- 

0 bus&idaconcluiiamanifeAiinmc liquet, nimiram: 

I. anteomnianon concerpnendam peccuniz fummani comparan> 

>» dam :& turn £ledorPaIatinus,arrepca corona Bohemica, in czeeri** 
» (ad Epifcopacus quod actinec ) xqualem przdara zqualtter diui> 

*» dat. 

» II. EledorPalacinus Generalis con (licuacur,cui duo generates Lega 
>» tiadinngantur,idq;hocmodo:fin videlicetgencralisLegatusabRhe 
• *• no in Orienralem Franciam('c6traHcrbipolim,Bambergam & AicH- 

>> (ladium^mouereccumaFranconiz: econcra il Franconiz genecalis 
* *> LegicusadRhenum (contraSpiram,Argentinam,velMogunriamJ 

» fe conferrec > rune a Rhenano generaH Legato commendace- 

• »• cur. 

Vbiprzcerea probe quoqueconnderandaraeft,qaomodocam 
eo(EledorcmPalatinum videlicet dc Bohemica intempcric,irrqiic_‘ 
' adelcdionem,nequicquatn rerduiiIe,reipfumEqaidem,neqaecon« 
foederatos ifti negotio iefe inimii cuifle) conueniatjcum tarocn tdam 
uiriidi,moxaprzcipicationcPragenfIe fencltris,coronam aitipecc 
adprobauerint. 

^ SubhocipeciofopriraoprztextUi quomodonimirumSpiriciis 

Caluinidicus non folammodo Catholicos , verum etiam propcios 
fuos confoederaros (ociosieduccrc ftuducrit, mulca partiemaria ad- 
huc allegari poilenr; quum vero alibi de ij (dem faciunda mencio , ilia 
etiamiamruuiocononimmerito rellinquuncur. 

Adalterum Vnicorum przeextum quodacunec(quod protellan* 
tiumVNio non contra Romano-Cziaream M. tamquam S.Rom. 
Imperij (tipremumcaputaliquidmolita, vcleofine inllituta fueric} 
degrauidimisminisyrigidis&afpero dyloformaciscpiilolis,mina9i- 
buslegationibuSt&c.remporeRvooLPUi ll.adnegocijadminiftra- 
tiooem fa^ii iam nulla fiec meacio; fed dumtaxat paucis commemo- 

rabicar. 


riDBLlSS, ADMOmrio: 

tabittlr > *^nid nimirum per ifta Vk i o n i s capita contra Mat* Aagaft. 
THi AM & Ferdin ak d vm ,ambos Romanorum Impcratcres, A.C.M, 
cam in:quam extra GcrmaQiac itmues , .proximis ciibustnnis , non DCilxx 
damtaxar nude tradlatum ,'verum etiam reipfa , rpfoque ia<2o > ad 
cfFctflam deduflum'fiieric.' <Et iane illud ipfum ex iiepiusnunc com- 
'CBcmoraca legattone, communtcata inArudlione, datisque memo- 
rialibus ad Dominum NN. per Anhaltinum , 8c Onoltzbachicum 
.etprefle videreeft , quum atciculus Bohemicz Coronz , pro Ele- 
I d^ore Palacmo follicitandaci interueniat, 8c in adnexo memoriali, 
(^qaodjinno inregro ante Bohemicam eleftionem, nimirum xiii. 
Augaft.A.C.^DC. iixz. fadlum ) porro Legaco.iniun6lum fae- 
rie ; videlicet noto Vnioni Principi cerro alfirmarc debeat, “ 
■'’binnia'Principalit iullrudlionif contenta ( quasiub oominibus Mar* 

chionisOnolrzbachieiAcAnhaltifiiPrincipiscqmprzhenrafuerunO 

bonocbn(enfu& voIuntateEleblons Palatinrfadlaefle.qaodqueez** 
craiilijaiPrincipisintentionem nulla meliorinuenienda (iet,quam vc « 
ariqatuta ,in IndcudHone comiqemorata, quamprimum progreillim «< 
fuum rortiatuc,camptimis fi tNB.dditNpetritienem Coron4tB$hemiupr9 « 
EltSort ?*ldt\no fnfeipUtur , etiamii modo iam di^us Elcdtor Palatinus » 
(^oteturfacus)proinnatafua modeftiaeamdem('coconam ) non tan « 
tojpere expetattquod tamenBohemke Ordines maxutpopere vrge- *« 
ant,&FeRDinANpt caura('exinTcecolligereeil,quamlubenteti(li •* 
homines intemperieraBobemicam accommodatam vidiiTcnO non « 
.exrgmedumtaxatdifficultatesinpromptuWent. Cum itaqucEledor « * 
PalatinuSjopeatqiamdiioiiliusDotbiniN.Coronamiftamadipifci « 
poiTe^nuilum turn enedubiumfipfum, £ledlorem,noTim) auxiliato- « 
rem,proiaramobenefa£h>rehabituram,&,taQtomagiseidem Pp-« 
naino obligatum } ad recompeniattonem eo iniigniora media na(^^ <f 
nim,qooniamhocjpfohi£loin£iebtoraliColiegioduqnim votoru « 
compos fierce, & Brandeburgienroti iam ante compos ia^ushet,quu <c 
feptemuirBrandebutgenfis tocasab£teftorePalatioodependfet:fir <c 
maroqaoq;pneteTea-ipefB aeqifiduciam concipi vonim Treuicenle «< 
Palatinovuto feie coniunblumm confoederatisHollandizOrdini- « 
bas,& roagnoBritan’nicarumJnrulamm Rege mediantibus. << 

Hifce & fimilibus ilb'ufmoai clandedinis coofiliisatque machina- 
rionibus Vniti minimeadqateuerunc, fed totiea nunccommemora- 
tns £le£lorPalatinasII.mi:itam MantfeldicoramM<ipretis Cffareis 
publicartislitterisPatentibus, ipfofablocontra M atthi am Icnpera- 

D torenv 


riDllJSS. ADUOmiTlO. 

Sept. A. coretnHiBoherD}amtni(ii,veiumetiatnipxtarepertumOn^c«te,nib‘ 
C.MOC. IIIXX. Aug. A.C. MDC. IIXX.Tumnio (ludio mandauic »quod^ 

iixx. videlicet Chr 1 ST i anvs Princeps Anhaltinus CbmpagniaslVmii* 
luumM.commodinime complete, in Bohemiamdirigoire,ibidemar> 
mare, &, non c^cdlata vlteriori refoIutioifenotiPrincipis, Mansfet" 
dius(nin in midione Cue Icgatione ad N.vna cu Barone Chriftufeio d • 
Oonafor/ltanimpcdiaturJinpct(bnapropiiaprogrcdidebcac,vtkR 
Bohemis in tempore fuccurraturi& pet tninimaaietian^uxilioniin 
remoram ipHtad formidinc itue punilanimitatc nulla d^moccalio. 

Subhocarticulo bcniuoIusLedlor.immdomneis&nnguli.V' 
nitomm cofaderatorumqiintcntionero exVolraci a PlilTeot EI«do- 
. rails Palatini intimiCon(iliarij,adAnhaI(inamexarataepi(lola,lbbr 
datoii.Scpc.A.C.MDC.lIXX.portoperpendanc,dummoxab initio* 
O'fcribitjBohemiac Ordinum,Conf(sderacorum Proteilantium in Gcc 
}> mania> vnitarumqj Prouinciarum Oelgicarum-praetenfioneiomneit^ 
nvnofundamentonitiexindeipfumfPlelleumjomneisqifuosconfbB** 
» deracos focios ex animo optare,vt Bolj^emiac Oidinibus, in manutfn* 

» done fus prxtenfkmis, ret profpoce felicit^qne Tuccedaf. 

>* lo^eadem i(U PleileiepiBoIa vlcerior ficmccio, Hh Videlicet rei, 

»> ob Matisfeldio concr^ditas militarciscopias,ip(iqj demandatu 
*> rium,quemadmodu & cutiMiotoifto Domino fufeepta tradatio • 

» Bun palam fiant:quod cum Onoltzbacbicui & Princeps Anfa^lrimi'^^ 
» mature latis (ba c6(ilia eo con&crent, quid nimit u C^lareanis ■ Eled^o • 

. >' riMoguntino»&DuciBi§arizrerppndenduroBet;verendumenii)i> 
eiTeB res i;s in loeiadetegerentdr.aiuernmodiu cum qui|elUonesori<^ 

»> curaa,&apudmulcosrcaDdalumpaticuras. ' 

SioigicurprxcenBoStadenuum.qutroultis nunoabannbtoera 
regem fuum rebeilaruDC,pcopqntum Bobemorumiqni turn teporiv* 
PleiTciohaecrcribence.nmileconatirttnt, &inteittjo Vnioni$,q|uaEcfi > 
ScadeBbns & Bohemit certo modo confbederationc ini;c > vno fund* 
menc#jf cornu Auilriam)nicunror:exinde(equiturqi codes nuediAa 
*Vnio pari modo contralegidmucIedlumRomanorumImperatorein 
ruuminfurgerejdoniinatM dcreliigionem foam Caluinifticam,cuob- 
preflionoalcerius>dilatace,contraCxiareamS.M.&omneisS.Rom. 
lmperi/fidelesobfequentetqiCathoiieosordines>ipfis(ynitis^vici- 
nos>aliquid molin' conentnr,&cojutiBnc;curaprimisquod Plefleiua, 
(ecreu Vnionis,cumHollandis,Bohemi(Ordinibus,Tiitcfco Vafal- 
lo,rebellibus Hnngaris(apud quos Legadonis munus obijODucc Ba 
' in Ocdocntali ^ cum ^cqna Anglicaua Tufee* 


.<C 
TTDZiiss.AnMOVirro: ty 

pta*tta(a«ioRcsumext(acpetrpc6Ustognitasquchabeat.' Scptcmr- 

VtautenvuuncadCxfarcamS.M.FERDiNAN0VMlI.tedeamui,A.c!^oc 
/ TOoIca fane hc!ccepetendacircnr»qu*.fub durante EleaioncMoen^ I XXX. 
r Ftancflutenfiiad impedienda elcilionem iftara acciderunt:de quib. 

• alias:nuBC dumtaxat nosad inierceptas littcrM rcfcrimu$,ipfiusq;E- 

■lcdlorismanifeftuna,tnquoaBohernixOrdinibu$nulIamprxtenIani^ 

elcaibnem iaftificate nitirtir, & exprcrrcAfrcucrat, quafi fub durante 
•traftatione cUaionis Mocnofrancfurti Brnnia prxcipitata , Bohemix < 

•Ordinet (fcn tempore Seffionera &votum Bohemix S;Ro. Impenj'^ 

*-feadatarijregisimpcdiremoUentci^aonauditi,atqiitaadiItamnoua ^ 

. -eleaioneraincitatifuerint.Qum tametiVnieniiUliui capiti(Elcaon 

• Palatino; cegnum Bohemix impetrandum curx cordiq? faerit, cum* 
.cogitationcsdeinccpsnonampliui adcooccukari potuetunt,duin, 

-.datameadhuccorrefpondentiomOrdinumconnentaNotimbeigi- 

^ i<jo»Kgcntffinumiciini hacnunacrAliarolittcraroin iiifcriptionc# 

• frlDtrlCVsreXreMMVs. A.CmdI 

mDtrlCVsl^trMttr nVgVjlVs. cxxii. 

. »dcfc confpieinndojf prxbucront. ^ a j 'A.C.md 

. Similiter 5c noti iftiu$Principi*Legatu*,poftquamEIeaoraie*t;xxx i u 

Palatini dclegati Cxfaris Ferdinandi cTe<ftioncmnonimpcdire po- 
I ^flcnt,cam<iKRiST i ano Principe Anhaltino,originali memoriali 
. tertio puo&o ttaftauit.inquien*: Cumnunc elcdHo in FerUX 

•«Ai*Di pcr{bnaminclinauerit:iccircoEleClotes,Principes,alijqueS.^* 

1 Rom.ImpcrijOrdincs,tdmihuiHonMgtum&folerane iuramentfi^^ 

• nonprxftaredcbcrent;adqiiXPrir^pi Anhaltinui manufua propria . 

i^oaugn2uuittinpu^,(}9idf4lioopus/widemonfir4turtim» . . .. 

. In IV.articulo idem ille Iceatus (cum quo Princepi AnhalciiTo* 

iamantcdemulrisardu-ftdifficilimisqjncgotiiftraaaueraOpctit.-ne 

-ildclicetcumFERDiNANDofpoftquameciamiamRomanamcorona 

- adeptus fui(r«; Vila paxj vcl tradlatio conditazmr^bfyutprdfcUuMt^t 

- ji,&DtfWf»i/«iPri»<i/)a/ir('comquo,viuenteciiamnum Romano- 

.;rum Imperatorc M atth i a, magnxarraatutx prxparanomiji bclli- 
. cx cauua ,tra6latio habita fuerat ) has adnexa appcndice ; an lotncan ^ 

V cum Cxfare Ferdin ando traofigendum ellet.quod turn anteomiria** 

Dominusfaut Principalis in mediatoiem 5c paciiatbitruni con ftitue 

cetpr :id quod Anhalrinu* propria fua manu (ubferibendoadpro-** 

( bauit.-Immoidcm ille Legatu*,fub nono fui mcmorialis pan^o.pcte- 
.^e,5c de eo cum-Anhaltino Pcindpc tcaftarc minime crubuit: An 
_ - • - * Da non 


V 


iS riDELISS. JDMOSITIO'. 

Sept. A. noninftantibusS. Rotn. IroperijCoroitiis ,tc1 aliiscoaueptibas«ter 
CMDC. CO dcduci poffir.quod Vniti fiue confucdciatiad alian^fic quidetn i- 
1 ixx. ftiufmodielc^aionem Romtaorunj Reels coeitafcotTfuboaoRei- 
NB. ;; publi«d.<,a!e««<,ipa«omoino&rdoiee«ue,?q»^ ' 
Pari modo & ipfc Princepj Anhaltinui ad totics nunecorameroo- 
•> ratum Dominura,fubdato i ixx.Septcmbris A. G.MDC xix.fcti- 
tf piit:FERDiNANbvMquidemMccno*FxancfurtiinRomanorumRc- 
j> gem £utu(umq> Itnpcrarorcm , vti illudin tocofciincterrarum Orbe 
>» fiet nototium.eflTc clcifkum.aft Franco furto nondam difdlfnfle.quatn 
» uis coitidic illinc itcrum difeedcre debeat,non quidem Viennam vet 
» rus,('cumibinufquam tmuseflerXedinStyriara vcrfuiGr*dain.Exi- 
*, ftumare vero Eledorem Palatinum,nouum Bohemixcleiau Regem, 
»» multas adhucdifficuItatcs,rcAdentixcauia,cxorituras,& Fxrd inan* 
„ DVM stgre Gixeix permin|utum,imprimis quum inHungariafprobe 
f> igitut hcic notadum quid videlicet Septerouir Palatinus iam dudutn 
» cum Gabriele Bctlehcmo rra^aueiit J omnia ad peticulofbs motu$ 

» [pc<aenr;eofincHun^arico$Lcgatoiapudfc('Anhaltinum;fuiirc(i- 
M biq} omnesdrcumftanriasiftiusregn^dclircr exporui(5;:cxquibu* 

^ » colligatur.quam egregia.fdliccr.eled'io in Ge rmania fafccpra,quod- 

j(^qacicuis,NB;cxiguiqj valoris&effcdiusfuturafier.. 

SimilircridcmPtincepsAnhaliinusXub dato iixx.& xxviif. 
Septembris eodem Anno » adcontrarium Arum erga eledum Roma- 
norum Inmeratorem' animum teftadum ,in memoriaJifuo.eidem 
N.Iegato iignificat: fcferoticanunctfiaum Prindpem certiorem red 
ditunim , an p & qualcs Principe Ferciinando ^ MoenofraocfurteDils 
„ ele<aionis cauira,gratBlentur,&acccptionem feudi follicitctjt, velan 
„ kbhifeeforfitan impedimentum aliquod^quod quidem Anhalti- 
P^nuslubcntcrpromoojiflctjlapparcar*. 

Ad tertium practextum quod attinet.tn non ctiam Vniti fine con- 
focderaricontra^Romanuralrapcrinm einrdemve conftitutiones di- 
neriimoda molitifiierint,& ira noop quemadn^dum prattendunCi e- 
juidein audbbritatem exiilumationemqp, ied'multopotiiupropriuitt 
fuuemoluracntum fibi cur?;cordiq;efreii>J/icitcadhiodum paffifof- 

rint.id fepius nuncallegatae Jittcrappciadcftioa dcte(Sa conr;ifa,& Tra 

datusin ipfa rci veritatcratis fiipcrq; teftantur, dum Vniti Triumnirf 
RotnanO'BohemiciregDucunoto Principe tra«5larunr&decreaetdc 

.'anvidclicetiJlinontertJuVicariatamattiibuerCj&iraco/prodomal 
AttOmcame^fiudefcnfiqn^'a^^^ Gwmanialnbtrabe- 


yy 


yy 


riDELlSS. ADMbtJITlO. 

n verumetiain hocipfo fa<lloteapcIc(«donium Aaftriacam.jomDeif Sepreii)^. 
queCachoIicosOrdincs mpn^rinas daiernones ciirbarque ptzci- AaC.M. 
pitare po(Ient;qucm in finem peculiares difcutfus tjrpis publicati funi 
acqueadepmipfoHeydclbergenn Archiuonngdlatiinduilriainqui* 
fiiy m fuitt num videlicet diftinc^i Vicariatus in : 3c pxtraS, Rom. Im- 
peciilimites reperici poflcnt r Quoniam aurcm deiilo Vicariam , qui 
cantbpcce inuelltgafus fuit, plane nibiliimmo, quemadmodum ma- 
gnusaolz Ma^et HcydelbergcnHst AlbrechxtuComesSolmcnni, 
fubdatoiixxADecembris A C.m.dc. i ixr.lcribicdeEle<SloraIi Vi- 
catiataPalacino non abiqueiingulari miro lam parura repcrtum fue- 
titdtaque nihilbinina* , ad modo di^zincentionisconfiimationem, 
peculiamquzdara Hiftoricadedudioicripto comprzhenfa,&Prin- 
cipi Anhalcino^.qiiijdurancc Vicariatu,in perronapropriarefeexcra 
Imperii limites contulerat. ) tradicafuic : qufmox cum fialthafaro 
i)l<ltt)>,quiante,aapudN.fuerat,cencraS.Rom. Imperii Cbnllit^itio- 
Ae5,multa|3e inter alia hoc per expredum machinatus cihali videlicet jqg 
Bbhemica&RomanaCoronxnonadizpius citatum PrincipemN. u 
N.baccum€ondidonettansierri,l!^viciinm Ele&or Palatinus non ad tt . 
Coronam Htingancam, Alisniam , 3^partem:^tetioruro Auftriaca- <« 
turn P^buihciarura hztcditario promoueri poUet. «t 

Antequam adteroPrinceps Anhaliinus iftiitinetiiciecommi- ' 
(Idet,alia adhuclegatio profcdlioncm ilbm anteccillr, cui Cornea 
J^ansfeldinsrummo cum Imperio przfedus ed; vbi 1 1 . die Fcbruari j 
An.GM*. oc. XIX; idem modo comraerooratum eucncuaiiter tamdem 
CO decretum fiiitniempe <}uod Vhionis Di rentes h^.N.ad£ohemi#<c 
cam R'oroanamque Coronam promoaere.dcbeant : turn enhn N.in- «c 
terpodtionefaz fidei media ^militareis copiasadquiiIturuin,eidem <t 
que EledloriPalatinoad Cbronam Hungatiz, & occupattonemfu- » 
pcdnferiorifq; Ahatiz, dcpartei^ Auibiacat urn Prouinciaruro open <c 
aaxiliomquel'aturum->atqueveliexniozratio, velalionftdiaote,(e-<« 
minnam Ducatotum miUtonem annuatim. Sc iub/ldiuro pro iv-pedi- c« 
tiunic.&Dc.equicibos,ruB imperioCbmithMansfeldii,lubminifira« «c 
Cttram,illudqueperiottgrumtricnniam continuaturura. «« 

InquodaropoftrcriproviubdatbiJix. Fcbruarii Acnicommc* “ 
moratiM.Bc.xix.porro ifta quoquepatticulariarccenientur.-Adbel;** 

• lum Hungaricam N. N fummoreneri deiiderio * Sc inter aliaabipib ** 
audicamederiiaaliquid contra ia<;Qificbf cxequendum£ct,quoaid ^ 

D $ 


je 'VIDIUS s. ADuomno^ 

I'ybucra . mature fatis fieri debeat, antequam gcjLueniat in lmperiam,quome« 
A. C. M* coram N. excuiare queac, Onoltzbachico enim& Anhalcioo 

ce. i ixx. fummis belli przfe6Hs fperandum efTe.qupd hocipfo inedfo Ele^t 
Palatiniis non dumeaxae potentiorfieri, verumetianrOnoltzbafibi 
ProuinciaampliorreddI pofiic. 

Afi quoraodo OnoltzbachicusProulnciam fiiam abfqne Qam* 
berga,Herbipoli,viciniiqae(uiiampiiarepocerft?EquideraNorim- 
berga|quoq; Tub confiderationeeiTe potuidec; ncBu^raujatusf.No 
rimbergfcusjnudumduraraxacnomcncflct. 

Chrifiophortis i Dona in Prtncipali ruateltrione,de data 
. ii.NouembtisAnnoCbrii^M.DC.mx.C propter CzGireatustraol^ 

: lationem,6ohemorum fuccurfum.amicitiamCprrerpondentiamqne 
cum exceris cegibux&Pcincipib.alendam; Item quod Vniti fine con- 
'foederatiarmamencahafuameliusinficuece, tresxv. militum M.Ili« 

. pendiaperroIuete,admaioremarmaturam viresfuasconferte/Occi' 

dentalts Fiancia.Confoederarz Prouinciz Belgicar,9e Venetianeruib 
, Refpublica parti ezercitusfolutbnemprzfiaredebeant&c.Jmaiori- 
bus confiderationedlgnifilmismcumfiantiis ihttoduxit,ea omnia, 
peculiarib.quibufdam de cauni,hcicficcopedepr£terimus,dcad.ia« 
um quzquc tempusrcieiSa fiiflto. 

* Afthocnentiquam filentioprxtereuodum quod Ahhaltinqs, 
Onoltzbadiicu) f & Eledlor Palacinus jde hacEaronis d Dona rela- 
done in peculiar! quodamCreiUhemiicelcbratoconuentudecreBe» 
^nttnimirumquod ComitiMansfeldionoua adN.legatiddeman- 
*^'datafuerit , in quapodillniTum inter alia tradIaret';quod nimirum rria 
capita in mediunvailaia aonlilia magni zilumarent,&, ad eorumdem 
exequuponem Eledlotem Paladnum negotiumih'An^Iia, &apad 
) Coofaederatas Belgicas ProuincmifolLaiaturumt & recommenda- 
V> dirumcve^um metuendum efie,quod non folummodo adid mukoin 
' „ ^emporisreqdiratur, veram etiamxtralgari poIIet:illud ipfuro nannq; 
'' „ negonumablmpcriodepender^j&ablilipeciopromooerineceGum 
' ,» habeat:itaq;fumtnaarcanaadid r^uiri,^quodanceomniaad-prc' 
nentionem fpedarier oportcartcufrotum opus incumbar, &extrn 
(Jam (.iuxta arcana przuentionem rubinteHige J cztera omniafruftca 
,, tencaTi;quod in caufafietjt hzc fingulis Vnionis Otdinibirnon teiti- 
' „ municentur , fed Eledlorem Palatinum , tamquam Vnionis capur,6e 
^tfr'PAQCos dfitteatexpraecipuk fefe coniundbiroS) dc negorlHldfif «n»l£ 

expe- 


1 


it 


r ID BLISS. ADii-otnri^.- 5 t 

expeditiofie<ii in hamerosruos rufcepturo5:Hifcc & iiniilib.de ctulis Nqnetjjr 
N. exorandum effe.vc nimkum mode commetnoratis caudis probe A. C. M* 
pupendsthacidonea occalione commcdidinie non conccmncnda nc. iixx> 
lane pecuniae fumroa ctogetur,eo modo,Quem Baro a Donaiatn ante ** 
propofuidec. “ * 

Sin fordtaneciamN N. icieexcufareryadmoneii ipfiimperN*'* 
pride, qnod multis nuncab annis cam excpcaucccariojpecuniara nc- 
peadfuiemolumemum vfurpandan^incididcc.quaniiilaBoLcmo* ** 
rum defedHo qou hod/s, ipdufq} domus, no dumtaxat eneiuacus dec, 

I ^ede{ialnab^^N.on^ninodjuectac^r:iam,iaIn.n.donlusAudriacz ** 

I coodlia infringioporreac &&cum vice verfa,dnroagnaidaarmatura ** 

' &grandiaprzparatio bcllica ineffedluni deduceretiu, dcaliquandiu ** 
continuaretDrjtumaditum inrerGermaniaro &N.aperiri,&dcnique 
NN,magoumen}oIan)en(dadipircipode(,cuifiqualibetvrgentene> ** 
cefficate ipdshocpadloruccurracar.In fumniahocvnicuedeinedium *< 
quo Correipondentiz, incelligenciz.&Condxderationes^nrer An** ** 
gliatConfeederatas Ptoulndas Be)gic^,Vnicoi,&N.N.decretzatqi '* 
cocludr ced;e ftabik'rentar, extra q«s nunquaad dedinacum icopum <* 
pueniripode^in vero N.exidimarecillapecunizdimam cuius Baro il ** 

Dona nuperriroe meminidet , nirois magna ededccifco rbgandum vt ** 

N^u N.N.dedimidiaparceiinpetranda,cra6larer,qaodqjidacontri- ** 

. fcncfo.per trcs,adininua veroperduosdurotaxatati.perfoluereturial - ** ' 
ccM fumnnaB idius pars inter Vnitos Confocderatofqj Ord. in Gcrnia- ** 
cia colligendaforer/coQ^otidimpin ierioadlaboraduna , quo pa&o ** 
videli^cdiromodudio'fflrioresrubiode vires procoraripodcnrrpari^f 
xnodoad^rdentia)ioqN.&Cunfaederat^PxouincizBclgiczcu^^i• *< 
uaTeciprocec6ienddeot,ad hocnegotiu pertrahenda:q>,drede con- « ' 
£deieturjidmdnodi£brct inponatiz, cuius gratia iane nullzdidicul- 
cates przteodendz,rednmitopotruseztraordinariealiquidcotribu- ** 
cnduciZet,inbdovt,adtaindgoisopecis^motione)Viresn6dcficiant. << ‘ 
luxtailludniioinienegligendam,quodrub finein coinniemoo ^ 
xatorum idorum articulorum , ipquibas potidiitnam indrublio pro ' 
MinsfeldioComitecenddcbar^xir. art.tantumdeprzhendator* * 
quod in Angliaquoq} A.C.m.dc.iixx. od rootus idos BohemicoSyad ‘ 
paiUmentum & przcipuos qaidem condHarios quod attinct » res itis 
raicitzfaetinc, vtetiam iliicuojcondliis&reiblutionib< ibis, expat* 

. r^fCQfile^ojcoPaUcinpdattSjplcriunqucconcotdauerint. 

' ' ... 

■ ■ • ** 


a 


r • - 


TIDELISS. jIDMO^ITIO, 

Deecmb- Itemrubarticulozii i.qaodinlcgationeinSiixomammltceiH 
^ Ad.CM. da/.qaarnN.cxpedirc,&Sercni{nmamipnusCcl(itad»notniaeD«>- 
DC.^XX. aitnorami fiionim Principalium , adNeutralitatemcommouerevo* 
latr.)probe.obreiuetur, & iis in locia , quod«imicum ConfiiiaciiCaB- 
''fircani iienr,nullam meotionem faciac, cumprimisde auxilio Manl^ 
fcldico in Buhemorum emolumentiim ab £le« 5 lorePalatino depuca- 
to:Ec deniqacLiga qaaqae nrinimeprxceteundaeflct, qaam N< reC* 
dcnsinN.N.N.propofuilIct. f ^ ^ 

Quo commodios&citiutautemaiiaquoqae requtEca iaxilk 
pcriilos Triumvirosf£lc 6 loremPalatinum,PrincipetnAnhaidnain« 
& Onohzbachicum vi'jelicet,obrioeri pofsetiicciccoiD pcculilH me 
rooiiali ComitiMansfeldiditamquamicgatOiinianxcnint,vcnirai— 
rum apud’N. propo.icrcc i non dumtaxat quot quantafque virea ma- 
lccontcnriBohcmiiii^ompru,vcram,ctiamqaocquaniafqae^y— 
nione , & aliis Auftriads Bohemica; Cbronx nullo modo incorpora- 
trsOrdfntl)Usexpc(ftandashaberenr, quibos iefe aduerfus Cetarem 
M A T T H I A M'iatis fu^ccquetucri pofTent; nquideni Bohemix Ot- 
dincs x,pcdiium,& equttum i v. milbbas -Silcfia il^dkam,-&Af .t>. 
cqaitib.cxceptisMarcfi(ofni$IcgerniiotffiimiiitariDUscppijs;Alao(^ 
feldius iv.pcdirumM.&TJ.cqaitibuyrSuperiorcm Auftriara iv,*pd 3 i:- 
tam,&DCCc.eqnicibua!ibpendiaperrolaere:LuraTiam Bohemia ici- 
dem auxilia miiTaram » Morauiam vero ad eofdcm Bohemos inclina- 
re,&ab Cxfarcdcfcdlioncramedicari; Viennamimpedituramqaod 
Carfar nulla corraentaneque aliamtnuni^^em belltcam exindea- 
<^ibch«repoflit:Vniros(iueConfofdcratosPrinfcipc$&Ordinc$^ohe- 

lac! ^ 


K- 
^ mirfauerc^qai dmneis‘fermeabVnlonedependeanr,ncccumG^(are 
• traofaftioncvelcortipofitioneiniturosablqueprxlcim (xpius npnr 

diftxVnionis,Anellx,N,N.&Hollandi*;SiraiIiter8cAnfeaticasci- 

^uitacei eofdcmBonemos fauorc profequi,.&ob id iplarum fperari 
'auxilia iRomanorura Impcratorcm hocce tempore otiihcs fbas Titet 
' uin Bohemia habere.omnemmilitiiledyohem ram In BdhetUia,qaam 
^ M " S.Rdnaperio,fieextrailladiplrprbliiber;:viceverntBohemisad mi- 
NB. litatlum copiarum confcripponenf^biq; parere.'gubemationc ('.pr#- 
bebeicob/h'mtttr//f/am4/ufeaMnufuntM/iitJl>t^f4.) in eotura conufteie 
manibus quiinrentioniiftftam benecuperent:Ordines munitionedc 
annonaabuhdate,EuangelicorumHeluctiorum Confoederatorutn, 
cnmprityialSryfoDainiopemaaxillum^ tmpldrare quo melius hofti . TIDIUSS. ADUOIJITIO. }} 

^cnnntiu& milharium copiaratn confcn'pttones prohibeantnr. Decerab. 

Catnque eo ip(b teraporciid quod circa Hnetn A.C-m.d c. iixx. An.C.M. 
fa6lum, vires MansfeldicaevrbifquePiKennsoccupatio ta«tum fane ^C.IIXX, 
■cifecerinc , quod Bohemia; Ordines eumd Man^ldiumfummum 
reicormentarizprzfeuluoa cieauetint,&moxperpeculiarcmIegatu 
Ele^ori'PaiatinoefiTedbiueipibquefadloobiulerinc negotrum,qu(d NB.NB. 
nimicum iftis Bohemiz dclegacis tefpondendura forec , in confuira- 
tionem delibecationemque cta6lum/uit^ quofa^ofequentes con(i> 
derationesfuenintin medium propoiicx , nimtrura oblata Bohemo- « 

»ruro , EiedbotiPalattno fada , itacoinparata ede quodad eadem cerra « 
refolutio.fidudain Dtvu &:in adionibus conftancia requiramr;nul- <([ - 

lum fane cde dubium, quod mox ab initio horfendz cempcflates& <« 
'grauiilima iropedimenrainciderepoHinC jQifm regnum non medio* « * 
cricerlabefaditumj&reipfanonapotentjfnmfahadenusinmedio- <• 
xumapparatione c6(i(lere,xrea[icnograQirerobprrfram&abinfe* « 
riorePalatinaca&iendcntialongediiTicumetre,SaxonenDllumbo* « 
numvicinumcuiusodenfionesnonleuesLigZj&RegisHifpaniaru <« 
veromolcograuiorescfle.QaocircaEledoiiPaiarinofuadendumTCtc ** 
•potiffimameofpedet, quod legitime (.id eft per fpcciofumprztex-«€ • 
cum.)vocecuc>quodqueincorporarzProuindzcumCoronaEohe-« , 
(iTiica (.heic beniuolus'Iedor videtvnde tam mulcifarizProuinda>«< 
rum Confce Jeraciones fuam crazertnt originem.^correfpondeanr,& «c 
: turn paullo ante commemoratisdifiiculcatibus ^impcdimentisob- <« 
•aiarairipofle:contraHirpanum pe(pgrinaimplorandaauxilia:hocce « 
;cemporePalacinum nihiladhuccenrarepdilei vocemenim vnius, & (( « ' 

nullum pericnium inmoracfT;:Ordine$anteCzfaris obicum(NB. <« 

.1^ B.^fefe minimededaraturos , & turn demum przparationem pofle « ^ 

inftitui. HancBohemomm intencionemEledoremPalatinumma' c< * 
^ gno Bdtannicamm Infuiarum Regi , & Principi Mauritio nocam fa- « 
cere BcBaronem d Dona , quo citius , eo melius, icerum in Bohemiam 
mitcere pdflc : Vigilandum , Sc Biro, a Dona, prztendere necelTum 
habeac, quod nimirum Eledor Palacitius ante omnia legicimam Bo - ,c- 
hemorum vocationemdefiderec: ItemSexpIorandos efte anpeticus «« 
exercitus{heic icerum videre eft quam ferioifti homines obexortos ^ 
'3ohemorumraotnsdoluermc,dequo inx 1 1 . Cpeciofo ptztexcaEc 
jnentio,&quodinxi i i.moxfubrequicur,quafi VntonisGeneralis u 

jiihilaliudopcaueritj quam quod iftaintempecies mature (acis,abfq; 

^ E vltccio- ■ 


54 FIDE1I55. ADMONITIO. 

^t)ecemb. vlcctieribtu circum ftanciit inter ambas Cziareas M. M.eararndemq^ 

A C.M. *^*Jcco^^cnto$fubditos,iD ipnsq.cincrib.rcpeltripocuetic.jcumex-^ 
•»c iixx. Cirnpiib.intclligacur ('.h.c.an Elector Palatinusexerdturxi . 

rubminiAraic,& Boberoi fttpcnciia perrolucredebeancyvelanmilita- 
reis copix 3c fumptus Hmul ab Eledoie requttamur.ltem, quomodo' 

N *’ incorporacx ProuiacizopusilIudintuiturxncnc>cxpartcPalatinifii^ 

** curitatem conieduris prxualituram ralias Palatinum Dcminem con^ 
*cra ruaniconrcicnciamcogerevellc:&prx(niflacaindem magnapco* 
*’pofitionc,Boh«niixncgotium turn melius iucccflumra. 

. Vtautem magnaift3propofitio(^irtquaiuxcaElc<ft.PaIatfniiii-'. 
tentionem,BoheiniciDcgutiimcceiruspotiniii)umfundatarOeofa« 
ciliusobcineami;itaq;MarchibOnoItzbachicus,&:Chril);ian.Ptin- * 
cepsAnhalc.fubdatoxii|Pec.AC.M.Dc.iTXX.£ledloriPaIatino(uafe-' 
>,tunt:quoniara,iuxta(>mnia indicia, ad maiorematmacatamnSleiiiS) 

„ fane fpes cocepta licriiccirco non abs re futututn H Eled.Palar. manti: 
y, iua propria per Mansfeldium N.iignificaret,&iaxtaEiniievniueilale 
,, ofiicium,&: CO pocidimu tn ca(n(.fin vidctlcec ad raaiorem armaturaiu 
„fumptoserogatcr,velaIiund,eacquirerct.jingcncre,mcntioncmra-’ 
„ceret,q<acccptagratiarum ai^oncidudofficiumiplbFaAo&realitec 
„recompenrandum foret,&:,bonanibHducia,inarcanosanicn,{'.^tU’^ 
^rzelcclionisadRoraanumlraperium.J N.admoneretar : lp6sian» 
,,niinimecompctere,vcinaltioribus,EIe^oraliColkgiotiicumben> 
„tib.6crcferuatis,dcpIurib.mentionctniaciant:aftconadcrataHiipa- 
" „norum>eorumdcmuedoniuscot|pprione,(an(%eicreaSirroarepo^,x 
« ^fin’N.N. iAiufmedipublicaptz(larero£ficia,&pacticularecaraBo- 
„ benaia(',rubintellige Mansfeldicarum copiarum Aipendia.) impolle- 
^rumquoqiContinuar^tuf,&adh«jclibcrta$rclMgionis>>iuldcxnucr 5 - • 
„ qui(ica,ipuus ope in quiecum Aatu redud poflctrtuna in perlbna N .mi 
• „ nus qnatn in alio quouis fubiedlo errari poHe, peculiar! prztnilfa co^- . 

. j,fideratione,cumS.R.Impcrionul!ummaiusoflidum&cmolum»n- 
1 , ram przAari poller, quamfi illuditerumfortem quemdam&c.ade** 

0 ,,pturumclIct.iccircoiHudpro fingularia Deo ter Optvmo Maxv- 
„ MO pcculiatiter imrailTa occalipne babeudum , & nnllo modo cufr» 
jjingratitudincncgliecndamcllc.. : ► 

Exindeexprclie lequirur,cum ImpcHum ficregna, proliiolubi^ 
tu (perVnito<.}itatcansfernvoluerint,quodquartus,quiocas,&le- 
xtus fpedofus prastextos, (in quibus przte^debatur qdod Vnioim in?' 


rvmisf. ADUomrio. ^ 

itentto VDi'ce & felamad coferuacionem CxrareaeMaieiUtfsaafborf- Decern, 
cacis, ofiidlyhonoris&reputacionis See. Item, ad conferuandam A. C.M.' 
‘profpeticaccm iocolumitatemque Sacn Roman. Imperii , non oc,iZxx. 
veto adGermaoicaE libertaus derogationem (pedaucrit.^ mcrosac ^ 

ucus fucus fumufquefuetit, quo externa dumeaxat (peciehomini- 
us,acqucadeo vniuerfo mando, glaucoma obiedlum cR'incerne ve> 
roadiliammecam collimarunc (.Vniti.j quo melius Catiaream au- 
Aoritacem > viuentecciamnura Czface Macchia , & ipibs Cathoiicos 

' Ord.opprimereac,acicageneralcmquamdaminS.R.Impcriocomr 
xnocionem,modoresinBohemia,Hungacj|a,&ProuinciisHungari- 
cispr^e[eruccc(C(ler,cxcicarenc,quodinteraliainarcanicra 61 ati 6 « 

4k neMidxcuidamcommanicatum.&quoma^papicorxfennmnotis 
inlocisobruipo(Itnr,notam manifeftumq,^t:caiusqaoq;inComi- 
tisSolmehiisjmagm'aulxMagiilriHcydcIbcrgeniuepiftolaifubda- 
toxxiv.Nouembris Anno Chriftr m. oc. i ixx.adChriftianum Ptin- 
cipem Anhiltinum fitmenuo, illoipfo tempore, quo fdemilicCo> 
sneSjVnacu DodoreCamerario,aCrcislhcymcnnC6uentu,domam « 
reuerfus eiltquod vidcliccr, penes alios decrctos articulos, Legatio in ** 
Angliameo potiiTumuindircda i:ec , quo melius id magniinfula* « 
rum Britannicarum Regis intencioncadquiefcipollit;quod fancE*** 

• lc<51:otisPalatiniconfiliism.ignamluceraadfcrcepoiIet;allduospr*-« 
cipuos articulos miilioncm Lcgatialiquandiuadhuc in furpcnforel- << 
ii^uros,prmrquamfinalisdeturrerolucioqu<^inAngiialocumtepcr> » 
rarafiet:Elc6korcmPalatinumtotumciTcconfurura,gtauiifimis hif- <« 
cecxcaufis,vtifacilequlspoflitcoU'gefe,nihilominustaracnD E VM tc* < 
ter Optvmvm MAxv.MVMjinnegotioiftiufmodiimportantixjad « 

^ iuperandas emneis dilHcaltates certam viam przmoniliatarom &Ok <c ^ . 

Et paullopoft circa Hnemepiilolxt'AnglicanumN.alimentatamle- «c 
gatum per Xoachimum Emeflum iuniorem Prinetpem Holfatiz ali> cc . 
qnidpropbnicura(Ie,cyindemetaendumeiI<^^forAtanmodoiara (( 
"coramemoraro Principi Holiauzaliquidrcuniromfuerirtquoroy** « 
AeriumM.ine ante tempos diuolgariqueatjiccircohuicnegotioma- « 
cure maturumapplicandum remedium. ’’ 

V ^ . Altera cpiAbla, ('in qua demy Actio Miilx fit mencio, ex quibus 
^ liatiusquoq:colItgitur,quidoimirup(cilludiQcretara,jnrerillos,qai' 
iAius Cabaiznd ignari hierunt,intelligi debuerftJlintimiSecretacii 0« 

• noItzbachici,Baltha(kri$^(lttVClt,qui poAeaN.N* A<^itio nomine 
^.^ernatd deNo.raar cpiA61zfabdatoNorimbergxxj[ V.Decembtii, 

£ X .Anno ■5 TiDtllSS, ADM0KITI0» 
cccnu» AnnoChtiftiM. DC. nxx.fubfcripfit, probe pcrpcodendteftjinilfii | 

fiqoidem modo coromerooracm 9iUun) ,nueNamarus,alicuiusCoa« 
DCUXX.f<Edcrauonismcxninlt,qQsinterN.&N.NiDffcnfiue, &dcfenfme' 
uiicafuedc: Circafinem qaoquefeqaentiaponic verba foiraalia: bo* 

^ »> naro infttu Aionem in proinptu e(ib, qoodpari aiodo>tis inlods cum 
/ »>StadenGbu$cra<Slatioiurcipi,&:papicoIx(en/imnotisin Ibcis(.qa;|p 
}> procul dubio inilla & ciu( f undatotes funt.) obpiimi pofTenc.- 

Equidcmpaulo anteconuncmocata iunioiisPcincipis Holia*'*' 
ti« cum Anglica no legato conuerGuiopoflroodunv'ineliasdeclaratat ' 
&interpcecac3 Grit dum Baro a Dona, mb dato vxbv. Nouerab. A^ C*. 
M.Dc.uax.(ollicicead Principem Ar.halcinum rcribic:lA /Mioll.ra* 
^ftione vcrfusN.iam fer^laborati: interim loachimo-ErneftuDucc 
’’ Holfa ixabN.N.HejIWberga'n veniflc,& opetamiuamadBuhe* 
mixbcllum pollicitum clTc, litteras quoque ab N. Ligam inter N.N. 

* & Vnioneraconcernentesylccumattuiflle, &qnod vtriufqpepartU: 
**conAituti drlrgati iter (uumitain(Hraeredl;beant,vtvnodieadde« 
purarum locum ('.quofariliusomncisobprxcedenriafufpicioDeseut . 
tentur.^Gmul'pcruenite po(lint:cui,vti adparcat , dilatoriam re(pon>> 
(ionem daturam autumanr; qUaacccpta iterunaverluiN. N> ipfimw 
ptofe<Autumy&,vti praetendat, per Ambergam pro&durum.., 

I Subeodem dato comroemoratatum Albrechti ComithSo!^ 
menGsj&ChriAuphorifiaronisa Dbnabipanimlitteraram,aliace* 
pcciturepiAoIa,quamipfc£ledorPalatinusadPrincipem Anhalci** 
num exarauit , Sc in qua. Comitis Solmeniu & Camerarfi tradlatio— 
nem CrailsheimenremadprobauK,eidemqpe,Anhaltina,Confide- 
rationed quafdam rrtmittir , qOz. ConGliariis fuis fub inArudUone* 
'MansfcldicaincidiG&ntrqa^tamenipn^AnhalcinOyliberzrellinqua*- 
tur,an in expediunda i Aa in Atudione perpendi debcant,nec ne:Hi& 
ceGmulIitterzadreGdentemlegatum N. Cortefpondenriam Vofo- 


>» 
iiiscumilIaRepub.n||cernentesinrenxerant:de(zpiusaatemn6c, 
coramemoratoMi4rmyAerio,quoniaro com przcedentiBus,qu'«‘ 


4T 


ipG badlenus concreditanuecommunicata fuerant,taro indilcretee* 
gerat, ipfiprorfus nihilamplius detegebatuc» fed vice veriaCotnid 
Mansfeldiocommictcbatur,qnemadmodamillodex epiAolaCona^ 
tiaSolmcnns > Tub Dato Heydelbergx i ixx.Decembris An. C>m.d 
ftixx.apparec:qaodnimirumGvcrrusN.N.ventuiuaeflct,deruacutn 
fHonedc expeditionc ([..quz ip A de Romaiu.Corona , extero; 

Principal 


P' 
4 , 


cc 


TTJxttiss*. AT>}£ovrrioi. fr 

E^incipiN J!) ipnu»ope»niaiocar(natuta impecrecur. dcferenda, dc* Dccemb. 

• Btandatacratj lupra commemoratoN.nihil prorfuadetcgeretyfed nu a.c.mdc. 
^edumraxatiptiiignificet.'fefctex pane Palatini, habere in inaiidatis,xtxx^ ' 
▼t Dtrainim BohemiaE Ordinum petitioni ('quae turn tetnporis in libe>- 

xa afliftentia ,,vel , f\ ifta obtiiif n non poiTec , in conceiHone confide-** 

* &ac)gratidcarecur;relliquas parcictiiiiritatexvero fxpiua nunc diftum * 
N*omoinoccIafle,imn:) 0 ,prolndrudhone,db Ligam vel Vnionema** 

Duce Holiada: Elc6i;oii propodtam nniiam cum ipfb cratdationem fa*' 
fceplde.eiuarei caufaido'in Ibco recenrecnr :ntforfiua ntiptiumrtueU-** 

IMT ; Scquoniam alias hoc medium , ab>N.in jnedium allacum ,.alteri 
quodCbmiciMansfeldioexpediucdum iniunAumerar,aiiquodim- 

» pedimentumadferrepodec,cumramennu]laaliadjfficaltas,obahe- 
tum Icgacum Anglicanum NN. N; refidentero in pcomptu, & fxpius 
nupccommemoratusComesSolmenfitexpreflefateahir,i£rumom- 
niamdeMidaSecrecotum rdepartidpero^ 

Erfane clandedinumillud cdofiiinm , quod illb inibcocomrat 
pecoliares aliquot Catholicos Eictdores , Principei& Oidinesagita- 
cura»& dib myderio Midae.quod paucidumtaxacfcirc debaeninc,oc- 
«nlcatam futCjfpeciorofubprxtexra VL&IIX.eo rorqueri voldir*. 
quanipudcxteros VnionisOcdine$(' quibus raydrriam idud'abfcoti' 
ditum£mt,&db coin effcdu minime parcicipare,(ed Tolummodo' 
fumptus&pecunians etogaredebuerunc^ itaintelligi debaerit, tam- 
quam omnia ad conferuationem Euangrlicx a Cacholicii oEptefls- 
celligioni(,contraFbntificium, Hirpanicum iugura,peregrinun3 do- 
mthatumacq;.reruimtem fpc^uehnr. 

Adexaliaqnadam eiuidem incimi Condlian; Palatini AlbrecKti' 

•’ ComituSolmeniisadPrincipem Anhalunum,fub datoxxv.Dece-' 

A. C. MDC IIXX. cxaata epidola raulto aliud ap^ec, & inter alia 
‘ plane conccariumcorum,quzarticulolIlX.commemorantar, quad 
expaxteDire^aram 8c Vhionia paxitenim propagariomncisqaefab> 
reptx diifidentiz qaanoprimum tolli debuermt.. 

Excomraemorara fiquidem Solraenfisepidolamanifcdidihte 
' appatetiquodmaxurnoperefolliciti atque adeovetitifuerintBohe- 
jnicamintempcriem,ope,coniilio atque auxilioSercnifEmi Doroi- 
>tuEle&oritSaxonix,afioramquead German icxlibertatis conierut- 
cioncm longe melius adfc£lorum,atqac peregrinidominatus vel ier-r^ 
auudsiieuciquafncopidorumOrdiattmyfisrirtan ddufiriccmpofl- 

'h ' " ’ E 
-4 


w 


r 


< T-inttlSS', 

0ecet»b. cam,pnarqoam!nchoacaruaclande{linac6(iliapeDtmf abfoluiflentb 
A.C.MOC £t pouofinquic idem ille Comes ) fe libenter vidifle quod Ele6):oc 
Falatinus megisad fpedem ( {'ubinre!!ige ob futuram eledionemN'* 

„ inRomanorumRcgemXcier.eroIui(rec,quomeiiascociernuncc6(ne- 
,, moratusN.adbonamprzparationemincicatusfuillec;aft£ledtorem< 
,, Palactnum moxab initio non periicretas mencem fuam apetire vohi 3 > 
„ ille , led orecenusdumcaxac Comici Mansfeidio inianxilfe , quodni- 
,,micamexpatceSeptemuiriPalatinjlN.promuterec>obiacaoccandne 
(viuebac enim adnuc cum'teraporisCzrarMattbias) nihiltquodad 
y, incremencum honoris, bonorum, dignitatis, exiilamationis^acqueaa 
,, doricatis pectinete viderecaCjintecmifTam irt. In eadero quoq; epifto 
. laSr7r^mbiciequitatusficmencio,quodnimirumi]len5Ieornm,(ed 
coniuiSiim perEledloratum Palacinum proficifci voluerir, quod lane 
„ fai^am magnam famamexcicaturumnet: melius itaq; fuilTe, fidiuilb 
modoCvtipfius rei fundamentura eo minus animaduenetetuc^ plrrc 
,, xiiIct:Gum etiam SerenilGmus Saxoniz Eledlor interpoIitioDis caul^ 
fa(Ec cE quantopere idi homines pads prop^ationc cxopcauennt^ 
(cCe ad Bauariz Ducem refcrar,mctuendum eile. cumdem; Bauarum, 
tamdem n^otio ifti fcfe immi^tirum.&Palatinum turn tcmporfseo 
grauiuspalmtom.'Reuerendiinmum £lc«doremMogundoum inter 
duas aquas nacare,& de cetta refoiutione elTe dubium:at(aq^cnCiuir 
^^tatemNorimbergamadconucntumdedinare>maUetamenvtinterei^ 
^^de lecuricatcidoneelibicaueceturticcircoapudEledoremPalatintt 

S ro'tedaturo edc* quamdiu videlicet EcdcHadici in quiero pictficoq^ 
am rellinquantur.-cumipfi nihil periculimetuendum. 

Eademilla intentio,quodnimiruro ipiisnihilaIiudobditeric» 
quam liinterpontionis negotium progredura fuum rorticettir,euam 
exalia Chridopbori Baronisa Dona epidola m'anifedo liquec,paultb 
ancequam in N.ablegaretur.rub dato V.Decembris A.C.MDG.ifmc* 
vbiinteraIiacommemoratur>quod is(B3roaOona)PcincipisAnhaL 
tinilitteras,yna cum infertis copiis, Eleidori Palatino przlegeric, qua 
zduroet res in Bohemia prpfpereruccederc,quodq; pax(vide'at nape 
M padBcusLedEorquanropcreidihominesadpropagandampacemiar 
tend dentXon ram ciro promoueri poder. 

Idem illad(EledloremPaIannum veleinldem inrimoscondti^^ 
'«tios non pacero > led eius tuibationem in Bohemia Ie<datos fuideX^^ 
iam ex fupra commemorati £lc(3oralis Palatini incimi Condliari}» 
Pledei videlieetiepidola>rub datoXI.SeptetPb«A.C<MDC. IIXX. It- 
9 > 


« 
% ■ 


TfDELISSi ADMOS ITIO. . . . 

qaet.it^quaPrincipi Anh^lcino connderationesfuas decegic,qoomo Decenib,* 
dojiimirumBohemihifccfub motibusfcregetere dcbeanr:idquein A.c.Moa' 
hn;^aGaHica)lequencisfii;rroetenoris;Nullumcqaidetiicncdubii1 nxjc. 
Bohemos vires fuas,iamcongregatas,beneacvtiiuervrurpacuros: at- “ 
tamennonabsreforeiiea(c]cn)Cxfarean<earmacnr3cobponcrenc,ac MB. NB. 

3 ueitaciurderD progccilumimpcdircnt:coipfocqin,\nonfolummo- “ 
oregniUDjfcdctiameiafdcm rcditu$,amici,&:vi^aliaadfuainip(i-<« ■ . 
ns commoditatcm cpnferu«i,& d? niq; ipfeOfdiiium diuifloncs im- « 
pediripoBeDt:(iehim boftisficailH homines CxfarcicS.M’rotlirareis *« ^ 

copias nancttpanc , & quidem co ipfo rcnn^otc, qub fcie pro intcrpo- «* 
nemibosnegotioimifcucrunt^mcdiaProuiodaspcruagandi nadns •« 
fberic,nmlcos cam>OcdiDibus lam adhzrentes> fe(c ab ijidcm fcgrcga « . . 

turos.hoflemvcroomniaOrdinuni media naAuram,&Qrdincsper<r 
ftimdacurum.’iBo liquidcra raodo Dnccm Albanura Paulura « 

licas eopiasin Italia, & pcflmudumPcincipem Anraicumin Belgic, « 
h'cctvitibuslongeiupcriorcm,debcljafle:cttmdcm,Albanam.quoq 5 ,‘‘ 
non NeapoIj,Gandaui,Btuxcllis,vcl Antucrpi.xpcrmanfiile, fed ho- «* 
fti in Icaliam adFrontoncm fl.in Bclglo,aurera adMofam vfq; obuiam « “NB. ; 
proccflifle;idnuncadiprosBohemosapplicandum,ipn$q*,perriiadcn“ . 
dunicflcvtinfrontelimirnmhoftioccurrant:raagnam aul<jPalatinx ** 
Magiftrum,Comitem Solmcnicm>du Prag^faetit.prxrendcre.quod « 
BohcmiaeOrdInaoicapitadiuerirxopinioni$fucrint,atquehoftcmia»f 
BohemizMecropoli, Pragx nimirura, przftolari vclint :fin autem il- *< 
ludfacianciverendumcneneiegmim amTtcanc>& fulos mutos fibi «« 
reIliquoscereraenr.Itaquereiconlulmmiri,fiPrincepsAnhaUinus/c- <‘ nb.ni^ 
ipnimiilncconferaCj&apudcofdem omnia pindcncecconBicuat, id- « 
quenondnmtaxacarmaturx,verumetiam munitioniscaufTi»nc vide« 
licet, defeat boni falucarisq'yeonhlij.forntan obprimantur.Deniqae n 

n res adluipenfionemarmoramdeueniar, probe turn conlidciadam««45^ 
cHe.qTOd durancibus induciis Czfarcani in callris veldiucrforns fuis «« 

' fnanetecogantur,necipiispermitC3tur vt equitando in regni vtbcscc 
vel Pages (ubdicorum hdem fullicitenr & ad defedbionem incitehttec 
>Nam iflia cautcia in omnibus bcllisciuiiibas perquara Get necclTaria, 
cgpueipfotQodopucisParmfnfisinlldiasinBelgiQfuiflcprguentas.** 

Sin auwmBohcmi iftanon obfcruauctidr, metuendum cm: quod,ad ««"* 
finem prop^rantibus inducHs , ipfisque autumantibus iefe ad hoiti « 
r-e/iftendnm ( heic iterum videte eft , quod tantum ,fub Ipcciofo »« ^ 

pnetektu armortim fafpcnlionem qn^fietinc Vhiti j faiis inltrudbos cc 
^ / A * . eflc>“ • 


1 ■'» 
# 


« 0 


40 T1T)’ET.ISS. JIDMONITTV. 

H^cemb. e{Te,iimIdexOrdiaibusc)efe^ari,adho(lemtrannturf.arqiieira'G& 

A.c.MDC ^oioduciarara medio pacem fiumfa<2iiri (ient*cxindenondumta- 

ixx. rxatOrdintbus,(edetiamcumprimisipnsDiredloribai,atq;adeopne 

„ cipuis capicibusmagnum periculum creari podit : alias fane vcEcdum 

N6. ‘efreGfraremnibiluminas,ertamf){3ohemiarmanondepofuerint,pa> 

.j, cis cradlationi fubrcripciKum.quam Caefarcani per tftiufmodi comp» 

,, fitioncmvcl tranfadlioncm plus, qaam per vim'& violcmiam,(cfcob 
,, centurosconfidanc: MonendosactamenefleOrdines netamidohe^ 

^ occafiooem Hbii manibusexcorqueri pariancur,fed vires fuasibene 
,y collocenr:fin cnim,viceve[fa.obprimantur,huilamramriascei cau(^ 
,,ramElc£boriPalatino impucandam,neq;eo ipfofefe excufarepode, 
„ quod nimirum abfq; piaelcicu eiurdcmSepcemaiiiPalatinj<hlnil fe* 
,, cetiur, 

'Qt^mcliusaurem omnibus& dngulis cogriitutnfntniFeft^- 
que dac,quod vidrliccc Cacbolici a Spiricu CaluintfUco in i x. x.& ri« 
arciculismaleaccufaciftiennc,& quod Vntonis captra mulro magii 
omnia fuaconlllia&adVioncs in perniciemdc^fpbpredionc Catholic^ 
relligionis ,bonorumque Eccleuadicorum occupacionem contdle- 
rinc.cumpnmisveroquodipfeetiam ^lc(^orPalatinus( contra illad 
quod Tub XI I .XI 1 1 . & X 1 V. quod vujgo toties adeo inculcatum fuieV 
ob intemperiem idamBobemicam neutiquam doluerit.fcdetiamipfi 
numquam cures cordiq; fiietit , vc commeroorata ida Bohchirca fedi- 
tio.cx qua podmodum canrx calamicatesatq; mirerizexorcxrunc.pa 
cidcccompoDerccurrimmo quod ipd vecicatrmanifedidime dia» 
metro quad rcpugner,tamqaam Ditedores.Iicet contrarium x v.irti- 
.culo afHrmetur,ad con'fudonem inteperiemq; idam'Bohemicam nul 

lam cauiTjm occadonemq-,dederinr;iccirco aliquot docuroentah^ic 
ordinerecenfcbotquz omnia irrefutdbilibutOriginalibusrefbtari, 
'•i' ' imolegenti& probe perpendentiida^’Originalia J horrorem cotnieq; 

arrc^bonemincurercqueant, cumprimis dfuinofludiocondderec^ 
inhonefte,roinu$germane,& falfoprorfusElddorisPalatinilCoiliH- 
liatijfc quorum nuraero ChridianusPrinceps Anhaltinus'Qhpragas 
Primipilus fuiOcondliisruisbominibusimpofuerint,dom virimo 
* adeo in excedu peccarunt,quod,licet de fpedalibus ab vnoiad alteria 
cempurin calamo hxrenribfts nulli-ferme conditerit,nihilomfnus tl- 
men ipfec£Fedus aliud demonfdrauit , 2 
' tarn oretenusquam com mutatisfaipti: 

earunt, iodo tempore deccxir. 


: omne illud , quop in genene 
; fuit diaerfb tempore public 

■f 


^ 7Uem< 


T 1 Dl LI SS, AbMOK ITIO. 41 

"Exemplr gratia in genere prxtenderuntiqaod Catholici primuRi Decetnb.' 
^wmaarripuiftency&hocmoaoaduerijepartiadidemfaciundum an> a.c.mdc 
. ’famoccafionettiqiprxbuiflencycamcaroen ex ordine comemoratis nxx> 
dedaAionibus,qux hadlennt ab A.G-MDCIIXX.g^lla runt,fatis Hi. 
perq; codetDiredoresVnionitnonfmiuaipontehincindeexteroru 
Pdncipam ad maroremxrmaturaminTpetrandacn , optm aoxiliumq; 
f mplorane,aarequantCathdlid vnicam etiam milfcem cofctiprermr* 
vcium etiam qubdtotiescotnmeniorataVnioniscapitaipip fadlo co- 
pies Mansfeldi'cas iri Boheraiam tniierint: imo quoa« ancequS Mans* 
faldius ad idbmitt^dam'iefe Elcdlori Palatioo,raandatum accepifRIt, 

Marchio Onoiczbachfcus ( iaxta (upra romemoratam ad Eledlorem 
Palatiham,fub date XXXI. Iali;A.C*MDC.IIXX.exaTafaepi(loIaroJ 
vltraii^fnilitumM.exrpe£lantibasruinptut{ub^iniftraucric;vtiana 
iI^ope(feprxreteatur»quid fupradi^ nragniaulaePaldtinxMagt* 
ftdlitterxdeeqaitatuStyrambicoidetexeriTTr. ^ 

. H ifee omnibus veto nunc minime coniideratit, ex aaueriaparce 
tantafane iroptident^aapparet, qnOd mox Annolt. poilqium A.^. 
MDC.XIX.milhuin*Le6lioncs priqjum reacIat2> &tumpciusCa- 
tholiciadpcopriatnfaiipfusdefenno'nem aliquid moliricHentiipfi, 
CtthoHciicaipfadecaulTaab Vnicisludibrio babul facrint,duin dite 
dfcoru vqas , loachim o Erneftas Mardhio Brandeburgteos Videlicet , ^ 

rubdatoIIX>Fcbr.A.C>j^DC.IlXX. adfxpiusnanccommemoratit 
Principem Anhaltinum inter alia fcribit.EcclenaAicijiuxta hincinde *» 
allata noaa,admodona Martiales ftfe oftendercincipidnt; vndiq; bcl ” 
latnbcllam petfonarennciFedlu rem co inclinare , qaod'ex raera'for- ** 

* midine(' qaamcandideergoaflftrmantCatbolicqsmetaendosfuitife, 
cum tampnipfifnerProteftantium Vnionem metuerinf'^ijdem Eccle 
£iaft(ciC^rariauxilium'Iararfiint:ignoraritamenadbttC{numImpe>« ^ 
ritoradbucviuat,necne:Bohemi*Ordine»bcfterfialucefrubintelIi-«f 
ge VUiFcbniarij A.C.M.DCXIXJcomn^ones&pateutirlittcras «* 
praCoraitc Henrico-Guilielmo bincinde mifiile quod> tamqaam i- <« 
pfbrumCapitaneasD.equicesconrcribiere debeat, adeo vromniaien- ** 
iimadbellamindlinenr:quodrca PrincipiAabalcinoeocitiuiredi-*^ 
turn matui^ndom;qaamipiiavpRerfnria(qaemadmodamefFedus ** 
^jbilmodamfatisiaperqjcedatnseftjlad pled'aciarti teiexpbdftioitem ** 
^rebeIlionctft;^mxxaTropefe/cquiratur. ** 

« Odlidttop^Rlodo coniraemoratus VnionisDiredor,fub daro Febr.A. 
XI V.Feb. A,o 9 lDC.XIX.rcribit : (eieab N.licteras iiDgalaris cuinf CImdc.' 
> . F damiix. 


riDElISS. ADUOVlTt(y. 

Falft A. damimportantTz obdnuilteyqaaaviznon cutocommiccefetudfeap^ 
C. MDCciusrciumen Eledborem PaUcinumcertiorcm rcddicurain,negonfi 


XIX^ 


Nfi. 


NB. 


(iquidem bonam cicamque rcrolutioDcm requirerc, &c.Si eciam vlla< 

„ vmquamoccanu veredarioopus habaecit>hancipr4millam cflc;iaov 
„ eniin ( vt rnulta paud< coropczhendancurj mediain ptomptu haberi 
n ( hcic itccum liquido apparec quid videlicet ipdt defuctit ,aihil en^m- 
,, peticultipEsabEcclenadicis metuendum vraquatn fuic,fed niediu* 

„ dumtaxatcaruerunt)quibusvniueilus,teuiarun»<'o£bisfutruindeot- 
,, fumque ferri polEc. 

Qualiaautem media, euertendi totias mundilfuerinr.flcquoar-' 
canaifta iam decipherataepiAoU ^qua^tineri non taco coaimisti po> 
tail, rpedbaueiic , notandum eft, quod fupra commcmoraius Cbtfticii 
MansftIdioadiun^usOnol(zbachicu*Secrecarius,rubdatbxxv.l«- 
*' nuari) A. C*'MDC. XIX. inter alia commcmoraueiir:le(e,9?<uia^L 
Nomarum,ComictMarisfeldio prop6fuifIe,.vtniniicun)^(atia Etc- 
»* (AoiiPalatino,5c.viceverra>,N.coconaBuhemtcadeAinarerar,qiU)dr 
>* fane modo,& nunctzpius commemoratoPalatinoSeptCinuiro,qua. 

** hxrcditanziAx (ieot Prouinctx,malto melius vlilmfqiforericonude 
» ran do N.iam elTe decrepicu>adeb vc poAmodum ad iAius coronzfuGv 
** ce Aionem.ez parte Palatinif per recommed^ationem, denomination. 

>* nem,vel aliaiAiufmodi macura fulc^nihiloraious 6c £tcileapad Bo*. 

>* hemoi petueniri po Ait. * ^ 

Paul(o poAdlia quaedam epfAbla abeoaem SecrecaHo,fubdato> 

1 1 Toc.Fcb. A.Ct>iDc.xix.fubreqaucaeA,inqua,N6marus,interalia<. 
ft meminic:N.nobilem.quemdam cum Comire Mamfeldio Ucydclbet. 
n gan^vetfus roiAurum , qui Icctpto comprzhenfam terolntioobm Eic? • 
» AoriPalacinoipfcmeccradicuruseAet.'Vice verfaEledor peculiari fed 
>Kpto fclc obligaret,vt N,viia cum voto firandeburgico { cui pdAtnodiL 
SazonicumvonKn cohditionalirer,iuxca peculiaresquaidam litrerat* 

»t Tub dato iixx.MartijA.C.MOCxix.accenit ^vocem mam adimpettar 
»> dam B.oroanamcorunamlaigifi,&pr;tereacoronam Bohcmicam ^ 

»> ra 4 >iusnunccicacoN*.cAediueprocurarevent:&tumN.obligatum * 
?s.fore,vc Eledori Palacino Alfariam ediundis viribus,&, d Aeri poAeCa^ 
tt partem AuAriacaram Prouiaciarum occupareiauarer,atqvprxcerea, 

•t ad belli cotinuarionem DCcL.Abrenornm'Miannuadm ex.fuo zrari^^ 
II erogarurus,& pro virili apud NN.eo laboracurus cAct, vetotidem Sc ’ 
xillcDumerare non grauarcrurj&deniq; corona Hungatica-quoq^in. 
afdemEledotiPalatinocederet.QuamprimumverolAsiepiAolaadgen. 

jacjaLcm.Vnioni»Lega nuB , Marchioncm Oaolrzbachicuro,fcrlat^ 


FIDBir^J. ADMOVIfldl ^ 

«flec,prr2niroialxciciaaaltSimanualcqaoddam£pi(lolium adPrin* FebuAJ 
xipem Anhaltinutn,(ubdatoxx.Fe1>ritar<|,in concinenttexarauir,vbi mjxc> 
■intecaliamcnrionemfacitrrem in bonis rAfui eetmioiSiComitem zix. 
’Mansieldiumfiqaideranondiuenaanfaram.’iDterinTtatnenredtam, *' 
dbrtera egregiamq; relolarionem coacipiendam.-quocirca^Anhalci'*^ 
nusablq-, vllatnoraproperet:coraniodi(Iimamrerolutionemdanda, ** 
occaiionem minime pr«ccrmittendam eilcy mercatorem Hquidem ** 
adnundinasproficifci necei^m habere. ** 

Qtm melius autem re£la,forcis,& egregk ifla re^uuo concipe 
Tenir.iftms tradUtiodc nandincadpeculiarem quentdam iecretu co^ 
nentum-TriumuicorumyCrejIthemiam isiLvecfus, Eledori Palacino 
f>r6pb(irxfaeranr,idq’, hacpociilamumdecauda.quamfnibiroinus.M 

2 aam Heydelbergx,mfCuendumpericuli>&exiDdeabN.peticaini(^, m 
oeo ccdliasin effedum deduci poffic :iam qubq} ( idqaodymente u 
^hucCad^c Matthrafa^u.ineunte nimiruMmioA.c.Moc.xix.) <c 
•ptcfencaram quamdaduorum in Boheima Gcneralium eoicrentiam k 
in ptompme(Ie,quod rcicondudbilinrluturam^ii Eledorfalatinids M 
deiUnacaroconuentus locum ad x^i.dicm Martij(oinegotiudiutras«< 
pcocogare velic)fibigracumaccepcumq^eilepatcretur. •« 

Omnibus &nngulil’igiturexindemamfcftiinme liquet quanti 
iiomines dli paccmfecerinc< &gcontraqualem materiam ad bellum, 

( nimir« trespecttliares^ronasdubinceilige-Romanara^ Bohemica, 

6c Hangaricani.Icem« A uaeiam, & Auftriacacum Prouinciaram part€ 
dixteditarioad Ele^otcm Palatinum ttansferendirltem Ecclefiailtco 
ram inuafioncm ,de qna infra ploribus dicetur ) non veto obpceilam 
i^{igidnc,multo minus Poh ttficiu m &: Hirpanicumiugum,aluennt; 
^quideabiftiarmodiiug{si(^snihilomninomecaeodfifDit:campri- 
misqudm Palatini intimi Con^liari/exarcanisallatis nouis ad vnguC 
quail rcinerint,q> vidriicetRom<c&inHirpaniaiftud belium minime 
probetuf t fed mulco potiaSy'( vti PieiIeius,inriniiurPalatini Eled^ocis 
ConEiiarias»tpremccin allegatis fuislitterisifub dato xi. Septembris 
AiC. MDCIIXX. ad Pfincipem Palatinum faiTus efi ) Don* OaUha£i* 
xemde Zuniga inHiipaniaRegi&:ConEliariisruisperiuanire>qift>d«< NB. 
•bladlutaBoheraizregni,Bclgq,Biugnndix.Mediolani,&Neapolis » 

‘ nb^uradepfsndeatt’itaqueRcgemnuliatnadaliquamcompontionem «« 
occafionemintermifiumm,modoCzrarBohcmieregnipoBe(nonc « . 
it;^u adipifci poilet,&c.Paci modo ad eofde Conitliarios ( Palatihos) *( 
iLomapfcdptamfuic;SiunankPoatjhce nuHo jptfusad hocheHaad^ « 

F » fc6ku ‘ 


44 


FIDEltSS^ ADMOSITIO. 


a A. fe«^ tangi , & quod ad modic^ duuxac comribu tiooero pi»fta|id£ 
C.MDCviqaa(Icpeioporteac:ima)oeo lubcneius EleiSloretn Palannura ia 


XIX. 


iJ.' 


I quail cpgioporteac 
Boh emiapalTiminiin hoc fadoviceaHirpanic^aliquantulumimoii- 
puancurtuquidem ipfunif Poacificeai^lHirpanotumpoicnam magis 
vetui.quam vx mecuac.Palatinuro iprum Roifla;i vbi euro Pcouiiicita 
perraaneac»vilitaturum,ve] alias Icaiixnagnuro decrirocn^umillatu- 
rua).Itaque.VoitiidPoQcifice&HirpaoiaturoRcgeneroiiumttaiec- 
iaro peticulura roccueoduro fiiir. 41 

Penes cororaeroorata ilia D. Camecari) ;id Piuidpem Afihalct' 
nutni fubdafb V.Marci;A.C.MDCX.exaraca cpiAela furoroopere 
perpendendacAain quapauiloante di€li conuantusllLVoioois Dite 
doruro f ban: en im ( u m ceroporis Duel W iirceni bci gico, ciuicadbuf, 
dcDiisrainotuingeocium roiniroereuelacalunr j.lequrntibus vesbia 
»> roeQcionemfacic.'Qouoi ctiaro,inquitCamcrat1us,E]e^orPaJaciDUB« 
»> MatchioOno|czbacKicu5,&Ciui(liaou$PnnceptAnhaluDUt piope* 
n diem petrooaiitecc6nenturincnc,&curoreipruro('Cameiariuai)voa 
euro Solmcon ConiceEIe&urem fubrequi polle:iccirco*quxhoc w 
loco IcripcicaiiaHasoposceat.eo vfq; diiata veb'r,fibiiapr^ipueluqi« 
f ^ mini Araiionem fomptuuni{Ecce, quod cum temporis fioheroi milice 
i*.& peccuniafubleuaci faennc)erga boheidlSscurx cotdiqueefledd qi 
)> Elcftocem Palatinuro vfqiad ArJia](iotreditum(' qui euro duobus^e 


»> quuro lesnoiiaiplius Eeciuccgra: 

„ roitteQda:BarontsaDooarelactonem,deruaN.& Holkodicaexpedi 
„ done. Si MansErldij jComids reditumadgtandem acduamqfdelibt^* 
M tationaroroatedaro dacumrorDcusfaxi^quodnon dumuxaccedadc 
*, iidutaciaconElu fubi(b(' delibetauone) verum eciaro cotdalroimiqi 
pco.diuinaglotia>libetcatc>&relIigiooeiropcDdcndi,coincidant;fic€ 
veclaetia(nprudenu(firoos,oprQroos,&acutilIimes('(uirciUcet/uiqi 
^ M fimiliuro)dircur(a5paruara,velomninoQuliain openi pr^atciHerot 
j, cas Aquideroreroludones-coalituaMagoaubhs.lcf cocecibas ia coisr 
daiiifundiopoctear,&c.. 

NB.' QaidauceouQ iAo conaonttt.CccfUheimenfi »ob fiognUoem 
quamdaroaliaroadN.tegadoocm,cui ChdAtanuaPdnocptAnhalci' 
IMU^quuro de Roroauat'^hemica. & Huogadca corona, non aut£ dt 
nudbMaoafeidicuuiQCQpiarurolubEdjo, Sceacumdero an«Aia&cjpr 
dicatttfiicdt jin poiaiiDaptopda intcxEiit»^ccc tu>Tel»vci D.Camciar 

*' cioa 

TIDEUSS, JDHOmTlO. 4j| 

uiuaic>qaalMcani terapotisredU (’.potius tcCti.) & (alataria cotifilia Mate* 
in medium pcopontafuetinr,icicooccptum quoddaro ^ipHas Palaci* A. CM. 
ni £lc6tocis manux i x.Matrii rubiignatum,far» fuperq; teftatur: An> dc.x ix. 
haltinus videliccc ncgociarionefti fuaranocoinlocoinduomerabra « 
dioidac:I>adimplccionemp'ctitorumexpaiteN^('.Bokemicae&Ro> ** 
inancCordtixadN, delatz.^il. ad peticioncmEiedoris Palatini, 
finalctDtatificationematquecerdcadinein. Adllaniculum('.Coto- » • 

naroBohemicam*JiquodattiDcret,Anhal(inusN.ngnificec,quodiam «* 

4udum cum Bohemiz Geoeratibus Conferentia babica Eec, & quod « 
£ledloiPalacinuamagnaminciiQationem(.Heicnotandum cA, N«i* « 
piaroreivemate quod videlicet perboguiarera quamdam legation c 
quorumdaBohemizOiredlorum Elet^uriPalatino iamduduro Co- 
jrona Bohemica reprxientata fucrit. celatam , & hoc ipil £le6bori Pa- ' 
latino ptovltimombildio tcrcruatumfuilIe.} adperionam fuamte'** 
periat: nihilonainaa tamcn tocies^ nunc cooiroemoraturo Eledlorem ** 
CaJatinum omnerofauorem in N.dciiuaturam,accamen omnia In eo '* 
conbAere.quod cxpatteN.propolita media tealemiaumeHc^uro ** 
conieqaantur.. ** 

Ad Romanam Cotqnam veto quod attinct N» ijnccfc & can* ** 
didc itecum atqne itcrum' ^rfuadendum cite tern in terroinis priori- ‘f 
boa pexmaniucam , qnod QfmirunLrucceifip hzieditaria, ad przuen* ** 
cionem domot AuAriaez^rziettim hatce fuboccafione ('r'ante o6U* ** 
duamAquidemCziarea^uM^m^b vicam cummotte commmaue*** • 
rar.^quodque£lcdorPalatinuscumpriiniaadiuramentumipe(Aare, ** 
&Aiom,quicottiRomanoIm petio, ad conieruanonemciurdem liber “ 

* ;actlfn atqne tepatationis il'uc audoritatis^vnli Aimui futurus Aet pro- *' 
poneteatqueeligere debjeat : tub qudtum numero potiAirauro com- ** 
przhenduntur^ qui Pitdz potipraofficia ipfo fado (.'erogatione & 
xnutaatione ibmpraum ad roagnzarmatuiz confetiptionem & Tub- ** 
Adiuro.) przAiterinrtSperate inruperElc Abiem Bbindenburgicum «* 
pec ceita iDcdizadeamdcin terminuminciinataium^ &iAi«5Toc»'^ 
ieiecerco panidpem ceddttarum : attamen Eledorem Palatinum 
fceram votum Abi incegrum teieruatarum donee res ad iAiufraodi oc*‘ 
eaiionem peiacniac.Cnraaurem reseadem apud CorqnamGalltcam 
qooqnc fulciaoda Act , & hicipfe Regiis ConAliariit propoAturarit- ** 
cftlu^tEigo i Ai quoque hominei,lbturz eleiftioDts cauia, eeiam 0% 
tj Me naJ c i a Fcanciaaa , viuente adbtic CoAucrwibiUcitanint^jl adntpr f * 

F 3 , dam 


4# TlDfttSS. JDMONTrrO. 

'Mart. <ium frtgide fufoeptus * 6c ita magtsimpedirasquam promotat^enR 
A. C. M. iccircoN. -perrem eo melius vrgere* &ob(lacuU remouete debear» 
oc XI quodquteademiila Corona adprobetyVtnniU, ante pacacosmotos 
« Bohemicos(.carnoncacegoriccTergertnanipeinqaiant, ancequam 
domus Audciaca non dumcaxacifto regno, eidemue incorporacis pro 
uinciis,veram etiam reHduo fuo priuetur,de quo pauMo pofl lalacana 
• , confitiarubfequentur,qu»vndiqiie,cemporetarerregniyclanculua 

. >* machinatafuerunt. j -Coronado fufqpiatuCt &qaodFerdihandtis« 

** durandbus^dhuc iftis modbus, ad EletStionisConaencumMaenoi* 
** FrancofanenlcmnonvoceturneforfitanhocipTocoofirmadoh^rO- 
>* diradaruccedionis Domus Auftriacxintroducatur. Pari modoeaou 
•* dem Coronara GaUicam£le^oremTreuiren(ein ad eumd.fcopnm 
<•* Heftere nonde(i(lac:quemadmodumad illiidiamdudum^dlitfidit- 
w tariaqucprseparacoria6r6i;afuettoc. 

M Adaiterum quodatrinctardcuIum,petlrumiam,vti &hadenmta 
» cnum,velad minus duanimDucacoram milHonum ita pedeueret,cx* 
t>tracamcMansfeidicumrubddium,&iDuafionemAHaticam.*quode- 
nciamiflaiammodo commemo'racapecunizfummacertoquoaam m 
V locoinfallibiliter,5eabrqueqK)raerogecur,abique illo medio enim 
» confcciptionesprogcedum fuum fordri qi^ueant: quodrca Anhalci* 
*> nasincercafedmoiHquiraCiOuasvidelicetTiresSignoriadi-N.N.con- 
»* tdbuere i^ir , 6c an cerco iildem ianid po^c.'Eodem kocce padu re* 


folutiotinquitconceptumvlccrla^promodoi&adecuradof.adett* 
» rance.^feduio vrgeatur&nmulprotedecur.nid hoc fiat;Bohemis turn 
>* necedlM^to pads tra^donem perTuaden^am cde;^porro com 
parteinimpcdo , vrgenceillud necedicate,accomraodad oportear»^ 
>> N.tum facile cdumare podc , qlianroia incercde non dumnxac dbi i* 
i> pd,veram etiamSerenidImzReipubb Vencrzdetraheretnr: immo 
i» excrcmom pericolam.cum noua domus Auddaoe ^Hdpaniefocti* 
^ Ecadone/ubindeadaefcercb. 

' »> Ad hoc przterea iudom fublidium I.GomidsMansfeldii I V.pe* 

,9i dicom M.& oc.equitum , dib ptiotib. condidonibus.fumma cum in- 
>* duftria vrgendamiqoemadmodum & non minus , II. pecultads AUk* 
» dx innafio iS&fub ida numeros.iacrodtidbio, tern pus, aaitos » Sc m odtis 
» ^.an non idi homines omnia (edulo inqnirunt.)propeperpendanrasv 
Mdcinroperfcilpco comptahenfacoraparado dcindrudio fimulinfti- 
/p ^cor.Eti:o UIuudculascoatioQationif qaoque conddecandusvenic. 

>^004 


¥IDELIS5. AD^MONmO. '47 

^uodoimirumiftaadii i^nnos('*tantun::ceinpoiu cnimfibihomi- Matt. 
^nesiftitribaeiUDtj&fieripofHcvtomniaipforumcunniiacootraCa- An.C M. 
thblicosvlceriusexequipocuerinr. j adSignoriam di Venecia »iuxta DC.XIX. 

quod Tub hoc, IV.fucccnbresfubiQtelligancuridirjgaturzquen:- ^ 
admodum&dmt^jtcrnonroinus, V.inuaAocx parte Venetian orum 
cpntca Forum lulii fufcipi,& {jiduI ifte (copus ipilsinculcari debet, *« 
quo copimodius prxparacionet iftjcbellica; in kaliaalantnr , He belli* *• 
coiftinegotiotam PoDtifexRonianus>quamRcxHirpanlaromim- 
plicari poder.' Et, Vl.deniquecomparatio indicuenda.quomodoid <« 
coco AnglixRegi &Siadeuiibus,(IueConfocderatisPtOuinciisBcl* ** 
gicjs>propooi,&perquempra;tcxcun), Vll.vomciiiimiftudnegoti* 
umoccuiraripotlit. ^ ** 

£t haec eft materia illius, quod Princeps Anbalcinus fidelicerac 
tuco cum N.cra£tate debuic , & quod poftmodum in petfona propria 
. adeo cadre &occulcecra^auit,vtetiamdeipiiusprofc Alone nulliex 
omnibus GacholicisEteAoribus, Prindpibut, & Ordinibus,acque 
forncanpaucisdntntaxacinterpraccipuos VnionisC6foederatos,vm> 
quamconfticeric.Ncautcm quisporro videat.quoConfetenciacum ** 
duob.Bohetnicis Gcneralibas,cuiprirousfupradiAimen)orialis(’«ad 
Bohemieam Curonam quantum actinet Jarticulus innicitur , dire Aa 
fueric: aliud heic conceptum commemorandum eft > quod itidepi 
Creylsht ymii,rub daco xx. Martii An.Qxc. o c.xix.conditum,& pari 
inodo propria £le Aoris Palatini Ftiderici manu fubferiptum fiiit,hu* 
ius FermecenoristquodvkleiicetiiepiusnuncdiAisduobusGenera* <» 
libusBohem.icisibyfteiiumruminoftudioiniungi.&nmulipftsincnl'f* 
•cari^ebea't,quod ex reuel3croDeiftiusncgotii>incereflentib.n&npar- c* 
uum faneexpe Aandum Hec prariudicium ,iccirco manus porreAione u 
prpmitunc»haDicnegotiadonem{^nullimortaliom,aaexcremum u 
y/que vitte fuz fpiritum,deceAurox. Ad bare, ft commeroorato mode «c 
dc clandeftina iftancgociarionefiifticiens prcftica fueric aftecuratio> u 
com operas precium iudicatum fuic.npaalloantediAisGenecaiibus u 
Bohctnicitugnificaretur,quid fcilicec N.Anno Cbrifti M.Dcmzxx.in u 
ConuencuHcylbrunnenft per peculiarero Legatum era Aari curaue- c« 
aic,6c quopaAo£leAorPalacinus& Vnio>commeinoracumN^apud w 
j^I.&Scadenfes tamdiufauoccproiequutiFuerint, donecfioheroica tt 
incemperiesexortafui(Iec:QuomeliusauieniifteN.(e(cergaElcAb« u 
fcm Palacioum gracum iteium cxbiberec«ab initio ILmibcu M/.quas i«. 

. . Sepceat- ^ 


4S FIDtirS^. JDMQSniO. 

^larc. SeptetimirPalacInusvelpro fe ,vclOrdinibnsBoheraifl;,velaIibj^ 
AtuC. M. furpirer.) fills furoptibtis alcre promififle: quern Succurfum Palacthu, • 
DC.XIX. diligenticnmOnulczbachrcoiBadenfi,^ Anhaltioohabicoconlllio 
*> &c.inEuangelicoruni Ocdinitmereolamentum^.luxtaix.Septemii. 

» Aa.C M. DC. 1 1 XX. pnetnifTiim tra^acum;) conuertifTc: Et quonitre 
» N.numeramadiv.peditumM.&centenosallquocpeditetcoroplera 
'■ * *> pronaiferit , in ipfa rci vericace cerrc quidem affirmari pofTeacocom 

» MansfeidicaramCopiarucnruccutruaiinc/^edluabiproEIc^torePa- 
>» latino depeodere,dcBoheraiz Ordinibus cranfmilTum Eiine,qaieci> 

.» am ea ipfa decaufaptom ericas ipfi Elctfboriagantgratias. lamrcmin 
»f eo confiftere vi£leftor Palatinus non damraxat i v.jiediram m.BT'O.' 
f> equicesperz(latemabrquecompenritioneBohemonin);poiTaqno* 

»> queimpccrareconetutfVerameciamadhncaiiquotyirorumM.vlce- 
i> rius,quzdomum Andriacam&Ecclcriaflicosth Alfatia f.Eiannnc 
» dolus liquet, quarnimirum camforti armacurz inhiatum luerit.)hiaa ' 
>, dere,&icapotenriam,Boh;roizincumbcDtem,diflca 61 ara&diuet- 
„ farae(rent:N.ptz;eceaeolnuigilatUrtimyVcnimirumadminus ixz. 

It vei XM.milituinlmperioab EuanoeUcis/uisramptibusalerentartqQi 
» vcl peregtiaaramcopiarum traumas prohiberenc i vel prcflzBohe^ 
ft mixCaccaTTeKntt Oeniqaeqaod|N.mediance,N.N.domum Aa* 

>« fttiacatn in Foro lulio ibuadcre , & Hifpaoorum cohatibus felefoRi- 
t> ter# oronibufqueviribas opponetenr. Sin vero ifla omniinon (b* 
tt lammodoadiftamzftaTera^^fubinrelligeA. C.M.pc.xxx.inquopa* 
^ tacicia.nanci eledio&abdicacio Pragz Eida. ) feif adpluresannot 
» dierqae>&>firescxigactad triennium fp^arevideatur, cuni>^|||e 
^ ft verrahancconditionempoftulare,vt G B^eniiz Ordines iflam 

ft modicacemvtHiratcmqueipfofzdlodcpctehendant,A:iprumfN«iti j. 

>, prorumemolnmenrain cum armatura (ua ipfisadpropinquacuroset- 
It fetiquod cumpofthodiernum CzfarezS. M.^^iuommnumerodi& 
It cefrumt&qaoniamFerdinandus licccrisfuis reuerfalibutnbnpeCiD* 

11 mnialatiifececic ('.heiciccnnnbenia6lasiedtorvider,qaif Bonemis 
caarasimpuUiaasadputatinamabdicacioDemrabminiilraa6ritr)ipfl 
9 i HCotonaroBdhemicatn obferre&adgndarumadlionemteutndem 
»> in Regem ruuraeligerepoBcnc. Afticemmatqueiceram nnncvidca* 
>* turquomodoiftihominespropria aadorltateperniciofailhrconnUa 
9t Aieaicencar.in alter! us ptziudictum ipfimetprzfcribantt&t vc alios 
• 9 1 um audaftecaiq-, przpoftete fedaotrc poffim>no^B did^; audeanic. 

;Cam 

♦ 


FIDEUSS. ADMOKino. 4P 

Cdmhifcf &penescommemoratosi(losarticulos,nohemicatn Mace.' 
Coronam concerncocea,quo pa^o videlicec Bohemiz Ordincs N.in A. C M» 
pucaticium fuum regem cligere debeanr, aliiadhuc arciculi in ante cc. xix. 
cotnnaemoraco ab £lc6boce Palatino Frcderico propria manu fub- 
^'ictipto Concepro deprzhenduntur ,de qaib. tara cemporis cum Bo* 
hemicisGeneraliburcra&aridebuic.'I.deawiculo tranilcuum. II. de 
^ribusImperiisBc!gtcis,-&M.equitibus. III. deConcinuatione.IV. “ 
oertumScacum(cripcocomprzbendendura>quzdcquotTubfidiare- 
quirantur/juidquccxregnoexpei^landumner* V.deProuindishz- 
reditariis, & regno Hungauz/. quoin loco procuIomoidubiotra-“ 

Aario dc Gabriele Betleheroo nifcepta eft.^ VI. quz d mortc Impera- “ 
COcis,rationeFcrdinandi &aIm,conGIiain promptu habeanc. VII. ** 
quidcompoficioniscaudaf.quam III.VnionisOire£Ioresfummope-*‘ 
re metuerunriipnfquenihilmagisconccaciarafaic.jexpediandunajSc ** 

'• qazconfiiia&c. “ 

Verum enimueroTrincepsAnhalcinus ad Baronem Achatium 
.'d Dona (.cui luo loco expeditionem illam demandaucrar. ) Tub daco 
' 7cxviii.MarciiA.C.M.Dc.xii.fcqucntiafcrjbit:qaodnimirumiliud« “ 
j^equo fuprafadla menrio.cumduobusGeneralibuSylin Pragziam ** 
temporir commorentur , & cum Ruppa , 6c nemine przterea alio al- “ 
tiilimo Tub iilenno tradlare , ante omnia veto] co potiBlmum ipe- 
. ^ate debear, vt refponfib fiue refolutio in prindpali membro & arti- 
culo, V. die Aprilis Ambcrgzcilcqueatjipfiimenira, Anhaltinum, “ 
pcof<^ionem'iuam lubenter maturaturtim. Cum czteris articuiisi- “ 
llius raemoriaIis,rerc aliteedetinere non poilc , quam vc idis, pro me> 
lioriinformatione vrabram durataxatprzberet.-qucmadmoaum eti- ** 
am picnariara ccUtyonem dc negotiatione ifta , fupra fzpius nunc co- “ 
niemoratos articulos,Elc£Iori Palatino tramittere debcat.'alias parti* “ 
cularcm quamdam inilru6Iionemadhuc(.inquitAnhaItinus.)peccu- 
nizcauflaBaroniaDonainfecuiendam&expediendam.nonquidem ** • 

Elc£Iorl$Pa!atini(.videatiterumlcd:ortc€laVrtitoromconfilia.^Icd “ 
Principis Anhaltini nomine: extcrtllud aliam raagni^uIzPalatinz 
Magiffriepiftolam , fubieflium concernentem . ad Comitem ab Hoi- > 

lacb aduentarcjVt Anhaltini Principif Com mifljoncm CO facilius pro ** 
mouereticum qoof«ComitcH61IachoSfRuppa.jdehocipforun) pc- ** 
gotio bene communicate quiddampolTcc; Sin vcro-modocorame- ** 
irioratus Hollachus no in promptu Iiet,tum neroini alii , qnam toties ** 

G tiunc 


o 
■f'/ 


50 FrD£t/3r5. ADMOVnrtO. 

M?rt nunc diAoRuppr, ncgotiumiftud rcuclaripofic, cams confilloBr- 
jaC M toiOona»inomnibusfui$rcbu$vti,&<juorrHroreft)lutiorcfircndf 
DC.X1X ficr,abcodcm,Ruppa,rcpctcrcdcbcar.*Sinautcm &idcmiflcRuppi. 
.jpr c Praga foilican in caftra (cccfliflct »Baro turn propriaci)m S^aftcrail- 

,, ludligDificarec,incafliaveirusrcconfccrerinikiqiapudGcncralcs3c •' 
Ruppamdcmandatiimfibinegotium tantoquidemcamfiictiopio-' 

,, ponercr, nc viliusrei paiefatio vclvnica tetiiporis ia«Sluracxinderae^ 

^ tuendailet.'inipriraiscurorummumuinioramctuendumpenculum^ ' 
Q^m itaq}.ncpius nunccommcmoratns Princeps Anhalr. ope* 
ex preiium clPe autumatir,quod przuenire,quara pr^uentri mulcb fiet 
meliusdccircunequidpianiapud VnioncFotfkan,ncgligcrecur:i[aq; 
Baro (.a Don9.)Pragam,Anhahin. veto Norimbeiga^n vctruj pto&* 
dlus ell , ibiq; xx 1 1. Macrii A C. M. DC. x 1 x. ('•biduo pollconceptum 
ab Elcdlore Palacino coties commemoratum memoriale.^ cum ali* 
quot A mplilBir.seRcipub-illiusdeputacisSenatorib.vtpote Andrea * 
M tm.^ojf/Bohemo,5cD>Oclhafiotradlauir,an nonforlitanaognlUoc 
f* vel vniuetfalit Vuionit Couencas haberipolTit, ('.minimcheiccon/t* 
tt deraro quod ipHs pecunia dumtaxac cura; cordiq;fuerir Jadncxapett- 
t* tioDeiVcNorimbergenrcsfuamhscdeieintcntionem Elcdloti Paia*" 
>» rinocommunicarcminimegrauarencuriquznimiiamhac in canlja- 
»« applicandamedia.ne^lelegaticumrclacionib.fuisinicdicuapudOo-’ 

M minosluosPrincipalesdcttncatutjlcdniuUopotiu}, quude pracicnri 
(altim peticulo CCS nunc agaturiC.icainquicAnbalt. in, ilia relatione £* 
IcdotiPalacinofadla quid videlicet Norinibergxcfrcct^rictqaodqae 
» inibuitilla Ipecialiora mandata decexceir,.) quomodo illud-(. peri^iid 
lu. } prxueniri, & an non relliquz cicantes Ciuirates plcnipotennam 
habetepoinnCiVtnoraillanegotiacocitius&factliQsexpcdiantur..^ 
Apudalteru memoriale,adPriocipeAnhatr.direduni,8cabE-> 

** leAorePaIatinocdcepcum,n)anuruapcopciarabcic3addidii:{eniiQi*> 

” nimhuiusraetnorialisrubllancialia multisin locisaliquacoclarius & 

** expreinusDominoAchatio,Baronia Donafunnlldclititte(tgnifms(l 
** le,&,ad expediundailla, Pragam vctlus milille. In atterafoljipagina 
idem ille Piinceps Anhaltin.manu fuaicetum duos adhuc acticirlos,' 

. adadiandluCapkalismemorialispertincntcsaaddidtc.BdevtbcPra* 
gcnnilLElcdloreSaxoni^ltemroeliusinfta.rutluscunnrubdca.'pun- 
V dlumcumFotoIuiii nonadconianifcllumelTe,quaralalcini ex qua* 

** damegiftolaexN.fubdaco iT.lanuar. AnhQChri(liM.Ddx i x.Vel> 

- * ' ’ xfy^. 9f 

r 


i 

r 


FTDEII55, XDMOmTlO. 5t 

»xv.X>ccemb.AnnoChriftlM.Dc.i i xx.itaque probe admodum per- Wair.' 
pcndcndum efle,qux conditidncs anccccdere, vcl fcqui debeant : N. A. C. Nf, 
^qaidem forricaainceiligerer quodpetica eorumdcmue iroplcilonc dc.xix. 
prius habere debeat:a(lVnioais Direftoresl.concinuacionemimpc- *« 
dendifubndiipro lV.peditumM.& DC.cquitibuf proMansfcidio. «< 
fibinuanoncm 6c occupacionem-AKati.T. III. Daas milliones.exceptis «< 
.Minsfeldfcismilitaribiiscopiis&iilaalloneAiracica.IV.Venecianiin » 
lllrtam. V.Continuadonemlll.annorum.przTecniinaheicoccupa- »c 
done Aifacix.Hjngariz. parte AuftciacarumProainciarutn&c. Su- « 
pta in altera paginz facic-hzc leguntur verba : BohemizGenerales «< 
<ieclarenc,FEROiNANovM ESSE inhabilem, 6 cc. . 

De hifce 6c (itrilib. iHiufmodi cenliliis T riumuiri czceris Vnitit ' 
Ordintbus parum fane t auc oronino nihil conununicarunct quenaad> 
raodum cx (npra commeraorata Piincipis Anhalcini relatione Norim 
bergicz luz expeditionis videre eft ;quod niminim iiipraallrgata lua 
propofitio commemoratotncdovnice&rolumeodiredba fueric^q. 
deprzIencidumtaxatpericuloresagatur.&quoraodoiIludprzcaue> ^ 
ri po(nt,non vero qaodde modo commemoratis noiabilibuS) h.e.de 
lV.peditamM.&DCequicibus>riibimpcrjoComitisMa'nsfeldii,de 
inualioneEccIenaibcorum inAlfatia,malto minus de duabusauri vcl 
DacatOrummillionibusFupra&cxtra Mansfeidicascopias, Itemde 
innanone Fdri Iulii,coniundione Oceani cum mari Adriatico, occu- 
pationeCoronzHugariczpro EletlborePalatino&partis Prouincia- 
rura AuRciacardm , de Bohemiz Ordinum declaratione quod F £ r- 
dinakdvsinh AB 1 1 1 s.defuIcimencoapudCoronamGallicam, 
qdbd durantib.mot ibus,idem ille Fe a u i n a n d v$ ad cledHonis con- 
, uentum MoBno Francofartenfem non vocaii debeac, de irruptione 
(.'Rendciious ^ ) Onoltzbachicarum Copiarum militarium in Epilco- 
patum Herbipolen fern, my ftcrio Miflje , oblarionc Bbhemicz & Ro- 
manzCotonaru ergaN*C< &q id genus alia had^enus cxinfltu(fUor 
nibus>memoriaIibas,relationibus,Mi(Iiuis,Connderationibus,con- ^ 
filiis.aliifquc Anhalt I NiE Can cell aria conceptis fatlsfuperq} 
demonIlrarafuerunc.^ncminimaquidemfiacmcnti.0 :qucmadmo> 
dura etiam ImpecialesCiuitares duraeaxat vrgente neceffitate pecca- .... 
' »iatiarequlfitx,ipfifqueingcntiapcriculadcHifpanicoiugo &extc- 
co dominatuprdpofiwfucrunt.vtaderogandapeccuniam coprora-^ . 
ptiores & alacriorcs redderentur ; queraadmodum idemilludin An- 

G i halti- 
ji riDELlSS. ADMONITIO, • 

larr. hahinaceltttone maoifcftoliqaec.quod nimituNonmbergicxRei*- 
n.C.M. publ. Depucacis nihil aliiid commanicalTeCt quam tniiiratium copia- 
DC.X1X« cam confcripucmcsMarchioois Bjdenlis> trar.ntam>?(''a)lenft:eini« 
M cornmequitum.'lxen) ,Ele<SlQrem Palatiantn parimodofelecefolue* 
re necelTam habuille, aliquot equitum carnaas-cdTcribendi, quas par- 
. if i> tiniininferiorctn,partimiDri^eriorcmPalatinatuni cramilTutusc&> 
» (et:periculacnim indies adcrclcete,^vctbarclationisfocmaUa.J vice . 
*» veiia vcro media prarpatacionum , curoprimis equicarus , decrelccre; 
» parimodo ipfum Marchiunem Onolczbachicuffl aliquot equirOtn 
*> Qomnagniasconrcribere.&DucemWuttcnbctgtcura,adidemfaa- 
» 4 indum,adhortatam iti.Cum quibussnilitumledlionibusautemjca 
** comparacambecquodiCumConuentusVnionisnonitacitCproraoo 
tf Betivelin(lituipoinc,quiiibetruumequitatum,adprimiiDenEspecr 
» rolationemquodactincc,(uisalacrumpcibus,pofteaveio,n resadfa- 
u tutum VnionisConuencum defecatur,quoattun Vnjoerfalibasiin- 
« »i pennsnucconiribuuonibusre$geratur,atcamencollcdasapparatus 
^ »> quoadfieripoflec,nontangatarvc]acttc<5letur,lediAximpenfxin- 

»> tra X t r.mennum,vel vnius anni/pacinm in genere impendamur.S.ub 
»> quibus Norimbergenfes certiores redditi qqomodo videlicet cum 
it grandibus ilb's praeparacionibusbellicis comparatuni e(tet«idqaod 
» ex allatis nouis ex Occidentali Francia,quxpeticuIofa , (.fcilicec.) ce- 
n przfeotarecur.ComiciSolmcnn Ftederico huins rei Adelem coramiX'' 
>> nicaiionem faiAam.qui halce pr^parationes nectllatias admodum iu« 
dica(let,&limulnouabsrefututuaixAamate/i,quunvhoccetempo<- 
}• cebonasidoneufqaeeqaitatuscomparariDequcaCjNotimbergenies 
it cacaphtadonAnequltunitunnaraconrcriplinent,atquetamipliipe*> 

• » culiaris»adeoramdemyrum,JocusdeAinatusfuilIec. 

^ ' CumitaqucDciegati intellexilTenc quodingeneralibui dam*, 

taxatnegptium.cam anguAioris.^generalis Conueutus conuocatic^ 
Demquodattinct,hx(ecit:inde Icdatacerponiionefaneobitecduniw 
uxac imminentis periculi , & mtgnarum prxparationum belHcaram 
mentlonemfecerunt: quod aurero apud cxceras quoque Imperii Ci« 
,, uicates res fulcici debear, vt mole Aia ad referendum coiterarmon ab< 
,, reforeautumamne t vtruptacommemotaracommanicatiodeiarQ 
„ dqdara ex parte Vnionis inftituta prxparatiqnebellicaeiiacam At-. 
„ gentina & V ImeoAbus fuCdputar: Qtmm veto aHas Orientalis Fran- 

’ « „ ci«_circiMuNonmbergaev.dieApriliscoattentarusliec,adiftiurmodi 

fiilei- 
c< 


.r. 
TtDELlSS. A DUO NIT 10. 5J 

fuictmentanoninfrugiferum forcyninterealpeqalta&ingrcdicntia Matc.A^. 
proponiioni Norimbcrgicz fidelicer in iilencio comnmnicaicncur, c.moc. 
ytiiunc& alias didlatvrbcsfuosco melius infotmare pofIcnc> xix. 

VcaatemNorimbergenfes videancquomodohscipibrumpro 
pofitio{' dumijderadrpucaiiNorimbergici rpecialibus&ingrcdien- 
cibasinntci voluecunt, quo melius in conuentu Francicofuam propo 
(itionemdirigcte&i'ormareporuincnt Jab Anhalcino accepcata,^ ^ 

qualiscommunicatioipn$ fac^a fuciic, (eipius in epillola informare 
pptetunt, quam roodo didus Princeps 4phaltinus , mox poilridie cu 
D.Oelhafiohabitxtradationis,adoedorcm Paladnumcxarauic,v- 
iximoxinexordiomcntionemfacic>incodnquir, quod henrctna luce 
•pud Nocimbergenfes propofuericiSccfleccrirjfumma fulercia itiqui- 
6jiTe ( arrigeaurcs Pamphile) quarof6rtiter,& quaratione militareis ** 
Compagnixf Gardesjpromoucndc Sc conicribendx iient.exiiluma- 
cetameneofdem > Noiimbergcnfes, ieie melius negotioimpitcacuiu 
adeovtPalatinus nihil omnioovcreci deb'eae, quod etiaro alia; vibes 
(licet Norimbergicis communicaretur quam fortitec modo didz** 
Coropagniarconfcribendzenentjpatticulariarcircaueancicum No- 
rim bcr» (iquidem ica compatatuni effe , quod , Bohemicis motibus ** 
vicini,ncile ad ifUufmodi confctiptiones.ope acque coniilio Frederi- 
ciComitis Solmeniisf inclinare& flcd);ipoiTent(Eccequamrcnrim ** 
Norimberga in Cafleis incidarjad altera ipecialia auiem quod atiine* ** 
ter>quz commpmorati illi Norimbergenfes ad ptopoiitionis fuz for- 
macioncmrdrede/iderauerioc,ie,ADnaltinum,nckire,qpalefunda- ** 
raentaroiftireifabiUrnere debear, quam de imminenti periculores 
agacur/icaiempetgeneralia vrgencur, licet ignis lateatfub cineribusj 
&deiftiasremedio& fublationeneceiTatiomenciofierloportear. 

PariraodoN6timbergcnres,quemadmoduro & aliz quoque 
■dmperiales ciuitates , in modo comemoratis vt & in zlijs. Tub eodetn 
dato,Anhaltini Principisad Marchionem Onoltzbachicum littetis* 
j(efe,tamqaam in fpeculot probe admodum intueri poilunt : Itacnim 
(pribit:apadNoritnbergen(cs,D£o Gaat i Aibonam optatamquc Ce- ** 

{c repeiiredifpoiitionemi'rcilicetaderogationempecunixjexcepto 
quod Wallehfeliius cam propoiitionibus circulorum eofdero ali 
quantulum turbauerttxquemadmodum autem iudicet, ieipfoi ( No- 
rirobergeniei Jicie illinc minime extricate pode ; nihil amplius qnoq; 
neccihimfoce, quam vthUce Tub diebusantecommemonuus Gomel 

‘ ; C $ - Solmen: 

- V. ^ ^ 


iS 


cc 


tc 

u 

<c 
» T 


54 TIDELISS. ADMONtTIO. 

SoIroen(i$verfusNorimberg4m frfe,conrerat,accanienante cfrcoll 
dC, Francici conucnrum, ipfisqiie^’ aoiinadacrtice 5c fnuigilate.qucfo, ^ 
Domini Norimbcrgici) caput parumpcrmeliusdirponauTrjplicem 
«;enimR.on]anommezpedin6ncniNorimbcrgeni« illud nuncupate 
»>quodnequez.velxx.men(ibaspetificere potcranc:aft Anhalcinam 
„ cancum fane deprxhendere « ipibs , ( Norimbergenfes ) facile ad 
,>fuam atque Marchionis Onolczbachici incentionem incltnatutos: 

,, potto quoque exiftumate Onolrzbachicura Eledori Palatinode* 

,, libctandumcellinqiietedebere,vtnitnimm.vriNotifnbetgenre$pro 
„ pofuitrent.geneulem quemdam Vnionis conoencum iadicetcc* 6c 
,f quod (pcciales propofitiones,qaantum (aneHetipoiTet,pFzcaucteQ^ 

„ tut.-iuxta illad eriam raentio tieti po(Ier,vc O.Camerarius»quo ciciu$» 

,, CO melios, Drcfdatn vcrfut ablcgarecur, quantum enim ( Anhalti- 
„ num fubintellige ) intelligar , Ncoftidio ad Ele'(5lorcm Saxonue 
perfctibendas clle Ikteras s cam ortmimodis , Cxfatcx M. gtatia, 
pollicitacionibiia & o&'crtit.C NB. quod omnino adco Serenifli- 
mum Doroinum £le<Slotcm Saxonix «ad nadum dumcaxat przte* 
xcum> quail intern pericmiilam BohemicamJniauotemCziatia.ac* . 
commodate voluiffenf, d Neofladio tentarenon crtibucrint J qu* 

,, tamen omnia ad pcrmuiacas faltim ocreas denique excuttant; 

( quid heic Anbalcinus cum permutatis ocrcis,ad fummum lauda- 
ciiumi Domini Eledloris Saxonix ludibtium atque ptxiudidum, 
innuat, facile colligitur) Equidcm exiftumate feie,|[^Anhalciburo^ . 
conuenium ad V. vcl VI. diem Aptilis ptogrcflum-'Tuum fottico* 

** rum. 

VetamenimactototiesnanccommemoratusPnnceptAnhaU 
tinus.tamquara totiusoperisanima.conferentix ifli cum Bohemi* 
cis Generalibus pcrfbnalitet intereilenbi quidem propofuetat. Qtm 
verointttcM Vnionis conucnrui ad xxtVsMaij Heylbmnnam vcr— 
fusindidlusfuerit.eui AolIalc^nusparicccintetc^^e,&o^ficiumfu^la^ 
C tamqaam omnis confunonic atqae turbationis duediotP^lncipa- 
lis}iniDipcrEcetedebuir,cLxndeiUnaqaoqueprzmediracaptofedio 
ad N. dilara > ccontti^ veto ipfius Edet commilfa expeditio fummae 
cbnfequencix Sc gtauiiatis fuctit : iccltco cooferchtia cum Bobe- 
micia Gencta!ibui,nipta commeraocato mod o.ad luctatibnem tern- 
porit, Achacio d Dona demandata fait. Anhaltinus autem tncete*' 
nulciadifcurbbvr 4 fctiptis,aUifque faldmcntif fcf« famnia ioricnia. 


V 


4 


9i 


W 


TIDE LIS S. A^DUOaiTlO. fj 

ptcimmiuit, qoap umnia • vti (iine opitubacut , ad confcniarionera Mart. Ay 
fnpra Indigetara: Tux intcDtionia ( ctiius ptoiiculani partim in fua c. mo^ 
Creilsbeyipi; impoika iriftru&ionc coiTiprxhenduiitur , partiraat>3t*^ 

^ y(io in Secrctarij ?7cuio » vel N.bniati ^ cx Italia fadlis rela- 
, cio'oibus rcperiuutur ) vcilia atque condoctbiiia c(Ic pol- 
Icnt. 

Inier illos dilaitfat (c icripta reperiunrur I, Extradlui omnium 
illaium lelaiionum > quat Seccccarlus ifte Oltinv , vel Nomatus>vna 
com Comite Mansfeldio,tam temportsin lcalianegotianubus,extn- 
dein Gcrmaniam ad Elc^IoremPalatinum , Marchionem Onoltzba 
cbicam y & Pciocipcm Anhaltinnm trami(crant , qnqafque ntminim 
duorum Arobadacorum , Chridophotia Dona,& Coroitis Mansfel- 
dtjjtndatio cum N.in didindisarticults progrcfla fietj quorum con- 
lenta fupra bona ex parte in celie ^ iun t , excepto vn o pun Ao , cuius 
in commemorato Extraidudt mcntio.ex Secretan’j^ltUtV iitteris, de 
dtto IV.Mart.ilylo nouo,nimimm:ViennareIationcm quemdam ad * 
^cnro^quoPanceps Anhalrinus iter Ac profcdHonem fuara deilicaf-'* 
%>anaiamcfIe,iriquaincetaliamcntionenifierr,quallin Bohemia** 
paxfancira t&ipiis mulra Pontiiiciz due Papidicz telligioniaduer* “ 
laniia concefla Eicrinrtquocirca N.petete , vt Onoltzbachico fciiba- * 
f coTidn* yidel/ccttdiurmoditraclanonondum fufccptafuinettveica-' 
men adhucrurcipiendaeflctt quod ida omnibosmodisimpediatur,* 
opneq^ad bellum au^liuinipiispcomitteretur, modo vtiliudimpo ' 
fteium eoniinuaretuf. 

|tem,rubdatoex N,b7,UXX.&XXVifIMartif, pauUoance com> 
Riemoratut-^(un> ad Marchionem Onoltzbachicum potto iia^ 
feribit : In eo Ccripto , quod N. fecum vetfus Heydelbergam Tura*^ 
piidet v.itra Ele^oralc Palatinum , Brandeburgicum, & Saxonicum , ^ 

•jiud adhuc votutu condttionaiiter peticum . quod etiam (bo loco,^ 
xelUdum (bide .j)rupudtioccm veto . Signoriz N N. faefundam , 

Kddcnti Amb^dVtort peilegendam potrexiile, qui illam . ob Si-^^ 
^^otizidius,erga Eorurn lulij 3c llbiam, prxtenfionem, correxii- ^ 
Gorccnfemqae Couuratum & C^adKaim , aliaque loca m«ti>.^, 
tima.quz Vfcochf inkabttam,addiddrr,quz omnia Reipublica, d vi' 

^clicet pcculiiain aiqurjfbmptut f'bminidrarer, exoptata ida Cub ,, 

caiioneadd-pertrahrte. &iuiqcipuiin;firuumTyrohm vfqjdilatare,, 
foiIct.£thuncquidcAxubad!:(citeai,v;i3iuor,expredcmdicaie,rcm 
^ ^ ‘ no*V 


l<C 


<r 


U- 

r 

€C. 


:rr’.' 


A I # ' 


^ f 


1 

V 


II. 


m. 


56 FIDELISS. ADM02UTI0, 

rt. A. non infeliciter cenuram/ammam autero limices aliqoantalam excfl* 
MDc. dere,quocircaNumarusccr(taaimillioneropcoannocetdonon(aa- . 
copere vrgeat>nin bellum intcgtum per crienniam geiepdam ficc: 
t» Sin* enim vna miliio numeracx pecunix haberi , & aclhuc vniutV 
*» intra XII. mcniium Ipacium > pollicicatio fieri pollet , turn , fub(e> 

«> quence anno cercio ,;fi Reipublicx coramcmorato roodo per om- 
nia facisfiereCy'Vnicis nihil quoqoe dcfiiturum: Eumdera Uquidtm 
9 >N. quern ad dimidix partis contcibutionem adhuc pronaptam 8c 
>• patacum ^tTe.exiilumare vcaliaminfioemde^Qata.CCCC.coco> 

*» natorumM.huncinvfunj adpliccntux. •' 

^Secacdumaddtcaraentumjquodprimumraozlabrequicurjcam 
tnalliusficciipporcamix. 8c ia]timcettHim,haicnegotio miniroe im> 
plicacum.coceroaciiccicco roinime neceflum aibinacur, vt iftioshoc 
. in loco fiat mcDtio. 

iTerriuro-additaroenraro eil merooriale , quod 'Achatto ^ Dom 
adBolieroicos GeneralescommuQicatumobprxfencationeniN.coo 
ronx Buhemicx ergaiilas condiriones»qaanim fiipra fa^ mentio, 
curoprimit illoin loco, vbi deconcepto relario irifittura,quomoddii 
lud nimiruro Creiltheymtj xx.Martij A.C.MDC.XlX.id Prindpem 
Anhaicinuro dirednro 8c ab Eledore Palatino propria roanu fubicri* 
ptum fair ; iccicco ,dile^ broDitacis ergo , Jteic minime cepetcn- 
,doro. 

Quarttiro additamentam eftrelado velexpedirioPragenfisBa- 
ronisaDona,apud ComiceroabHollach 8c R.uppam,fub daro VI. 

A pril. A.C.MDCXIX. qux vna euro roodo di<^i Baronisa Dona pro 
pofinonesapud GeDerale$,exvernaculainliDguam GallicamcransU 
ca,8cab A chariod Dona manu propria rubfcriptafiiic,vceo roeliusN. 
prxfcntaii, 8c iscxiode vldere<juea't,quaro late videlicet Bohemici 
Gencrales , in pund^o oblacionis coronx Bohemtex , feie imroife* 
tine , 8c qua raiione Eledlotem Palatioura habend luo iuii N. ce> 
*icre. ^ 

Qdnmm additamentuminijs condiciombnsconfiilit, quas flir 
hemi in eledUone N. ad Ooheroix Regera , in euencum fibiroet rcier* ^ 
uantiquarampcimaelljvcezparce N.propofitxconditioaesipfofii- 
dopiius pcx(ientur,8C,pcolI.CoronaBoheroicaruorumPnuilegIo' * 
.mro,libercacaro,MaielMcisIitreraram 8comaiuro,tatn celligiontm. 


IV. 


V. or 

^ TIDELIS9^ A DUON ITIO, $7 ^ 

Mm,poluico-prophao4negotia concemcntiura.qua? i tnaidribus April, 
jfs *d I'pros iran?larafffl<jnt ipfi apad pripces ftoi reges obtinaiP c. mdi 


-<DA/0 2J mo; 


vr,qu«<jae in pcculiari qoaiiam dcfigiw^ionc ccqprjtfTcnCc cflcnt, x ixi^' 
^ iS^.*^3‘li'ir«'poficioncmAgriafnvcrrus»TiucQicadBucCxfa- 
>ia^uaican d(fbnecuhr. o 

l^xtiaddfi^nfcncilocodefigoatio qardam repcririic,qaid%<> 
Iiqtiotardcu!c«,iuteciIlo5quiN.procoofirmationciffi tneue(i<> 

Genera- ^ 

mtoinfei>tioriern,adhucporco,vlfra&cxn:aiIlud,cumsinIV.aidi- 
^TSmcntofitttjentio,pcrpendcnQumconfidcaDdemvefiet. 

Ssprimutnadditan)cntaaj,cftcpiftola,grariarmna^ionemBo UIX. 
micoruzn QfdmaJtJ conccrncns , ad N. dedaw X. Apribs A. C. M. O’ 
DC.XDCfQquaComerManifeldiasnonmediocrifaaokeproiiequt- 
n;ir,qu6di^Cftum negotiaapud Signoriara di Ycnctia ramcgregic rc 
icommettatrr. 

OvUmj madditamtntum alia qnaidam DohemiV Ordmum eft 
dftuUAdcoqa^emoracnm N.dedaco xl i . April. A. C. MDC. XIX. 
muoj».fitmcrco6rir:quodN.pcrau»ftoritatcmatquepotcnriam (uara • 
inipcdirevcUc.nc vlli cxercitutconcrarcCe, Ordinw, ctanilcu^, roulro ‘j* 
juimts millcaridpi copfacumconfcriptioacr concedanturdllud enim d 
V *d immortalcmlpfitKclotiamj&incremcDturaiuij&c.ljjcilacuruns: 
"OedidexquoqueipA N.coipfbfa(ftoadeoobligacosperraan{uroa,TC 
cilart)iobfaraoccanorie,ipio faftoferuitia&officia fua deroonfttani- ** ,_ 
jpj? ^^ ti»Dcuraqttq>bgarnriiicnt,vtN.cum audioneiulftarasprolpccare - 
jyqqcbencdiccte elemenriflime dignarctur. . 

’’flwfe- 1 Coqi^onoadditamcnroiracomparatumcfttqJicrtiadraodum 

®pud fccandutn intcllc^ratfccirco cerris qoibufdam caufii “ ’ 

bpclhjocanpti-immcriro ficcopcdcprxwritur. 

f . Neaatehi nihil omninorellinquatur, quodad Anhaicinzlega- ^ ^ 
i^^^lriptthr’ptpniotionem neccllariam efle vidcatiir, pro X. Gallicusqut- 
**^^daro di^rTut ih(cnus,qmir videlicerhon conuiimni>!i^cvinrucura^ 

‘ I ^RiP»»nq«nmImpcraronjcJc<ftionc,doniu5 AuftriacavclFcrdinaa-^' 
i ^^‘*^P*^^^^*t'>rdpIiimliqaidemHilpaoi»cflc.addidhflimuro:lI.nu' / 

I ‘**^*^l^CT^ff«tDtiamlntet^^N.&c.obFor^^vinl^ara,oalriinpadHi^^ 
ii^S)3alaaremid(le.IlL£!min fumn cum in&ntc Hi/paniaratU;;i 
(fimooio iangcrerrieditari. Cum ItaquedcaUisrubteiftiicogitan- 
~ ^C)nullam quidcradc protcftatiumqupdamicapucQjcm ^ 
% 

»#%• 

tlDtllSS. i<DMOKlTrO; 
A.cipipoflcjCoiproenimbclluouclligionisinGcftxuniaw 
,IDC. quidcfo negari non pbflcBauariaeDuccm inter Cati>o1icoicflJ^_ ^ 
putcntcrn»& tarn Ecclc{iafticos,qoatnfccolafe5£lc^;C5(»ngoi^ 
{cadtiDitate ungetc.'yetcndara rstr.en cfleEuangcitcaon 
rclligionem fob ilb permawrione ( Bauacrx cum domo AdftrUppj[^ .1, 
pacuuro fane craolumentuin rcportaiaiara ,qjiam5aeo3^. ille Dihi4 * 

Bauatix cotui alcluinsdcpendcat JcaqueN/olaouTioikMbMiiwr^'j 
liquom.quiraahorhabcar clicntcj,&c.apudqnemie6iiBexja^|(l^.-‘,'l 
vcIomnlnoDullumacccflunifpcrragiondiftatoJhabcre/ubj^tl^jirft^vy 

netiarii ptocnl orani dabio lu bcntcc concutrerent . Cc adid , ypa 


-migoo Brirannicatura Infalarura Rcge,vcl auailu^conittco^r ,^K 
untenhocccProicftantmropropofituni nonimpedixaudfcttfc. ‘ 


Scqnilur nunc additanielifum vnaecitauin , qned a&jTaUu^ 
in fe conaplcdkitur , quam aliquot adttuura.dcl«gnadoncm,.q^|i^ 


peculiaria aliquot rooncana ex K* viam in Germfiuam 
fttant. V 

. • • V . ft.- * ^ 


" men nullo alio modo, quam vt eoipib Eerdinandoxti^datut o^i^' 
fior.quoPalatintsConb'liariic)i>aconnderacio^muin6ibi)i^t4$t|S^' 
?Gld'clijcaof& patrocinium fiifciperctu^ * qood VrJt|)rum * . 

fcmpcrinttanrucuramarripueiit.qaodiiiamtucn tcmpottxlaowCO^^' 

icllidura , & in odium Fetdinandi donuaxat modus procedeod^ 
quanperegtinur^fl: quo CxCircxS.M^rc/pc^aj nonmedioaitctticf 3 
ierar.coraro N.alicgandus fiet,iniunikaf^foir.Quod taruen 
dius folummodo pci modum dtrcuffci,^non mrt&c,riibfo^api^ . 
pofitiomicommcruoiarcdtbuK.-Q^onbmvcroumPrioccpsAfflbti • 
tinus multo maiorem coromiffioncm , & iivteralra Romani Imp&|||^' 

Sc N. Bobetnic* coronz obterend* caulfii ncgotlum in fc tcpcp^tl^ 
iedreo liiierx.dedatoxxit .April. A.Cvidc. xix.confi^fbntdnij^, 
'buf odium Fctdiniu)dt,cx illo faflo,qUbd cum Gidlelioticdd fc fc^.^ * 
niopciecxaggcratur,compilrois vero onmia eo exit ndtrucof . | .ii ii , 

• lud,bdum , Ferdinandum in elcAioncRomanotnm Regii 

lumpet impcdliumm Hct. ^ 


C^mnutloaaccmprotlut funcUmentoSpuitas Galain^tcus 


mm-*:. 

noELissp owmo: 5^ 

^i^.jSrrt.xvm.xTx.xx. acxxi. fpcciofbi pnctcxtoj , ad occuIcin-A|mL®^ 

^*Ail^^tim-propoiitum»coumcrautrit,idmodoiarocornmemorar«rC.M»#»^lm. 

I qa* diucrtu in llngnix conccptx,xiXi»^^ ,%rw • « I • . "IT" 

.tmjii. alii cxprefTe affirttutur : Fcfdinandum Auftiiacam viri-** 
l^fpaaotum niti, 54 aaodauxiUo cot Pcouiuchrum jjxrediu-** 
“ft tcenoruin pr.r aliis ad Ro jqina m Corotuni impcrrandaoi 
Iitd<a'li*btnirii5 lice : vcTutn indignattoncm Bobemoram,** 


vtl in Slycia^aiqne Ctrimbia tiiRbm.turbaturum; quxtamen om" 

ajT*' tltn^ rAn/ir4#»r^mr „ nilArl tnfi 


‘ f)l«|dlul jpcorfiu clfe , ii odiura il'trf Cjonfidcretur, quod iDfi Ca- ** . T 
..^liSnd,qontt« Fe.f«|tMnduni conccpctuit*miod oiroirura adeomU ** V 

ooMtoiCardm^Cin Gldrelmtn ptoceflum inditucric i quo fa-** j 
•^^6 n<^du’bltaxatS.C>llfigIuOT , verum cciam carnprirnii Roma- **‘7* 

I g/auirttme offendtfTcc.in profundiflinura S»c.cxcom- **. 

Rfucarn incidflTct , 5c,vnacom omnibui foil Iixtc-** * 


Fttm 


fceptiuib»quain ipfiirn cciam dominium Ipfo fatJtqarai- **T^ 

"lit * " t t« M 


Jianl 


vero pcc faitacia* afturasque ecchoas Rpmaouta** 
*Cfo^'i!Tqu4ntulatn fedmerit , quod isfaidum nonadco magni^^ 
jM^bilominastamcniacereflentef CardinalMilludnuHomo*<. 
isdbartjjcOe’.fub cadem qitoquccaptluiratcfGldfclOraagnam?-; 
^omanolottjlmpcrjtbremiagcatitudinera dcprxbcnd/»qul ^ 

Feidintndo, dim cocoons ccfliilcc.&adhuc apud Archidueem** 
jechtuqi Hifpanktum p.cgcm iftam ceiDobem impctta(ICK<*^4^^.^|^^ 
" !j» fupcemum atcani confili; Dirc^lorem aroouifle , 


!I» lupcc - 

ad di ripcrationcrnfvclquafi^adcgilTei&exindeambo* *« 

‘ ’‘ohfccdraSiiftrmf'atgrifudtac & raxfliiia viram cum monc comma- •< 

atfV' ' * 4t 

BUI¥* ,4 - T.'-^ 


IfeRqwmetiamFcrdmandaj Ttdeac » quod ab^|nc fj^panico** 
*' ‘flciwfidto nil inccprarc poflit ; nihilominus tamen adhuc** 


, in ilia acclpcxc velit , nec ne, fbdu cnim mctuerc» & omnia** 
1^1 .ibonccr rcodicarc yellc : Ex hocfbnre orici quxrcUs Ty-,w 
5 r«j .' motut Mocaoicoi , &c; Ferdinacdum neque 
„4 S. Rom. Impctimnvllora Bdcicmamicum nandfei poirc:Ew-<«_^ 
^debepe acroaco Ropiano^ura Rcgc cogitate, oc coidam 

t- - V i H X uinitiar; 
€o TpEltSS. AD U OS IT 10. 

A.uiittusiugofQbinktamuxiquodqiillis idcroacdJar. goad 

r • ^,cc^ COnqactcntibusjpfiscapitnla(jotiMnonrcrUari,ctiltaincnrcj^p/^K^ 

lit. ianiIuIixPriDcip«inuigiUrc»vc.ergicoj,ipfatn ad irarc uol^tV^ 

K vindi»ibira & talcrn £uic pa*nam ««ceac , quern admoduiQ Isuwutii^ 

. ,^MoDarcbxrolcaot,dehofttbuvruiscnunipb«ntes^(qj 
„ ncntci-.adcd vt*ppatMc,elcdlionenj noatam riropr bcrffliifr? - * 
„rortinirath(qao.itieliu$EIeaorPal;«inui\’icarjufclararcft(n|^"^'“ ' 

agones piomoutre poflTi t/wm S. R,pm.T rnpet i; cox;(M 
- ^ ^ busddiametro quaA repugnet dicmclc*!>lbni»indkectc,quui'iuj.. 

aliqaoi Pnacigc«&; Ocaines vrrjmq; aimari nr’ Conat j totefCftF^ 
,dioandum,coDUa pixfcimra atqi cotycnHimVicaxiarupiiezic 
^riones in regau inttoduccrc i & iefpfuro qaafi li(>cipfefe<4,\ /KKi^ f« ^ 

interim clanculum in S.Ktfro.Iai^riofairohincfndc/pwgcfdf^; . 

„qu*lioroiDisimpttdcntiaf;qttaficum BohemiscfaoraaioncmTdpW* ^ 
cificam compofitioncto inire copiat-Hxe rumroani efrr.qnx fn S.rS ^ 
„l,rapcrio hinci^de difeurrantur, immo pubUcc Wncinde Cpiu^JntM^ • 

^,riummaJcprouiraroiricumiiWurraodicipirc,oaadfnin.tii»olrattJ^i 

J^^fe^^fubdiiis fuistKiiofum & fetnicacam Hetutg; aGeo;ea?D fumma /• 

ActcceiTorcs fuo», & exiguo rcfpc(aia cfgalSirdidi^ 
jjr'^ ,, jcj & EccIcGara vniuerfo terrarum oibi manifeflam igdAdifr<»,qt]Sfl 

►-Jar ':^jsinfqtuniindeeorpcrandumfict:Itcmip(hm,'Fcrdinandum,G»pi«i* • 
-j^^Uriones Cuasf quoniodo aurem Kfarchio Badenfis rcucrralxbni: fuiilic 
«^Aris&tfif=cir)oiininie(cra2i&,&/dgenn5aIia &c., . 

Et hxc breaitcr fiint additamen ta & fubGdia , qn* C fir 

Jrinceps Anhaliini«rupra &eztra (uafidei cbncredrtanHnjftu<[iip-% 

ncm,Scptnica!arumcraorialfa»abipfbcbmprxhei)ft,&qnowcda-' 
Mntarapctordincrcccnfitaruot.adinftanwmfuaraprQfraionemfi? 
i»i&mi]tanarc<ididit,a<lexpedmodamid>dequorameAiitmoeiV# » 

nionk Ordinibui,qaam adniyflcriaMitl^fn/tiatM ujcqaim?dre'He*' 

’..a-: -V<T“_ f /• #*• T 


^ racdiumCV niUKeicaaretanigantfiWqi prorpldaDt)huioinegofH^ 
>’ igoorate dclfcanc .* iktcreavcro nilulominas Vniunts virex. datp. 
>» ocafionc , ad hunefcopom f. inuadendi Ecclcfiaftifoi ) conaer'-' 
4*-‘ »iact. 

Ad cCTcOttm Auhaliini Prindpk quod auioct , ,Sc quo* 

poiUHl^ 
. id cxinzl!aretli»niduu f crcipj potcjjquimcx I'roto- 
I’rinccps Auhtltinuxiuajoiicxpwioannotationibuj 
^^^^^6mln»&li,iUuflcaait;.rclljquamvcro,vbiChriftophorot>-^^^^ ■ 
l ^^ ^ ^^ tHtlHn/Friccipiiin haclcg.'tionc adinndlus,a(l confecen* 

’ rfo b'ciD quamcJotnadhibiiusfoiCjipfcBaro (J Dona.}, , 

irngaaGallfca^&CqgidcmtatncxquUIcifiioiaiolgo* , 

ttiam non Juaitaxac fir^Ii dies, vniuicuiufqoc tc* ^ 

id^^Scasibflbi^roa q^qoe tpfb iiimomcoto, In ; &exrra pccu-. 

^ cc’rJicrcntiaSjinPrtocipIsAohaltifliicbtijin quatnil- . ^ 
iC,eiufq;sradiarionciA:c.<uubfiffiiDeconfign%tafbcrlnt:;^ 

[ iintvna.! f*y* *^*djgnnmii/'dgmqael!egat»oalsjnangra obcantib.in-^^ 
fW^^nemibftiuGioncmquccon)nittnicai,quidvid<dicctipfiw rr;^ ^ 
^\^CfedpOi(ic.t,rmtahjcgreglafad pcrpctraie volcnu • ^ 

tr \Vfua3cn:h)ucro heicPrindptlioradorntaxat fucdoQcpropo^-^ 
PnSiuqiipriginalia/iquidemruotcmporedcvctboadvcrbamcdipo-' ** 

A tfrtmiatcancnpiiuJ fadanda roentio dc epirtola quadamAlbtcchu 
> jBS^UlSaIn:enfis» magniatdxPdatlnaiMagifUiHcvdcIbfrgeoW^'^f Yg^'" aj ^ “ 
' i.April. A.C.«. DC jcli.qp»ad Frincipetn Anhaliinura 

i’ itt^f!incic,Vl<^a:ninifratn,peilata eft.inquamoddcommcnaotatp^ 

^•^gnb* aul£t MigifterPfindpem ccsnoreoi rcddii dc clandcftiilis 

f , pc<ciuijaibu?,tnoIit»onjbm,cIancnlainintcnpro5CatbolicosinItiit ; ^ 

•ii' Qtt*,tiincipropiofadst)riaWDr(Jcantur,nihilprotfaiaiiodftfniiqa£\. •. 

ftL 
^1' j^iDdpdcst’raaiQcialtiMagiAi^iaiicmarctcIinr... . ^ .y 

^.V; Sin'i^^6lraenficpillqfa;inrcr:uinaddifanaenmrol[.qaodco- 

qu^i Bainbetgeafisifi Aichft>dienfisEj^c^^^ ^ 

5^?:’^tenil>alarinum NcoborgifawaBtegaTunc.quaraqucproculonjDlcJ^^^^^ ^ ^ 

’AobtocIaod«flloiuquUiamCotic(pondcns<^cmVr.itiNeobingi • 


• # ^ "•ft* 

WUVkW — — 'x; ^ ' ^ ^ ^ 

^daiur,mani6lA.I(umetunip5tcbir ,CatboIicos bcUum ficatmaiutaro' ^ 

'' .n,. ••i.mniinm arinrnhaflc.lcdfeniPCZ X*^ ns 

, j|K •>» qaoqucporrodt 

F C*fat MatthiHi' 

^ »» dotliriguiflctjdil 
>• lam raanus conf 


n6 mclfu^autcmtcciQ 
rtiuK tempQii4olam‘ 


uudponm. 

iUsccUfciui; 


V 


4i TIUILISS. ADldOVlTlO. , 

mril publtceab altera parte ofcndetctur & infeftarecur.:^ afrnaatrijK^ 

*y^£fcM. nequepetfimilcmiftiofmodi armaiuram parti comtfttr*aQf^« 
vT* cafioncmq;datet!cbctc» ^ 

Equidcm ex fais»rnagoiaul* Palatinx.M igiftr^b 


>fluid videlicet com cquitum ct ib un o S trei fteno, alias 

«^mCapitanco Ratmickiotradatumfuen't A'quodctiaroipft . 

Vikot PaUiinus aliquot famoroi , rcique militaris pcritos,C^i.tanc^^;v,. 
^ 4 Principe MauriiloUttctis foUicftarcatqa^ poftuiarc conaCuu^^> 

.*"^.,imroo Marckioncm Onoltzbachicum ckputatum cqaltamna^m* 

r:.l^^.magm>laborcatqucmoleiHayt^iqiconq(iirere:&^rro^ 

£ '*i 3 ^^»»iGailielroam Comitsm Solmenfcm iamante , II. videlrcctd. Apr|l^H 

'^•'^&,,camcquitatafuoiuxtaHcydcIbergamptocerbfle,C5:et?«uOT^^ 

*^'^'^i.>toindi«expcaati; parimodu DragonesCapjtanei Ftcn^enlm^ 
Mtinsfcldium admocTum flnxiumfolUcitumquc^. q»i^ 
niroirum luarfidcicommiiras coptar Integra; 
icpoirct.donccab N . (. quo Prh.ccps Anhaltinus rqcCbtfiUto.^lJgi , : 

^ * ;"'"‘:.»€ciensrubfequcrciurmftnj«am^ w a'lib i 

Exquoncinraininaoquoqucapp.arec.cuiptqucctiamrtj^Xglte 

fit mcmio , quod Catholici turn temporii vcl mil item confcrfofc ■ 

’ fiot y^qxiod pr"'"^'’'^^'* 

V- <ellum habueri 


■giu uv »uw«n»w » — — 1 .* 1 * • • . 

¥ .*r-r . ’ liot.vel quod paisaduerfa hottilemab ipfis trrupuoncm tperJ 
. ^ _/r* X. . ^««mnramae/«nr\r 4 R ry Fprt'iin^fulllf inf^ DCC 1 


_ _ jlyiicrit.'CuropnmisqQod RcxFerdinandixiipicpcrprojOT;^ 

V, ' rirt Lezarionem Elcdori Palatine fyoccrc atque regie ptowIfciir,c^ . , 


^ {sr^ctiplutnfuummilitcraUdnullamvIliusS.R.ImptunOr^^p^? 

voice Scfolomroodo contra rcbclIcs.fuo»fultdii«%^ 

-in. ' i- ■ - • ■ 1 ** 


* eu r> . a 


^rc. 


V -« « ScdadProtocollumn»incvt3cacniamu*,miIlomoxab^, _ ^ 

‘.t j- fitmeutfe.Ptincipctn Anba|tinumxxx. Aprilis Anno Cjqfft iUoa 

„ V V ' ^iix.appuLlTc/cdN.apudioanicfidcntiamno^ inucniirc-*<pjoatff , 
V '»»Batoiicmdboqa/umo/ilentjopt*miliffir,quiN.dc AnhaUiniPcifi* ^ 

IK..- >» ^.ipijaducntuccrtiorctn ledderct* &fimul ,vbi ^qlloqulnm (^b- 
^1; boccamcntumCiomodo.} fieri **“ 

r • u»cn f.ncc 


j niyjc diaui Pdneepa 


- 

• . ^ 
iCy » “■ ii i 
. TtDtllSS, JlDH^OKITlOi. 

■ ffi^ACDin BirouciDona coram hotninjbysloquutiUcft.poQwve 


I-,. ■ mqoflccm XJ4lOUCaX-»onacor*uiuv»uin;«-'V»;"»|‘«“*^— ”r — ■■ 

*|B ' tQci^ricu) Atihalctnun) priuaomad cccoatuinuicauirt Qua pct*<^ A 
d/HjftpficdtNferuaHcyaetbcrgaai &Onohzb*chifiroifrus,vna cum d, 
HP^ar4fddItilBamUeaducoir,fom tempore cum roodocomroemi^ «. 


3^»pjmyapm<2aiiiaIcgario«c ftctum'ln Gcrmaniam mtoeef- « 

" '•"'ttSdicXlaiiT^.rcrofncsremuroariitrnifKmnmquchormm « 


Ibijccradh} prandiOipropcfitioiEfc^ori Palatino ab N. fa*’ ** 
r wiponfto, quam pauUo ante cam racmoracjit N. Hcydrlbcrga •« 
^ j^ Onclrubiiichio ftcum attulcrar t pcilcfla fiiir. Viceverfo Anhaltiiu,** 

^pri'pofftJbiwro flwhcmicJsConfi^ncibur,vtpoteComitiftbHoIhch « 

F^i?Rappx^i^am,&:qmd iidemDohemid confidente* AcbatiuBa--** 
y~ fQpidjpiua fcfpoudertnt.^.Eccc bc.icdjioaddfrtmtnta,IlE8£ lV*y*“ ** 
dinlSdc quib.fupra fadlAttcntio,iam7fo;panturOrcllfft«:u'j <l“'‘ 
paif ibiu,N.extraau» quidam in fetiptu (.cquWem In For 
i /^^^ifobaaiqi^iblutus. ) loir aaduu(,Eo iprqirnipqre Chriliophp- 
y^^ a'hnna.f.niiilPfotucoUom hoc complcuirjcilatn binaiBo- 


fejiOtHiriunj bitcissf>qit^ in iiw.St iix.addhamemommc- 

..)dc,po<oirrtiJi(uncdIincd%rcffaniciV.QiuttodicMiH,q^ifcftutt 

rUjncmMitcrom iii Kottpcoftuencrunt, vbi AnhaitinusN. 
^adidn,qnoj lamenipfccondidcrat: (.quorum conicnta a 


rn pellcgii ; Cjuo Fadio Nlcctdcna ad partem 
iat,teg!t.i Jcvniufcuiufque necenltotem3i 
riSemj^bfmlirefertrilOJV.'jnttrmVtain^ . 

■ VeilTttidm^. fi a^rfittm S,Rom. Impciium dimfum duos Impemro- 1. 

vnumi Vnitlaltcmni.)cligetet» quid tornfaclundum w 
loco wtuliiqnolibciratc 


aiinaaUfim.W<pmaaqcriap.iitcim.iuiuw.u...«iwt.a.»: 

MicJ4c<e!mindiracnCidonccaltcraparjobpieifa(.rnc^ 

irireilV.jwfe-N^d^ v * 

Bj'jicTO^^tifticMamfeldictsCopw inpoftcrtim qaoqucfuls rammt- 
S %,* • bus i'u ccurfoium.'qux (Jngnl«roenlib. L X X. ducatotum M.teqoirc- 

^itfc,a.q«xptbfctblonontpntemncndnfummaptcunb:enct;-at»aroe 

iU?Tl AuaoAaTrcoltorum grandt qUadam vriucrari poae«,.fe turn Ifto* 

Sr^ fliiipt»»efifcmarrUf»QWoeitmoipj^traillud,aba4quflddaro 

4iura N.ptdpofuitA* vidcUcctferdiiundusinapmiworum In^: 

T- . -taiotenia. 

>«DMoi7rTrc>. 


IlDILtSS. 


•^4 

rttorero 

^c^'^x.turx requlrantat:vn3 , iaU.»i r\ u. pedimm 5tM. D. cqnic«<^^ 

*fcxtco<icns,prxicc&extraD.M.quxabN.ordinarica!amuf.' , 

»’inImp«io,ScpotflIimMmin rcgnoBghcniia! •• illamlmperloa^t^ - 
** aUquanto fu/tior,&j »n'dua$pwttfidiu»di upou«rquaruis«TiiinO>- 
rientaIcnxTrancura; alccra veto cKcaahetiiim Ku(tacur;&t«Mn^^ 
bxiniftolococonmngantQt.vbiiltud'teinecenitaScoramomffiw^^ 

■ ' „ »‘poftulatc vidcbimr.PcxtcrhxcdweiupaHoneBnftiirlqoot^ftfta^ 

Imcnrio.quxirapreffiaMauhioniBadcanrclUaaaiqtt^deiiiano^ ^ 

'?** : • ' 'SextoeiufdcmMerfis dicpcandlamio l|olap.EarIo/TaeVirida- 
j!» oopctaaurn;quofinico A'nh:3imui&N.per 1 1 i.hqraslntcgrann- 
iccfblnuicemconiUiaruicontalctuntA btNJntcraliaiumteropori* 
'C* rcttQUr.refc3dtancapordh4aVnerairop3Wtntqttodrca cxccriqaoq; , 
ad quo* ptlncipaiitecntgonomiUad tragic ,qoani ad le fe ptju.ttey r . 
quotam fuam propomonabiliccrcorifctrcpr: tumquo<pjqfefc « fin • 
parte negotio roimrncdcfuturani. Deniq; iocabandniaftweiitrona- 
?.'V.flUNdffirTnaaftjrcrcproTua dumtaxat pane in N^fiCtN^'Cv.pcdit^ 

“* &ii.cqttitQra Mduis lumpubus ilcre poflc:MuDitibqfebellfca cm- 

tredn Impciiol VqiedimmM.Ji C.cquitcs foUfumptibnjconaaara- 
R. -v*c.iuImpciiolV.peditumM.MC.cquuc$foi»fumptibnj< 

nini,qurbusXLn.tLaIcroniro M.irapendrrc ncccflunahabcra, Vf<d 
‘^'•f'veria VnidtujOrdfncs iix.pcdinira,8c t i.cquKumM,Aogllair.fite 
":”jjaaontsM. Confo;derataa»tuotndxHallaodo*Bc|gjc® totW« 
’*BohemiiOrdincijvnacumincorpoTau«Proii{acilsx.veIxx,miunim 
K»'M/ui* rumpcibuscoftfcrfljcrenitlnfuminaadiftmfmodlrti^d^^ 
nemxL.pedirufn dccqt»iuni viM.rxcrdtustcquiccretur. De^Afi« 

" KaltinuscaulTas impiilfiuas fufeepw Tux profccliqni$;&exii!a«cscs 

**pcdkandasioiig^escomnTuditarejotdincvccrnfait. ^ ^ , .* 

* • 1. Vt mcHoxaltcrab aheto candtdc intfiUgi, diifta CorreTpoi^ 

' dcoiiaxb'uis vfuqmi portlt.II. Vihocoegotium (. fiibJnieJl^«UP«i 
Baro CAdftophotti ^ Dona ptimoinjfecanda veto Comer Klanitel- 

lUi 


” diui hacinadu^ftauctk v'continiH^.^ioodio pncoctupari qnc^ ’ 
III. V r ipreyidhfftinm hi peefona propru adiwrintacatof, an videu- 
cet&cui^ifliGencimpottamJx;dcnac vldcfccundumadditam^ 
lum.I V. Vt collieac pofUt , qoxmcdiain pconoptu,ptx(crtira atUI 


IUUi«4 » • T i 

. dona inpetfoba N.qiubuj a Deo prxaliu donato*atqa?d 


. iC 
. (( 
^^tDELtSS. UDHOKITW, 

» ftqucnribusN.rettuliti (efe fibi dblatwheft™ ^ 

bachici conjnji/Iflcc.quibus nihil pr^fcribi voluiflct *' 

SiSSFr'F=^5-^“^^ 

:*xS^S==tei5:.' 

cationcm.vtidiaum.acccpturum.Ecadh^rrornl’^^^^^^ 
nitium vdcxcoporllTumiln^^^^^^^^^ - 

- A^vbibinaabAnhaltinoaaditaliueporr^a &abN corri?/^^ '^’ ** 

■s5sSISS9^^=^j:" ' 

dmciadN.deIcgacosruo5mittant,^uinoua&aflccurarioncniad-^- 


4 
l:t. 


ie/ 
M^ius 

^n-C.M. 

CCXfX. 

444.’ 

6^ TIDEUSS. ADUOKlTtol . :? 

ferant.ipdCoronatn Bohemicam ipfo fa Ao cradenditidq*, feqaenriSC 
conditionib. I.Continuacio iv.peditum u>& d . equitum (ub itnpcno 
Comitis Manifeldii.il. !nua(ioAlfacizj vcl ad minus CopiaruHtlpi^ 
nicirum pioHigacio,lui’ (.ex percgrinis locis.) adducantur. III. Sara- 
tuum cxhibitioad armatUrKlubndium.l V. N N. eo commQuendi'?c>. 
parimodohoBemadoriantur,&nullumipIxcran(icum permtttant. 

Circa v.diei illius hotaNlabAhhalr.licemiara impettaair.eidcraq; r 
Anhalcinotiniunxicvcnimirumad confrrcntia/efe.cu NN.ddegacfs> 
&cumMonfncurN.ppacarct;InteraIia quoqjrotiespuhcconieroo-i^ 
ratusN.apertcfairu$cIr,intcrfiimmo$belliDuceshodierno tempore^ 
iuencescumprimis palmam obtinerel. Principem AnhalciDum,l|(v 


Mauritium Principe Aaraicum,& IILMarefcallum DelHigateriuSfc^ 
Septimoeiufd.menlis diePrinceps AnhalrJn horcacumNN.Oe- 
legatistradlationciniic.ipGfq^abtnitioinmemoriafcuocaiiictqaodi 
nimiram Secretarias vel Nomarus,nulIam fuffidentem expe- 

ftacamq; reioLutionc recepeiir,idq;.fbrtani$ illis ex caullis, quod hoc 
atduum perquam d jlHcile,d: latcie extendens fict negptium,& idem 
ilieSecrer;u^stft<lttV/velNomarus,nulIaiab£ieAorePaIarinoCre’- 
denciale«lMras{ecuniadporcaucrrr.*qaxcamenideoip{I,Nomaro» 
denegatacfuerint » quum illiusacgocii royBerium&temporis 
idnuIlomodopem>ifi(Icc:adhqcomneminN.coUocacaroftliIIefiddl- 
ciam, cuius intccpontio huncdcfcduraiuppleredcbuiffer. Ad prin-» 
cipalia membra a.vcdeucniatu^,onmeis&;ilnguIosqaidciudicatC&: 
zftumare>rcsdomasAuftriaca;ita compartta$cne,vciflaveldtootn- 
ninotntericaraivelcamc.niltroanirclatisreiinu/giietor,adiftiu(tno^ 
di reftaurationcm pecuentura iiec, vcexiodemoicatuiamiliaramdo^ 
mib.proculonanidubiococalisintericusimmineatueftaurationemi- 
ftam in co potillumum confiftere , H videlicet Ferdinandus ad aldin-; 
mumS.R.Imperiifailigiumeuebatur.Hocinlocomagpitadioisilh*' 
domus(.Au(lriacar.^tadlamentio:deilltusdependentia,pocencia>ac-. 
mis,&mediisadeorumd. conieruationc.'quodq^primunimpecQfii 
Sradenfesin Hollandia&NN.rulHnereaeccfrumhabuerinc.'eampo- 
cillumum ob caudam.^ domus Hi/panica i circumlerenda ad centra 


ire medicetur, qaodq;cos.iDcentroIrapeiudegentes>roronolencoB 

pollmodu , n circumferentia. 


reddere cooecur , quo melius & facilius poilmoc 
potiarur, ('.Hifpani.^ palma obripere poflenr. Hzc coniilia Hifpanos^ 
la dudum mcditatos clIc:quemadmoram AcchiduaMaximilianus al^ 


p'.- 


i' 
* 

.1 


^UOtl^ 


• 

■Sl 

* 

■ 
r 


3 *“ 

f 

» 

t 

n 

I* 

d 

I 

> 

f 

i» 

> 

I 

9 

i 

» 

k 


# ir> 


TiDiitss. Ab'uomriB. «> 

.c}aoucs falHufueric.'porro qaoqi odium domacAuflrfacteergaNNF* Maiift 
.ftdeo magnom cde, vc nallovmquam tempore recondliatio quzdam M. 

fpenndailec. Vcicaque potenciz &incrcmentoFcrdinandi mature dc. xta. 
l^uiam eatnr, nullum amp lius reftare medium , quam idoneam & o* ** 
ptatam iftaoccalioncm qualis incratonuiSeculi Tpadum fefe no ob> ** 

^ tuliiTct.Eod.haxrceinlococxempluVeoecianoTuracomGradircaN. 
'N'Delegatiatn memoriam ccBocaram ; tpilfqi ferio pcrloafum eft,ne 
.videlicet oblata ifta occailo prztermicteretur >idq;eum pociiTumum 
^ in fioemTtnondurotaxatduoatticub'.aNomaroSecrerario propoliti 
'Xec6mendcntur,^.marH4riepMania,e^y9iti«dgr4fidrntarm4/»r4ffiipr*B0* 
^kfmu4^ftentu.Jvemm etiam neNN.rllnmtranfitumpetmittar.De- 
niqiNN.pcrpendereetiapoiTe, quam exoptatarflbxc net occatio>Vt 
oimirum bellum in N*& N renouetur:exinde n. NN. magnam com- 

* moditatem adepturos : fubintelligcdum ob occaConem diuerfionis: 
item>quod vtiUcerhollemadorirj polIent>qnuraper (enddumtaxac ' 
idebilis»verum ectam mnltis in locis diftiadus fict: Regi H lipaniatum 

* Bjub'nun Tndiq; intetclofunitvice verGNN.vbiq j apcrtum efle.inrc-^ 
xim veto media fefe detediura nent,vt etiam per T yiolim &Hungari- 

^am aditoiNN.potellatirubirdantur.quilaneipni noexiguum dum> 
^luatemoluraentum&coniequentiamparituri /icnt.lai'ummaom- 
neiilud vniueiralem elle cfTeAumgeoetalis ilhufmodi coniun£lio- 
nUyiplbs denuorogantesvtcommctdoraciilliarriculiN. N.fumma 
Toiertia cecommendeniur , ScDelrgatiitpro fumma ipforaro pru* 
'deccia,benioolentiflImacomnmnicecatrerolunD. 

Totiei a.iranc didla Confcrentia ab N.interrupta Eiit:quocirci 
AmbaIIatoiN.(ermonem exorfus,primd beniuolentiflimamN.erga 
EleAatero Palatinum adfcAioncm multis elogiis & circnmftantiis 
pnedicauit: inter alia quoqi mention e fecit -'negotium ifhidefle cauf^ 
lam communem«6cNN.fu m m ar curz cordi q, dle^adeo vt idtufmodl 
occaiioocm neuiiquam tarn faede prztermilTori Hent:ad parricutaria 
a.qaodattineieCtquz§ecrecariusin(Un> apudNN.propofuiiTctiBc 
iamAnhaltin.maioirib.repeni^Ctrerc,Ambanatorem,nnilamcerctm 
vel al/am terpoHoaem deitgatiadate poile.nam iplis NN.potiui vires 
media, quam bonan voluntatem deeile : impoievciam n.ipfomm 
iamperienotociain,econtraaOtcrnmptut,qajlmgulisroenfib. vltra ^ 

[t iC C C C thaleroram M. fefe extendetent , fume intolerabiles e(le, 

» &aac dinetfioncm Voids Piindpibus & fiohemis pluri- 

4 ' a , V- i 1 . ■ maid 


ft '*t 
V 
-■v.'n 


f’ 
r; ' 
* 

■V- 
t A <ke ’ 
- 68 FIDBUS5. ADMONITIO. 

Mklus mum prodc(Tc:aft hocfc(c fa£lunim,8c NN; cxhortacuram vtDotnt* 

Aii C.M. ni (uiPrincipalesad Anhalrini poAalatafefc ocyas&proximaqoa* ’ 
DCXlX. queoccanonercfolucrcnc. AdhancNN. Afnballatorit rafponfion^ 
N.repIicauir:NN.iftiurmodjmediisnonadeoe(Iedc(liracos:notorf- 
umcnim clle ipTos, vrgence necedtcate > inrra minus quam 0 (^’dui tc- 
poris fpacium vlrra vi.auri tnilUonescolligcrc poiH't Ambadator ve> 

CO priorem fuam prxtcndonem repeciuic , & intcra]uhzcaddidit:ad 
prohibendos terra mariqiadicusquodacuneaCtNN.idoaudoraoi Ad- 
diiaca; ncudquam conce(Iatos>ftdcranntus,qaamnuroeronetiam;^ 
jdinent'>omninoinhibicuroSanihil6minusTaa]cniprospauctf,(coc* ' 
dm &clancuiumcrannruriscoptfsroilitarib aci&reccfTusneuciqaam 
inhibcreponc.ri^uafiQnemquoqueiDN.qqodaicinere^exidumaca- 
ramfeleNN. parimododimculcates quafHam prctenfiiros * ratio* 


nem temporis habituros«& curoprimis in mart (erio occupaturoSy at*A 
que propcerea vires fuas non facile iegregaturos fore~ 

Ad hxcN.IndandorepetiiCyCxiguamiproraraarmatarx f^a- 


rationem neutiquam conftdcrandam efiedllara (iquidem,rationete* 
poris& lociy bene ac decenter indrudaro magnam coromoditatem 
&ededum aliiitaTamcexempligraiia NN.cum V.raiJitum Mplusef* 
fe 6 furos,qnamolimxx.mihtumM.profecillMt;Ferdinandomflquie; 
dem in Bohemia, Audriayde Hungariaiatn prxpeditum no fat viciam 
habere;quib.refe inForo*Iuli(» derendetepoOir,cumprimisqooniam ' 
Ptouinciamm hzreditatiamm fiiatum fabditit&circumiacentibusin 
logs, NN. fiairimiimaiori ex parte innirrexe(int,vel tamen propedi- 
eminfurredliHifienr.Jti hifccAidbaflatorem prz fetulifle quafiN.in* 
iisy quzmodo commemorauimas^adlb’puiaretur»attaroeniero tuna 
nmporisinfuisrelli£lamdiifleterminii.« ^ 

Podhzc N. operz ptetium edeiudicade, fi toueanunccorame* 
naoratusdDonaArobaiiatoresidos pariterinuifereti &iUudy quod 
rupraaliquantofufins recenfeimuty pIuribu»circumda'odisr^te^ 
rer;iirdemque Tub ifta occafioneiitteras BohemizOrdinun traderety ' 
quasadNN. paribus contentts ('.exceptis qnzi Vicariatu adferan* 
tur.)cum duabus prioribns.dequtbus fu'pra in xnx. &iix.additaraen* 
tofaidamentio^cxaraflent , in quibaspprroelocationis conceffionif^ 


2 ue peconizy &prohtbendo'rami!itexciddehdon]n]ueadimum can* , 
Lvlteriorfitracntio. 


Q(5lauo huioi Mends die, BIr) a Donaad N.Tefe con^ 

^ tulii* . 
^ TIDELISS: AD JdOVlTlO, tfp 

taliCy &inconclauinuectibicaIoaudictueft : qaaoccadoneconcc' Maij A« 
ptumiquodmarararidebuiCtpelle^latnyS^abipfbN.corrcdlum eft. c mdc. 
Quofadh)ipreN.adBaronernaDonacectuliciqoodidemtlludcon- xtx. 
ceptumabafecorrcdlutninotiginalii'caabfolaiyczceraaddiramcncay 
& Anhaltini Piincipis memoiialia vefo nude ddmiaxacpco copia de> 
fciibi debcantPbfteaN. Baronta Donaicemni mandaoir, vtad NN. 

^ deJtgacos proficifcerecur,6(ex Ijrdem petctpecer* qaombdo iatn erga 
negotimniftadadfeiftieflentyapud quos fiaro perfetnihorulzfpaciu 
.^cotnmorata* iifdem Bohemiz O^dinum littecaaexhibait : qoi ez> 
pfcfte modo>& tneioa nami coramenioratoBaroni i Dona re/ponde> 
xqm.'ftiftfpan^uroyob conccdendi(ro;inemottimencan) Bohen^i^or- 
dinamcenatnrununampecani^.queniadmodum&aJcenimyHirpa- . * 
lus ituerciadendosadicat &traoftca< concernentem , articulun) , ad 
cefeten^uniacceputatos. Ecquidem aditu5;eiufdeniveinterclurio- 
necTyquod actinereCyifte per (e&aUaa HiTpaaft non conCederecuryad 
dita conftanci afteuerarione &proteftatione,NN.ftngalaii zelo & ad 
fe'dione Bpbemico iftinegotio & Vnionifanere & bene copexcyintcr 
poCca camen exco(atione ob incredibiles ferroe ftiniptus hocce cem> 
pore Bohemia graciftcari non pofte > quatn NNI. fthgolia menfibna vl- 
era cccc.'coroAaioruro M.erogareneceft&rohabeant:quopercepro 
^o (i Dona^ ipftt breuicer magOam pocenuam , ftorentiflimai pro> 
niQcia$,& Feidinandi media, arq> plus qoam Vatinianuro odiu,quod 
erga NN.gerat, in mcmoriamreaocaoiuqoac omnia icidem negare 
minimepptaenincya(|amencum renaitaceatqaeimpocentia iefeite- 
nnn hbc tempore excafarunc* • 

Circa iftius did verperamN.feietdPrincfpemAnhalcinBm c6- 


» 

t 

». 

t 

i 

r 


tolihvbhid przieoriaBarooisa Dona,conceptum,denaoemendatu 
&mnndacam,pclledh]meft.' QaopercepcoN.afSrmanitlere fable- 


qaend dicilludliibligaararam & promoturum. 

Qiumaisvcro decreaiftenc.qnamprimam lubilgoato concepco 
illincdigredi & ddmam’repetere,nihilomiou«’tamen Anhaltinua, 
morbocorrepratyN.ceruorem reddidit', fefe poftridie Ittbemerad- 
haepermanfuram valecudineraq; fdamcuracunira. •* 

Nono0e X;die Maij Anhaldnus in grauiftimara febrim inddir^ 
qaem NJnaiftr,&eidem inter alia ligniftcanit.'lelc abMonflieur nm* 
litterasaccepifte.in qutbnaindigitatum fberit, ncTidelicetN.Bohe- 
^oiftiDegotiofefeimmilcered modo didtom camcn Monifieur N* 

~ I ■ 3 viram 
-'A 


w.. L f 


1 ^ 


* * 
V 
. Wi 


TIDSLISS. ADUOtJlTtO^ 
Ma’j A. virumelTe prxpoftercprudentiz , qui omnibus rebtu partidpate ve^ 
c.MDC. liidcaq^ipfoin effedu mecaendumOcddenuIeroFrandamHifpa* 


nis tauereacque benecupece.Podridie curforquidam.ab Marchione. 
Badend miflus,appulic : Tub cuius aduentuin Anhalcinusad magnttm 
Aul2 Palacinx Magidrum , Comiccra Solmenfcm , iuniorem Princi- 
pcmAnhaItinum,AchatiumBaronemaDoQa,&Boideliumlicceras ^ 
dcdii: circa verperaro de qnodo commemoratiCurlorisMarchionis ,^ ^ 
>> Baden (is aliacis varij difcurfus habici. Subiequencibus diebus Pdor 
>f ceps Anhaltinusifebri « in quam ilium inddiflle paullo ante diximui>^ 

*• gtauicetadHiduSyMedicis, Pharmacqpolis &admini(lris multum itr 
)»nemoieftiz&laboritcreauiCinihilominuscamen,pro farniliari zo- 
s> lo>a periculuiiscondliii & negoiiarionibus minime ce(Iauir,(ed mui- 
V CO potius coronam Boheroiz nominetenusad alios> in ipfo camen cf* 
a fedumodoad Eledorcm Palatinum cran$ferendi,(edulolaborauic 2 
tiSpccialia camen ( ex quibus (ane grauiorcs enocmuaces dcprzhen- 
*>duncucjcertisquibudiamde cauilisheicnon immeruo(iQcoiam,p«-^ 
9) deprztereuncur. . : 

99 IIXX. die Maij feqaencia in condlio noua ex Bohemia alhu^ 

99 & de iftis peculiares deliberaciones inditutz (unc.'I.ancequaraFcc- 
dinandi copiz d 3 elgio aduenianc > Bohemos cerram occupaadjb 
Bnduifz (pemconcepiile. II. Cercam quoque eoiHero,. Bohemos* 
(pern alece incocporacas P.couindaS) MorauiamtHungaciam* See. 
Bohe^iz Ordinibus fefe coniun«ducas » & confoederacionem cana 
iftisJolcurasdll. Pcincipes Vnionis in acrafs^(le,&c. Icem Bohe- 
mos adueefus Ferdiiundum bellum adhuc intrepide concinuare^Bc 
, Alorauiam grandi cum c](ecdcn inuadile : Item N N. ConiUheixus- 
poti ferio adlaborace* & Tiircoram Imperacon perfuadece conac^ 
vcnimirummilitemlimicibusHungarids rmmiccar>Hungaris ( turn 
Wttf^rk Regi fuo Ftrdindndt conjlanttr adbuc ddb^tremibm ) cecrocem in- 
cociaCy&itaFcrdinandamUUsinlocisomnibusroodisimpediac. 

KID : Dc Augliapacnam (pem concipiendam, cam nulla adeo pecca- 
'hiainprompct;iOec,idqaodizpius&aliquancolatiuseo iplb decU- 
, xatttr, quod Rex (AngUzj pro Eie^orePalacino ad Romanam cc^- 
ronam minime confeociac , & eins ceneram adhuc zcatem przeen- 
dan Regiam fuamMaieiUqaoqoc non vna dumeaxae vice (edoef^ 
/icmaiTe fe(e Bohemicam iftam incempeciem lubcnciffime ledatam 
jrjjidC} iedteo) ad pcofoouendam paceib, deiegatos Tuos ablegaf* , 

" - fOtlteni; 


. y 


IT' 


I 

14 
t 

S 

ft 

i 

I 

I 

i 

It 

* 

V 

i 

i 

ft 

Ik 

ft 

ft 

ft 

ft 

(' 

ft 

ift' 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft - 

i. 


F I D EL r 5 S, i! D M O N I T I U. 71 

fc.. Icem;Staden(iani fiue confitderatarum Proamciarnro Bcfgica- Malj A‘. . . •* 

<rum delegator * apad commemoianut) magnaro Brtcannicarum c.moC* 

Infalararo Regein,tam nauigadonistquamfuiura; adfaflencrarcaui^ xix. 

ia,nihtl 6 ii)oinoknpetra(Ie,eapropteri^econcentoidoniumrepco 

eiifle.* 

Probeaaremlieicnotandumqnodad iftotarttculbs peculiaria “ I *' 

kadditaroeDca pcnincant,rublir.B.&Cqu 2 tamen breuitatii.alio- *' ^ - 

'uimque refpedluani gratia, iaroitcrutnomittantur.-tociesnquidcm *' 
^nunccorocnemoraiut Princeps Anhaltinus factllime Hbi reuocabic ** 
inineniortam,quxvidclicerinarcanaluaaudtentia,xxv’t.&xxvxt. ** 

Maij iftiur anni,inrerip(um & N, 4 )b NN. confiliai dircurfas, & con- ** 

£irendaiagitarz fuetintcimer alia veto, VC Behemtmarcule proce* - 
gfincur, &, fin rei alirernon comparatxcflenc , in forma ReipuD. ope 
anxilioqoeHollandorum&NN.gubecnare debcanr.SimilitccqQid 
ille jpie Anhaldnus a X I X. Maij ante ccenam , fiaroni d Dona in ma- 
cmjn qaafi didaueric, infigncni perpotencemqpe qaamdam dai- 
' tatem, caiuadinitix xxxi i. milUpnam fammaro excederenc , oc- 4 
cupandi, &: pronenrum iftum adipforum propofitum conueicen- ' 
dircunvpnrats aurem,ad Romanam coronara quod attiocc, quod 
xneliut Turcorum Imperator a immo Diabolus ip(e ad camdem ' - , ^ 

^eoronarn jprorooueatara qpam fi Ferdinandut fuccederc dcbcar* ^ 

VerbaprotocolIiinlinguaGailicaica& melius fonanc.’fu* mi- 
ca^ dr frrn PS TurfaVoirfFa Dia^(f4 (a dr/' fmpirr a i 

dtUUiffafmrkUriitttnd. 

VenimenunuerojAi<]faiodirpeciaHahdcinrnit»econfideran- “ * ' 

tiirared&tisfiiperaue/ufiicir.quod AnhaUinuSaMaichioOnoltzba- “ . . 

~alatinu$,maQnu$ AulzPaIatinxMaciAer»D.Came- 


•7 


chicQSa£lc&otPalatinu$,magnu$ AulzPalatinxMagiAetaD.Came- ** 
rarioiaPleAeiiis.bini Atones a Dona, &intimiquiqaefcianra occulta 
&perniciola jpfbrum confilia Devm Ter Oi>TVMVx Maxvmvh ^ 
lamdeicxiAe. * 


<c 


PeraAa campo iAa o<;cuIta arque ctande AinaCegatione cam mi- 
rabilium confiliotumadc Decretorum, fine conclufionum » Princeps ** 
Anhaltinusain regrcAaatresinfignesequoSaVnacumgladio&pngio- * 
oe gemmis pretiofiAimisque iapillii exornatis j faonorarij loco ac- 
oepir. “ 

jf . Ad additamemum lit. quod concejpcom com|i^tionis , Se .. 

‘ ■ cxAq- 


« 

V 


Ti 

3 '^ 


71 TlDEllSS. JDlfONITIO. 

A. exAnhalciniindcadione.defuipptumeft. ^xiv.irdculimagQzTaoe 
c«mdc> importantixcefccuntariqaitarpencx parte iam fiioloco reilinqoan^ 
^ixj ‘ " ‘ tur , excepto ; quod N. Mansfeldij IV. roilitum M. & DC. equicibas, 
pro£ic6lo.rePalacinoqaaaisingciientenece(ncatev(urpandu,(h'peni* 
diapcrfolucre debeat. UetptCztaremj&Hi^panicaauxiliaab idica 
omnibus in locisaccenda. .. Item; Airatiaminuadendam, do tnatQ'Aa" 

, llriacamdiuertendam.magnaspccuni^rummasad<:c.Mcc.MCCCc. 

. thalerqrum'.M.vimrao milliones » (efe exteqdentes<cectis cetminb 
pecroIuendas>&nondamtaxacBohemizordinam^veram etian>r« ' 
, ntueriiS.R..Impen) libercates confcruandas :Iiem grtndiorem for- 
t tioremqueacnjacucamin campo aiendam :Iteai qaampriroani;ter- 
. ciapecuniz parte perfoIuta» Elcdor Palatinos.Anhatcinas^&'Mar- 
chio Onohzbachicus polliccntur, vt abfqaeylla mori.X.pedirum 
, M.& cercum equicum numerum confcrib'ete » omqia corm'enta , am- 
niuonem,ad.eamdemque peccinentia requiflta compatar^; Hiipa* 
norum coqniiis renHere; Bonemiz Ordines protegece> & co^rerpon- 
dentium Priuilegiaatque libercates iartatce(^asueconreruare velinc_ 
X . item, quod ^nsfeldms cqm.N. concloAdec • inciFedamdeducen- 
^ dura » nuilamque pacem .vel indacias aliquot per atioos decemea- 
das.N.apudBoheraosin magna copfideratiooe eBc)qaain Eledlor 
PaIacinusaudluras(iet>vtipucoronamdeTeranc & in Regem fuam 
. eliganc : quo iDcafaidemEleiflor Paiatinus oranem dabit operam, 
vcinclinationcs^ fauores Bohemoram , quos erga propiiam fuam 
• , perfonamha 61 enusperrenreric,quorqae nonvnadumraxatvicefibi 
' decexerint, ad ipAus N.perfonam traniponencur acquederiuennir. 

. In futura Romanorum Regia eledlione Eledorem Palatinam ca- 
' W leroeligicuratarumacquepromomrum,qui ,exprzfcripcoS. Rom. 
. ImperijConllitucionam ,ad conferaationemAirideralraperij liber- 
uturaAetidoneaa:(ub quibusprzcipueijiammainduftnaconAde- 
t xentur , qui fua merita & beifencia curaprtmjs prz cstceris oflende- 
rint : (perare intuper eamdem^EIedloiem Palatum iefe Ele^oralia 
Brandeburgtei , & Alij All votorumnoD dumtaxat comppeem, verunx 
ctiamAiperioccmfuturura. Itemradconcluforum anicalorurofer- 
uadonem non folummodo contrahentea Eledorea aeqae Pdnei- 
jfr: :»pea>fedctiam eontmdem hccedea & poAeri obligabttntur. Tormea* 
^ ' ^ca,adeademqueperunentesglobi>& nicrati pulueria Aimmcinl^. 
. ‘ cie praEferipez Ainc:iiiminim ad minus IIAvel IV. pulueria nicrati cen- 
. ' ^ - lenan;, ■ 


>,f. - 


1 


FIDELISS. ADMOUltlO. 


ieD3jlj,totidctDfuna]c5,pliimbuminnumcrodupIic{,vn» corane Maij 
^ ^ » cenarta ptouifionc&obiidiwne campcdri. 

^ PofTpquoquciQcadera ilU ira^a jonc j’nrrr alia rcUtara cdV^ix. 
?^aodnirairum Romans cotoaa ad N.^Uoheraica»d£lc(ftoreniPa- 
« istinumvanifcrcndi.qutimhoctcmpote fufticiensllcr./i vidclic«c 
, > AuJl?jac?do>rtuicorOnaIialicraica(b!jtcahattjf;quemadra£idamn^ 

• guUiim lUud poiilTaraum rorlcf (iuncdidumEloi^temPaladnuna 

. deaom»ntt,quonirljQ$mag«iqucrHligJoainp?ififttur. 

Ad coronam G«(areim quod atunctet,:!^. J roortc Matthiae; 
f * , ^jcfaris ( hsc rdtUQ , tx tjUM iftd ixtr*3t/knt , .\' V 1. FthtHtnit lUu tiff 

L ‘ •■pbi <Ufm*S%hUiili.ttUm»umMttrvm9t4ibatnfi}ut)i\hihtiM(\^id~ ^ 
t. V.- piam poUicch , modo & Occtdentalis Ffaocia'i>*ii{ct linic ncg^~ 
dopon dccflct » ea propter rc» ibidem hdei^adas Sc dabil«;^ , 
daii* ‘ ^ 

luata illud Anhaltiniu fimilictr-n&i reaocabit m memdtiaroij^ 
uoiminim Irttcrat Amanubnd ruOfBajp.QidOanaiiiz>&xvtl.<« 
l,lncatanmradi£hiaertr. . ■* ** 

; Inptimli,L‘r.I>,ad'MaTcbionem Bidenfem.j^.tnajcaniope^ 
^^;COmtscndac » qoam pocens ille iler, &c. Item Icfe; An^alcinum ^ cuc- 
^ji'Voremad Mardiioaem idco ablrgaflc^vcreddcretut cetcior, reiin gc- , 
r ncre bonUratfad in'cerminis, qax<an>«n in.lpede^ciilamo ncufi- 
. . quvatuiosomnut.tcndac fient^quarnadmodurn etiameidem Barotii 
■ j eaprene-ioiuogiCiYcniandarumrammo fik’iiio.Hbrquevlliiiifbo^,- 
oif adtFa&ione;1^axchiohi exponat: (iquidem itTReipitbl. intrf^ifle» A 

I 


. ,&*pl» 4 ^ i q-r Matcbioni pi uriraii tp ptofaturam, Bcc:K 8 . ob DrrjfitifWi iw 
: JUtrtbmi dtpuT4tnm. 

<,.45- p^sla/ccuoduad £lc£lorem Falattflum^ lir.E.pariraodo Anhald- 
. _ .• inustmmrnetaqrattcs in bonis artamcn iftlnfraodi rcrmfni* conlifte«t 

re^qitotfceUdooreicous fieri, non aoteni cal.imocomroitd dporrear,* 
jamcnfcfetutochai^comtioWfi^epbifir^^ N.nnlluoi dc-# j 
adparirutum,quaraiiii NN- pro tempore fefe cscfiiiraucfincr 
qucrnadmudiim ctianiN.prornififlt vrfingulis-mcnfibnsC. ih Jeifo-^ 
rum Ai.pctfolocrc.y.elrtj'aiiaraen haoexprelfe fibi referuafacahdii-' 

. 5>.‘' tionctTi ElcdlorPalatinuj & Vnfti contcnriellc po/IintTpIanmum in 
eopon(IufnnivicoQ.fificrc>N.ttneiaIripdltieiCaiioneduommtn Bo* 
^^jicyiico^i^ndum.y^pQte Cprottisab Hqhcnloe« 


£rRuppz»nca* 

^iTqbam polIe^IquiclMrCteaprop lubcxi ter fefe videi;^,fin & In hot 

■' *■ 'K '74 riDZLlSS, ADUOKirid, 

negonomaiorlucuIectiorqacdccIaratiorabfeqoipo^Aft^a^t^ri^^ 

finera ctura re(e, Anhoidmim, Acbldo^fiaroni a Oona, 
iat tei caulfa ro Hgn i F.care , & none Ele^ci PaU«'n6ltberaq:^| ^;j^ » 
qui>numvi<ie}iccccomnien)Ocacuro Achacium quinipdmtinu^wilf> 
e,6c rem CO promouere velit, vt>ui fao» Aohalcinii redicft^«intiiti^. 
altuioncm i;cpence»&exiadeN.ani^ occafioden(m; habSece^^ 
bonam iliani imemionem ipfu fadoin tac^m ' ' 

a . T ■ 


' Tertia Anh‘ahiiilcpi(l6la,lJr.r.adAcba(hiroiDoDi^b(ii|9 
^rdircdbicfh oireiram.quod N. bonam dirpofitiDCisni <idc^)Ti^ 
Bohemia coniidentiam beneaccepuucrtuoulUovtametifexina^ 
pcrcipcicicuimtofidere pblicr> cureipdmisiqxafbafdiij 
oq; negocio , quod ;pffu* rcpatationem, popnloajitqi 


atnciasconcernerer,id(:o<eo miousnegotium idudpiarctpil^du^j^ 

gfidtbo'^; 


rciftis in cermfnisneompuen cupiai,vrlc^ 
q; vocariqUead lom enidf^reomn6adnilentiam pre 


uque adcu perronam (tram proprtam,arnlcoaiairo(qoc ftios 

■ ■ ' - - 


caU)$lubenu{nmeimpcn(ttrum.BobemiijeOrdtnes!t.-iqacab/que 
^lamora delates (iios ad N.n)urcfcnt,qaonim medio de ipfortitt^^ , 
bcniuoicntia N.co melius condarec.&arribiliVquiadnegoriumtilad^CK 
^ pertincrevidcbanrar.vtriroquc&rcciprocc peon(arcnturrqocmin • 
'^emetiamreic»Anha!ctnQm,pccaliaretnqucmdamcut(b:cmabi&« ' 
peoatbicrio Si coniiiio Elcdotii Palaunii operxpreefum tG* / 
leiudical]ctvcvidelicerdaoconfidentes»Ruppa,&Hohenl4id*>om- * 
/■aiumgedorumiD conciacnticcrnorcstedderenturjatqi tamdemab* 
ijrdem omois neccnarta prcepatatidinfirttlCrctur.' Intccea7c(e, Anhal* 
cinam,ccgre(lum(uum provinltmAturacutum,alraionn)iainboDtS 0 , 
^.uq^iniAiurmodiquidcmtermiutscoDddcrCiVCcxindediDinieptoui* 
'idenctxmaniivdiinma deptxhcndantur vcibgia. Oaibro N. rnxt^: 
Aiaj,A«CAUDC.xix. 

In memocialibus Ur. G. H.intcr alia (ubfequentes condrlratfo*’ 

& propoficionea reperiantur; Sradenferin HoUan»iia in Judas 
jam iam violent » ncqae cxpc<flenr donee x t j .anni fioir.mur : iplos r- 
aim facile prxtcxtum &.occa(?bncm repcKmos , (iib pnrienuonc 
^ jlditpanicarutn technarum clandeAmarumq; moUtiooam com bar-; 

V xtf feidio > cam luliaceaiibda Proainciis , vcl cum , ciattato Erob»‘ 
4ana». •’ 

• *;■ 


: 7 < 


-I 

fi'- 
'Pibtiiss, A r>uo mint), 

7^nctitn1« perriuiicruiunienc,vrbellamc|^inHifD3tilt&Re-Mdj 
imiindoienoucnc fin ioriiQin Fuuim~luli| vel Hilinam imet* c> moc> * - 

Jpa«poneiu.'tiuolJ£^o(kiicinulcts/umptibui.qaosaliiiC4Q} xi^. ^ ^ ' 

fo>quam folo brogue nec<^u'um habeant, plurimum detra- 
in cHertt : Item ,'Hi(paniatn duabus fn partibus inuaticDdani , V/> ^ 
PrlfiC)pibiis,ad limiicm iotcnrioncm. etogalionegtan^ ^ 

^ i^jjcecdnia: fuctutrpndiimcrtc.'Qaatnuijctianj Vcnetianiple- » ' 

tumrno lladio euitarc (oicaot^ nihiiominas tam«n : ^ ' 
.*^p(2ll^te(n,iduncam,cxopMtam(3uei/la(n occauoncm ipfos pcllfrj: 

Sumnjamitrdcmneceintarcm reqaitete>vt|>ottQuniomifttCH " 
•Aifxenu* proppiira rnteniio^ duitatem^I. concernensj* quaniptimsym r > 
^.ztieirtv^amdedticacdr tlllam liqi^dcm taletn co) 9 reqaentiam padtb- 
'satUtCxquaRcipublicznonm'ipnscommodliqiuiaexdusbusprio-, 

^liisusilltt intention ibus,obcircumluntiat»jqax iUicohxreantracu-- ' 
AQiueatiquam ccdaDdum.Icd co coromadiaf^qteatioaem iftam^- 
q|l^j^eodaxu ,atqiu adco magnam^ommoditatein Ttiliutemqoe 
^ llln*e*pc^landaratire. . t. ^ 

]^pn minus xqueede ncccflariunj, vt yniti EIeftorc»iPrinc{» 

<i Otrtine}<lmpc(tale3que ciuirates maniir aoxiJiatncer Itbi recK 
i^occptebeani.'bquidemraagis deipratumlibertdtc,acfujipfiui^-/ 

;tiiat(qne,quam dcaUa re qiiapiam jpEs agendum eiIe.Pariniodoo<^ 

ifcrii 
nerodetitopcfam vtin Belgio confcrtptx miU^reif copixabadfca 
iSinenimFerdinandas dedumus AufinacanuliasauxUiff* 
)'v.Qg^C^pix»(} 8 e)giotcdpiant,tamdcipIaaduineiie:Ez Ncapoli fi* ^ 

‘V' ;qaldcm per Guldoncm nullum cxcrcitum Tcrgdhim Acrfox p«n. ^ 
^ ' ideare poUe , niff cum Yenctiaoomm claflV manum conferat ; ' * 

dedanoaquuque femei dcaeuiffe . quod priua extrema quj^ue in§^ 
pcodefet^imattanffrurohocmodocoacederevdmt.Sraucemmili* 
ca(tiicopuNeapoliMediotanum.verffitdeducendxenenr,nonezi- , 
ounis tempotislpadura terra, raatique ad id tequid, viam poczb non ^ .* 
incultam dc aipcnim , venim etiam nimis Iduginquain '* 
I 


i 


I 

£ ‘ ■ltern;Totum hanccra^latam, vnluedaniqucret cum 

firztem Marchioul Badenff detegendam , idque potiffiimde^ 
in finepa quo melipa , occapaadt\^m Bdllapum ^ .difpo* 
t vtqtt%«naic iut^ocio^i ^elio inoigilcc, nranidonem fle^ 

' JOT*! 

.4 t ajv ‘ > 
I 


,* 

t- 


\ - 


.•11- 

• X 

•JC ■ riDELI5‘J. ilDMONITIp. 

coDmtnti'fibi comparet. cum hac conditione, vc cum tpft com&&^. 
morata • doitaa . Wllicuai . pro recompcnfations iiucgra pexrai-:y 
ncar». ^ % 

B.i Duct Wiirtcmbcrgico autcra nihil ’, pr*tct M4n$fcHtcard;tf 

'raUMiiumcopiarumfabC«iiara,rcuclctur, ' t 

M EicdoremPaianQum,nocOriorumVtcatiatuQm gratia, admo> 
«cndum«<i^ 


lo icinere adieus perauamHudiofepcrIuftraDdo5,quoni6do di—/ 
jxjirumrcsfefecomiftisKabeaf, . V 


Quaropti^tnum BoheraixOrdines quoqueadmenendos, vtni- - 
•muiinT^fgue vlla ntota Ambaftacores fuos ad N. micesne , cum > 
cena aljecotacioae quid nimirum de corona Bohcmicalperan.dura .. 
ficc. ApudN.rclbluuoDcmpecendam.an Elcdror PalatinusSccon- *. 
^rces certiorari debeam, num videliccr,trbasin Oohemia ritcebn* \ 
t fUiuriSjN. alias .qaoquocondidoncs to elFedium deducere debear, 
cnim Bohcmiac .dclegatos profedionem fuam tcractc (ufcc>^~ . 
prarosa * v-r ' ^ • 

I* ‘ . AncumEl^^lorePali'tmd&MarchibneBadcnfij'dcnapritjN.-i ^ 
^j^umN.coDierendumfiet. , . 

S ‘ ' Eofpci^ndumnamvidelicctEcclefiaftftaqaardamoccaijofe ‘ 

> ftobfctar proCatdinali 

' , . -Auhalunuroprotnotdn]ro,vtBohemi«Ordmes quampiirou,)* 

.:f ajd*^*I.lcgatos fuos mitunt, cum oblarionccoronxi crga non /^otajr-“ 

* ' ’ , cMtdirioitei>quodque ElcdborPal^’nus pari modo legatutd fuam - 

^ coniuDgar,obarj(icdiumpecconiam&n}aioremarmaturam COdccr* >t' 
"V _ nemem:vtquedemudiiftclegatui Venetiai,a4/l>a/?4Krfaiflwfi'j«4ffj^i-T; 

♦. ^dij^fcftcooftrar. 

. i Item.cmnmd4fl//i(mr^rram,quomod6 AugudaTreuironimor- 

^ ^ ^ _ copari ^llct,vbi nullisparcendum fuihptibtis, Sc Tub eo iclonca fob- . - 

^ ^ ^ ieiU vnirpanda. Exempli gratia Anhalcinura , ycl alftim quern- - 

-dam. 


^ i* 

- 7 ’ VtStadcnfcstadudasvioIcntjaltascnlrarcmparttmproi^c 

-i* \ NuptiasdmerHifpaniamfi^Angliamiimpediendas. , 

Pari rcmpore.fin Staden^sin Belgio induciis vrolcnc,fic Vene- 


* ~ — - I — r---- — ^ • w - ^ # — — 

. rtsani Forum- lulij inuadant,cum quoq; ntiilum non mouendom lapt; a 
/.i. ■0 
4 ' 
^ ^ flDEUSS. ifDMONITIO. ^ ■ 77 ' - v 

^ ~U ^ "T^- ♦♦ -4 

^[ . i B^lamG 2 lUcum,idexpcdiuadatnboenegotiam,phjiptxlbi- Maif4^ 

, ^ r^cim^aceni. An.C.M. r 

Z'-i Irern,HirpanostaTnriniiJ6*,viobimperraad4iiSwdeDfib.<n* DCXl^, - j p ^ 
pf-' 4ucut,nul}ispatAtrineacrump(ibuf.- , ^ ' '-.i 

* !temjPitnAmii.propt«rlmpenum&elci5Honem,ce(era4nduinA ** * 

Uxta A()itaini;ktPrtncipttoTalen)dccIarationem.‘ ^ 

rt ln4rMmtmtridli^iu,dbJnbdItinoPnit{ip/t»4nufr^runtutM,t^n^- 

$Ur.JtK.wS3hmu Rigtm tJigrrttur y tarn Al/aii* cefHonero progtclTjin v ^ 

. ihumforruin:eni:ltcm:CoronamHtiDg3rizd(parc<:mAuftmcanim.; * 
^ooiDdatuhi£l^ouralacfnoip(bfadh)ccIIutani. • 
s' Ps^iqutAn)i4ltm\»[wrwlH9hftrtt4nda,. 


• ) 


^ Ir^QuoraodpcumcledtoncMaBDOoFcaccoftttteQficotnpan' 

. j. u^fipt|inprocedat>nccnc?numElc(2brei,&FeuiiDandJnperronaA:-, - 

propfiacoaueniant,&qu6modoiftFeidi0andut,admuudel>cac. ' ■ 

l^'Toquib.terrninls Vnionis,Fctdinandi,cxfen^a)qinatio*„ ^ 

^ Ildmconfrrl^pncirailitftiumCopuramconfiftant.; ‘ 
■> 

111. ‘Sfatos Bbljeml^cfTcnuaijtam bcIlaiSjqdam imetpofitld--^' '' 


» • 
. I 

j) . 


•T? 

V 

a 

;•» 'r<: — 


|j:^JL4j|«negotjomc6riw ^ * 41 

« » * \icm, jWhltSdriPdUtmyPtbtmrinn^dthytxpedluaitl ^ 

’ i. Rc(gfuuobcnidatidaui,annimituniEle^otPalatiiiusiilqd . 

^ ^ pro Ic prztendacj rerpcdfrRcgis Angltz, qito in caluexpci^anduin, . 

’ .qi^rd Rcxtn re factan)r.vennteniiinu.rns ellcr. 

II. VelartN. mcdiantibur vondicionibusdeqatbatltiprfii 

’ |1T. Adtanio i’aiuRcfpiibl.reliDquendurh. 

l,^^Mf%''^<udin geacre»An res adhuc ad pacem inclined 

liiif oinjcnraad Eny. 3^ ^ : . ** 

fSI ill* DArcie^ibpecumBphcmizOrdinibux. • ^ * j 

OiiiCollcgiaJii. ' 

Afmaojcnmin... 

^!i4B-‘^CT^Mantfeldiuni iooanduro. • 

. A^ngliaradone Bolieroizi&rarionematrireonrj. 
N/fn/<^*djMrrr/<irr/Mr,7aa.Aab4/!r/ffw frffcSunm/umMfjg^ttf V’ 

! I. Fieri idob Aabil(endambonamCorte^OBdcDriaioretNN,M. si - 14 . 

* AnhaJiiniSliopcn/Ioncraannuarotcdpiuodam. • >"-*■ , 

-'■SliTranraaipN.^I. /. . 
'V,-* ^ 


4 9 > 


LB'4* a . ' i« * 

M- 

•-'T- 


I 

r : 


I- > 


4 

r - 


» <- . 
% 


ir ' 
„ I. PbtntegcutnnurocromManirddiconim i rj.pedMSiut^k^i^ C 

C.M. nc.cquJtumatqac concinuationisadN.impcnIis nucfuinpcusv ^ 
II. VtM.CC.thaicroiumM.vcliunurncratapcccdnii>Y,ielta^ . 

• ^ iotMnrportaioriojCcrtOiatqaecQracontinuaiioncfiac. * 

'* ‘ ^ ' III. OccapacioAlfaAIr,vcltleprccario»(Scttanrr^io', , , 

%,■*. ,s.. IV. Vcnctianosadadlifttnciam&inuatfoncrartcdcnafct. » ' 

* V. In Italia hoc ncgotium potinumuroforocntandartj'p^r 

■ ' ctttnpiimisfpcftittdum.annonnoiwwadbiuoqucatinftita}. 

' VI. Dchocn^gotio non recedentlum;quemadniCM2atta5eC 

i ^ A ak ^ A •»« • I t ^ ^ ^ Lj 
'Vf, 
' tcfpondcntiam non praJicrmittcodam.vt cntltbctinnoferctt.’Th _ 
bustes vcrfcro^ terminus. Itcnjittljutn in euraAnhdtinamiuIt^S^iu. 

. miMendum , cam ad promouendqm negciium , quam ad t*rouintl^ 
ifamperIuftcauohem,cumprimisRoTri»5cNeapoIcos. • 
t ~ . 'Qutcer^VU^dBthmii CritnumfcJintxt4t&AnhMnifrJfi*h}UitiL— 

: njitu pnmothnemiC(rtBqHodjmiit!o(9b4tit4,&JuTU4Cutr'tii: ,;dyy?« 

. tur 4i(bt4mintum,ht,U^ifucitk.f»ti}C tentrlnlhCcc difroti^adiiflticio^ v 
BohcmiiDhcPhtum.atdda in Goniilio agitata fu;llc;tjfub > 

'roituBohenji'Iefeah obl^o dom'Auftriacxnbifarcpu/tiati mag^* 

■^uoq;diTputati,oncincidjfle,dup&ttorcs(:dhclufifrcnt,j;jbcllficOtil(.* 

* BQati>&cum FctdinandonuUaomninotraAatioinitldcijcafi 

_ f ^ J n a r« M ife a m > mi & •/iL .^1— > 


'C 


Jofinhacverlati opinlone, qnomodo videlicet regnurad^toJinlAi^ 
;.dum , graiic fote autumantes, nifi tdonciitn caput in prorapro/qfi^ 

' ■ /• " r. f* n A . r » * ‘ 


1^- 


•* ' tamfua,quarafuoramadhsrcntmmuotcntlainftrufium,rclqatj^V' 

% ' ' -^"1 !iwniapprimegnari^,pc;itumquchcr,vfcofdtjiushoIHnsIl(Iip^^ 

' nrnnrtr Rearm (ini 


A. . fet-ea propter lubeniiflirac Rcg;^ refe exoptarc quifpfbsnorv 
taxai contra Auftnam & Hilpaoiam.tain in Bohemu quxmlpco^l> 

•tttisprouindiidercndcre,vcrumetiaro,vrgcntcncccinra(cjdoinlalr 


m • 


■r,- 
Vtatnciiinpuucrium nuitt rfiupims (cguiniugoiuoiccCICilCliC . 

Ouidem cxemploStadennuminKolladtaoltuntur.quiab initio atti^ 

dem fubaliquot Princlpib. (.rtpair(iibM4Ubi4, AUn($nia *.CffUuiikPj^ Bf.-A 


TlDUiSS, AT>MOmTiOi 

^/aa$ lirfotmaReipublicT contraflifpanoram pctenttaralntacief- '^{aii 
, ^ H(^r:nihildnihiustarncn,ctiamfi.nulJicertoPrmcipifiibi‘cftrfu€rint, A. 

auxiltaab cxtcrfsaliquot MonarchijatquePrincipibiuimpciraflctif: o<;'xi:u 
. ’ ibiniraeitaquc delpaatidum iiccrabinfrioresaltquantotaixltuimi' 
11iifq;'proyorbfucccdant,inHollandiafiqn»deoictiam annoptimo 
^ ilcn omnia felicitcrfucccfnfTc.CathcIicoSy&paacos aliquot ddoiu* i 

jf^t VTRAQYi ,maUc, vt cum Ferdinando tranijgererar>& con- 
I dKfoi^iinar<^umcogerentnr:metuendunienime(re,quod}fifoi(i'^. 

! - fen fediifa£ulujpalmamviolcntcrobriticat,doomnibu5 tumipfo-V , 
’ijfemPfiuilcgiisatquclibcrratib.aftumrict.Hifcctamcnminimccoa-' ' 1 

I * .^/TdcrAtis Fcrdinandi Commifratioite infcdla dimiflbs cflcuaniqj r«n 
jilimhaEccrcterniinisquod DohcmixOrdinescumamicisruisdclibe- 
xatun n r nr^quid videlicet iplis fa^n opus foret : quern in ^nera etiaflS ^ 

In Angltam. 6 cadaiios Confocdcratoa/uoilegatosablegaflenameti^ 
iploi'N. N. opinioncm fentemiamqac prxllolarl, adeo vcrpcrair- ", 
giunij/i confilioNN.obtempcraucrint, tern turn ipfisfciiciterpjrocet ’ 

IP* cnmHolUndicij Legatis&Sirrcninimo Domino Ele-:\ 
PrSaiiom® nollam no iradationcm ncgb"guntjNN*aatetn hocirt _ , 
itioadfnodumcauceagete, &abDire^'ocibtuomnia'in arcario' ^ * 
confiderationcsfu 1 IIedetc<Sas,(cdinconfi}iot^ 
^g 5 imillcntcagi,tafamfuiire,adcovtNN.ppftulafi nccifTumhabae^ 

J ri WiqtiibiitomniibodictnifloIieraiciS^atus particularia negbtiacom- 
^•"ffJonicafiFaerint:dc quo diuei las lat'as cnefcntcntiat>qnibu 5 in cOir- 
^'filio g|auitcrprrpcnris qyofdam ftatuiffcjEohcmos intentiohem 
-^!Dc bene clort/cquutuios , etiamfi nullum rcgemcligereritikc Pcni 
liuetrastemicGcnranixdbmus Auflttacximpetium tardibrumat* 1 
icWoleftaroeni&c.<^/)tfj?;,o//ff«S 4 ; ‘ - .-S 
I V'crumconfidefendamcire^iiamllBohcmibclIomcondnna-}. 


ri V&pcfyilnravclalteaim annum anxilia cxrcra impetraturi fientjf • ^ 
ipoffiDileMjneoipfisdcinccpslbvcvtFcrdinando arapliujiclxftari^; ^ ‘ 


umdenij^umiafiara omnium fuorumPriujlcgiorumatq*Jiber-»- 
im , vidos&: coaftos fore : Qupcirca ip/is fiiadendum vt hoctcoi-”' 
5bfr cum Ferdinando tnmtTganr, & Too tempore mclibrem condud- 
^IxodfmqdeoCcaiiqocm cxpcdtcm:CumcDifnrcgBiptoucmu«non‘ 
" p msgnl preiii, &Ordinesnon vniosopfnionis lient > de vlcfniscV 
i pihil certi Ftbi poUitet! poflint , iccirco bcllam, licet iniis^roogna, 
iwt pcomiila auxilia , non tUu conemuatpros » (ed mulcu potius»i 

■!& 

• ' 


• r. 


j i 
i 'f- ,• f ' ' ’ 

4 T. 


\ 
8o TfDiiiss. ADMoynrio. 

T*' »\ ** ' i. • 

^aii poDuItt«xb«u(lis ,Prouincufqae dcrolatii iaculcis atque dcmfttttfi 
IV Ferdinando In fpolHimccdliroi 


{ -*T-T 


K 


Ml 


* .Aliii confultiusvirorafmt.nBohemi.TOrdinejbcllumfiiafpajj". 
gcreteoc,& nullum otnninoregccligerciit.f.millumilquidctn pro 

prias fuas Prouincias arque poj^uTos ipforum grarm poAhabiturum.^ ‘ 
led vice vcria umncmdacenc Operam vt vidclicerSilclutn , Moraui* . 
: .atUi^-AuAuamad ruasparrcspcrcrahcrcnCy-vriraHungarisadicum 
! intercludcreot,dcniaIa ab iplisimmioenciaannibusiuis auerterenr, 
cumprimis quod Hungari AuAtncorunv-parcibusadco impenfe^ 

‘ cuanr* Pati modo & Vniti ntilUim ncnlapKicm raoueanc , vt^« 
chiduct Leopoldo adicum in AHaciam intcrdud^.nc , ne iAtt io 
^^cisexHifpanu Sc Bclgio aducncanccs mliicaceis Copix tcanArc que>^ 
'4 anC'Si enim Fetdinando umneia adicuaddicnanrur, 0 .rdioef cumi^« 

^ ' lePdut!(^iaacQue.ribcrures fuas abfqucnllcaiuf regia op«&admii^ 
'.Colocon(etuare,immO Prouinciaaruasadhucampli 6 carepone«*t^l^ 

. cludcndumitaq; BulienioaiiberorumOcdinumbbefu:ciQ (iblvcii* 
dicare dcbcre>arque tumabHollandis S^lmperialibutCioicaubd^ 
/.aliirqueProcccibutatque Pcindpibusmaleci^adomumAuAriacl^ 
adfc<ills>omnem opem aux Uamquc confequuturor* EthHC 9 inUifii$ 
Dir^mhmtkmtmpsfktumiffumtjl. *' • r* 

■. ijli Confultatiotti quoqutptrrt inieruenit : quam ex PerAa notri{^ 
cem conceruentit ,adfcraninr,icdrcoamidciamTurcortOT Impt^ 
coria bacfiib oceaGone aeutiquam negligendam : quo iqucpotifn^ 
vel))i^uuj|tiAlus porix contra domumAu Atiacam oronino airi^cm 
,.quemadmodum eciam .ConUUari.iTarcici elus re icaulla infor trup^ 
eaci& iam iam Turcomm Ipiperatoris refolutiooem cxiorde cxpcilv 
li, cumprimis ectqoi »<iux illinc TianQrluanixIVineqss , Get irianuB 
4 ^ caulla, propo(iierit;niniiram'vcmibrareiai;opixadHungaitx Anes 
4 niicuocur,FecilinaDdoeoiprotccrocincuciacur.drHungaiiintei^ao 

bclloadeopeticlicentur,vcproFerdinaDdutn Bohemiznon ampltcu 
pugnaturi Itent.ltem , ViennaadferriFerdmandumadmodumiaD^ 
um follicitumqi die enm omnia eiiis conGiia minus prolpererucw 
^ - dannlnfuroroztes adianguinolcncum Tpedlare beilum^aBoHet^^ 

' rum'enim parribua vninetfum AareRomanam Impenuq}; d^qainif» 
^ uis cciam , Bohemi , baclenus Fcrdinandum lemper ingentibui 

sCitadoDibus,inqu'busFerdinando>fidrI)Utcm&oblcquiuna'Ci 6 v* 

* lc^iot>Ia(Sbiactinr|nihiIotninustamcn coocraciurofuiflcvtrumyn^ 
coip^ie irbdnliacdft[ane(^cditipfti&tiobinM^& 
- * 


riDELlSS. <fADMOHiriO. 


Zi 


•f 


Motauiz Or Jinura,<jui Iia6lciiu5fimulaucrintrquafi4pirtlbus Man 
m a$^ uftaicx (la ri 


t 

» 

» 

I 

r 

t 

B-- 

I 
i 
tnc.claiicuiuintanien cutnBohcroixOrdmib. A.Q.i^. # 
' collufc^ptiidtafflcn iamjpcro Prouinciali conuentuhacoccafiooo oc.xii,'^ 

‘ f CKM 5 ^(imdr?idumYcrc pro Bohemia OrdinibusrnaniTclli/nmcilc- 
•>. ; ,^u o faiflo Coinitcin a^^lirttcu X.trrilitnna ’vtiilijErn lo- 

• owwSuitttcJm QparraFcrdinatjdi railiia;^uCo- 

* P‘-’5 » cfT; »rem tamcn cJerciiam fui/lc : Parcoa moli- 
nq^e8ic^n>CoiniccmColaltumfutflcrurceptam;quoniamaiitein 

. j ' Cr/aieamis quidatu Cspitancus opcram Hiam Ordmibiu addixcfir, v- 
4 CojniyBoacqnora fanailiahOIiaus fucric cetn pari modo rninimc 

. , ' qtudcm principaUcerab VriforaisContrcdecaEa: luaii 

^ vcro d; cxtcris Vniooir idfas noeot- A. 0»>M^ 

' .^JpolprnitipdexpjrKconimunicatafacrunc.'qucmadmodumcd* oc.xi£*^ 
fcddeqijfeiiConucntnHcylbrunDeoli non darctasatBoheml- « , 
Sf^W.cdmparucrint , vcruin ctiam, qaoufqae Bohcmidrcgodi « 
li^^i^dlpFafcipicidiirniircr.dclibciatunjiutrjr. EVcodcmetiani w 
^^Djoijd^ylbrunncuii.fab dato X.Iuqu Anno CbridiM.Dc.x ix. «* • 

|^s^haldnustt;^r«;iibtc.*Bobcmiqaamp[irnum refc cxplica* * MR^ 
t^nrolblwnmjodoinpuniflorcie^lfonijFcrainaniii.vcturaeti;^ 
pd^ viccriusptogrfdi nc:tHum habcant:rcic<n:ioncm Sc vircriora T-?>f 

i 5 l^iinondufqprocclTil]?,(j moainrcreaHirpanicxauxiljarciscof iq 
ducncaiinr,Mansfc!diutncIadcairecerinr,&:iraimpcdiue- 
^cfcprim»qa(,X.&XX^,Iunii AnnoChriftlXf.Dc.xixO 
It^pilriaci.&MorauiaeOrdiQcaConrucderarionesraasnon 
EurqtCafdciiiconrucioiurameoto confirmarepotacrim: 
umfBoireair20rdinibusruartnc,vcprorctnpureicfead« 

;nc : Quoniam edam Eici^or Moguncinus, vna cum 
ixonixScptcrauiro , KfceDo-francofuruRonianorutnj^ 
temmaxumopcrcvtgeat,metuendum-,.'egrcad dcftina- ^ ^ 
^}fni^tafupr.t(A(yfupeTqutvi({ircrJi.)pc:\icnmDo^c:r\iUi^ 
tn ianiHcylbrouna: dco^edlu rraftari , quibus adcxo-^ 
aC.dr^uajtfpr^Ocamdemaliquandopcrucniarutrfcs.prx'*;'? 
djnare»vt deibrti dc vchcraenci quapiam lefolutione , non ■ 
^ocndummiiiuciumCopiarumnumcruracoDCcrncDce>da||f%>" ' ; 

ptorpiduftdmn liccjimmoiaraiamcxcrcituminprom^yi;^ - ^ * 

ro, ^mqdoN. inpropofidonciDConfcnftftec^eoipfo cuimiali- *, 

' ik 


vT Xi' f 


nli< 


8 £ ^ TlDtllSS. •ADMOUITiO. 

^ins qaot Vni|orum fbmnoicntiam co magis cxcitarl petuiflcr 
fc. M. dumrcf a<3 cxtreroaranccefliyitcm vrquedilaufi^orogata' 
CXIX.proptetpraparatione*&cotifwiptioncimilitar«isimnccp 
quaraantea.patarf. 

AliasipftPtincipi Anhaltinonjinimccftincogniiuro 
roHcylbionna; apud Vnionw Ordftiii nomina fua pior«(fi,f 
j»quntvni,veltUcritfx diuerfis lodsiaBohcmiamproHcircitioniri^e^ 
rit,& quod dcniquc f.com An balticta confdia partial tpinlroc /uf““ 
„Texint, panim veroarmaruraepracparadonirq; bcllicatfutrtpuw' V 
„ lUpcjiblaendi fucrint JSub vatolvdn^iidccl‘c^pr»^ctiplan^-'■ 
rit:nonampIius N.fcd tieitorem Palatinnmin regiu'm BqlS 
ibtonaro coIlodindam:qaudquc CtcAorPalatlnus iac|fd§6^, 
Scfauorcm ,quem inUyhemfjetga pcrronam/uani. ptoDriai 
pc^<enfi^let,qucmque^dcraBoherolxOld^ij^rtdpnyt^i^qqrip . 

cccrgaEleftofcni Ptlarinam dctcxiBcnr, probe coniiderarcjdfc)^^ 
.BobemixOtdincsafdmorieredcbcarjf>/f«^rftt//4Hm«/jprjjfi^J/^/-^ 
^ • ‘Jnibtr^j. iv.O'x iv./w/m A.C,M.DCi 1 tix.t'///r>’f^.jne vllipap'^jpl^'p^ 

cionihdanc> rcdmulrdporfuiinbonflruarrffolationicpn^irfcjr 

• feuercnr,neqtic vHoinodbad fegregatiOLCiii vtldffcoPliaiqifnfi 

• * occafioncrntfuepr.-cbcant. 

*11 Licet veroVnfonfi Heylbrunncnfii cdTf.cmotAii /unijpsr&^JS^ 

^parationis iftIus.bolIiCTininfinitum ferrncadcretillfcnfVAf 
^ jjnusiftudintolerabflcvifijnrfnfirertniKilominusramenjpxtifAftiiifcK 
_ dni adEtf fl:o<em Paladnum , fiib dat'o Ambergx 

j^reinporijdcliberatumcoolidcraiiinjquefiiiuEriamll'tcliitonm 
tionif Minsfrldi'carnm tniIiratiumCQpiarum',perfw^p1(^f 
XX-thalcrorPmM.merltoE!edioriPalarinb,?rciui3cii>Imeft| 

- buj.incmolunichrum verj*ere8ecetlcredcbear,i»thildnunuMa^^ 


Bohcmor< fin ici comparatio ipfis dct^aiur, ilia LX. t hricrdi 
' pifofirpra;tcdder?pcne: Econaaconfjdetandnro^qupqdOcir 
^pubJlcaoi inrOoliemiahodiemo ftarnin inaxamis 


tctnedtain Bohemia adpitcara (oiiRejpobiicaeprofiitpra^ <)dpdi 
, .hxcomnia non migit in aiiorum ratificariont ,qiiainB6bVni.oni"^ 
‘ 'nalirefoiutionc Af declaratiune('. RtgimJFerdinandamdhdk^iii^ 
P<ixtniamc/i^fjirfr,)adqnicrcetc veIjt:iccirco rgnoratefc1c(. 
*^5i^fnuro.)qimrcxircmumiftiurmodi remcditlmndnroaghpcr 
. |-tcndo!pA«licntaodum,qu»ra vtapudBohcmosprauud* ’ ” 

. ' • r. 

^ f * * 
yjDtnss. ^nMON/rro.' 


A ?iN£.jcompontiotIacuau&d(ocumBenfinacd 

^e^e^hndaficr. 


ti 
•^~i^^^^Mudm,q!tMn;uuMd^trfanji^ 4 lUw:ConaentamHcylhtun- 
T^feto,diufnkwjentcclcmcn£ia,rcliciter«^ fincm petdu<aara, V*. 
' ;^jM'^o»U.Ojfftcmpat,cIabj:aIia»(efcr€ 

f^rqiutam u.ctini ccrrottumemonimcumero 
[inc;rubqmbaiumonperrg(iQ3aux ilia mint (ueintclligan* 
• 39r:in1wcrtxerCTtuj plui quam di»nidiaoi pane racfle conferiptam, 
'^iS^.cPAfadntu.ramquam Gcneraliflin(iut,Marchio Ooohz- 
«Hi«|tCfo CCQ Gcncralisfict pfirpoJinw ; fc£r, Anhaldnam, iam 
'‘i^^rnancivtntWiUtumtMvntmiierbpn.'ejmb:^^ 


orpnii 


oSiuwH i^t dt(i4i btfie UttuMftfftmdnu , iffifjQ* 

ncrG VA^adihe impcdiaiar.iLtere Efciaom ralacini nc lituro qat 

iro^>aI*iunrVvng<3cai Jifctflutum: Pnrrcttfa Eiedurem Palatinufu 
Dhibui y fr bii $ p atiflamujp co laboia (Tc,vr eledio AJ cc no Franco* 
^-Wc^ic|i6r.:f rctur; in Euem cum SeptemuixoMoguntinoegif^ 

vr ad dcAmamra tempos vt-; 

^^n4*>p.fojmoui(n-c, qiioUqnc Ele£iof Paiacinus in dtftinato Conioe-i 

J ; Cliharc, quod lane dcCoucncuillonihjlaliiid Gcuxpe<n:andum»qa£ 


- niulfosfautqtes habere queat. Exadr 

*!uem1?artc aotem hibnintentatumrelli^umirbqainiftisFcrdinandl 


'? ■ rt* n iiii^rciainanQ 

UaHOflbilli^ 

[nelrt.nt^iH^ EitaujUCoStfiiim 

imdi. j VdittcAfl nHir n ti^ *lt iii nrran^kf'it/i A*» ^ ifL... iT ‘w f ! 


imdi. ) bbof io propoirtoTu^cuccluti c&ntdplls mbl- 

hmpris arque moleftix faccUctc potetint, Rcllanies mi- ' 


«“'®n^W^IU»pri5arqucmoleltixr4Ccfl«cpotetint,.xv.«.»w.«.- 
adhoe conforfbeodas , dottidie conueniic , atque , vti 

,Vni«niscfetdrumnVhtamdtpS.rcMOientoitctumablb* 
nimccflcconionciioncm , quod Vnitx 
^^wepopfe^eranae ProouncixPf?gXj adanguflam Vnionem couclu* 
Jendim|conaem‘^cnr. I/ew ,i« Anb4hinulittnu4dJftbtrumbeliuM,tx 

^c, Coqfidcntium vnum PragaraVerros 
Tfchcmcm^Iius Tub filcmio Anhsldnum 
*^^^^**’'.9°*' cum.iiQaliConftt Jcrationc.e/nfdcmne colf*^ 
* Cuc4tutt)c|e&ionisMaeno fcancofucccafis foditap Ipsjr^ 

‘'<&rtir . cam poiifriinaroiniiucm,quodeucncQi pcculitremteirott- 
vAitronctn&fotinaiodArarusefltCt • • « 


i 

P ^ T 
¥ 
r 

H vinmss. adhosixio. _ , . 

.i ^ ^omtlius iSrnrafft ifjitm illudfndindnii int^wy^Sptt ff^ 

^ , /|,r^oi^infrr4?u«»y/^^r4fifM^:ytC.ui»d^^taao•fial.cttft^^^ 

•’^ Tx bcatarrarfo,?iclc^lioooin!bu>moai» 5nifcaTa:ur,ri^D,^;« 
>C. X I X. PrtMiptmAtibilttnutn/ubiHle 1 1 («7« .in.C.M.DQXW 

. ,t(rdj)d bifurtrbii vumietitw fjdt ; Et l^c.^otU Pxlwnt ftiiwuncrt ^ litcrcitca vcipcnmctctTUi i 

fixLandgrau'Us nos fubfcqnuiJ funttalif ra;tcf famibatia coH.^qitw^ 
fob iftam vtfpcnm , dc publicis nthfToTOmno tUvS^iomzptfrc^e 
veto non incdioctcs fape ctrdbnc&cxaudiia's efle in <)*whte jjM 
nrifnma ruaCeilltudo C-M/wifiw.; <l«gic^um to 

ccconditiciilbusratucn babcrc votticntfUi :c;r.iimad 

liqutnialum fiWprorogatcntur 1 1.aflcajracfoaniftcmi<t«f«rexi 

pole vrgcmi^ncccfiJtans* I II. Si cum confcilpiionc copiarom m. 

/ iinmfVarisafmroar«ur,&lY.pr>uacafiiancgotiae:i3roeftcdu| 

'./*> .. m rl A Vnitieffali {Zbnili 
lintn f wrisaltunjarerur,Cxi Y.pnuacaiiia ncgoH»ciMiM«u. 
ior:C*tcMdua.ttxatd!Tcui(umquemdamdeVniucrraliContt^3 

1 Euangcllcordro &dccIcifttoiiefuiIT>. cum obicdacioocElcaoi c l*f 

•Z . in n/«rlnnflnirriniis nintiOtia^onHsitCrfl llcfariM 


fcOingcuConiTn <xucciwL*iuur auui%» vum ^ • 

• ij^^Marnoffaricfunfinpctlbnapropiianeutiquafcoropaiere^ebTi 

X^muixciiaanrcrufiTpuVnioni$arm£tura,cun»prim!5«diemp' 
N®" ^fincr.nimis fcfoflllceatafuentrdhilomjnasumen in mcdiuai< 


" trancnirtum vcttiq^cingcnoum ,>v cis 

»*endaefle : 8cqo.r plurci iftiufmodl fpcculaiioncj fiitiincj^^|lwcin 

njfuegi am diem tranO£tam, donee conditioncsmtd’:ocnte|c^J| 
henixifir^d Landgtaaij pctirioncro, in recefldro ieda^^:er<«l^:|j;?C 
"a.rci adfobfcribcoduln vcntumenet» Landgraulurofc quItUcac^p— 

/uide.Elcaorc P3lflr.veronoaoulineTecefljirr;vetauG*rartb 

VciaiD refeconroli/rtiPatimodp &Un4graufum iUiuc^coni^^^^ 

’ foodigrcllum cir&,& Gamttatu conccpiii.digicnum cooccro<m<*jfc^', . 
cuTnfimjpfiflc;iuqiPai«in.Cofiliariajdubiwtc»auromodo com^- ^ 
inofatuafcadgfauiusdbrcGumararimrrtslaer.nccnc.CaroKpcDxia^. 

pcTglt Camcsarius^nlhn omnioo poll'c edSci . id q> Deo comn? 

TIDSLTSS: jfDMOSiTlO. r ^5 

;m pwRcc ncctnum hsbcic ,<iaa dc tc enmdem Eledoietn 

S*m^«ni/c^ctcHCamctsrium,rccIanchoIjcum&c.Ii^ R. • 

rr'\it?CTctJti3mciloScptcnioitI’al4:mai jotcittuno dJcielc-' 
HlUu*nctre»Sf«rrFo®^ » 4“^’™ 

2{ii he >int,adcu v: rcipcnc flu ceipendantur : tjuxict ^ 

r /i ■.. • * j • hn rnim Elcccar*aU'* r 


Cimerarius ;• Httnofroncofaitcnjcs curt v JS’; > , 

’ .i^ir.»«cotmc:PhiflppuraRbcnlComitcto 


t^c« to«:PhiIipp«m Rhcni ^item ; 

''ncrti iriftiQmHcv>lclbe«^xIl.floicnerumM.anticipatavcllc.igPO ^ 

#■ IH»A« •» 

, .c^hlfa(unCcnT;(brcrhoccU»»Dofninono 

“ p^ri fVri#( rMient, a J obfl aioncm c»ma:« ~ 

>flattincr,M^rt&w OneU^hA(hum,fubdji $ ^ 

V ,Tff4f ifii ; tnebftqmfis Bobemot mt ^ 

r ti\iodq!iaicqui:cxvctJBS Mocnofrancofatturautroiieriatt 

ni , vafitti fane mibi cogiMiionctici i(U excirarcu^^ 

'J^:- IT :r. n»r &no« aaoQac.rcMluf 


noimctconfertcMCtjriinihabcimiu.. O ^ l 

,ru^iCi1DCXtXJiiif>-b/iqx{iinfta ;Hmuilod^^ , w 

iiUW.ir^itmSQ^nflf.camprUrf ‘"“I ^ 

r- : ju 


FIDSrr 55 ». ADKOffirio: 


!*con&nptiaUquotequicciinuenicJiefIenc,vintafn;t,&!0.s 


: **%. 


fiP«* 

.VU.qujtes/abimpcrioCrarzij.deprxhcndffftc.ObMfodignii 
a gancinoScpccmairocaradcm,'Waliltmaniha(ium,wr ^ 
pra:inifrjexcu{acionc,qa(cquid[ecerit>(erecx roandaio^fb^ 
minorum£:ciile:Eadem amcm dc caufla Hlc£iptemC<^ ' 

^ i(IeofFcDfum,5cnooptia$FrancofurtDra{ngrediTolQi 
ficteDierinfttudlasifucM‘c,prq(idmmrili]dduii(MagIftianu 
' nieacomilitanobiigaflc :&iu(n prhMMocnPtaacetatrt n „ 
bidaoaucemantemacccRcgio Saxcn(Ttocnn]ocacamenc.^&^ 
f VoUqumi^itHrewua FHiiili^lbrtriH^fVtlfi^rstowmemirdtin^af;’]* 

‘ ^ ; , USkr4(tombMf*ctUnun(smm4dutTiiJfait, quUfumptmfH4pr4p4t4tm^iit£ 

Uc4,tnftofrium fuumBthtnmumquttiHolumtMKrnintnddatnjgtt^futgA’m * ■ 

M 4 uxilUtrtiqttidmipfnpeTlk 4 fum(r 4 i,fidfol$(r«g 4 nKiutjfumb 4 wtnf^ 

fiu(lfurectper}Ht:h(itCoTnumirirmt9 itrtxtrHnt ^vt Sdiitnfu^^i 

d« 4 d ynimcanf(edtfat 9 i>iU(UtScru,Pmtfts,(j 40 tdwatCubJ 4 ^ 4 )ii^'j^^ 


iHlit A. C. hi. Dp. XlX,ftqu$nfU(X4r4iitrint ,$tadenferi ^ 
rj^rindpum Collegio ( quatt4mint)iej^u_fqu4m'lH 
taaruniconfadtr4mfuotnH>itup*nt) antehacconfernaTfidnff^p^CH^^ 
xcgirnlois gcftarutnquc rcrum in Jtohcmia fctio tcc^unneui****'’ ‘ 

ill: 1 i rr 1 • t/^ _ J 


CmuUliquDC cnociuaf y caudaiqueimpuiriuasi allegaiKt quL4v^ 

ii^iurc veiit,DCgotij iftinirlfoi 
I Vnio » ne icipfam in ruinam prxcq 
^icipatcodnfum ratxuxiainduftria fafcipere dcbcac.cutnprin u qit< 

^COD aumraxithuicinccndioaliquamovidaiorcsljfnt. vrinmena 
►Jl^lquumfacilc3pudrcftcolIigcf<*po(Knt,qaodjCdmdinriisho/ri;fiffl 
nun palnumvidlorlarnq}obtfnercdebfaf,corp(ohoB!concffqn^( 

^ phfiUjicd raulco ponuc virinoi <iib idcro ingUm trahefC.afqjit^B, 

fiib hacipla occa/ione,Cbr{ft/anam rclligfoncm fimdittis cxtirpart 
~ €ouetut:hoccniro cundliam iamdudum ipAim pT^meditactmiydcdil 

‘ ifto pr*textuvarmanibu5rcchnisquc?fomfiifIc,arq?timdC‘nih'<»cV 
ipfueontaiorcniapimura fuqi|pturutn>cunip:im(Vlian>raadue(tat> 
i^quodBobemizOrdinei eornrademve coi foalcraci ope snxil^i^qel 
dcdttuerchtur. luxu ilia probe quuqne coniideundum pf^ntma^ ’I 
inaxumani&r2Ttozlcid:^uicopoi.inumurh incIinarc»qoc^ ninif^i' A 
Jioftlspotentianott in proprioluoicchcerioexpe^adatuddiufilt^ . 
»tte, qaantuit] quidem ncrjpoirec>;ipropo(i{Oiaoarceatur. . 

«ua ro> S radenles, mini roe dubicexir ,Vni(ps£hdoi ca^Pdadpet *tle\ ' 

‘Jf. 
by Google uuncmii iL^raiocs ipiorum opcm acq;aoxu:u(Q 
. Qp^|or»®otircdfconcinincra Hktipfis vcrfaruro vitio^qcod prfo- 
I ‘ ^ tgcomrocndationcin lam denuo repetanc>ofiidole dc . 

1 : jf^^fli^rpeteatei&rogajitcs.vcieihuiusconftqucntianonrolum- j 

; ’ •■»b4oiW8iurepcrpeDdarur,vctuni ctiam illud probe confidcretur, .“Vi^ 

* negorio tarn rclligioncm, qaam S.Rom.Impcrij li» 

j Pnuilcgiain fummo ver/ari difcrirofnc.Qoaruobrera 

\ ' pattocipium non imracrito fufapere > o - .4 * 

f '•'‘^ff^j^^f^l>‘^*Jpfi*fiiccucccte,minimeqipermuteredcbcar,ncfor- 
' itadc^erros vidcaor,cx puAIIanirnitacc talein refo-; 

i, >« : ‘(^hitaxit damniim dctrimcnturavcinRrri queat, abjq; ctiaminccr- 
' M^'j^*^gw,Principcs,R;Ofdine5dcterrc3Dtur.Ecomtavcic>(ivi- 
lot y ii!oncm fuOTiqnV^fatutam officio, 3c ij vicifllin Bohemixor 
opcm juxiliiipr.qi pr.rftituri Aim; imrho confoedeta- 

f.lT^^icbWic^sBrl^cas iftiufni od ia4^(Sio ticro ad profperum Aa lum 
B « Kill flic U ^rtm%w •«» ^rri«» 
. occaAp,& propri* fiiarrei coftlturbperrainurafuerir, 

“ ' • •'44f9Hod'<| Jaffi,diain^ ad fiftentegcaria atqj ciemenria , I'ra in effi «fVom ' i 
! • .ricdu^tora^ficnt.Gctincf orxLercaflmicrtsaro-conrLpJerarosfiiuJcib-^, 


*; A R.'egein(vti fupra olfedimus) femper impedifetur.qub *♦ 

^ conillia eopotilfumu i])cdiarunt q> vid^liqetBoheirii def,* 
iuosad cKriniorcnVMirnofrancffirte'nrcni inucpic, votuft:q;*» _ 

" ’**J^^*^?^pctercnt:Irern:Bohenu'cani controuerAam prhi5 cctnpo 
1 itielhapax, quics> atque concoidiainS.R.Jmperio<«^^ 

graoamina rite acrdccenti ordiDcitcrum toilaotur. 


‘ r;T- - ofc giauiuiiua rite ncacccnn oraiacucrmn [uuauiiit. *«’>r 

.p^^*^®,^cchijafaitCiIuiidffica,vtttondutM4tdics,c2ciIUoiuSi^^urn*» 

*- » 


*• - f t 40^ 


^TIDELISS. AD hlOKlTlX).^ 


C> eciam fab/«qucnciacomKti>mpcUirearur;rjhcino<enitili 
x^x. tuitjBoheihitncqucvotamncoac (ciTIoncmperraifl4ifdiu,caipjj 
pit^isdccauftxquoi! RrXfF£iaiQArtdutDoniolanimoHo:iliJ|m^ 

' heiufj»feJetiarnab E(e<lofc PnlartnovornHIbiiTBC itngjtfitiiU^u-j 
*} mum Bohsmi* Rcgcm cleft uaiqoc*Umiins(jcnr/<^ocifC|t«n^^ 
„ fillaeopotl/rumumaftclancelamiucKnaraUt/qifOti rnriutXwr"* ' dam Huccompou^pdadiJEteftor: Palacino.cjafquclnciroitc 
„ rill Caluintfticis tarn twram ctird cordique fiilt,nuam2r^®™^ 

,, album vcl atram.vel vci Calaiour, PJcircius,Cac^ 

„ Abhahinus, fi<c. vraqaani c*(bQftic#rclIigiQnfbcntcup!crinc;iii^i^^ 
,» vtvniucrrasteccarum of:bis'Cxtoltias ijlaj pttctcnlionciCalaJq ’''’*" 
-jjinoinncmpoftcrKaiem uoa (adsiiiiraripofj^’r, YrycaiiChtil 
,,cciaraconciaprppriamrjam cbrffcicnriinijam>noxmcsaAtcr 
„ptxrumereaulusracn>:Su^Jfc?ffm&inruS!5qucDtn3usfadjlup«rq^ 1 
dcniocftracum atqucdedu^.n^ft quo J non lolomit^tlu rum ic7\ i^ 
poris , fed cr uni tcroporc i^^Iacthlx Iilt)p^ai;oris aqtc 
^ ,/ftorJs P.ilarini, AhhalUni, & Onoltzbaclilci 
^j.Irr.pcrijlimftcs.quam'Bohcmicocam rebcllinmPrincfpaljsIt ' 

„ cb potifluinom dirccV.i fucrfr.quo paclovidj^tetdoofus 
„ non durataxaia corona BohcmicjL vcrumcrladiabornnibajcu 
„ wrpo^aris Prou:ndi»excIudi,d<prC<Vi» fc <xrlr|iaif;<fib cco1pb|_ 

,, niilica cciiigio,^ luninia oronibuljjpl|^isiptrqducl»R' 9 m^ 

„ mica corona in aiianj pci Ibnam tran|^^tij& dcnjqac it Romo 

,,ftiononinnpediripoirec«quod(umcxtreRmceotaDda>£lc!DoM 

abdicaciocxicqaendaitct. 

A(lvcrcquiinuncdi(;ar.quomodofnmiiummfirmy»] 
cicumiiomoAodiiaca anrr Romanamcleftibncnicqmponipoi^^^ 

, „ rini?ExccpcpquodintctcaiBiTiimnuiri,vnacum.VnIoneCaluini^"* 
,,iUca,grtndcmloaroprxparaaoncmbc11icam,untcxcetanim,qtianii. 

,gindigcnariiDpC|ofttJom ptomqucrc. Catliolicdim Impeno liuftilftcfc 

^ jj^inaadcre»A]ratiamflccuparc,Bohcajosinpcrrinaciaibacorrobora- 
' ' rc.inS.RoJnipcrlojpelieftioneTpiticiV^lliG^EttlijBcdchcmi 

primatumadfpitci.rcmpnj luci«ti,Eleftorero?aIannma in Rrgcm 
„ BoUcraiz cIigeie,io Eleftorali Cojiegio 3Cclcfttonc Rqmanoru Re- 

giiooaaamaiorcaq*,diiE(njltalescxdcaretf6naufi}crfnt:iutnctl 

M 

m 

t Qiflitizedby Google 

TIDELI^S. ADUOVITIO. 2 p 

JnjSj^tctnuirPalacmuspencsfuum.ctiamBohemicamvotumde lal.A.CJ 
(jif^oirnpctrace.&r.cjuumBt^ndeSiitgtco vo(oal>asprzpolleat,coraMDcaix; 
uf^medtahabeieponeC) quoncliusadaiiumfibipccomniaplacc 
C0)toaam Komanam crantferrer. 

caunra>vcnimirumantcRomanotum R.rgi$elc£liotiem 
^ |ioat6l!crcniur,(i:ipntm dcclaracue Elc^oralibas Palannis 
^piiiuc^fucpcopnecacibas.qtiaserga pacem &concordianiha 
rnnri&contrapropriamniatnvoiancaccmvoiuerroter 
ibtin Tui ipBtu opprobrium & ludibriuro manifcAaracarque 
&nt:nimuumRU)dovccumiadlacatcropoHs,m6IefU;racque C( 


<c 


<c 


« 


eoruD 3 ,ben?adfedbomm,fuaminrencionem conicquerentur. 
£t(aac\Tnf4Diquc rum tcraporis peregetouaivirum ib{(>quod 
Of Palatlm}r» ad indidura diem cleflionis verfui Moenor't aoco* 


tub prxtextuliraitunt contra Bobemiam prxmunicndorura, 
[am vfquc progrefnis'ticrrfi cnimiaformajitHsrub occafioni- 
Jiieca , fai^umcilee, minus turn indidj Sc notitixmecuendum 
‘ Qu^ d aucem ipta Principitlt/^^cucn iunioiibus hxred ibus, 
’^~'^^cvmact/afcrmeaula,in tamraagnlficcntifllmoappa- 
l^^lcndorcprofc6l:::Ele£l:oralcsPalarinithcr3uti,ptx- 
ilstSma matora roiooraq; clinodia, attrum, argcocum. intigoes ca> 
■•‘pmptfdi®^»prct‘‘3fiilimadcda<2:.i: Heydclbergx alius ElciloratHsvi- 
^ s^ns conttituuis , ^fubditis valcdidumfuecicnd modocommeroo 
' *H^cPalatimscancum ranepcpcriFcordolium,quodnonfolummodo 
CiCaccIlado re&ab iniaOfVti aiunt.'difplicuerir, ted etiam qui- 
~|.iJ^ 9 ^^ 1 ><^^^°P^*’^^orfenc>^updijrdemdepiorandusn:atusruiMa* 

popul^iirtf^domiciorum ,cum vicinisomnibus 


; -‘^^ij^rxhciironimiCcrcainfailibiliaqidcteprodldfrprxragia.AU) mt> 
a<^"^'^^’cidccre4£:i>«ev£ictlear|imaduerccre&colbgeccpoturrunc,appa 
umiDijgnemp^culurcf.tlamlxcicizdenoiare.aiiudq’,ruDi'- 

ci^xtatacifarc,quod cciam patHlopoftdcte^umctV,, 'Jtl 
:<Ji Palariaus ipuusqiConhliatij ele^ionem Mosno* 
qtridemcucordoliononamplinsimpcdire 
t^irittslcarcdlongcanc&pcxmediun fuaddcoronam Bohemt> 
"^tttit^mjpcDmotiooeneo-pucatitheeleAidnist'omniafanecu ^ 
b prxtCKtrf pi^inarix caitifdara BohemicxclrA joms,drquai* ' 
idtodl^arinoTic verbutum quidem codtlitifl'er jin ctfccHi dc* 
jd4^pQ2Q}|iAman{eruisfuorumq}technisadepcani,(am indent ^ 
:^"|^^Ddto,Sdxtiua,nbit 9 tPnacipif{x,immodeoiquefi'io fut a:V* 

.■^-51 
pnrno^ 

r 


FI DELtS:g0 A D UO i^ji T t'P?' 
liA.C. primeg<nKO { qui tarocn pottc* »d Suacnfci 

/ Pracenfi ) pounu eft: id quod cncriio omnisTe^c 
pendat . 6c mixabilcm hancaautiam .«qacqHOorqthr 
Te r O piaroui Mastiuiux b omine m , f < rnic: ju & w ( ni r> ^ c t j;,Oau^ 

ba ilUiIraiodicoofili'a m«dhantem,coBlund«,e<;itlhj;?i^oinin)^ 


itcturopcxcipitetifeduloagnofcat. , ’ I'iti; , 

In paafloancc commemotato ElcdorsUi raUauio ■ 

do Cotniutu verfua Anaberg«m , in raperiorig^g^t,ayin,tcr 
quoq; r«P«as ouaci nobis commcqiptaiu; 

ConIiUaiioxume<Coi7ph*orumtanriintortU^nt«^^ , 

no-Elcdoralera conlUcutionctn . cco V 

ptiraas obtiocte debuit*. verom ilia ipfa W 

magni CanctUarij tUbis a Gjda manumifO^ro^^TO^ 
Camcrariutn, paallo poftiiTKnuxaca»d<ciaen{ p<qfir^*dMc^ ^ 

I Mccnofirancfuitenicm ad tninas cam diu:niun^ieft>Mopec 

: *.•. tur.anvideliMtccnaqu^mclcaioptoccUbca lUvfClCcniuCK^MW 
luhilominusGarocrariumpsqK^oocmfa^itiatutiiepoluri^^ 
d^igijutidcroiUaCamctatittVttnlaraoccafionecqgucna^Mtit 

nun%intg»landcra daMh .etiat»a cnimapud>to|M ^ 

multo maiotes diuitioi 6c digntta tcf ^ qqwpa ptft^odum 

Caocellaciw Silefiacajfadu*, cideroq;cgi£«|^ty^ W 
donata fucEif ,nihilomintts rain an InnCP^n^bi 

xh &apudPclocipcm Anhaltin||tn, (iib , 

lua 5 H cy Ib rp onjeptopolaui,?c >qbyg*Bceilar tdfO lWJ^am,l^jnga6i 
uataJconditiontspriusrataJ babcce»6|ui|i^i widtoc^BiQiM 
illud cam fui generis firoili focio,Hippolycoc|ecoUihBS|in^p^ 
nc Gallica.mcnftiuo com ftipendio.cquff, &c« festuram nir'*** 

, <ij4b4f rfri4fw«a/i44t/p/«-Mni^»»/ncjAdpablic»quoda«tip 
■ ; iirfuin,Haffie^p^^uiuro,Mannhcya»ii.^up«ria^' 
nolwncofarthmkisa^lomb«sftiiiibirHpIicarii;non mwSa 
Icndumicitur,q«od hic 06 rainusriim {jbipquatnRripaDlie^^^^^ 


rum pioiic.i/#w>aipaarin fbi^ -WWjM^afl 

lienni PMUtmmUi/bbM rtfctiuntttr: r - 
j, QuumegoC^mcrariaaba^lcottsipoppiqlJt^iperitubi 
y picmuk^ibus»Eicfltoni$,V oionif que Comiiits pr* cnuiibuic^ 
■ j«^ftotali“PiJatin»coDfibariisaUI due vfutpams focrira \ jp/» ?J 

□ - 


1;^ . 


■V 
^ o T 
[pttiiai|^ B^tjay rtJi ho jtgrna cIci!lfoncM<cno&ineorarteQunoi) IpI»A.C? 

ctiam todeCgnatione M0c>xk^ 

j|gg|j|i||jp^tto»^ndM()gnhtinamtquacnfotufamImgetijCanccU** 
^wMp[|f^,S^^'vnc 4 tacumcamo<iitatum,apudnouameIe£lio>** ' 
ItiimBto^llkpndeAmfleiodcpucatiiconfllilHbconipetcQiiutn, 

*V ^ 

i||^|^,auiej^CadK^^at , al>]q', Pahrlni verfui Mcenofunccr* 
n|BB^statrCnn!lliifij,vt{>Gtc;tan-AlbtcchnuCotDcsSo!aiea' , 
ptfi.-* Pilarinacj^gift^f »G.iIaim magpqi Cancel Urini> 

extctoe pmendcrinl»flc idccfnc tnoliu fue- I 

Bpffj^B Wlbfraconameroorammeft,pat«mverom>gtt dcclaca- 
^^ffiSP^iPaUtini ad Puod|)cm AQaalcmatn f Tub dato r t i x.' , 

Ttx.lirrerit.inqu:htttElei^ocpcgaliacia a- 
HprwWtiliadlmpcrtnm j^pontri8ctani<!eiuitaconctudic;Acc{ 
K}h^bitvRjO(panaai coren«ib <^ifqul£ volet, oiG modoFerdinan- ** 
mlftiigr, nauci fe eudicc , vt tildm domus Aaftr<«c»c*tndera non ** 
Auilriacacomiant.'ennfiniinern Hquidem Bphccni- 
& tfAriftrfx gat Promncut beilutu inqlforl fiindamenco. cunclnua* .** ^ 

^^^^St^dafigelfcos S.R.lmpcnfOtdme;,Ferd»nando nodob- <» v a 

oi^ilaai'litttncevfDinufedtatiuslccuriurvcprrbiraraj. 5^^ 

^$!teilrefaPaIanoa«plftQla,«hibimmPrincipis Anhalridme- - 'I 

litir^rnrjrrmrmTT'lrr'TfirrilirtnnT'l* anictiiis mcmeni fuani ita I 

fibi qtiod tnemprrali infcrti ardculi ( Dohcmicz clc* ** 
ubnia, Incexu^Wonit Matio^ancoimcen/u, Ac abdications ciuf-** v'' ? 
i_)percomracn»brani$pcrroijaiI^cKcofnpctcmibui(inBohcmiaa- • 

:q|iU(kappaniia^6tqnecon(idebtea)(Qmrnt>(ildarib£dclicerpropo* 
4WbK:i|)^|idtncaincnPdncepsAtihtItinasremiu4ilponat,vtdifH**' jBB 
M^^pmcnloninmaiitancgbtiarunjrnicanlprudentiadctcgan- 
fetl^ttt^(e,faUrfnat,ncrtttancopcreftcqaepttblicci(ntnifi.‘<atuf, ^ 
In^SVfqtut Anhaltinmip&metfadlinicS^pnidemeriecun) pof'** 
H^tpendeieitn fingulari coorideraciotie quod Bj|[icimincxiteiDij 
ro^ngi^iQC caUmuatibui N.propofidoftc acceptatuH .Accident ‘‘ : 

mpaun oblatori ftcnciqao eofdetn in ntagna iaccrtitudioc ** ., 

nfi^ttVACaBtea,verraturof icaoueipfadecantfianagnos irreqaic-** 
ovmdttts escriraro4tqui£oangeli(39 .jpoiiflumutn veioVnitii non *f 
Brfilrt tn daronumdcttimcatttmvciiramdefl*eut. ** 

a .. J-diro 

“W 
DELIST. ^DM^^^^T/0. "lul. A,’C. Potro coties nnnccoroincniorain5D.Canict4ri[ii,xi\%$^: 

Mopotii. lull; A.C.M»DC.XIX.exMaruofraQcArtodc«l<aiirt 
'plcW- OrlchinosNirikyosmaxumopercconqueiitcc.iju^ VAfoo.ii ppJI- 
novvskyajnesiatTUira Hilpanicarura miltcatium cmpiawm njpk»tfii!ipqm p 
■> kgaios Bo injpgfiuni proBsifd permiferinr> qux BoHc;n;xfniDanli^ctts 

?; wmc^L excidiumiamiam m'incmr,&c. ExindccolIigFpdfi&^o&fiiiiiw laf,a«iv- etiamabinirio«diorutncflc,qucraa<3inodn(;i pleri^qif^<l{^etf| 
nlooucon £Bnistei jnoxdcd:macut,& nihilommm tamcn cernp.uji^dh^^ 
ucmum pcqtcrmiccaimir;qo6 pa^b aurcmpax Sc c6bBxdetadonctNlt'af}<ipi^^ > 
Heylbron»j^pjj. cofcruiri jwlIcnt>rerc,Canicracium,noo v;<icre:jtec4mn&fi|ft^|l 
prorpetara niamfortunartinbnpofthabltatnm, Ai-gJ ca^^tt^^^^ri^gffi-- 
L«gatummoxlactatumcfic,quctnMfl:^ofuncc^•lr^um 
t f -* V 
at 


** iic,orancniquc ci aditum ita pixrcidetiCjVt non in tcA ptxfrhc^mj 
** nirc&,locootdinmn,fandanjenu {qi(dipj%I*tiintpi!inhiUidkil^y 
I* wttwMi/arax) pcrcipercpotajflct, (£c quibuiunr.cn cxprcflai 
* ta habtiiirer : Fcancorurci leocom ncgoriurn , & dimidiam , vel tnt 
**potiuifucacatnrpcdoCuaquciraft»troocin£orc:aBriunnicis 
” nibusnomninosmctuchdumpcticuli , (iquidemeura I^Mf" 

Anglicanum>iOromo£ubfiitntibfidrfuercbtnrnunicaff,R«gceij’/ 

**glir ad Saxonix Eicdorem rcfipni]e,& inter alia in ijTdem 
” rncntioncm fccifTd, Fetdinandum fenacl Bohcm/x Itcgem , tc t^f 
” maltexempli eflc , nffi Euangelici Bohcmix Ofdincs , Ciluis 
’’icgijs & reiligionc * fcfe fubmitterent : ScSari , Afiglom, Ouu^L» 
'* rcro , , Hiipanici Legati Eiro jitaritarcm bonamqac.correfpondcD^ 
** (iam>& Marnofcancrutti iuxta ipfuKn dfjr(;irQziutn Binm quxicirc ibic; 

** farailiuitatcm /ibi> Garoeucio,ncuriquani{pl^ccre;cueaiqlm1 
**lud probatutumtHuangelfco Boheroicos Ordiocslcgacoc^ar 
’^nuaodaoi protrOtanoncm iuam contra Ferdinandura. tnidte 
tamen muiro poiiusiniormodi requirantur hbniinex qtti4et^ 
mx verba faccre 6c rcipondcre podint; immo ipfos $axomcoir~' 
toiOrdinom^^emtxlegatoaab clc^toneaiioimc exdd<& 
*'adcoUoqniumadmucerev«Uc,ptiu(4utm depaectra£lMunifij^*r|^ 

’ quod n nqa'Hat i mra Elediotem Saxonke xgre Mtmofhuicofuup^ 
verroaventturDna eile. DcusTer Opr.Max. Uxu vein iBa refolaijk^il^ 
’’coQlUDifrpcrrcueren:,euiprocnimeleAtonenf bciif adhucaliqt^ ' 

. ** diu dilacacn iri;Sq>ciman9(n haiu;quanalcae{re^cdrhim>nil agenda a 
' *\nimccanraOiiAUQada^Q£deueiuarjienturoracceticucgottfi|b: • 


» 

I 


flDELI^S. ADUOKITIO, 
it 

4C 


Ks".€i|xnflpSakoniciLrgacigeGcraIidunitaxatinAmdlionenitutur,&Do- Inlii^ 

^ ^®>CamcrariaTn,ipfos (. Ifgd- C,M. 

'^^^^Pelgratiam’bcnefulciiffcc bene.ltaquec(i?miprosiropo- oc.x i 
l^rUfflffitonatnroi , modo cantiienam cantandp abrolaerciuua*^, 

;P* ScJmcii firs cqpittfsprc ftiflloncm fuam per Rambcrgcnfc & „ 
piHcQ^igi’com tcrritoriura iufcipcrc', qoi Eicdorcm Paiaciuuin & ,« 

« ‘PflrnjiQpo) Aohaitinum ra^uriileiu, beneatque pnidentcr igiturj « 
_T.qia4%||^ ppa$rConAderanduro» iJIud quodBobcmis piomiAum 
lUylhTonmm Vnionit Commtu. Xeiuandam ,dc'nihilomi- 

-Mctpniel^.daiijCfarius.v.dicAuguftijNomj&ixvi.IuIjij Vctciis , 

Styl). AnryjChtjftiM.Dc. jjx. adPrincipera Anhalcinamica/ciibit: - 

£ie<^o)etfi MoguncinQm,rcrp^<ftDEcclcftafticontro,aliquanto du- 
ahlsrcrercA>Iaide>quodreculares£!eAoresnpnmedic>critertangat>« ^ 
‘am.^bceuem ternpptisrnminuniadftnnganmr : Si icaqnenu7];r> c< 
commirejerolutionea^coincidcrrnc&cinetuendura.Ec * u 
(hfticosefe^iohemmatura:oros*cll^:Sazoni5auceinreft}lutionc<r- 
tJdb'cntinJaieanduvrum»A',(iScrcniflrmaip/InsCcliTtudoinpno « 
nkfiinentiaconftabterperrcueret > omnino/peratuiuroEccIefta- «. 
'^adh'ue inai6lum &citiutadaIiudrubicdumcogipoftc»quam a 
“^tridinandi caaftk/eccftionemratfturi vciconucmuniiftuin rcio' n. 

Ibterrapmnfiear/ Vercii tamenicic Camerariunr,ScrcnilE- <« 
to E!ed!orein^Saxonizmutatu(nin , curoppiiriis /J in prrfona pro- ic 
-ia Moeno>f(aucofurtumve(ru5vencQrmli(t,quod vc£at Eccicfia- 
u/feosDulfum non nioticie lapidem, ficip^^ CclEiud. cius rcigntia «c 
^ per peculifrcroqaelcdamcuxfQrenrinciiare; qucnradmcdumcdani ,« 

^ jpASaxotsciLcgaci DoininumruutcMisnc-ffancorurtum vctfuscx* 
^p/vear;rere, Canietar/anr^amchac,antcquamMa:no>rrai}coru4ti,( 
,.€pminotum/uiil7rt,iqcerah izpiuxadtnomu/le. an ncnpradcntcad- 
••'•l^cJ^^ftorePalatmojinSuperiouPalatinatu SercniflTliiutn Domi-^^ 

Sixooiae inp.eribna propnavjntaic^j^ilftdein in 
;^jj*a^craltcta parte ad /iiaj panes pertrahere , cumprimis veto/pfius „ 
ob)incrc pv ftc t. Quern in nnenj Eld^ortm N.'cdam eo fam- ■ 

^ ^dlaboiarcivi fd>riian N.Sepccnsoiiutnad fuamintciioDem 
^Uciequcir,apiidqueniYe(e»Cameraiiam,attanncnnimraxac^^ 
WcAuni;dt1^bTquepcironxPominflt{oneftduIoinftit-fle,co-^, 
'"^toimis Eic^orem iftum N. ad con/Iderationes quafHam 

M. 5 • 
it 

(ommv ^ 


i 
'ITL- 4 J'l' 


'TWBLISS. 


V f , 'f»'^<3L3.'4< 

'«r 
1 comtrotrirtfrinautm&’pfDshOncconi^cn'.onMprfiplfCQ^ 

«mioaah«eiocfr«ftum4aocip6 

:^,^X1X. turn El:£lorl$ Paiadnf, comm‘c>nfb«Tuftlf^W^ 

V ' r T „Ele<aotej,oiDniaatl Fw'uUffAnafekfWonfm itic!tlisj:||!5(^ 

»»'c*notum rcrut«tore«i,rcra ditcdnrdrp 


' ■ V-' 


wirtifw ; Ugaram A ngUc anom com 
n nuy.Qtiam perrtanciosfctlurocifUWUUJcart^ 


\ UU»|MUAWJ |^w« ww-^v: — ' \ T » >’ 

- rnre,vr rfCttsIt^x^acificadoneiwtetcrFq;^^ 

I Euangelicos dt^1n>»obtm'cat ,peUtq»'vt'^ 

V » ^ ^ 2 ^ *<• ■« AAA I A A 4 A A ^ 


1) j&uailgciivvs j ^ 

r '.'i“" rft •*< «» Mn;ncKfraucofafticommcrante»Lfg3;csadM(rt^>W| CT^ ^4Al 

„ ao Sofaenio»ididdifppna(^fe,CatPCtarfj:n,dMemrq^^ j 

r ^ J» vcrerifciitielM,tjox IVcipubl.tlifrquc bonii inM«ot^& 

L._ yf/il/iicsnm ffTihaAfUliutUdtltittim rr/rftf?fi^/;'«^WwiEwefiaf1 

9> AiraUa,fncurlioni^J<cndcu<»*.i'f leibipoJcd<ij^*p^M 
Mlnlil-'^rpiriwttobttJjqrcvclincommodafcpo^SmjA^ilftto 
it panam Anglicano d)alcot(Tca(hitiorcra,cplodemq«cbt4n 
«waa - ^ , ,eo vrqKepodrramam!ad.ituH:tir,<lcncc Fcr^roipd4jiaoainii^i{L 

„ prxienfiohil.fccpum ruuita:tiglficc,iumcnimrdp^d|im 
„ ciIlaturnm»vcUici Ratlfpons Monfieaiitfftpar:Slagpam5ri«i^i^ 

^ I „ turn Infill uumRcgem famptui&p«rafliatiifiiiro,qiiftmBi^ 

3 , pore ipfiuf Lcgataslnrunjftt.mellua toIIocati^ifieair,ifcro,clSi^ 
t4rncn,boniaBoherais(amrafnIfiGir^t:IJdbcm6roi^Dolcgitp; 

■" ,» iumMacno-friinco£4tturapctucnii«ppl?e,ipfbMtbq7kd^^^^ 

^ , ,,|^iogua:iuumPfoce&donc8ficUbeIfofiiJpplicCffiibc^hi,«r^ 

a» hininoad CouiHindirrMrdiiumraa^^ nandnjcnBfilispdi^ 

“ iuiPragcnIljdc€tctof.«s^WrfWttW/aF^rrfi^>y/ii,<yi)(«/ ‘^ 


optanduojaut«meiie,vtEnw: annumtuuw.ica 
,, ratorcmhclRrt^IucciotetaHarcrrulifR,BotF% Ruj^eWei^ 
», dinci Dtf jgmj^doico- PJiilippnm inReg^funm,i!gft^>^ 
^ - ' j,vaitoiMccM^ncofonidfIcnrfii*ginlIitftti^iJ«H5^S 

*- ; mice CoofadcratxProuIocIxad belli continu4:fo^«^*en^ 

^ r; ' ,,riac>Icfetancmo*}pfafconfompturasffle;idhaiiW^§^^^ 

■. mitem BoucquoiniftcolDmafe : Viccvcifir<iqul^p«Pio*^^ rii 


FlDBllS^S: ADTriOKino'. pj 

con(f quiit^ foiflcnt , in pecaliaribns dKHtifquc a- Apgtifl’. 
w'ncibbelbmjMrr^^ quoqucN. &NN, A.C.Nt^ 

,cileaIiqoidit^f|ia)mo4}ripoinrnr,&iflcereateminOccidenraIiGal- oc. xix>^ 

, RoffbdU cr<:.)ctiam fclj^/cer cciruram, « “* 

^ t Poos Tel^EWt. Max. Ob Vnitouim aTmaturanvpra;para- *• 
ihcKiCaro fcfe, CanWrariam ,fi&pin:rnec{Ic(bllicicum,ne tc ® 
lijicruusteincrcvcl/hiftraconfuinaiur , {.fuhdu^!utnm * 
wSf^mJn iuitbui Cipt, S$rwdirg£ & Utydtlbtrgdftnm umfirts , 

pt'm OffidaUnp: mUiwnqueppnuliiSi 
w'qttJl^ 9 ffn>igi)U 4 quinqut m‘iUi 4 ,ftptingmt\ & VttutJmniu, 4 f . <rut. re^ 
fljpul paru.i lanercputatio io magnuro Ele£lotis Pabtini 
i^^cium csinde repoitcnir.'potiorcra dii'cdUpaeni in Ptincipfs “ 
manibos confi((crc,iccircoetlamict quam oprumepro- 
linGO;re(e>Catnerariuin,coUigecc,Fr€dcricun} a Beig(,Prd(ipuu$ “ 
CdluinymotuM Cmejpcudtntiuvi VfiuSiqui Aabdltino potUf 4 ** 
Mixibklotkf 'mmttx 'tpfd Rom 4 prc(tu' 4 uhJ)tci numarixprafcdum, “ ‘-u' 
tg9igiburiniercilTr,.vr roararcomou ncc^nitatisrcddatuf ccciior 
yCbrplp Pai\lp (. EUdffrjli PdldthwauwArut rti prtftSat qudntum ** 
f2b#//'.vf0diligcntercprrcrpondcat.'co itidcmfpedlandumelle 
Cafl^Norfmbergica (. tmpmaltt Cmtdtts.) maiora one* ** 
iip*us,(bftiDrrcnccciTumhabcat,Hcydclbe^fr(ivcro,quaD- 
iaiiu^pffctjadhncaliquaDdiu parcanircscauflal’ jn llnitlhtrgttifi ** 
:itr/wa«>ww<f4/rf;i«H»fu.Jqu3roAnhaltinun7 ipfomfacilliroea- “ 
bfcc^cduniineileiMdatitii Landgraun finalcm re(olutionsm, •* * 

’^ad^mpcc?Qcialoca]anuc&ni:SininnundinisMcsno‘fran> 
^^J&n^bQfxo^Uiiib'spoIlfcK Cuisfaccrcr,icrcCaniera- 

i^m,itra(ldQnincal7uniiabora(Tc;iuxtaba:ctaracnre(eanin]aduc[- «< 
:^jwr?,fa^i^ K Vnionivalcdrii^uram,ad quern ter- •« 

’ u iqrcm.vii qurd^iprcC.Camrr^iTiM.^xnaineCrpecuniam recipiendam •* 

Sc^lorcm Palaonumoper* pgtiut^a^loram, 
^^lyDi^dMaurlei^^ pecamice n.'ribcrcr,vbqlutionijcTgo « 

bJv^nirVtttaflctafar^uttdfc. ^ ^ 

j.;lnpqft%fproCtinefaria3vIt?rIu$faadec, veninauura Comill «* 
^ttaumb^cgkoclimPriailcdiorundandz Aiadcmiar.Sctitnlo ( fn-^« 

^ P^atlnum«ramquam S. Rom.Impcru Vi- « 

- S'j^*^***^t^*tbfict«f,auanicn haccxprrfla enm condttionc.’i^Elrifliari *< 

.1 -•» j ^ IlgrenQxum Mabfquc,vcl lamcuniediocri ccofu annuo> « 


<■< 
im 

, V* 'Jim 


&ilS 


SHF 
^ TlDtllSS. ADHOiJiriq. 

pcciltqaotanool concedaDCur.inqaofcrc.Cimefiimm, ^ 

AO.G.M. fuaro ioipcoratum opcram. Qcamuis auccra mogtmt aul^I 

tin»Mawftcc, Comes Sulmcnlu^roagnui Canccllanw> Gtlu_^ 
Plertcius^, Camcrarius , Aadreas Pauli , Doftoi yilmnu; 

Paftot.Ele^ioralcsPalatini ad elcaionem 
D,i- Jtiorama fuaconillia ScaOioacs ^ fub prxt<^^ 

S R irapctiipacis tuaaiioQisiaudicqdoaimBdhcmjaDelettMoxttiTi 

&.C Ud rropediedam Roraanorum Regisdiftioncm io medidm'c^^ 
tolcunr.mhilopinui caraea jes, pro ipforara omniam yotOitninii^ - 
• foccedctcvouiic ; quoavea tocicf nunccommcraoratuaCamet^r 

us ad Principcm Anbaltlnuraiu fCTibjpElc<aoremPaIatmunjknic^^ 

” oiofiotibusccrtiotemreddi.quoftiodaracotooroniaMcrn^fai^ 

’’ ?urti niwncut; & famme RccclTaDumf (Tc vc Dclcntl Palatini 

a.!i4fcroqucmdamcmrorc.cctf<crervlarionisadhucan;cdicmMe^ . 

” rnriiteddancurcemorciudfuraraarotmirackfticnrirn^ainfempb-i 

i ” risptocciruram.quamEccIcfiaftidYcheracntiOirac&v^canti^^ 

’ turenc; Elcaoralei Saxonicos Lcgaios ad nullatn cettam J^oirdpoiu. 

coiD Elcftoic PaUtino commoucndoscflc.-mtoroqja, 

»• !Tc?“.™„i,»m.n«eaddiai/Gmoi:li.ruperrtfcEIcao^^ 


ion« velolcIctIcuiAut. >jii»>i»ui._..uipIiiuiftiui-,E 

foonfionis.<;opiain ptompiuEet.quataraenaliUQdc impctcaUet^. 
militcc&vctctlfcfc.BaroncmdDoDaapudcomraemoacurahaC^ 

tiflimum Dominum ElcclofcmSaxonlx parum cffcciU* , camo^ 
” Manjfeldios votaraSaxonicura,datanuence,ncraiQtmdubitaw«^ 

” dinandumiri eleaqra:rc(c,Camctaiium,licfternadicratudiocilM' 

” tieftorc Trcuiccnfi loquutum elTc , & non obfeute ipb N. meatim 
fcctflc: fluamura vc|^)animadu«Kat.cumdcm.TttuiifftfiMn^d 
dinandum incl inarc ’actaracn p?a:tcndcce fefe 

nondumion cepilTe * neque dc hoc ipfo cura*bUco^municaac»ito 
eleAionia icmpus Tcfc prsftolatutum.vbi Dens TcrOpt.Maiiop^ 
mam mentcro ubi clcrncntiffimc daturuf & UrgiiutuacflculnSi^ 
i... rsinitit fele.Canietatium.Fcrdinandi cU<^<o(iefTiiii- VID^USS, ADMOmriOl 97 

'vt4tti!4B(lum&inrcrufendumFcrainandoif^econr€r^qu*omntt 

:liSc:fjra *podB6hemo5 KCor&cdcuroj • 

hifrt ncgowi fijfc 

• - ‘ EtplcxumipcftQrbimra.acqae ‘ 

^cprif^tbanncctfliriumtame^^ 

^^^wdeCbllecJuTB tfcrfcripfTfTfnc, alia^fOjulgtri,^^ 


:tnipulfaj qui funt (.eu qmm u 

; h ominei lil rcriiitutcm-nin, cumpnm 

^^kpBk4naorf,qnrcoTamDco&gr«^^ * ^ . 

* &reD0f&-'ConcluC»mElcaDriri5CbiIeBhlnrcrpohtione^ 

• '%’*-»^^P^^nb$T:onriliariof (^,hiUitnmbtnmlmUacrv>dnip^ . ^ i V «3». 


■ *t'{? ! 
^ FtDEtlSS. ADMOUlTiq. 

utQ fub illo lacitcc, quo Elcftot Pahiinusf pod a| , ^ 

, A,jG‘ M. cuippVimuBoKemiujsdi Jinci,aggraactur ibdc ri»<^y 

XkI I. rcgcmr3ic.Manifcftumc;turcmclTc,ctti!ni^fe;fj!fiv^-i'^'f f‘fpi 
»* dunaprxtcnihqilltquan pcrDelfgnosdccirg^d'Sj.etl 
>♦ uaftanduinfict,ei<mplaci!cin contranrnjjStn cpintEiri 
M piamaltciumjrfpctfonapropria 


nonorcienusde icifta colloquipq^t 
^ .■ culisfclc, Canrtctatium.vidcrtf rcrdinanduiri 


% 


pninuio antler 

randolinquan(ur:aAnbic6rinUa:ionis 

. •» lis Hiis obfcruati , qux furfiran ficn pallet > fi - 

M dine tra£brrnc»&, quod EcrlpcJnr^crcoribi^nAkdti^tnp^c^ 

^ »» nimfefcrefoIucrcnectlluBihabeiCiqucmad^cdun.f NSljCc^i ' 
>• le$Siadenfc5>alfas ipfisillaabdicatlomaiccclluratnei ^ 

^ >• cenueniunt tiuaruH> Pltjftm fuptd mminit-^quod vidtlutt Stadif^il^ 

n di^BfhmorumPriitKfonuehiKU vno^Uro aiqt^fttnddiiitntpfM 
«> Eodem ipfodie n agnusaulz Pjiauna; M^gitei 
3 * E$ad Ptlocipcm Anhalunurolcnbji: (efcl^oniajrtctjres fcim^l 
»f iniegrasmrumplllIC)donec£le‘dloicm PalairR.deor^nibtfcbut 
♦. jij'no-fxaQcofurtigertij per cyphefas ccriiotcm'fcciflct; huc1iiiii$if^ 

„ /4;avicoe!cdlionenapi^ciphanypvc?patur,anrcqoaraElc4o,r^^ 

„ (cfcrcfbluerepoflir, ih'CdjfcIiuiCoDuentcrti matdrsuumitl,qi^ 

„ caiiiElcdoralesralatinor Coi)niiaiiosocL*upatt{nn:Q;iorrt& v(| 

- . ,, mcntcrtimctcfcieiniUudcoD/ccriicnccefl'u'Ji habuurMiqocUii 

■ ‘ ^ „ tioni(.RemdK£metr/fi0m:w (S>‘Behemuam4C(mmddt!9nfftimpeJi{fii{i.]$* 

‘ lcdlorisPadanniroiti}ii)eficcconrcntaneutn:5cfc,C^htI!i^tes?a)a«t«A 
no5>gcnuinftmveraniqucPominifijiPrtncipaltjy(^infatCTTy& lubi^ 
cancatn rccum immuj^tfcuercirs nonpcdc;iriaiu1^^ 
rang! vt vcl ex ncglrgcntia, aut quod haudlulHcieirrcrjWfjJOTcdatUi-, 
aliqutdintamdiilis;iIinionrgoiionilcipiatur,qG€tlpbnmoattai£!c- 
dorifelattnodjrplicear,veiir. Rcipub.prxiudiciuin ccda^noiman^ 
icdrcorcinccedicaccnucquircre.vrproaimaquaqioctaTiOnccuidS 
tioiluculendorqi 
modoica bono fi i/t; 

urn 4 
TIDtLlS^S. 


VIS 


ADMONITIO. y^p ’ 

DjK4ewiw, umqmimTit^oulu F4Utinus4d'BdbimtTLela- Auj^llsJ 
ffdmiMhfif Fcrdh^tidt ai Elt^f or jU C ollegium t & Juigulttm Septem- A.C.^^. 
uiJ!^mptre7d(j[nq frineof4rtt amparne kjMdpottiit.) fcfc ab con- pc. xl i.t 
ipifc^fegarc poflcnnrxomnib.cfrcumftanriisfiquidcmanifcftifli- NB. 

quod EWftotalcf Palatini CooGliarii nihiKpraeclari*«^ ^ 
fipnc ^pmniaCqiiidcm pcjtparara iatn du^uJTvfiilcira, atq; in »*X ^ •» 
(, Ecce.quomodo Pjl4tif)i ftnftm in it^erat'mon , qumn eltiUo- NBL • ^ 


"f 
'(direbtudppftntinci(Unt.)niCi Dens Ter Opt. Maxinti, iofperata “ 
ipcrafione inaadicamaliquara imrautatfoncm largiatut: que- 


... . _ . 

rfodom AnhAltinumcxlittemadElcftorem Palat.&rex alia qua- « v . W 

' risriiad AnhalciftuWdati!^f{oU{.c»iM/jrpmuf fAfltirntn- ** " , — > *- 1 

crquccoJligatnK^ ' jg. ' 


‘Vcrumcnimucrototicsnuncdi&omagtioaulatPalacmzMagI- *' 
r^Boh'emica Gliu inhoccIcAionfs^Conucnca, ne rocncanilIaab« 


|te Generali damni detrimciitiq;aliquid caperet,nmimoperc curs 
f^iq; fuif.-iccireoPtincipc Anliaitinum.fub dato xitr.&xxm.Aug, 
Mtiqntib.ferme ad*&;exhortarur:etiatnn Bohcmixacrarium omnino ** ^ 


ai(^nni;irfr, atq; eaipiade caufla Bohemi bcliu aduerius doraum 
amdintcillime coiinuarc potcrint fed nuiltopctiusnullum 


POhTipiSc moturinrnc,quopa(£to videlicet illasprouiocias, in quib. 
IGB^ion^sreditariaha prostendunt, mtnucencant ; nthilominus 
ten publicum imercncEuangelicre rciligionis ptiuato prxponen- 
fctri eflc'jpr^icrrfim quum non tarn cito alia optataoccafio(.cngc qua ' ^ ^ 
bellaapitaiftoihominciBohcmicorom motuumaccommodacio ? ) '* 
r|r^(^fcofrcn(ara (tet qua AnKalr.ocs Proceilantes Ordincs,tam in.’quam •** 
!**> ,libt obligate po/lCT : ad iiHus n.coninaaiionc “ 
'o^Euangelicos Ordincs concurrerc ncccflum habere >adco vt ipic “ 


^:El*ftorPalatin.ob iftam Bohemorum qujkrelam, indies & magic ma- ‘‘ 

iile 


fefeiAlnegotio immifcerc oporteat , itaq; ctiam dccrcuiiTcif.Kfrt NB.' 
tm^dQ^dtJhipi!finR/gimE9bemtumtlig(ndtntjfit.)q{iodctiiLmi^f*^ 
e^n^roptiaquaprimum equoinilderc veUt&c.£le<ftorcm Mo- 
in^dm^utdctn nuperiimo tempore in Coouerfatione qiiadam^ 


idftqiiam inteIie)BS£cBohemos Principcm Aniialrin.in Generaleni' 


am cicgillc , d ixifle : Si A nbkttinutohUrdm ifium conditionem 4ccepurtty 


Is 


- l^^iuTuvnMristntntmfudm fjpietitidm 4miJ[uruft[ftt(. hem tibi vatem veri • 
I ^K'^dicamjnniilomibus tamentanturo in ipfbaliifqsEccicnj^ids colli* 
i S’i J^iConceptjtsBobemhcOtdinumcerolucioncsipfiiroufcaapantQCftc. 


gHttini 

Anhuhine 
^.^00 ' ‘ FIDSUSS^. JDMOmriO,. 

Aui^h, ^ cledlione M<xnb*/tiacoiuitenC Spiriciis 
Ao.C3*. iotcnUonem fuam ('/vtm ipCufemolumcotura Bohemfcft filial 
|)C.XXXu&ohun£cIeAicniprcreteiidae(TccJmbdcratepe<aI(^c^(cqaiA&^- 
^uiCt&eumin H 
ifiamBohemicjc 
infccicurauir.quod' 

V.’^ cIe<fli6m5cauna»re{eacconio<lcc£:vkc vettaalioiol^ 

adlioncsraat.€ociirexicqu.Bohcraicauadlacioclc<fHu>upt<fF?rc&4^ 
&inhacpfoppfitioncfiOTKcracgDicfccn(lara 
d diuina pro uidencia doliuifte Calii(i) iftfcuj , alios l^ucen^*&c.t 
dctcdliisfucrfti&ic^^c^a^'cbntrailJiaoralmtTi Pammorficoi^ 
i^trJjarioturo Lcg^cornrnq;'Yotuntat£,cIca:iom;^mrad voloccirj^mi^ 
i|>ftctiaro EJc<rc 6 ra}csPalariidafui$inai‘ut|rucrint:iccttcoEltilpia-M 
- ; Its Palarina: auhc magpus\iag;llcr, Ifgationii Pt jnccpj, Alj^tdchru^ 4 
Cooics^blmcufiiSic. in qaadam ad Erindpcoj Anhuciotttn x 7 
»xxiv.Aaguft> AC.M.DC.xix«cpiAob»reqnenn‘bus^Fiiancofurtole%^' 
^^ruoiquc purgaic cpnacbsdl: animaducrtccclclV, vt molcncfetin^^^ 
^ 3 ».quauplcDipoCcrida libt ipIts(.t/t3orj/ituf Mrcno-fiaDcpfiir*^ 

“ »> tanvYcdlu data,caqfii cum eiedionc boccoceoiporc adeopio IS 

u perecar;a 6 tcqtiam Dohcmica intemperiesaccommodareiiurequN S 

J 1 C or ». tr- ^ 


. >> idemtoHdaskeichoapolIeqqodplenipitf^taifU adoumd.lccpt _ 
y «~V»kqacmadmoduni ame5eptcrinium,dke^‘> &in illanudae dumu^T^' 
iP-*- VT*kXat elcdUonjs. cxpraddipio Aarex BulJx^rocmio fadifucrU; nihilo- J 
minus tatncnElcdorales Dclcgatos.pro IpforunTinfttu^^ioDc, jdae 
^ aliisintcoiionemruam ptQmbai(Tc.Scdcniq;adcxtrco)urn inedgnb- 
,tqucperieaciaf(e,ncvideliat ciedio cidus matutarctor, antcqUflia t ' • 
„ pax, mcdiamc BohcraicotummomumACCQmodauonc, ftabilita,fic ; t!:- 

:^S.R.ImpctiiOrdmunjgrauaraioajtcrumrablatafi»erini. £ciohoC - ^• 

„.piin£lo5axonico5 &: BrandcburgicosLcgaros/wamrmt^anirrMnCa* 

‘ P»*rmpttm4vUi4pttdi}>(ojititon4jftt.)^S\dae cam ElcAorj^ibai Pala- - * i 
Con/iliatiii cooucnifi’cAcinpodcoi badlenoi adquicbiflc.ilonecv^ 
^ Ic^otaics Saxon/ciLcgari raradcin aliaraDominiraiPiiocipaliird- -j 
. folutionem in medium propofuincn:;cuituzcigFftdaca:cer<>slqC|^ 

,t IcntilTimum fibidatU£Oscc^montuui>qqod ninurum{empcr,tfii>^^j 
j, fc Tux itiAio<fUonix,minirac vero conddccara picnipoienua , in iftp 
• f) pun^otutapdo coo Aancerpcflcacraueriat>ctiam turn tempotispoA 
_j^aimSaxonid apriorifuaicntenria kcnjmdclciuillcnt.'ftor '*■ 


.0 

TIC 


.1 w 


TIDELISS. jlDiiOiJITlO, lOi 

,.tjWerc po0c quo fundirocnto fdliccr iftar quxrela nitatur,ii cnitn, Auguft* 
Hedlonler Pdiatini legati, mox ab initto liii aducncus in Franco- a.c.md^^; 
fucto > mioimum criam Iciuilicnt (" tficndit tamen fapr4D. Cdmurim xix, 
in^'und fud MccmfriuttdfHmnji tpiJioUf quo lUHordlu Sdxanic* refolutit 
.dirJgMTttryifkod nimifU7K gtmdUs', noKxmtrgtntu retro jetrent- 
i>dbf4fjt) quomodo, & quo vtdelfcec Saxomca plcniporentia 
aifciVj/^^ ( qucmadmodum ctiarn', Saxonicocum Legacoruna ** 
gtaua } id fidam fidtlcnique eorrclpondemiam inter iVinuiccm a- “ 
jwdam'^^ obtaliilcnc j tum'idonea Cefe inucnturos rdifTa media > *V'* 

S r^iio pifto fcilicec ipfotum plenipoccatia abElcdiorePaiatino ,qut *' 

" .^Ciim remporis Hcydcibfcrgx adhuc commora^cnec , { c?* Afhh&^ “ ' 

Fiwciprwj ArJiAltlnum maiiirn pentenijfei ) cottigi muutlvQpp- 
^ cuiflct ;aft tun animiaddo frigitle icad dimidiatn* 

■^doTnraxatp'artcin coniungantur (niulto m'mwtumiemlUHoraUsSd- i 
g V xoniiiiU^ati (utn VdUtUiii corrrJpdndtntUm inter ft inutcem ccalMpnt ,Ji 
^ STaiditnorum eUndefilnrdrtis ipps (ogniu ptrjpthdque fuijftnt , nimirum 

5 ? Erdgiifdbdicat'mu & tUdionk cxuffdi irttn *ntta^ob txdufio- 

6 ■ y^j^Ferdtiundi ex Sfptemuirali CeBegi^^ Item apad*tJ. ob 'M4gndnrdrmd- 
5 ? Wt4m,&tum apui NN'/oJ mttrfonm in Vtrurn'luliHmy&.EctUfidftka- 
Ifj fupi in Alf4ii4iUtnr,quid spud N.' dr stdJenfest sbptculikres eonfceJerniia^ 

^ i nes & 4UxUi4, Item , qnod to e^^itum fuitU ;qut p4d'o videiicet Ecftepajli- 
re >jf4 quddAm conditio (jr Eledor4tm pro C4tdin4li N. impttrdndm- ) alias* 

* ^ (n/4^nuf 4ttU PMfjtini M4ffPtr porro addit)CcCe t Anhaltlnum , ipfi ccr- “ 

r ilo rei vcritatc polliceri polIc,quod adhbdicrouravP-^? 

qqedr^-coni comracmoratu Saxoniris'lcgati* nulla rc»Sa** 

1^. corrcij^nddntiariniripptoertt » hrcnup/efuerttifeciU coBigitur) 

externe dumcaxat adco frigida die , vt iat com- 
gjfeonofafi ncqucar; Ad dicra Mercurij ; xviii.&xxvni.'Augnfti, 
g^lS^fbnfra’ccKoadhuc preccdclrc', nccqaicquamfcfc videfevquid 
inipcdirc poflcr ; prxrer ilium i in cuius manu omnia confi- * 

U Camcrarium nullum , aft teraerc Sc fru- 

K^^a prot/as , non raouifte lapidfm : Cbloniersfi ftqiridem Elcftori 
delcgatonim vora raiiiime perfuaderi pomifte , iccirco e- 
^ ~^^®^ *lloniinquoqirc vcftigia caJcatutum, ScEIedlorcm Palad- 
in . *1^ ptiadpio quail libcrtatem ( qu4p ma , 4 

loi 


rr D mss. a-dhokit iv: 


. Qucmadmoilum auicm crcomtp^njoritirD.pyHh 

f hi auU Palatinx Migtrtri V I. cpjftoli* f«is luollcpceVap] 

n$ videlicctcogitatior»ibusai^uc confiltis hcgornHib.Mir^ 

Caul fab dutantc cIc(Sbioneagitatum racdr.&quamjil^l^^ 
llica ficbo rcm CO ditc*crit,.vti memotialci cuius fup^fa A 
iUud fans rupcrquedtcUrac,quot!,quunwm di« elr^6p^__ 
ii doimpcdiripotucrit»aj minus tacdcn iitccintilii cic^oj^i^ 

_ ,, ficFcrdirianduf adillam nccvocacetur.necadmutereditii^.^^j 

1 ^. ^daapudEle<aorcniTtcufrenfem,niedfantecoronaGaflica,(iWrfri 
’ *. ' »» tepjbona pr*patatotii fail*, 8c Brandcbur^icum vortima!l6& 

- /*»,Unnidifpo5doncf40rcjff|5aoqucfetcreaPro5^ 

^ , ’^7 rf turn full, fed Achadaid Dona{'cxicri inurai confiliafij 
Nk-jy francofutti> Anibergx. ecGflpud Elcaorcm Palatinum antet^ 
•^^^yAohaUiDo&Oaolizbachicoea^ccpti5>ca(irtit)frtgjcbmfe^ 
(uarohijgnozclopromottir, qux (cqucmiaihfcfecun^u 
abdicatioiw.&moxciufdem intimationcm ElojftofaliGl^ 

” licitandam > atquc turn demum Palatini El^oni;<lirp-. 

Iiocpotifllitoura modoprpciiMndara4nc*fificiffpo,fHt^nteftl^ 

' lt«aio prim pabllcctut.dohcc vidcatur.qUorfaro ctc<bp.M«a 
cofimcnfisinclinatct: & fin mlnusiUic RQra|na.clcau?n«i^irl 
ri polTcc , attanien a4 minus puuiitia PcagfnTis 
• diffenetur , dooec cx Hollaodu .& N. proitijfla- au^u^ 
rcntuc. 

Prima rclailo Adiaiij a Dona in lingua GalliatAi ti 
quam AnhaUious inordincra redigi ciuau.rf, ex ^lagi ^ P< 
Anhaltinum miila i abdicationcm ^ dc dato xxl . Augiiiq^A, __ 
xix.concctnit;idquefcqacntibasf«trocvcrbis:0'dii^tbij$dcdb 

ncra quamdam c(Tc traditarh dcpriuileg»is Rcgtii Eojjcioiiy 

bftacem fux eledtoois , &: qax alias cootra Ftcdioaodatijji 
iienr. • . - 

- ^ Ad hxc ( tr4Jiu!fi mmsrmdctlu^iofim ) omncUOijii^ 

detn X IX. Augofti vnanimitcc concjuferunr:quo4 Ferdiod. 
tegno remouendus ,^c abdication:! reiplucio curu in liucm , 
Ptouincii* indmanda fiet , quo cotmnodiusgcnctali drereir 
tatuc d«urato$ Moiiub,xx.huiuj,femcm;aro fuAm co cdn.^., 
ie, quail if* omnibus Bohcmico .ConcIufojDan^ /ituU reu, 
ntn/«(>f4tn4(4fuit a4ntjrnhiyit4) (ubicripKriqc. Hodlc,Ji.^^!^^ 


by Google 


CJEl Kv-'* •* 
FI DELI SS. A DM ON trio. 


-'•m 


lOJ ^ ^ScLufatiparirooclo fcnccntiam mentcmque Tuam ape- Aug. A'v'iJ?, 

^^bc»rr,duifcj5Jabaiiiinijnirriefeparabunt,fcdroifitanmaiorem c.MDCf *^' • 

, iic.ri^udabdjwtfonisconfifmatfoncm rubrainiArabum;IamIc- 
,^||W^COvdetUoncm maniiad; (efe , Baroneni 1 Dona > confidentibua V 

y^i^k^if Mohtnloio^Cofniti a ElcAotis Pa^latini dcclararionera ^ 
iKiU PaUtint Migifitr mm'mm f^t , Eli- 
Hgr hi ptrfcmt propria (quo infitrt riHt , tttanitn rt (um tUlfioo 

ntfttilkAtijsuc ptuUjptr rxpccitfur » dom N, Staitnfts , cr Cabritl BttU- 
-bmui fiitttfeUiptit) repiiftncaffc, qu(bu» modo corninemotatara f^ NEt 
iftam dtdarationern niaxumoperc placuifle .* qtioniam auiern pie- ' 

.. naiia (Sc fio^lis refolutiodilftraturjc/c^ifto.in ncgotio anxiiim VC- . - 
|jc«icnt«pdhi6'dum rogare vt tamdem res ad exoptatum iam din 
deducacur (fi tmm i» BohemU tUfUo MocnofrAnctfurttrij^i in fauo- ' 
tmirtithmdi mtTta itmluijfa ,tum urn abduaticoH .quam ileUmit tt- 
mm nmmm imptdtrum , & fupra alU^ati mfidtntts in fuo propofit§ 

’ imjtx^bpifi injptdtu frifftht , quodrfa to tnapi preptrarunt , vt tonilufnnt 
ftu^t WifUtiorit &tUHme Era^a ciitu txttrit in hdt tnaniftfiartiur , quant 
ih^ PimdotU^^ Imptratork ilanefirdnicfimi in Bobmi* puhlkarttur ) 

^ a Dqnayprobe vid^tc , quod adnibdum difficile , imnio im- ' 

Acc ,'vlteriortin diljuioncra obcmcre > Icd quam- r. - 
S decrcto fi'dlo cIciAiouetn mararatam iii, quara- ' 

ills anuhlntni {riarn nbndvin) cercorefe rcffiluiflcnt , quo nimiriuu 
UJla^didgenda , hifi Elcdlor Palatinus eledUonetn iftaia non acce?* 
Comitem SchJiciium Iterum ad EleiAorcm Saxo- 
^ae e , qUairprimuro igiturillud int^r 0:d(ncs pu- 

Kil^tiquoffiara non Icuiter cos)inocos fu>flciquut non 
<tiam-pic\ilbris quacd^ ad Efedotem P.ilarinum Icgatioadoroa- 
j qb> ctiani ledari mihime pocneiint donce Achatius a Do- 
^Aiabcrgam vetfus miffiis fuiffer . Nunc Ipllffimam cfic vcrlta- 
quod corprqcmoraco Schliikfo nein minimo qiiidcmman- 
fnerir, vc yiddicct corana Ele^orc Saxonfae elcdlionis cau(- 
icjaiadctcgcrct.'quahmii Idem ll!e S.hliikius id fprio fieri vo- 
nibijoqituus cum antchac feCe ad ifilulraodiofiena refolae- j^igii.oiiam an^ea, id facere po ficr, cumprimis quod Comes lan- 
i^mSchlickiasdeomnibuSitp/babiente, Pfag*rcba$gcftisipsu 
«*«s!urcddidilIci;Qt^ina.nihi]inpromptuhabeaf,quoruaapud . ^ 
‘ ‘ ’ .Elceift-ve 


r* 


' : , . £; - 
IlDELISS. JD MO KIT TO. 


Aj^ft. Satonig przteivjicncm Aabilitc poflet , paiuto gtatioy 

* 2Smo c. I wlotu rcporii^cmw cllcri Spargi prxtctca hudatifiimurn UlamEt®. 

.^OjjcemSaxoniz vi I Dcefdaiaquommorari quod ne* 

P ’ ‘«,tlaUoneraratmfui,Ch:iftoptiori B^rontsi,Dona,1dialq^c c^a< 

^-^ ^cioDMprocUlUnVeHO.Tl:AP'ApuaopcJiti^iftM,fin^ 

S buiquib'ufdam dc uau(Iis» pcculUtcJ aliquot ditSciliatci/uboriii. 

Nam I. Principalem punAatr ob abd.ciuoncm lele ontniarc.quL 

. nonlcucncgbtiomparlafctMuXheraniM^^tfa B,<rfibaw 

• ’v ■ 6mU.Orib«Vf,S vD H,; pbaa^pundairo Pnn- 

: * dpcra AohiUdnujii in .GcDet^icmjadinoduai cfTs peipwxos<5^ 
-j bliraagitari. , quali .eip*; r« craua. ScicnifUmui Elcaor;$argqjp 
fotiitan otfcndi pollic , quoaltcr altcmm M ALAraoro s 
v^ndac:Etumli cairn (dirparro Dawjizgcroiioclliai, quM«m 

commorctuc»tana Gcn«tal{ ancchac ia ca(lrif;qaatn.ifmxclte 
PMg* czfcrip.Luthccanu otda>rawccrofcro^Tldm exiroerc 
• V adiiboratic , nihilominui tamca apudcomtncmorazos^ 

\xhct%noa adfciaipiicm & mclm^doncra ctga £le<aorcro 
Hcmtcer, Sc nidicitus quaft adUuc infixam petmanwc . quamoa^ 
iciant aa Elcftor S«qni.-c finailircc.prga;jpfoi adfci^aijict 
^ 'Squc fab ifto.inCornniQiijpitcs apOd'&MORcm, coiocljdcntM , .C<cj|(4 
Mjlfaipti Cificm DiM^itummsMtcUt jfid$ dUqaanic ptepitu 
mmbaw Iduidiifimus iJtc.SJtxinu Bitllar vmndu/) raamfcftimmc iam 


Uuddti/imus iJlc.Sjxmu BUnar vmadut) mamfeftiOimc Jam 
ixceant io propatulo , :Scc. Pmncis iftmftnodi inconucnicotUx 
. baud raeliu's diflip^ri poflc . , . q Jampet A4ucqtam & pctfoqalcm 
B-‘. priaclpiv'^*^^*^"* » quaraa« in ao fimiJucr gcaoiffi* 

■ ' niitdiuctfig[}odxque.aliquocconfidcratioqc5^o{nciJaou.^aeu- 

dum tamcnVlTc / faOam iaam pucrcnilonem aibifaliud faqgla- 
{ ram iquaraiadiuam tccoporis, quodquc intccca Pxquinci^ Jani^- 
ioEM calamicaics pcxcipitcnrut . & ^cafionei eo^pfq^i^oihrtdm 
nmaJai ‘ -» 


I 


rcdigamnr;In.furamafaic^|cfc nccfflam balKte,qua^oii e* vna. 

pane negotiam Jpfom omnino confafura pctpicxumquc rcd^« 
nihilominux timcn ex alrera parte itetum ntgaie non poflc, Rem» 
pub.cumptitnishoccaiuellclcQniidcrandanijSummuna autem efle 
pcriculum ne immiqcns iflaoccafio . & imprimis tcmpui ( qttc mtSrn 
lUfttU/lm Cdluinid>urum (onfUid dd rjfrflxw decuunm ) um anutpwu^^ 
quodetlam Elcilori Palatino ptobc perpendenduro cphEdcnikdim' 


• quodetlam lucj^on r*ianno pi.uuc 

qu5 lict tSaramura icaque nunc tcrapus cflc'» nc raomepratn qiijd^ I 
m jC • 


Djgi^e<J by Google 


^ » 


. ^ riDLLlsl ADiiOmTlO. 105 

opecajccfifctu atquedccetuesneccHatizque rerolutiones cond* 
i >/piiOEUT : nlim in mora nunc fummam ciTe peciculum, &c.Scfe , i Do- 
. m jOn^ioale,m(crtamqae copfaro,Capttaneura Salemmconcer* 
' ncntem icat^riinis aUccra'Archidacfs Leopoldi raanam propiiam 
bcne accepiiicf&alcerumquoquc exemplar vidiiTe quod ckgantcr 
‘ depii^am dcfcriptom quc Rictic , (.Kttd , qtfam bontfleijUbmiuts, more 
/ C^/«a|/?tfV^4nr^iproq; fado deprxhenderc , quodaniHdorc &do- 
* ;iQreCui5iroi»cumnet:Trchernembeiiam»&Ruppam, vnacumrcU 
' 'jiquis((ifljidq^(wjiereipfiPnQcipiAnhaldnoobfequio(e common* 
dare. 

iMluopeJlfirftOtdeXU. &'XXU.Augup^tt4liuttlB»bent9rumdtfcri~ 
,qu«iiTC4 fmguUrih* qutbufdimdtcAttfitt l^mipemAitbsItinm Prdgm 
A\ppfMf dUicere nititurilatet prxreoces, inquic » paucos dumcazac adef- 
^ . qui ruificiencec non inilmdli rcibluttonem quam'dam concipe- 
re baud polCnc , niii ipCs aliquia pixeedar , Sc manus quail p dxrv< 
' 4 £a( , &C. Qiumobrem (eie ilngulos & Tniuerfos <0 magis irlUna- 
maxumopete rogare • vc.AnhaIdnua propter Oe vm venire 
•^^cAongrauecui;: Omnia cum fadu non difficilia rare, & in omoib|ii(^ 
/ Anhaldno.q^ax modo pneicripturus eifer, obeemperarum id, &c« fn- 
’>Wuperoraniho feie quoque Aatucre prxiente Anhalcino inert vnius 
\ horulaeipacium plas.quam toio jiliuacoorultationirtempoce , ei(e< 
^ . dbumirirqueminfinemhuncceminiiltum fumma folertia mi;cere, 
> qnlomniumviaromperquamenarusiletinihil actaroenipbeommu* 
^^^icaiTe quern videlicet bucaddu£tutuseilct,iedde D.Roilno verba 
^'£ediIe,quiNor>berganipraAgriamPcagaro verrut profidfeipoiTer; 
-I'patentci itidem b'ctcraaad D,o£lorem Roitnum fpedare. cui fub i- 
,cinet.e iito ram equts cutibtibus *» quam ciiiji & vebiculis fucenrti 
* .dcbcac : Heilerna luce ^ilebof vote fua dediile Sc ora (acia aperuif- 
; bodie > In quo ppilfcdptara datum , Lufatos quoque ientendarn 
niapadi^ros s/rc:Seie,Bareoem a Dona, verbis non iads eioqni 
poile ip quantum a£re^'ones erga Eledotem Palatinum indies au- 
gcauturatqueincalcicaoc ipauUoaniediaerfaiauditasfuiile opinio- 
T^.^ncs,eiutpouirdraaragratia,qoodpc6N.roUidtaramiuiiret:nmiliter 
aliquibuspeduafumfliiOe , Eledorend Palatinum feie non libcn- 
cerioterppntutumeiIc:(^40iam4err,il.C. nimirumMDC.xyUl.&tf 
- . re hdSeam tanpon Htgtiio ifii fttu ftft &plm i^o immi/cuerst ) quampri- 
1 » jnom autem Baronem d Dona Eledoni Palatini mandatum Sc in- 

O * fttudlio- 


Augtiib 

A.C.XtDC, 

xix. 


A.c.MDc.-/e mutaui &tnirum cflt repence ^jdrhcet omnia nvSheadtoV^ 
X 1 X,. &c.incc harum lictcEarum cbfi^narfoncm^ ftrt i^em i^uppam More- 
vicocumordinum prscipuum* dcDominmn venrrandxtcratis , foi 
cQpiami'ccHic.&lacr.umiS) vbertim ex oculis prbihieittibus .(IbiiB:!* 
toni>ingenternl 2 ci;iam/i^tiificane)qu 2 mipcof<)p^iPpcrcipiat, lla 
confideiet , quod Piouincix lam plum Douiinura ( Tfedtrkutn P4/<ri«* 
nuw,C4luiti't4no7Uni itis. R.linperh C4put &(vjiphtum)Si 2 ieo praccclicn- 
tcnvGcnciilcm(tMtKw Htto*Cbrifii4t!umftm[iptmjNbsUwum,t]uiia 
0(iidtut*ti ttAnii»& A\gkUmtr.fibtUotitmpuLUrM.JuA fotrmJmu fatinar* ] 
(iic/fC jadcptutacCenrcallJimiilcumden), Ruppatn.decxoreacpDfu*^. 
fioocgrauitccconqccUumcflrei&qubdjn cranibusicn plii;pfz,pra^f 
^ piocapLcc impetcando ,jptc?e$ fundanipr, lactvmir deplorvucm itt-_ 
foriunium > An forAun f Uvdatiftmdiiiiiw fiptmuirdlisbc^dm Bcbtma-^ 
Cdlainipcam adfiUmonpttlieptTpitnddt ^ £lcdoc Saxpm^,vel quff^iojv 
alius Aoi Amilis(' ikg«ft4n*ttnftfi9nu EUilcrtf& Princtpts) id laipenankT 
cuchid«beat:.qaodiriaIum Dtvs Ter Opt. Miu clenicntifliroea- 
uencredjgnetur.lrl^c&: Amilta yotafcic , BuronenidDpna»abrque.-. 

* numexo indies pcrdpete ;eum,cpii m coetis habicct, cciropreccs iUdSifT 

exaudicumm die. -*• ' ;|| 

NB* Efiitm die BtfumU Ohimsfuh ^V./igiSii ad P^ipm Aak/dtjjUi^ 

" fcrihunt « probdSenusprdfiitko^di&eomvtttn’tCdHf conflm ipfigrktidf. 
dgtntts ; inter alia hoc dddentts-, quod mmrum spud Staden/hnauigstumes. 
i^tcdf C ) iniptdire fed^h sdlshrstt^minim trsudHtut : idqw^ 

vnbu fequentibuiipcf^c^iiam pernpetinc, quod AnIiaTciniis in pei^-r 
^ - na propHa « cx heroico aninio & zcio , fuo 8c, ondnium reliigloi^.' 

hodi • SolroenAs nimirum Comids equiracui pbaiamproTcdlus. 
fuetic , eurodem heroice & mafculc inuafenc atque pronjgaueric>. 
^ Id Abi ordinibus graulCrimm fuillc nundam » cunque iq Aneni. -t 
; Icfc obligatos iudicate » vr pro ifto^bcneAcio condignat graOTspet- 
Ibluerenc. Se(c » Ocdines , fuo quidcm loco nihil omnino przter>* 
mittere » quin laiutl Reipub. conAlio ipfoque fa(3o fuccurranc , c- 
\ iufqut cei gratia extrema quzque impendcre paraeos cHe . Qw 
'* zelo etiara in Kodiernoe ram inAgni conuencu ( tetefiamSetbUbe’' 
tna-Gdbdricd legstio interfuit )' diligentUUme pcipctdilTe , quid vi- 
delicet ad prorpecitacem iAarnro Prouindarum » 8c rcuucacioiiem. 

, cxbpcati/limx pads condudbilc eAe poffictacque cahldcm przmiC- 
, TJDEliSS, ADUOKlTjq. kQj 

iioe h2l)ica diligentiflima exadiilimaqiie reram omnium dclibe- Aug« A« 
^tione j'cancum cognbliiiTe >.quo pa£lo ninpirutn Archidux Feed!- C. mdc. 
tiandus ante biennium ip(Is in Rcgem obtrufus fueric , & quoties xax* 
xontra Rcuetfalea iuat peccauehc , ru m eciara quod iuramcnco fuo 
xientiquara facisieceric , (bic Ban a Dona Bohtmit , ex prefer ipto CraiU- 
^jemii , XX. Martii A. C.hlDC XIX, coficluji , & ah EleBore propria ntanu 
fubfi^ti mtmerulu , vn fupra vidtre eff.,fammniJlramt ) &.quam ho- 
'^ilicer hafee , al af dorenciinmas , Prouincias Ferro igatque deua- • 
j 'ffatic & in q^remam perniciem prxcipitatit;-qua dc rc icipfumRe- ' ^ 

sr - "gno. Sc poM^one ( Ecce^biU Etrdtnandm Regni pejfepr exfiitit , quoita^ 

' KiH alibi negatutfi tfl ) excluili|(le , ipipsque > Ordines , a ^ cpiidicionali 
^ iuratiiffbto tadee abfolui(le,adeo vt Pronindx, vnanimi omnium • * 
if- iConfeuFq, dblofe fallidtcrquc ante confequutam coronatidnem i- % 
_teriim annullare-?oa(!^£ Fuerinc ( Ette, legittmam vocatioritm Palatini 

' qua fttpua y qua ante putatitiam ekRionem , doh adquimndorfuit. ) ^ 

liam autem hqilis non minus direpcionibus , incendiis acquejbi- 
trociniis cortidie eo magis rnagisque Feuiac , de*^uius reiidenria 
’^UpFos i n hodiecna congeegadohe quidem fua cpndlia confette , ac- 
xamen abfque aliorum Principum , enmprimis Anhaltini , vltaiofi • 

*j. confilio ( Brgo ipfis pfboribut fuie confiliit & rttentata minime deficit ) ope, 

•acque au^ilio h'bdi ctim fua acmacuta argre (ufficientes c0e pone: 
xiaque ipios priori fiduda Frtfeos ad Anaaldcuai denuo conFuge- 
i:e , eumdemqne orare ^ rogate , 6c bbteilari « ne ipios dezclin> 
i«qqa(* (ed mulco pocius reali aiCdentia ipiis pro vietli (uccucrac; 
aique denique Domfnura Principera Auraicuita commorotiis tt* , 

* /etis inuiFat & adbortetar , vc videlicet naoigatio Indica ( bat 
■ialtinm y ratient notahilim , qua in legationl Baronit a Dtnaverfm In, 
pro memaria corraferat , quaque etiam in mifceHaneu verfut Anatom ^ 

• l-BoBandtarn art.xPyfepertuntfir , it'idem fubmimjirauit ) in <^a2(tiCcnc~ 
rales Domini Stadenfes conieniildcot' , abfque vlla mora promo* 

* uft^tur : ^iquidem facile colKgendum eile , Flottam iftam^ollan* 

. dicam Hirpanorum potenciip plurimum decraifluram ; quo fadlo t- 
•filos procul ori^ni dubio in hifee Prouinciis h,Qftibus rcilitu* 
tot. cfle : quern in fincirf ipios Bohemix Dire^orcs potcntlF NRNB, 


£mis Dominis Scadeofibus , turn ip i^q uoque Excelleptix (its 
jjpet. litceras^huius negotij promotioiB " ‘ * • - 


fedulo comtdbndaile, 
O z minime 


« M * 
f- 


i 


xiM. 
4 

# 


^5 V . JFI DELIS S, A,pil(^mTUQ».\'f, ' 

Augp/UV niiaime dubitantet Ci kacommUDi conHIio & tuxiUo qiiili^nrao* 
A.c.Wbc.idco ft.elpt 3 b.opcram foam locacimis vtrimqne.ccl^ ad cic^" 
ptKatn met 3 in,cutarutnnla ipforuro pofleti^^fique g^cHU.hono- 
re, & moluincnto , cumptit^saurem C NITEi^^r//tfm 
cum froptgjtri dtUtarique ntquit , ntfiEomtm- CAtbc^c* rtSiff * , rt\ [jpcnPr^ 
rifi/t Aitgnji4n4.(oiiftj^o ) EUang^Ii96^rlJjg»oni$ omplifi' 
catioDCi facUimc peruenitt ppfle : in quibui adeo Uudabibbos co» 

• natfbas AiihaUinum hl&dlenus fe/e ica exhibtililtf , vc non immcri-' 


#> 
[4 


I • 


CO ipfitaiagnam gloriam graciarunique a fti one m. dc jtn r > & por- • 
to qqoque (omma Hducia ceneii , eamdem ikacmroatn ipten- ~ 


f'ciondm iirpoftcrtimC euaiQV, continuandd:. mjnlifie. delHtu-- 
luro.' ’ • . r: , " 

inttrtM Achitto k Dsfu fngi. ntgo^io , p7t EltBm PtUftfii , in-- 
dies to ni4^ WAgkqui gtiuToT iiffiiilsorqtU fad* tfl : EUtndtm tntm B/rflo- 
rm cum »J4n}04 dt(Ur4tiom{(Unadum ttmen bABam ptr iattgrupi 
uinium corfnt Bthtmic4inbijutr4t)Mnimi fiii feHtinjtjAm ntutufudm 
itvoluijfe, ^tucvi^tfeti 4n &, qumtdt Rmuna ekflio MinofrAmojitri i 
Moctdtra , Vice rtrjkjsutem Bobmici'inctr^ortt Mtqut cornb/u turn a^^- 
atifnt & nouA SobemicA rUBhne bAiptiffttmw iu CAup m4tutArtt»tY^ 
quonidm metutbAfit PreuinctMe ftft ai TcriinaftSmn inp/m,temiafMr44VAi, 
UliudrCAdi AnbAltinum tfub duto XXJ.VtAugu^TftquentikquAmfffinum 


ftrfiriijtt Ahhalciam pr5f$<5Honem ftfam Pragaro vecfni ina^ira*^ 
redeDcat,r 


iHquideib intei^ rbr capfca nunimefcre prd^redi ,'nec tarn 
ardua negpiia pec Ifcceras 6c in abfctiua ^ quarpoxetenuf i'a.loco 
mn rc pcse/enti cxpediri poiOf^, iin enfm lictene forHcan inrerc^v,. 
amnr id turn ihcoffiroodiurey patitucnm Het. -- Delti!^ * 


adeo roagnos efle vt turpedidla^ec , quemlibec kaqoe Anhaicioi, 

:cr «•( 
PrinciptaaddeDcnra vehementer sr cum defiderio przftolari , qnq 
mebus in ]oco,cohrolatioDe/>^uxibaiacqacMedidnalia r^edii^*^. 
applfcare poneiVt>ne^'C>n3 feroj[ja.in rebut qQ£ in ab^nt^fadV 
lime irccuopabilia dainna iofitiicaqueAdettimcnca aciferte.poircot: '■ 
'Aquitati itaque omni confenraneura efle^ ne Aiilialuao (^idp^m . . 
cc^cdc , cpra^ fcCc , Barone a DOna , namque nbo- qacoiuis , vti . * 
cotam Anhaitfoo , (encenciam fuani apecturum , Sc cum qaa^ - 
qnCMeibiuciones CO commodios fcliciui fubiequumraa ra*', - * 
^moi.^qa p;^ modiAirq diipofirot ob difE^em ; 

. 7^ ^ cionco^^ 

■. ■■■Jm * ^ 

ai ^ ^ - v 


^ 4 : 

FIPEII^S. JDMONITip. ros> 

do wm , qaara quid.min fDam.yfnhalti.*? . pcrfonam coniccifTcnt; Augurt. 
Quocuca iSgotioifti remdrtra inicdam in , alios vero anfam A. C 

nqaearrrptdros.adrarpfclonem.ll».n'alcndan^^^ 

iaradn prornptucflkq(firuatudl6ruacdftiiirrpodi fuluicionibus rcfi- 

CqKnc3«««p«i<>n» t.™ muhptet 

qMacllnieinipottjntiitlfi.qi* AtiSaltini pr?fenilamonimno(aro , 

' ?c^altMcnt:>Jtetiao.fo.fitan.liusquifpiamcumpk^ 

"terctttr.nihtlotninds ulncD reiraiui^nc cofukam eflcc,ytillud,q ^ 

2u^lcntcpro«dcre.atqi\ca multum 

hi videa^utffefe vbiuh,titim Anhaltinasadneniflcr^bf^^^ mt« 

miffionetetcrrpg^ abomtubus , & codc.o modoElcOons Palaun 

' rciblaci’oncm vrgcrf. Ad primum quod aulncat,rpcW€refcproxi , 
fuas litttras nonfuilTc inLgiferait-ltcmm mulco^dhac gratiius,d^- 
ficilittfque.iaitno ferme.ob irapctran Am clcftionii — 

Aoffibllc c ild/nudiuftenlas fic^uidcm Conclufuro., ^ niora 

ti— ^ 

dcftfopera- nccefTario matdrandam eiTc •• o^nino 
■ 4in Ifo^flls Ferditiandas ,-iuxta Saxonica & ' * 

Xi^houa , Romanam Coronam impctratuni, cfl*« ^cm ^ 

f?«dinandus d vulgo den'oomoftulari & requin , vcl ad mini 

dcniqne inter Oidmes diTcordia exonri poifet : ^ 

^ ar.ndeMtftuncltHor heniuolui quibm 

pertriduifcaciura minime diffirti queat:fruftraenta ^ ^ 

pLandtlaborarirnifienimElcaomPaUnnitcrolunointcrcaad^^ 

Sfawum rem ip^rdni.maxumam faneanxieiatera 

Uud4tt&ff>m Sixom EleSor bonm htilinattomn S ‘ ^ 

^Jscptcmuinim-ihclirtarctPari modoComiicm 
'dfeiSiS&licklumdcmandataf.biadSaxo^ 
reditum fqura matnrarc. AdN.quodataneat aftc , * 

, noumcdioctfferfanecclTarre^poftquarocopiiamperrpe^ 

• V quodEleaotPaladnas Intcrccfliones fi. - 

irmittat ( ExUcUnmmMrttqumttndtdtMgMtCdlumiJetUcumj^ 

- So^SbotmfpXnSiamV 

" </l4»«i»iaW4W<>0iaroaemacccpiuram:minliocit»quedobi^“ 
duSenaiora huncfimpliaKrEfcaotOT 

’ *^ttio^i|»aoa&XBfatosabhonete i Confufone. p _ 
- 4 % 


m- 
i 


* 


/i 


il- i 

i 4 *na ® * 


■*.h' 


TlDtLlSS. ADM0:nT10. Ancuf^. pcciculo.qax ab ElctfloteSiXonix ezpct^nda (lent , (.hs^cidwij^iati^ 
ir.i^DC. *nt(0Hutmcuni^0f<ia9d BabtmidOrdtmscr iniorp 0 uufrmncutirptatIA- 


fihu It^Jiionibiu StrtnifimoEUUoh Sdxsnidobtulfruht.) adeo vc enamipfi 
ND.NO. Lathcrani Euan^elict Ordines Bohcmicploskd Palaciddm,qiam 
* * Saxonia:Sepccmvirum’nclinenr,&cl 

f Similiter idem tilt B trt.* Donap <rimftrvutt!*tio}:tm^cuiiti uw ix tffiat 

eid AnhuUiit^dutklitterufdSd nmm , dd.^fnm KkStrent P^UtnfMmiriirur.tn , 
; ^Mrlreri^a^i'«^w^d’4^•^c^canimolingencrceodifpofito|^lkpr?hcpdc- 
' tc,quod videlicet nullum Carholicum Subic^umai^pliusin Regem 
iuum habere vclmCtiK* Scopo^hadenus omnibus prienxo, b. c. quod , 
tespucum pucum iiec relligionis aegociura>fp.dican adaecTentur : la- 
ter Euangelica ctpirt, qnxa4‘Cgnura proponi potent , Regem Da- 
nix , 6c Trafiiyluanix Ptmeipem Attmtn EleQor P^Uuiiu iatud- 

nipjh fuo prdundit , ntjt dolo 6“ Atultu idquiJitAm CitonSm B jfimtcxtit arte- 
pujfet , (utn GthrjdmBitUhtmurp, veldlhitxunt Pmctpurcqftrfecs'y^Uitd- 
rih CtUtgio ohtrufoi, vel regnum eniniwvulrj/nptfie Btuunt duul/trtf^fuijjkj 
adconiiderandumpatumrellinquct^iaiiemadniodumeriammqx^ 
alioscxclufaafoceriuqueomncmcomultarioocmin Palacii^^^- 
le(^otcSaxonixadquicrcerc:qnabqisctt1und^tmpcfrandadjil^e^^ 
Dullasnoniapistnotusfiecjfieri tamcminimepotuilTc.vreiusrergta- 
,tia aliquid obtinpri qtyuerit^adco.vtQrdincsVeteantur.confuiionem 
exurtam Ordtu^aliquot ieparataram : Proaihciasji.udem £deo hioc ^ 
indediTpcrraseuetVcruminancceincasaliudcapttcr^uiraCtquodo* 
tnnib.inconueaicntiia (alutariaremediaadplicarepoinr, catnprimit 
^quum c Mqeno franeofurto allaca ndua Eicile iaiiidiatxi accelerate 
poi^Dc: Siaeniminibi Fftdinandas adiumroumfm'perhfkfugium 
cueheretur,tum a vulgo rubicanj^ramuracio mcraeada ftet.EAdtmdic 
Bdro dOtriM PugdAnbdlimm iterum cerfttrttnfdtitJtt^itr.Omnem m o> 


lam pbriaer|atnplitunoq.poile,nec Vlladilacio inagit excogttari dq^- 
fic/ed clei||Dnem nouir egis oinnibus raacaran viiib.ua , crallmaltice 


ciua rei hen iniriumVqueruuiaafSrmue 6c credere^, etc^oncm 
Ttifiptriiufdll4meatUtDirei^esM.De(mMA>C.M.DCIlXX. viuenteai- < 
dmnum R^tidAttbU^PdUtino BltSori Ctrgvdm Sebanudm ipfifdHt, tompf 


j jArdtoru mtrt^umtn fummo /al) ftltntii • ohtuUrunt, ^ fuperm auoqut cut- 
- •• 


}tum illdrum wifidardUonum rtperitur » qudBtbemu DtUgdtk , EliS§ri Cm- 


f9iumobfereHtilm,tx Conjilio Atib4Uini&MdrcbionkOMUdu(bui',rtfyM~ 

tMJid 


’dUridtbuerunttUmtVt'tqwquefuprAyidnttfiidmdtia'4»XV,mi^^^ 


«c 


•* y 


M 

V 

•’T'-t,; 
\ 


5' 

A 

f 

4 

t 

I 

r 

r> 

t 
jlDZLisn: At)MONiria. "iif 

A ft' 

hripttts^tim Corovtm HohemUavt,XUVA;tgufli^Anm C. M.D,C.II"X.X^ro E* 
leiioT^aliitintaltKdafifip ^jWElctftoiem Palarin.tralatam iri,&t|uod 
LuiKcrani ('.itafr5(j’.iit Karo.^ mjlorictdufififfntjCumpriinijqucHi 
CoJTifs Andreas St^Kiius muitjfariis. excogitatis Ccadplkaiis fiiis 
atH Sen's (. LeicStrentff'fi’sf V.Uflpt S.tx9nu vtdtri potettt , C4luin!4nosat ftfi- 
aiiCeJjt!Hdiu\ y?.'/;n;^ej(Bij/I .)c>hrinere nafriime porucrir, M's Saxo inCoro* 
naacctptatjortfiMTonfcrtfiUrt: Saxonicos ConSltarfos^._/?^/r«f«w 
vUtmAnhMUtmm^xt^ltdnSAxonuBgbiimfijptStturtidtrtuir^^h'in- . 

- tuj^filiumin*!rtCfle;aft,ob«iusinf'antiam,tcm nullofiitidatnetoniti: v 

Illos ipfos t^meii^qai ha^enus a parcibus N.ftctcrinr,nccc(Tarium ar- 
^itraH,vtiufifnalio fatisfiarjid quod pro bono publico ('.prrr4^/0Mdi 
£r 4 ro«)proQcperpcndcndumSct:adrerriq<->(dem medTain mcdiun)> 
de^mbtis tamenolio tempore tiadtaripoiIir,modq Sex bodiemis 
•dimculcatibuslelecxcrica Sent; fete, Daroncm.dnullarcampliustam 
ahgfVquam tcmpqris anguftia , quod ab Eleilorc Palatine nuUam re- 
ipotlSooem accipiar f & quod adiiodiernam de ciedtioneepiSoJam 
nullius rcfolutionls fiat part iepes. Cumit*<jue totiesnutx tmMiniordtw 
Bd/t^pena ZU&trit rafatminjpitijiopem (^refohnicnrwadcoinjlsntrrpttit"- 
iritiihiiiuifafibdato 'XXrLAvgnfi.A.C.M. DC. XIX. tmdm boemodofuh^ 
fiqnuidtJhOidiiviMm Confirdcraroiam,6cfuas,Baroni$,littcra$bene- 
acdecfcnrcr/uiflc tradiras.A: quid ad Principem Arihalrinnm,(iib da- 
taXXI& XXII. KuioSipcri'cripfifftt, pari mode clleintcllcdtum* Ad 
arcamimigiturpmidlumqifodrttitieictjfiioinam Idebiamrclinqui, 

& qu<jdip(e,Elcdor,ljrfiB3roni orctenus teiicL fl'et.tx qmbiis fefein- 
coiligercOrdints cum tfto admodumbcneconrcritoseIIc,modo(pi 
ipSsirrguftia terrpbris troltfta cflcvelir, quodquefinalem denique 
rcibluttonemtaoiinftanterdeiidcrcnr. Quo melius auremipfisraa- 
iori fundameDtb Bare rcipondete pdffit , ipfi tenore przrentium iSa;^ 
r^mli£terarumfighificajJ,EledloTcmproremporc(efcrcfblucrcnon- 
dumpoSctdonccrelarioexN.fadlaftnfler,quoirumiamantcrummo 
cumftudioChriftdpboiiis a DonacurafimcientilnftrndHone&dc- 
^^diidlioneinornmtqiixifhs in locisexpediundae(Ienr;ipruraquoque 
EledoremPjlatihumacnanTate.ipCsConfcEderarisProuinciispJurt- 
- mDm'prbfdturum» vr nimitum res ranrdiu in rudenfo teneantur, do« 

^ necN.de vnuiSudcnlesncgotioarj5iilIjmeimplicatifuctint:f.F^I^»» 
nimcatffAcmmunif BelluKdoTtim.Bobtworum, &Vnifi 4 rum^ iuxtd Vslraibi 
tU^ttfijlphm; fith dhv XUStpttmhrU a. C. AI)DC»HXX. ) quod fieri noa- 

A * 

4^ 


jb 

lb 


-• # 


■4 # V M 

. F1DELIS5. ADJiOpilIOi^f,^ 

AocnH- poUetfitcjnlmmmprxcipitatafiicricSif^antcmCoafaJMati^ii^H' 
V ^ i((iarino<li<iila(tonerD(.4i VljhtnftififetxtindcHtm.)non tcfolaeie ye!> 

fee ‘S*** 

idaiempomiadlurano tandcYTspofnr.qaam quodrreeuc<laa} « 

c)inf s,nifi rcfylutioncm cxN^CJcpeilarc vcll'ot , iij nugnara confufio* 

^ ncm prxeipitatositi: ni|iiloniTnu$ ramcn qum illis bppa CortcipOf}' 
dencia habnidcbcatn'ci^rcoBaroaemji DoQ3,omncjnrujira opttaflL. 
CO cotiChc debere , vt modicaro damtaxac lilam VI. &|puinari imm 

:5orci 


ddacionemapud ipfosCOrdines.)impecret.S(;fe, Elcftorcin.nulfi^ 
omntno ismpus nrgle^unitn, ipdfqi bonafeniida pr^IliturU) vt hocL < 
faAo Oi'dtnQna i^^tcncioni per oninta fatrsfia^uetnadmodon^^iRB^ 
Indies nai^TguibBisffegocium prbmouecc , atque ^irimlfityasn lor 
cisnon coorcixinendaiuTaneamiaturaTnad eatupurp adotnarc vclir* ‘ 
vbiPfiadpisAnba(timopeat(^ei.axUioihdigeac:podeaiprum,Aii^\ 
halUbum ,Dona cum vcDta.licec Kgre (^I(ilicet.)diniiiniruni^vc tu»^ 


ipfosin Bohemiam proEcifd , & jdibi oroaeq ncceiHbtere cra^lsre 
poHu : Dcum Tci Opr. Max. denique rogacuram vt omniaad 


rainuininUgloriamdirigecc.&adcoDTcnurioncmpropaga 

i. e. CdUinifiiidO Eccl<ns^ementUij(Qepcc^aieu<^^ 


Piitfot/wicmprMtM EleSorUPdUtmdiBtrtnm 4 DtMCfigff- 

tdiliturat, dKtt(jjUfu ^JI* Pragsm d\l*ufiafftttt tArcdnmiUepunQui^qut^' 
ielhr PdUtinw mode & totia nunccomtnmordto BdromiDtnd ctmmuBU- 
ueTdt%qutmxdinodum (jr illudj quod idetifi^fttxmdtiddttPdUtitu^dttt§i^~ 
' bufidm toftfidmtbm dtttxerdt, untum fdheiffuit^vty bdudcxptdldid^utig^ 
folut'me Pdldtinit i^liolUndid dtqut Anglid utuq^d^dnipfriifioLild dti^t- 
■tioao.Bshtmd OrdmttpuUtitim tl^iontm , r» qud deiii(ffitdnt4(dldmititcs 
ntqHt miftr'u txvufunt, dd mdtiusjfumpftriat :& Bdra todmtpfoite ni mit to u 


ipfumquqdp 

ilellummuaci 


!itter£Atu/upm« 
queteHenturradcovcjmamTellummuacuIum &DEtdigicasexini!c 
znanife^iBmcadpue.aucamd^iguur canlfeliceinieilucccIEoncm 


uHeiletiiMc, 

^trgic Baco » Otdineaelc Aipnera incboailc :bodie tzpcdlari Prou&> 
ciarum decretum vcl conclurumrInterXL.petIbnas, ex DomiDonitn 
'Sc(ua,tanRun V.rel VI.voraproEleAoteSaxonie,cxteca veto onn^ 

Septan* 


g*i ^ zi: 


> ¥!DELJSS, ADiiOtJLTIO, 

; ^ oau ruine;Or<iincmEqac(ircm towmvuo Aog^' 

•' ' Qumcaxa(ezc<pto,aPataciaocl€pendine«'Tettiuro\*ero5caniroBu1< A.C.M^ 

f m omnfnofiiificuIcac«m pr;tendiile>fe(im2nimi omnfutn confien* 0C. 
Elc&ortmPaiat^ura nominate : adcoYc conclarura , cito > facflc 
, '^^&hCqntvUxiomtidiikionci4jlfimi(erttr4^t(m4ufmtji,qumamC^^ 

. t1ifli(M^ex4iMii{u4(i9nupiilif4ii9ntJ^^^SmpUyinin(rrvff Mjutftidt*' 

“X ; mJvAmtPfuinpicrMMCUpcrfinmekcimdfitptdtlMordinidi^j/itd'fuHt.') fit- 
? ^ ;5tam‘£i^4:IaProoinai5uncnmtlopramienii{«vrparif^^o>ab^ae ' 

' 'vlUcoat^^i^^one 8c dllHcuItateUtiecioccii/po/Irx, quodqaeadhuc * 
cod^mtp&diecoorueu alcgrczxdgnzdrca vefperimcdicurafoicc^ 

, ^uaat^paocialiquoczAuinaucrint publicauouecn non .ideppne- 
/ cipiunskni cfle: qaz umcn omniafraiha rufriftt: dcprihenfom fi- 
‘qoid«nieItr>naIianian3pliusdJauonemvcl4agf,Tclcxa^aripo/Ic« 
6'0rdinumfep4r4tio ttutuenJ40Mt,\0mnipotcnsin cceUt 


u>* 


X iiabuaitt'Dikvaopus illudadilminiiu(uomfniigloriani>di; po 


! ^kIacc(I1£lemCDIi(G^leabTcllae^e(ilgaetur.'Vrrerimo^datn auacee' 

'‘inti 


-! piauv^ccco rjbfcqit&ndaioreoin qttoOrdines Hbi ncraicerpoiliccri, 
; itdtuMap^uuiderKU^cInTeraiia&iliud perpendator, qnod fcroal 
J^cdiainztdti^rico/dixopuz»qu6dquc C. M.DC. 

U^XX:iinbft4tifipt4 fkit , vfifupr4 &c.') bene rundata,pr*fcram ?«o 
‘iilus ficclclix & honoris (.?4/.irini.^qacn]aclmodu:n non mines veir* 
*T fexf.Ca/toauni*) Dei huicipfi negottp poridumam impIfcatilIec»abG 
^ q^ttc omoi dubio nim^tei^ocera Palatmara conrdemiz cauHa hanc 
• "1‘Nmfiarioqicniininirne neglcikurum , cci ta fpe atquc fiducia rieuim 
:^ liasdl1i(%)riz;vqui libesos iuosaliquaodo ratrabilkcctugPfuinmU'* 
> cat , mbiominus camen cofdcm contra omnem inaiicfam acqoe ma- 
^ chlnacfoncmdiabolicamibeQacdefendattniiicnamG- B.a Dona«^ 


>riorcs fuasiitteraSf illico locum muu- 


, ^ wiponfibnem czpc<Iiiret ad p 

■•^tflziufui^t.'alljam iis,quK£ie(flocPaIatfo,iibicIemcntinimcmaii«tr 


} ' j'^kituii.cnct»obcemperatencc^iIumiiabete( :OrUiac3pcr ptiuliat6 
i^^mdaiD Legarionem PalatinumelciiliuoiS tib'uscctcioreni tedd.e* 


^Velle»attanzn fcleprius mandatapercre.qozhacinrcElcdlorlaPft-* 
liniii(>etvoluncasarquclcn(entix*knuIuer&(ummDdcIideito(circ' '',1 ' - 


^•aear,qparadiuadlrocPugzcbmmpraridcl>cat,tuhiIchtman<pIiu^,^ 

‘ /^tcKpcdlundumtciUreiqiucn vtPrincipisAnhaltnaaducotutnrd' - ^ 
" ueroandaiumG/ttiO'twra/amcai/jfaJpr^flroIctar.Pfouincjasliinc 
" * ' e,dcqoalib<ttaiueaPiojiir.da^ 

P • noin I 
.HI 
■t.T' 
'k^nem 
. - ^'Saluc 


KCl, Crt. ^ ■’» . .. • ij i7 ( ] 

ProqwciarumadprobjuJ6wm«coqcIuUoncra (ubRiqutic^^ •] 

c ddpiufum , & omnia afi'i>JcnJuidit>. conclufuuj dcdu<ai.t^, 1 
5tota^icaeq«uuonjbcn^dlC5^.•^.M^N^ , » V'ii 


g. «dc(c»n,JiftftWqju*iguUiiiiic«orui'autmi a 

7 ^ t -Vniiid.im fefe illincminime rootufum : in hoc i)ifo temporlffioftiy ’ 

£H^* ^ Mtocmc|jroramcxarccaudiri^nJ|uacum j®jaotcn{ri4ilc!>niant^fe 

yii$ltR«)t&(.(.intnjtt^ine/t^*tMr.) sntelttteraruroba;«molljltfin:)wS^ 

^madprobjuj““*~"* 

n , & omnia oj 

'iDEvitotaticxeqim'Jonjbcnt...,--.;-^- - ,, 

I ' ■ 0/,unt ifU/j biilmu ihtotm mm(>74 fit lit (oM MliUtrb, P4 

ttfcluttfnu '('■ ji nrf vf/fj,Urii^ , 

^aHofr^(iff*34i^t0jIt0inleC0i^rafiu^.tplmf^^ 

- * t*ndgr4UijiOt)fihtOtitTtf4tfs<lHii‘i f&Mia itutum 

• - itfrj,ucfMtumrndi^jif9hfiJfftru,&ir4tlAih^^ 

StwiJntini vtlftnnm imnit(4tHri,vttjdnun'*rfrfliM^1j>f^^^^ 

^rB Jkrt«a & triftwHu. P>y jj 

' ><f BaraiTtf t Uirmo:wPriMopo:&ST4denfti 

,^* r. ^ « Mteucm Honjiafwit.qiio nuncin jjs lociff-ua rjywirB.jtDj'nj 

. >«;c.Af.X>.Ctp.<.v«' 4 i: 4^/jW4:;w 

, tiorq;|ad lillenu’apra;parctur,&intt« 6.5c^timannrutt<^>a'Iu? 
j^oncmElc^lorPaUc.paullo aDteropuerar,V<'<- 

^ '^k^{>*t-irtnariim.vbit\imfi!rho6nsCaplrolrniaHo frarunbactt^ 


» ic Palatinatum , vbi ram tcmpbrisCapi folrmaHo fratut ibarf 
* rctur: yttHnun^totifnmdSrf'-tmaf ^tm 4»h4i,4itMW.uA.. 

'<!ialuttt,tfi(09nnta/i,qu^rp»umJi.4Doti44t:re4i^^teij{iol(fTf^VffiM 
..' .T. IL'.^ M trf O * T.4^H» /nti A^9tA 90. 'M ^ ^ 


uinxvomnrari,quxjeicaoco 

, ^'^'cjuci mbcne ftfcadaprarftibuf, b 6 amptiurrwp*^itft!fcH ^ »ll 
4 jiif.iEircibftmPalaf.vtdcIfgJtonimBohc^^ofi^iiifflH 
'5* • quidffittlpotTce.adhucaliqoandiudilfcrrctuj^.ftmTrim 

*\ crareturJnterimtamenB.aD6naPt.igaoal"eccdefc: ': J virdui 
^ f-. dcrcieaioneFcrdinandi.tbfqjvIlamtcxic^Va 
; ’/; • j^ictcwliM£lc^or.Palat*nuacP«ncipemAnhjl«.boBacum v( 
■>■ TiDELiss. liDjaomrioi ? itj 

^itc^»V.^Pragam veiniis profc<£lionem fuam roatararct,atra- Auftiift? 
“iL^ii^ieviHuijAnhaltinudrfctfl^ certiadhucconftarc.Sin^.i^i, v-^ 

[bjacIfegaiwJohcmwOrdi'numad Elcftorenj Pahtin.difTcrri am- c.xix* ' 
^^eqacat.B.i Dona tunc iHudi)o;iiicec,& ante Legacorunidif' * ^ 

qiti , Ardbergam verfus fe(c conferar, inibiq j omnium remm me- 
kj^infortBactonem commiiniji^t cliviq; N.Elc(2oremPjlaiinut# 

'^'ipCDi AoIiAltinumpcncsfcicdetcxiciirum.donctfB. a Donaad- 
IhttC^R'Extcaiilud.lcgatos^ocunijirtlafntempQrcillivcn- 
tm«grato&accei}torqirKo'‘e,acq;me]ioraibbic(%aaalcg3cionea 
l^v3JU4uhiorm,ftniortmq/B4r9n<saR;t^p4,^i , ittxfa fufr^iUegtium 
/f>iptif)nded4t9 1 1 , Augufi. infortuniMtn mAxnmoptrt itplormtnt ,pnfor^ 
n viljdhtsftlufimilis, impmHWA^iptmejftt . ) eligihaud 

ot 6 ilS’rMarchion;tIcgcrndoidiicpiftolim 7 TltfqnafpfTa,lub daco 
■.l^ptcnab.A.C.M, DC.XIX. qucmadmodum& TrchcriicinbclU . 


*f^|^J^^raiE{c<flotiPaUtinofaineacccptinimai,&ii(H.queiradmodutn 


t l>ona,(cie clemen tiilime recommcndarc. 
tx4r4to, nomine Principu JnluUini,hc4 rtpersuntttt, 

4li(juo< numtti ^ vtl dies Critui , Eltdon Pal4tinaf4-‘‘^^' ‘ % *■ 

-a 


[it>jlsPfihl^|fl'^in Anglia;('.omiUoz^ ^ 

k.^DC ElcitorciifPalatin'^micfciam bcncrcfoluirfe : nihi- ^ 
uttscamcii rdponfionemexN. &Confocderatorum cxpcdlan- 
):$epteniuiranrPiiacinumincraodliduite(npori'trpaciuni quofda 
iMnOtdtnecadfcfi; vocarutu ,&cum ipfisdcvnoyelalterocol- 
|^tajt^m,D£Vs raxic.^ omnia pro^pcrefacrcdanc.EleilorcmP;^ 

* in^bfAifbalrmo intcralia tommemofanV, nuncnullam tefe caufc 
ibater»^ttr videlicet ipruro,Anh2Uinum»diutius^rfcuncrcpoiTec, 
[rau|to'iiOH[iasin.iUc, ycquampriroutnrcfcPragam verrm confetr 
t^omnii0plen4rrtr; Gcn4r4Usnni4icept4udi ituifi Cemitea^^umim 
IrtSpeMTiFiiimai^ag/diutidi.Gdt^iltmBetUbcmHmadidtnrrequir^^ 

tdipfiHrum inttiitiafitm dirig{Hdt:)iccemcrM^i ‘ ‘ 
: attamcn no citius pcofc^tinuxrflct,nIii loancgo- 
i{ :\iitjf4^j xpeditaracrinttMaichior.cOnoltzba- ; 

ic riJ(lfIc‘,nfmistamcnperplcxucfle,qucadmodum PaiaCt 
• , - 


-5fl 
f -a 


- . 

ntf' TlD^llSS.. ADldO^mol 

wu<LvcI pod Bohemir QnJlnnm Dclcgsforum adac®ttmj 
II. vctfiuproficifcidcbeat , ro^«:f»tioc , vx , B. dDona^fburoliac: 
«|iK^i>^^fqivliamora communi«:et:tmenroDomitioRappcngnificet«Ap« 
haUinumnuncoon»ropIiaidubltarc»qiKHirfsnoh6:Udierumfi|c» 
ccirat^nectnondam urpcn rcrer&tlsfndtO^melTedrCbnri^ri^v) 
^oncSupeclorisAudtii'P/oprhl^^ypllt^Ae^uaiitiptiBquoinlrtpbni^. 
fuecit-dclcgStos od h.mttjpcri^cni dicitintf^aoinadiiUcdetii^A _ 
^ . dasrJtccopotj^'^un^fpcdandamvtjpfisfPttfii^.Jvlftas^fcbCapIth^ . 

' htloncm cum Anbaliino itidUndi 5: ^ondudfbdf. maiCBjip,^t 
*1 Dona , ceru>.cic Jar-omoliin cxtctir eo ‘idliui ^clfdtw proM&u 

CiM. 

fiptem. Qa« tnrltut jgi^wii^to Kgerudetffim rd|^4E 

C^-M. litimndtifi^etiatit^awf4(oaJul>d4tajy.S(ftmhAolC.if.^^^ ■ 

j^CmXlx. {'^oJf‘ju*ni 4nre4rikaiBm&ngiuP:M^oiJ! fUilionim^^^pfrUi xmlk^ ; 

iffti.)Eltdgts rdldiiuepatvUtttt e^, 6i/4ddi/44y/#Jiwf.’'Cbiontm Ddni^-'' 
ixn cam nunc non dumcsxat ioEIcdocu Pa!irtni|Kt&^am/c;d Uad^l^l 
triflimam domumElcdloralemFftiaunKatabrqbevUicomrftdidiQiM^ 
f.K(archmnuvetbaformal>a.)collaran3»rcireouDciftfilentiodcfi8^.’ 
tci,quoma4oyidelicct;cfcumfiotfIiY.TO«/f»^offi(^;i^i/l^.Jldrf^Wn 
^ fioneUcccpracionemconccirncnce , corapant|>:^^uouahdfoU(^* 

V pottnumum cectoionitcndijuanjec, cuius Anbardni{f tprum!cgc{tt|^ 
f* dotfHum,cu hoccius rei grauaPragam \ei(i3i(.tjno 

J miilbpeculiari curfbri^ fiddfub ^Icntio ceitl4xcn> 

dcbsat : cuius rcl graiificati«ncm rcfchac poriffumu^ditf 
* hiagis cxpc&a^e.IegecodprfKum. quod tom Rrgtx fi}.^ 
ihmiiDentiSilefutProliincicUConacmu 
^ tisw/wifraf. j CO noaiora /eruitiSprarfurc porerii . 

- ' -^mdm lUSoT PjUtmui nd ifim 4hdkiuiot;m &(&SUKi»j 

mI irJm^4ui_^7i^mdMmux4tprutxtumi 
i mtttm iripttrdJfett&intertaptcttlUnfus 

£> af,'x,Tmm implortJftt^uniprimaaMttm Gdirhtm 
■ ^ mutnjcdp4Tt:sfu^pt'aaxiJliPiijili:tiJiimcdi(m tttitm Prinapt JLttf’,f^tittm^^^ 

^ ttttttukqunthjfi Pmc^ti^uoxiinBMdillhntJ^'^4tptlX,^UX^j^^j, 
Jem ChrtftiM.T^C.XlX.'mta^kBxff^itint^rK^ Elc 

rjur Tcfc deacceprationciiondtimpmnino Jcc’ara^tiit'J 
^aenrararcfpoDfioex Angjia cxiam impaUcmcccxpedcr 
^ tdibUe die (, juaU/iutt^ui ttfttm ix Aaglui 4 djrr*hff rt/ilutir' 


i FIDBLJSS. ADMO’tJlTlO: tl? 

^ 4lPonrnT»Jlfe^turarocfrc.imcrca£lflcgarojHangari«(ecuin,An-.Scptcm 

*|ff^^ti^S^fS.tnafefqugcircami^nrit5 iftiosrfgni {^uxm(^9dnitMi- 

fuummtiUftnt^ipftsqueCdhrUlt^, 

' vwff i\f\tt w 'tKptrftnMDrpprufHlifiqmtum ) fibi detcxif- ^ 

^fr«ex(li4*^Uigiiqu:Aex^}ftcie€lio in Germania faifla fiierit.quam ^ 

“ ‘)tigii*G^^aiPiiIUiu> val6n!f,'ticq;diuciurfruf%niefIc.Etp*iil^ 
'ihqnc(wirJWi*rfw/»g»ft j eHc fiiraa ad magnum cx 

^idkftaOTimra^xpcitandanjjfcc.^A/^K# 9tnni duih ii4cdes4i/ff4^ 
w,(y ij^im Kegni mw bitreduHs Gtaer4UjAH- 

’ timnm4^tJltBitItbtmm,&jnrt*OttmMnU4^ropur,qa4ivSjit- 
^An«IU(txindimmrtJ}!cn/isttmt^imp4titatertxptn4runt) 

Sudtnfa FttiloTM PaUfwi/f^iill AHglhiTam faupf 
vtyxmprtJfafCNtinuathnHbt/lnica’hidii^^ cH , vtrlu ((• 

' *^nod cif ca iiludiempus Domini Srcdeqfc* cx Sy !na-Co- 
■ ‘ ■ .. . I ^juctmt.inqui 


j 

nc^tsfatiilitteraiad-RcgeraAnglie ablig: .. 

inrfiiam M.admonuUIcntj vt.fin lorilnnEtci^Dr Paladnus, 


'< accepoad^ coionarn DohcmicaiO' ab Hilpania infcftiri de- •" 
ram foa Re^ia, KP. quetnadmodnm illnd omnihds vitibuf 
iatn ante in (c rceepillet j Pal«iDo,tamqaam noao Bohe- 
B^tgt^quamprimnm fiiccunctc»on dedignetur. Ad h*c >‘g»" 4Ji^ 
Anglia mafrat fc pccuL'acts quaf^tindclibcrttibnca , ob 
^^Rriptxtlonem cooiroeraorarx ifHttf coroospB^ohctnicat t fbiilc habi-’ ~ 
7'5,5i*,iiqttum conclafum , poft m^nam negotij aatihtrdnem & 

• ''.^i^(mtatiooem',dcniqac eo cccidilife,qiiod nimiium »prxcedcnic 

confenru pnedpuorum Rcgni ordinntc S< Parlamcn-i 

• - i r w J»pr4 fx Cmittr Miws/ddFi inJirpHtont 4- 

. ^tid X it,' mKxtxmtommmor 4tum tfl' , Aitglu prxiipuot Ctn[!U4f 'm& 

(mxvtrt Ktgmt ) atmtmeptm Fltdirit P^dxtint ( 0 ^nf& 
p f f^Uffieiuim p9t atnnU tanmdm) Elcftor Pabtinai Bblllraicam co- 


^ceptare debeat: qaocirca abfqne vJJa roota^^«»/yi«4Wt* • 

'* Baroneoi-d Dona d Regia Maie flare bona cum infltuiUo- 

^ ableganim fiiiffc;P-ari modu RegfaroK.M.Iegarom qaemdaro 

©eC'i* Regcm miiilTc » qai ^ firr torte^^ftor Palatfniu t ,9a*c- * ‘tVw 

-i- j > 


.,£j^^p4*ooncrn foren* Bohcraic»»hoftiIfrtr ii>fi;ftcnjr,ciomemRc- ^ 

. opena auxiiiumqiie iroplorarer : quemadroodum ec- 7 

f^tn muhi panu'cularw ex equeftti oidine AngKcano Rcgi . ciuC- 

V accepuUonu caiti&.> gtataladi^cniic > &nouo Bohemte •rV«, - 1 ^ 
^iS r; DEL 1 55 . ADMOUlTlO, 

?foAot. Regi iliquot roilituro M. fai$ & 9 }pubji 

^ A.c|ji*»C. liQC » See. ' 

"• sflfe.. fgt^AC foltfttnk ( 0 r#K 4 Bibnni\4 yi'j 

quo Pnnctft Anh^tunm tx BohnnUk csJftifdfiiomoUt 
Ordiaih^u RtutrfMla,tpfitN>ti ?fmiJtitorum40Hftrit4Mi^im] 

■ X.O’XX.OQtirkCcbihftd fu4i,^^r r*«tl»4dhHt mk^^i 

pimrt^U , bowt^^mfki 

. w Bobenu wduJuk idrmiaur^ ?SJ (mt 

H9ninib,c9Ton4t» 

fufn^mum prdtttdtcutm&Uufibri’utt. trt tiht^d ^ piM 

YCio q.io<J IV.ftatos » CCCC. viromra nutmittim ^ 
propc nouum o^«y»;pfopng«ucuInTO com 
f qai>Z ikxhomdn ,c«lir»achoftf*acpift4c«f:»b5ti0% 

^ cemcJiccpctit.ipu vero in vetuftis gTzu.busJbfks^.p;’'i&^ 
HeilcbatdiJ,ft«ci»H3gclliiUicobui,ilcmzf?»iidyp^taftfff Aw- 
tcsPalatitiurn lMintorationccxdpicodQr»Jucarini»5j?^«4vti 3»c» i.'in; 
atmitfuislUcpiiu Eieftotem ad b^atii 

tiUd njttcttsf & 5. S0W Imptrit , in tumomMmM vijA^d ohm 
ImptrjKotr-ttttJu ) commoucjint ; ca omnU inqtura • 

ft/ntiU tcpffctentBta , in rtttt dfactfii editi* 

Id vernacuja & lingua gil^reb'mfont radca^f 
IctSkor I'alirinui , in regb febtonu /eden*., in HolUntf't 
^erk’^r^ cuioj ccjgo aiiqiis^jfermania: Prindpc* » cb) |oe¥riiU 
jr — . . . dines ,’ftaotcs quaidam pennaj' aquilinai porrigunr.p qjwbi}* j el- 
lio Eledoris regiura pallium fobduck : ecomra aquik fnuf c O;- 
• gslUoarix Inclufaflcopromisiuispenois.q^iJibusriirfjmfcpi i;l>rr^ 

fpolinta confpicitor, qoam ScceoilC nus 
gtliihacco , pnefago, ti»h« tc nkitur : 

^ Ocmpellij^iiialjquanioptopluiRcx EltfpMtflr«i^yeu&VL|^^ ,Spi- 

^ liola cam chbrd*,fi£ Boucquoiui cuui tibia 

_ - f^itl\\(,juoJk!ntttttummom/$mf4untut)iguc0{kK<^^^^ 
re^roidul*ntur:iiite|i^>cto 6cclc/ialbctEicabfJ|sR 
qucpmockiimal Ciavdl I V- Itobenjic iUto-iJe 
ueam pfX'-'pitsntur.&c IniftAWeudUuntdurtd k?J ^ 

9> , & ftmi Csftrtd^ r. mvm fuhUtt ton»o fign*u , p;i!(J 


• • ^; .A • ■_■ -i- ‘ 


I."'*'' '-3- - • . 

V. ' * • 

. ><*■ 
rn.d. 


5 1 1 5 w4DMOKITiO. ' 

(^ G r.trMlJ$ (9nfcedtT4tiu 4Hiktu,e^ frg» Odlolr^ 
&ltT^UttTr fidTyrit/hhnfii titui»u*fi9m Jfiing)*- AfiC.Mb^ 
f^.< ^bfidiedrdtingtitt Vuuntm ttpMur :xig % . * 
CmtutifM 4 iinAufx^fttrUh ftrdmttiii > f^ tUfh$ ■ ^ , 
lit Kt§ui Pitc^n , ^pg mo fUnt tn i naibtu 

J^dpigat tndkum \^(. nuu dumtgxgttpiplm , qagm 
Pglgpm Fmvistmiliggtum fttumCtnpHtmepliU’ ; 
iiitda {miKtmtrg'dt gmoi ^ oritnu/u mnergr, ' 

> ifnpii i^fi Pmcipi Anhglimafyrpgn mioime 

idem illr Bedchemas Hdcli/limaruaOuoma* ' ' ^ 
cfficta pixdicat ( (um cc/mmtm§rgti«ne ) nifii 
■j^^HBn^tiifiinipcJiri^lu nondnn taxac in Hun>' 

■^H|||QKtbfoeci»^^ Bohrmia Curonaro iani du4|im imperrafiet: 

» Oaonunicx Punx fyncerum mancipium , NSk 

cfTe : coromemotatiiro VcHrem in culpa fuiOt 

xx 1 1 . annoruro regem clrgiilenr, cum quo le(e JnlfV 
v)ti;arerdeamboȣcpiuspcrIeg3tioac$,ipuu^*^a^A 
^;jn|[^^^^Iix^nefli^^arrem Piincipii\UuririjffffHfll/4ffii4j('oro> 

K 'l^ fgci I ■ Uanlx reglx, fuxconiugbproximum edeconfangqir , 
iBtioj Cohemix Regebi V. cxcccosS. R. Impct)j Eie* 
fwn^MuuniSeptemuli.icum Paiitinurttperfepudidcacjlcngcprq- 
quod EieAorBrandcburgian cum ipfoynitatA** 

^Spaltot^fcnollc , eunuiem ipli eritm Hle^ori Saxonixdl^Ucere. ' . . ' 

, JcwtMi^&fljoni Mcsnof^cofuticnn in petronaprepm ( vfrmSa- v ^ ^ " 
< AjHa fwa^affiw^nouicteimifle.lmmo Fcrdinandumrolummododll. , 
^S|clrG«ftid>Scprcinui(isc|c4flumatq; coronatom fuiirc:ex quibui** 
l ^^x & pbmlnM&'cilc colligerc poiTe.qaomodo ctimFerdinandi Im-f' 
^^^ocp^paratnmnec.nallamtmpenalein cIuita(en;(bTidec>am pec* ** * 

^ne/>q^ra/vipnPnnceps Anbilrinut.rubdacoiix.dciixx.Scptcm.** 
^&^f1>^rgacosHurgaricosribii/liusregni(LacumdcrcxilIc(&exln*** ' • 
iqbati* viduicct in Germania eictftpiu(ccpta.ruerir,.^^l^ ** . 

<|ux nuiliui Taloru , atqur non diui^p^cuta her) ipfi.^mi* ** 
fll^do 1 paiere > Bohcmicos , M'ltjauicos , Sileitacox , Lulatiui . > ;: 
MkllftdacoJ i^i^teieeiild , Bcclebcmum} in cauila c(Ic> quod " 
:uli Qidinel banc fuarn inicntiii^c^m inanutenranc ; ita hoc. '- 

^odv> per^nando ilUs ip(M . pjrouinciu fuberadHt /ui0e , ex 4 no - FIDEU5^. 

* ' -^J 0(!b6b. quibu5 Maiotcj proneiuoi & rcdita? 

^ a^udc. Qttofiao ipCx ib \ > ( 4dfHumBMcn.i,0 : S 

Lhhani bongs antfcos(^ipfiqu^poUjcjta» crfc quara^d.u Hungat. 
umquim T^orum Itaperawds^Ancjpj* Bithbrn^ 

n^l»r,cv!^t ) cumPuita^jacem coIucrm* .^V.cor rocdc^^ 

« f --Ar i-f.A.ira*-rttinriiittiani Huoa4rf^‘linatiamunc4 •*blftisp£omnciU,quuiinibcQClipoMco‘05 v . tcroir.a..uu5*.«^ 

t ximi!iinaiIb^RadolphasII.bclIamiVcwr40/fm^->m^ 

^'^Icflilibwum,* qttibai iplt nc tninitnum qnidcm pcrKuIi mctucn^ 

^jliooem. J,ci:rcfc.Gabdelem.cipirc Sc.DinoafiMicibn ; qo<^ unmcs «n* ^ 

^ 3b55‘ bf* /«»«) SoUhanodc toti Na«om Mahomctic* c^#|K*niniao^ 

praiftihusbent: Qtc^i r 
■ - *. j--jo..a — JK^xa^v^uiani viqujsaauvi^j^ 

iict.Snci^ildbi«0ec«> 

^llri’orainM ^ Ptoubcr*;^^ d 4 cum 


T^rari OrainM v^l»touuic.*;fVD4CUm i ranijioaniA.u 
. OttominnicacotUlanterpcrrcucrentjJcareo Taitwof cum fma® 

>> ;A -o^iBgrutibusfrctUlmel^dolUmiftua^ pqflc. Iui-.i4inan|i 
- *- 'poSutedoa. folummodo vrbrs cfli.yicnnam 

fc- -■ I.’— — . f'ritrnt'ic v^fierocniia libs oblllulIct*ia6);i\JCiy5W * , V ID Elis S» AD HOIS IT I Ol : ^'3 111 

•(kCc hibaerir. IniisreaTiuraanaiani in Hungariam ircupcionem fecH- NoaeraT 
-fc .ctu'rafn^'rTita obatatn mlfTfim pH^r. vrt^rMm rinf .orirrtWrsF 


a ^^^i^groacm,F?rainandain » minus, abfqncfe, benemanuilaiicre pop- 

enira fllani duai iftis corbrurtecupcntncaai cfle,Tc4 ** . ' 
»^5j>^m ^ncl^n^fe,vcetiaaJ cx omnibus fuis hi:f cdifiriw proiiitjcftt *" * , 

, J^'ilenwam.mKarif^ non pollc, vbi Vctfres i^tcbi^la&iuiclle- 
li]^*** ^“«w’rcpofueriju , vc hoftera Tuum non coenoicant : Fcrdlnan- 

’TinifblbiemfuatiiinHi/pam»mitu:ri(^onicelocafrc,Polooj'eRc* -v' 
•in yefo. «naie4«Clj,j^ni2ni Ponrifias Jifpcnracionfc ibinasipGu* 
**7J^iiltcmatim qai otn';c;$ c6nu*a Ottomannieam pot- - 
’ vihocrnbtJoMalioniCtanam relIigioncaj( ' 

'^ir C^//.'riiu»m 7'urftfirHJo SeUx pxtrodHiiur ) per mate , 

, *s jnfeftatet , a BoKeraicis & Hungaticis orainibus veto 

ilcgfiim , quod Hufi^ari m BetUbtmo ) hac in re 

^^|«4itos : nfR aurem iftis ordioibiuauriliara.'brz^tiflct,'” 
necefTuny habuiflent : 3c cam Rex Hirpamai;iiia‘, Fcr-**‘ 

_ , ^ Polonfir iptcatipni fn* inuigilaftent : exin4c!*“ 

^0ltbaniJA,q«O'i impteflio «fta irtica ruerit,nemini altj. qi^am ^ • 

tleberc gr«las:Ha^enn$ fefe Ferdiiun- 
M. trud^ , mulrot pr^cipocdignicA^ - 
capriaos aliqoandia detmaifle , paulo poft tiy 
***•"' redempeos ac iu nudam dumeaxae animam ite^^ • 

■ ^ ^ :,tt quibos cognicam mauireftumque e(Te , qat«- 

yfii Ofconiannic* g^ortx gratiara , pracTliccric,' 
i«*poft«fam qooquc miainie^’Jin^mifrurui eflec »^raodb 
V cliri* ftam , Bttlehcrai ,ienccnuam & fidclicatetn > qui^ ’ 
l|?;ctg^ulthanam gerar » cx haifteauaftirccpco labote & moleftiaagn^'*^ 
-Harer,&c. ^ ‘ 3 / 


•• *■' 
. \ ^ iiDtiiss. JBUo}f/Tko:t 

Nouem. Hh omnnSttd ,qvod itnuxSttUhtmi tpijfitU . 

(on^dtrittTU)tujoctnttntio f:i(rU:hr,mqti»dt^menvDirtt}miiitB4mf^j‘ 
Vw vmt & fehm , quo pdilt vtdfhiaHmdi-.o^Ctthdud R<^ 

^ G/rwiiJf , HatigdfU^pohmufiitiitm txtiffdnwr 

7 - jBiit fifU f^^^iit ufidtum ficerit ^ip4m»d€i>(M' OitbsluM 

\ * piifupiriomtudf^tyCumpHmkinUukgdrU&MtTduU.pTict^mt^^^ 

* idtxMbtniBdrdattiDtndyfubddti l',&Xy.ii9HfWSfkt4,CMhc.XiX^ 

' • ^JBriniiptm Aflluliinum rxdrdiir htitru Uquiid dpfdmyvh dUd.r^tkUe*, 

• v4|r jMttuT : qdod vhielicer Dctlcbcmi VnitoromquriptcDtjo (ter rli^i 
4 fUf^ivtrbdipfmfoTMdlu)^^, Arhichtl(KarjumPapatume^mpafld^^ 
^ cuJintendonierfamiprara Regis concionatorpmaujicjilo, 
l«mJqui2clbmRctlclicrninonritlicxtollcrepofief,pfTOinn(pfijUT„p 

fcrib(r(^F4tt/?0 0f^y%tl.mmir(nn 0{hhiy MdrchidOat^hd^hkwcs^^iiim 
nittr : ^^oKtn Palatinom cu ip(if mrfira^cis copbF.tjus in Bobc- ^ 
fnicu^^btuiturlimfdbutaliquandia commonmiaillent^cuo^i^ 

Ce > quas fecuni in Bohemiarn du<9urus cflctfi^co qaod iji in loi? 'c 
cw noM atnpliu* quam du* cquitutrif «c dqililj2#rttira Comp.’.gi||^i^’ 

i ‘ * .< ril|ia* £uerint:c»teris autem copiii, ad ocnjMnda qu*dattioj^^ 

®«HeroiJC,Elcaorvrfve!ir,^c. Nuncauterc(c/c,OnoltkbtcbicBissiy| 
• « noqlrt>eniervjfurura,vt,dumElc^otPalatinus&Prin«p«Alijul|«;-l> 

* ^’tinus in Oohetnia^^ruai cxptdirenr fuas & Vnirprum 

$.Rofi!liVperio ciomjrapcrenc : mcme ndurnlenim efle id fieri pbf^ 
ft,/InjE|t^orPalatinus com Vnionis exercitu CafarfaDOi 
^bseflcc. Vice verfarperandam in conuentn CorreipondennuW^l 
ftonam rerolmioncm labfeqaucaraDi>^ ^kdtu htc ttftUulB ftturdfi^^ 


l-TTA^E « Bpif(0pm Sdmber^nji & Baiipdlmfi) penUmdai^.".? 
rar> Sin de confetenda manu , irepcefllonc, vci pradbo les «g^ ^ a 
^tc, quo priodpali incenrib vtiluer fuccurri poflet, frTe non adbp'V ' 
^ItittMeftirurum & t«|tnratuin . qqod vero holtia irr difllici- i- 

;& taro loco roondari dct^atYNk oMMi Aintr^rhdlabotc & mb«J4 ? 

.?^KttabaoddigniKDei&»6cc 


or-J 


. f ■ . 


'H'f 
♦*- ' 


♦ 


t 
^‘bHovino: 


ill 
^hint fint tpip$Um AnbdUium in mdlnin pnrtetn itflirpftijuut tfh 

(iu ttf^ftonitfnh i*t9 Xl^\ OStbtu , tattr sti* ftqum'u fcri- a*.mo^ 
^ Scfc nullo iT)o<io hoftem , ijucm Comes ah Hollach ptft fe**Jt* , ’ 

r^Ui^ain^tymundarc vcllc,cititu cflim D.EhretiPiluIisv{urQni,fic 
j honoremiftomaiijconcefliituihattdcnigiflitcrf^tu^tenuapuiiir' * 
l^t^ara qttcuiOnolrzbachicusmodam imianon(s,A: gaibas lods 
pfjtuduii 


UT\f 6 neiuit,( 4 *qU 9 SiottithMrgiyiItjdt!bcrg 4 t&On 9 tti^ 4 {bnF- 
p^riinfrr /iiiit^gfii^Mn/)npptcbiuerit: exinde fibi imaglnart minime 
^ pd0c,quuriamOnoI{zbachicui(ei)CcQtiam fuammutcf.'abfqoeom'* 
^ nidubioIo|bim Noldmm>r«( aliamgarralumqaecpdimgraculd^ 
‘ :^incdircQi^ian] czcira/Ie. 

Pdulhjtan (mmfmtrdri tfHiat Domini anvmTtamalUntvr. Vlgfn i~ 
MmMuribio Onelt^JibtetUffub ddto^Xrn.OifoL-iutir idit bupraftMx 
Vin Ijaltinns Pacauiumoccupct , cum csetcris vcro Ynionii coplit'ini^ 


^liraributalccri tmprcflio Hac:vcteti aiuem fele rmpcHalet cfaicates . 
V.*> iftiurmodi A r*^ <iy s ( ira AnJ^utnfis ^juifttr ) ii^ndam. Vnio- ‘?® • 
* 1* nistctminos non cpnronnc rcperairatrvcfuni reecm (aa prrfenti* rf 


repcrairas.'veram regcra laa przfei 
omnibus idis id6a|i^plicatarom remcdia. Eodm in hn OnaUcidcbi" 

* " ■— ^tiueHttnifTM , qu£ dd noum i/idm impu/ioittm vfurp*rl 

^aod titmirura Catnpagnta Generalii • fine Aahaliinf* ^ 
n^tichcenideinicx , vna Ducis Wiiucnbexgia , vna Saxbnjs Vi^ 

_l'_t .1- _• • «_ _ J • * 


• • 

t'd^ Ltchrcfiftdn?cc > cutn yna Comrtii Craconii Compagnia 
confcripd auUtn<ornmorentar>dc paiillo ante comtne- 
xnorarsni A t t a e cjim ijrdem exequaenr. xuina 
bitbim iffm hnpKpantm propnfiunt , bnne ifft uitfdm ; Quod N ovi^ 

• ^ Iseigenfn in iuis ad Onolitbadiicum dau littccis Vnid^ 

« modo res son ira ptacqpuarthw^ 

" ... ' ‘ ; 

• V Stdiftidtnti X XV tU. OSobrti idem Af nrebh nliud proponif , idpMff 

^mid^/iim Alt/!ofiwPd/4ti»umd4fii: dim inter dlU EltHarKomma^ 

* im,qnmn«d 0 vyeIictuunevk(Klt 4 li 44 dua$rnnubm( 9 pmmilumiim(SjfMr 4 ^ 
-Saturn jitt ,qutipj^nm intennani &con4tibm contre Romana^-Cdiboluet afi- 

, • . ipp mdoabJI^ii^dntHr ^inquitnijCopiis adicum neuciquam in* 


K 


9'> 


It ^ 

ibifi Pi|gentio''8c Villaco occupacis 


quoi am 

AuA{i«p 


- ?-■ ^ I* 

«4 


FIDEL iss./Tp ad k j r j D.'luiif 


r * 


. t )^ouefn> Au&iad^fitnlUrtr^UDjirccpiccc'Comtdf AUcmpii|o^^|ll 

. raaJotam totrocDforuni &: petit cJoniiU !r *4 

‘ .• .t‘_ • I4bect]^aoque Icaln'ili m^uesVaJiquc Icfelit moi "* 

artamen Sci|^]£6ttic mogr^edfhcctifii q 
i /fi{o pla<lo»^.c camp6 , m1>us dumi«»at'huM<ar»i»o 
diAan^ ^ uclle cbrui poffent. Veiom rn: 


’M 


miUclc (: 


* ^opuni pcrucriri vclit, ncceA’im prius cilc, v; pijimaif 
'V \ ( AufhucoptaJidio^ proujncialibuf collcfto miuiUmn } 


m 


J' ioxtavibenr* per maniia dai!ftiiiprogiccitcpL>ti 
.•* •.'^vvilquidemrefccjyftuthate.re’ihirxictonUjItunirorc.jft.r 
>5tt' ■- MarchfcnatcE.fnibtc d>prarfid;o fuo nud^I'^ 


m' 


•' T -Siir ' KembtcnGbrfs an pcdirum Compagniam^^M® 

* ^ fei tocWem uuro|ISKtctCiac<raeidIiuc CCCC. 

- aV quite* £db ?mpcno Ctaronit Comids ab Haljich,«’i||_, 

-commorad^^^tiii fient , yt inibl aduentamibos tcalb 
fet,: h aotera p.us Icalotorh ^ofdcn) Kembtcnfct 
' ■ ' ilranfituta cflcc, fefe, pnoltzbacWcdro • Wtf fp^>er rci^' 

ncc vllo mbdo ab iRo fno prdpodto Tele 

ter’im dijlhuiut Ptnumm tmrJfisnJtntiuin ^ iontr4 Cdihtliut r^hr dr inmft$ tomtaf* j adm^hujuJuU 

•* * -i*' » • - 


Mtn(t ,fgivnti9 n ,mtTfitfrant Mttttt / 

J in Sfn4(fin48tdiiit & t ttflt tpijItU ma^i muU I^ftns hfji0Ui , fih 

;V 0riU.NMtmLdd Principtm & nd 
• fffonfiwtffuh datoJX.mtJtUfii , /in^uUh luruwtntd ctiK 

f r ."liiJBtfda Pnw»tf ^4iiw / ehJltinMfait,X1l. ,4uttm mfUniwinJiii\ 


‘ *• • 


:A- 


fiiil 


fthciftm Anhalthtumdd-BuudrdMnd- bldikm pcititi<nm t: 

^ Si 9 tttuprgbtnfm , quAidm ErUm Hgrimbdrgjm vtrfm fn^ifd , i 
^'^tpujhiiim erdmit'M f^r yUtnhmm OnHtcbdibkN»i\ MiO^ 

, in E. funSo pf^eK ^9 


qvam pro^e, Uohemici negpttj'caalU . In paol2o< 
coofcedcradonii terattingiqueac r econtta cttn^dheiispune^t!! 

• vel fupplicadonam conlitio, vbi i^ll aliud quant lineiar^f — 
00^ ptoponamue. > , atewe^in <Fe^ rublQi 


fX* 


•t 


♦ 


■ ^ 

r. a 
f 


*> »i 


rt'DE^issirUnisotJttJOi .- v# .. > ,^ 


mr* md^Andnm fcftinandiira^uc f 6fnnHoAHbsfthittstr^: Nonenii^* * 
^^iI|ti^Ttadc<^efIeueccniriutn,quam coDlTdefationcmconrfmian- An.C.Iif»^ • '. 

Jfttn in y.fim39lStmi[Ie AnbaUinunn^tf »* ^»n qug/!io iftfti- DC^X.^ • 

, ob Bohemorum propodrion^'in, fict confidcratio: NB;-fiy6. ^ 

^^■{itcaiiquc nc^cflarium dcptflchcndcrcspropofitloocni illani 
inp<p)iUTcnr,<jtnn]rcafIimiptioncra piiorfstra^a(i‘oBtt,<:^a^iam 
aAiitluf ibnfqi circotnnaatiis pioVniouc cxprdiuhda fict: .. 

Jem ^ cohxicntiam tam cxiirioraro regno- 

Jiflh^naiK iam in prompru cfle /quxinter fc inuieem prq^ 

; :^a«f ilfuBuanceiicof.C*/«i«»y?/»jDrg6{iofideIcin.&coitinjodactt' 

\ ^^^.-uimnsipoiccrooncm (.But F.mnntu CtrtMm Bebmiumfubifianttf .) .- 
ixfi tcpwn7r-t;nj«niinidhai,DrumTccOpt,M«aura-pr<)cuIpni- 
guuuiEmr puni^^ura > iu» tamidonc*cxoj)tat«q;.orfafib’-, 

“"igintur. 


^^itmf4incdit jJn qttocomnnr.tr AtMiJf 4 4iibitUui4 a^rul^ idtnfiiii, r'M 

rm mcUTcUihttMdf^tr artr tba /inirir : Numenini Morfnibergae 

t; nl; r : i_ r. L ^ 


^^irnrititQPnndputhoon adco^vet fperabaiur, mutmm eflVtqdod' ^ 

flur " 


omoi JufaJoaliquot Oi^dinib.tcrrotcmincuflurum fictiQ^f-^ 
rr%)jet>jbfeJliReie^ Vnidocm,riin maiorcaviresaeqaifijnra^rj • 


Hi'onon iat6^”Auram,ncqueatraattjr*ra iam in manibui^ ’^’‘- 
I confcinatucam, tiiuiro minus maiorrs triilttatcis copiai > 
^(32fWmptqrarn : «cIko felWlorem Palatinum com legationFttf An- ^ "* ^ 

fci{inare».qocrn in Hoc m duos frarrrs,Barones a 
_'*^^|^^aP^«^ciri^<p6ar«Jw/Jd»j«rt^i^/-^Nbiimbtigain vcrfasvoca^^ 


«■ r -t 


lUISUlU UCj'QAiUlUWAVCIlUCim*! tl^ki tVUbUi U«UU^ 

Er«Hrxtt atucali iib' coram Stadcnnb.otec expneem br , & ab ii*ex -‘^'4 

/r. li. ' ' :jc c a* 


;ipidecUraiiopc^<ttu» nequidfbrlitanmcbocuirt&Stidenfiups 
}]nhiiifidinit't^> 4 nith 4 (Sr 4 dtttfn,Tiifi(pr 4 v}diTtifitx}pfarmtpiJiot 4 ifii^ • 
^ *:^«x4n\s Oritms^fu hddtoiy, Julti , rx4r4/4 ^ndBtb emievm nr^iiNm fiftliUr^ ^ 
tib^tun'dnt Bobmb emnem adftfitntum & f^Jidin pTtfiAttii^. 
qu 4 nitttttcpiidtTMfr 4 {im«u«Jio^trniijfHr 4 tJ[tt.)imeqQimciastciii>{iscet^\ ‘ * 

.^fa^afpcticailecuucio. O . ^ ? 

:) ^t^ridiefi^dtS4ffdk^«BmbrUf(.fBjlqttmf4kBtMntt!kUtfbioO-‘^ 

^ ^ V _ k 


• ^ 

■ - V 
• k. 


• w 


• * 

\y ^ 


^ 'V 
V. 
A 


: -y • Fimm. 4pwe>Nina. , 

' ■ - mlttJ>k{bUi,fuhi*to jMufitm^ddPr'm'tpttn At>h4bmtin 

A'C M. dmohl4tdm9(C4j!tnmo<aa4KdtR4mhm4tfiv^^^^^ jnui0mm04if0% 

..... ... „ . . 


1 


'■4c” • 

^tolnmi i pot mint , ittrufn txanimo diwiu it,& 4 dA nh ,\ /h mim ptiUtt n e j 
ciura pet integnjm bidtfum in conlilto magiftfaliiet ira^aiutn 
.';;rn4niinim onmium cunfcnfaitdnmatum c(fe , ^aodcdim grai^ 
' 'minibus (. hit prtttxtw fnttptr dpudCdtitlni^ohdlrndm 
^l^ctoa peruentum ficc , adeo vt rei Jtgre ad Cbmpdfiubninftrr^ 
aiircqucaf.iccirco via fa^H.taroqiiam 
4 ^a^ffUvoytdtfitlittmmi Uplutfettrt.) arripknda ('. 

. ‘Jmniefulem Ji rtnqutm Cttbolut t*\t tUmtutu fit 

yipuhlpum fcripjijjli'nt , ) extra 'quam (. viam J inqiift Sblmc 
exgaibugUb nuniquam punedabi&rc. ac^ipcn >adccin&man|i 
• lp|;jSD'«xIlbin'.ationem Cc(«t & Dux Bauaeix f. cum Bauadx Dc 
I wccffic , aft cum Czfarc negotiura dilarum fair , idque tfti 
* »> tia , Cortcfpondtntci cnim OrdJnci illuns pro Bohen:ix,K|V 
M garix tegeaJBptius agnofeere nolueninr. )ant<a mtettogcnci^r^i,' ‘ 

If pacem vclbeilara 'matienr: qoodquepaii modo Saxo folliani 
vtvidtl»ceffcfchuicdccr«o ('. sife/a^i. ) ac$ommodcc. Pb( 
camen iftiuimodi rollicitacionibus nihUominus talcm defn ^ 

dec^aodaro efle’, qu* Temper acabfquciiUirobucx'pedftid 

mauibos quafi haberi femper poflit. In thg^ {. Cdrhljior 
y cornparatiouam fadkarorfin vero ad hypochefto res detteoiac.(.'i 

tiiin:f 4 cikndu}», tMtab initio pro^tdmndumJUt.) Tctcodun 

^ procefl^m,& tarde vnanirocm bmniani conftr^^ 

** •'^Veqduiururo rftc. , . , 

♦ Tff duo po^ tUdnt tpifioUw, i6. Sof/ftnirif Anno Ckri/lfi^OC.'jl 

• *• • ^'IftihinttUip^ ,(kpimiiiiiuiiSta Comt Stlmnijh Utiiapro(td(it(^ftJ$ 

-elp y > ioriddtnngitkib^pttbt/i.rtptritquectnumjpriorifiiMtptfoU. irMiilntl 


^^concloram,milU ampllus vorborum ibiatio ftdem ^Kcndjim ; 
poftDeumomncmrpf- ' r ^ ^ 


radbbU 


ctninarmorumvrum tds^sip^kr^. ') 
'.^‘eandant: niftTloaiinnsquotiesad pnccicaitna, Btilja^quxad 
‘ trIVjuiranmr.pcrucniarai T-Ecff , oirtrJt^aMt^nottrekatSt/,’) vbiqi|k 
jnc jmpingi ; dccrctumitaquc effi , vt prius comcrufficnain'cjf 
* , quid vidclicetripenfum , qqidexpcndcndumy^ qui-^*^ 


V H ^ ^ • 


TJDiitss. AX>Moyiind. 


::hpcpDndlOAbroIuto,adcuiuicradattoiiemtamena> Notr^K 
^3^^^dKucdicsreqiiirarar,c^V{derlpo(rc,qaorramrd!{cctteraI> a. C. 
hi 
f^niony r.iUHHUJtqut 0)teltzlf4(biciit j i . Ixlii Anne Cbrijtill. ocMXt 
I(S^;r</I/if/rr4^^in.cI^^c^Mafinara,>«J^fS■o/fwrH^^,^nterOr• 
?flfCo«fefi.oncfn ,;(5ederaifutiibm copcIuTura fri.‘ Vice; 

ipnjfufficientpraflccur/cxiipulo- * 
ti dcdacado 4 ad Continuationcm fe(c non acconin3oHi(drdf» , 
noisscehaque /bcariiQ)> vt Carolus Pauli, HcydctbergcnHsauIi- 
c4i^atisiiu^><i: « pncfcns adelTct , prxfertim ^cdlgralir - 

' cauf(a , dc qqi inter ConlHiariosDenjo redetnfor-^ 

1^,' quid nltofrumin caiTam debeicar, necne : Exduobua 
^aronibusiDona,vnui,iDAngliammitteQdas>etiai^cum 
,„,ibu$ Dominis ^tadcnitbbs tradhitarnscnec, quantum vijjc-. 

;'ad Bohcmicutp ric j jj ^ uro in /pecie cblifene ve)intf licet illud* 

^dirmjn Con fcEderatibne cum illis nntt tebemku mtnsexor ^ , 

} domtnatim rainimc comprxhenrura fiet: lllamaJ^^J^rath. 
cbione Badenil icrccodeciarafllr,iin apud Eiei^orimPaUtinum;' 
eofitduccicpo'flct, VC Corona Bohen 1 i€accdcr(t,tUlXiiplbinco^^ ^ 
ibottibiQm vtEfei^orecnrelliAi filii quomdamMarchionisEd- 
nos aaplioi inipecituti^ficnt : vcrum legatum ifturt) , qui rc^ 
jllajpd^diuifTe;"^ tali grada dimi/Tum fuilfc, vt procul umni dublo 
idiftiradi negotia nonampliui ptopciitutuj ilec See. Alias in Rip* ^ ^ , 

^ii pfiTonam oculum coniiciendum ,quum inter Luthecirtot in . 
^ami&iepollcarrremcamenitaprudentertraQandam cHc . nd y ^ 
LutheVaoilbriican oifendanmr. InpoP/irifte tdmiUtSel- . 

: VnitgtG^ncralcsSradeDfes illampccunbefummam^* ^ 
bjft^P^titiopromrfiiTc, quemadrnoddm A^hijiuaaa non *gn<>^ 
^^,rdqueabrqucomnidifficuJiatc. " xf 

iH0iimfrd(ipii$Tum EkBerntiumFsljuiHMtm CtnfUU'^'^y • 

)m)^^m,iimAD.C4}utr4tiim,mbett^tionHBMmBenm»ituUpidm ^ - .. 
'i^ttsM^fXeqmtdpttruM.pItnttmpetmulenb.VmnkhypnbtpniC’- ' ^ i 
jpttmtda^nirummftfttHmiU4b4bu(i&qkUif9rifMbng4inConiUW~j^ 
'AJtnkytxqui/UDkcmBdMkrupfCKliaryU^MikdfJiinyridibyittCetUrdCM--^ . • 

~ p^itBdtumi/^te^lyfunifktrju^ mpeeulUri tpiJIeUtdedkto Narrm* 
X^.Keutni^ ^e cimJiiM. DC.ip kd PrimlpmAnihtlmumtqitMfim-’ ^ 

tu^utUy iuxuetnntbfnnufinuniJIntifiMbtti in/ertadkfuiriPoit I 

ut|mfionini^dQmtautt<|mpo(itidcpr6fa.iioncmmMnoiiua “ 

^ *“ db.' 


. V 


■ ■ V ■ iM" 

t 

Fibtn^s. ADMOj^ntb. 


adxPAlaiinflt\lAgiftfilittctfiprj3|j;^lomof'duhrj6iUpcrccj[ 
' »’;jcraUicrMinn:>cdiuinall^oi?ncft'tticaIo*iquiprpP^rt^ 
• . , nipdumbenclttCccinfTcnc.LQaod VnitfnljjjCdnt^rdcfaiw.^ 

csiii^pc vidcliw VtrfcAisvi«*jn Boljertji.iTndudnfctw:w 


• diecct.EUclorli PaUunirump:a$aagcri,85nl!)i1oiiunujE!c 

«». ^ - i . A— T • i>^ • • w • • r» I 

t,Jun 


* i* ' ^'^uo|4m Vmoi^eroganditcocrt, mmp ctf.^wcycji in Doltc | 

*Il . * . ijluittbcit ptfUltariftt arwiffar4W;0 ipfifemeii^tiag^ 


^Umtaccitdtqup.dinfcriort q^iioqn^'Palatinahiiidove u^ 
at.cxiraillod qy^Vdiom$Oidin^»iflici(c r<^crpew 

u« 1- 1*1 


m -^^rm^ij^lSn^'oIumcntun Of Jinum»atldanrur,ex qiftitrc 
A • tttx^iftumrancauicttlumnaalcuwalicjiincfrcrcpmen^iyulii 
^ w / - ^ 0 ^ iDCrtro ini^-n^Caiquc quanVprimumidaoii^^ 

i- ' Ad IU>glculumxiuod acti nfcf ,vc » c ndunx<||g»X j^ al^ ^ 

f'. , * ' * VLriotcn(«omTkI.qur.d(iffqif»mtJwi?ra1^ 

' ^ .dpur,poftponcxe«ecciTuni habeai;jin«r^ 


^ O.diiiibus forHun om:naiponc,(rt 

^ (cxn^^ali rccclTIiSjjn liocpundo cxprrfledcclarat7,ex patic!Si 
^ niroimmc(eruciiturnotcriraPJtflciumadI\ucfenomfUl%?^*- ‘ ^ 

', . j*?.; * . in pfomptu ilent,!^ pctfuiucndos L. (nca(cx,qurJc^&||^ 


. ^ • . . nffiitibiiimeriilbna^dhiic tclUrcot »qnod ramegi ^HBfej ^lii^mat; 

• - ' • fMtaana confafi^ct^c^dtaiucum cilcc.1 1 1, atquc qdfiScdi^le 


lemiucisa (oucnud^iao4uiiua^ vci imuuiuqwi i^w«>wtM«u 

^Lul!igcnda»j|lu^l>tcrubraeadf.necnc ! Ordincsrci^rij , ' ' nVELJSS. ADMOmTlO, • 

ifdqnc per dciegationeni quamdam ad Screniflironm Ducem Noac4^. 

, BauanarDuq^vidrlicecCacegoricarerponlioal} eocxtorqueripollet; An.C.M. 

* Se,'Pleiteiutri,vcroOrdinibui in TOcmoriamrcuocaffcBauarijcDu- 
fcta Uliurmodi re(jk>nnonem dace pofle, vt iam , qncmadmodum Sc 
» a|H|a, minifoe fcia(ur qutd^ftu opus eHec » immo ifhina Vnitocam 

'*^.|}m[o/|cioDem,fioe inteHd6nem ad Tai emol^rncncam cpnuectere 
poue:Stnenimres altquahcoacaiiuslntueantur^'tneliQsconnde’ * 
rencortfacile Confoederato^er propriara iAamluati) propoHcionem 
^/ibfipiisraanuscolligaturQai&EledoriMoguntinqaci^ Bao^ixOu- 
aoj^ranitcinpurq}COQcefltirot,vtnondu(ntaxacmiIuariumcopi|.j ‘ * 

ramco^ttipciodesnonincermiiniri.rcdmuUpppciusni^toresvitet 
ll^^adqaiiituri edenc. Ele^brctn Paiatinum inter alia fccifte tncntio- j 

ntm t refePlcflcium veriuiMonachiummitrere 4ccceoi/Ie> vc.non 
^^biummodo cuna illqj^uce tcaftacionem furciperct j ?eratn enam 
‘^pdocemdeclarationcm &aatehtc vopmquc fadaxn bonain Corte- 
Ipondendam C’tnCMuwuMsfu(9s,&fiU4UmMmuiti4m-) renouec.ac- 

magnaro Angularis amicida: & conlidcmiz adfedUoneni de> ^ 
j.^QpAcec:veram PlclTcium (entice melius condadbtba(que fore, (a ^ * 

" Pxei^dcat , Comes Solmends ad iAaro legationetn deftinarc.rar» 
idi hoc.ianegucio meliorem vdlioremqi^ operam locatucus eT- 


e. - 


J . 

Oop rablius autem res ifto in loco expcdianmr,necedaciam for 
.^eycdel^atopcculiarisepiflola&priuatainArudtio coramuniceco^ 
qqxi^nncipali inArudione (eparacadeCad qoam LegadpnemCad> 
CollAnusStucpard/anui commode vfurpati poltec.Subllantia memo- 
^i 4 liifocte>accamenadPnnctp(s Anhalcinimelioreq^coqedioQem, 
eq^dirigeodaedcc , an videlicet comrocmocatus iAeDnxln nemsq* 
li cate coniecp^i poiTec , adeo vc non tanciim nudum verbum , ve* 
rumcdam fon^o comprxhcnfam allecaracionem de (c iradat ^ vc 
nim&um cxeiqcam fuaro pco (e ioCo tednere , nonvero contra V- 
. oitq^^^ohemos vibrpare » raulto minus, in ProteAandum Bohe* 
apicorui^que Ordinum , dcincorporaiarum Condzderatarumqm 
, JPxouinciaraffl permciem acque decnmencumjcumdem (.cxcrcicun^ 
aiii committee; . neque vel conna Boherobe regnnm , velVnicomm 
Oedinum populos^ ptouinciai hoftilitet aliqafd molin vclic •' vi- 
ce veda Ele Aoc Palatinus peculiari obligacipne (elecidem Duci (.Ba* . 
'^i^(aaciK.)obftrftigerec,ne v^elicct VtmtMDqt adnerfamipium Ducem. ^ 


:t> 4 


IJO 


« 

t 


TII>E<I/IS Si AD MO HI 


rfb, 


^j^ueip; neqtie cohtra clu^cm fidcl concredicos populos atqae 
^ (.qugm£u)dtHr( rts Inf.iibtmid rtBtJI^UiU 
^ St4dtnfwniintevtiottefnf/ifmccfftgitur.r'^'Wtit\q\xzmdimh' 


An. C> M. 

-‘•tv. 


damn 

b’lttaccin)^ . ’ 

'iWcctc deb?ant;5in igitutSetenifliipaipfius GeKinhoccootcnu'ret, 
magnam id Elcdfcori Palaunoemolumeotam jum radofictfgni IW?* 
himix ekiideroue incocpocararum Ptp^ciordfn , qutra VnijBl$b 
caulTa paruurum-.econtra vero iliud ipf^'lligiftisin'Germaiila 
cimam d^tog^cur^^in aucetn pecita itU Oaaanu d«nrgarct,cxinde 


manifcftiiliiiyc turn colligcretaia> quo.ninMrum ipiI^s'togtt3cu)n|s 
^red(fe(I'c6t : EJc^bcenTi>aLat(nura ^Vnico^uoquc dewceps Imx 
l^nfUfa &a^*oncs itizraillud iniHtucrq^lTe. ^t^ucrccinaeoYc^j;. 
Pleflcium i Duccm iu ccfponfurum ede.quod QimttuoiDcqueipfnin^ 


Eicdorcro PaUtiniim • neque Vnuos^tllo?que, qqosdclbndcccn^' 
cetiumhabeat,uiQdiaof}inraru|'fior,donc^decodcmScrcni 01 i^^ 
ipiiusCel.GjiTqae c<^foni^u5idone^-caQearar. Si iraqqe-peccddi^l^ 
fortes duo domtaxac., vcJ ttes Epifcopi , Bauatis Duci (initimiV 


. 4 T 


lubiDcelligerentKr , TTpotr Aupfi^ntu , FriJmgiHfs, & R4rifpm»Jli&Ci 
turn , Yti qiiidem fcfe cxiflumare (. hju C*tu\mjl}U4d qiaitm& Cpirwr- 
dtMN ^^MttdecfifilU&rtrttdtis.) condiur4iddcn cflc, ve<aetera libere»- 
Atqur impedite (dti OruntdliFrsiuU , 'Btiitber^if , dtHtrUfili : Um<trt4 


« RbenumtoHird M^nr(4»s,£pir4m<^rJcxequaQcar;h5cn.inddo,pg;it 
r,ipfb eSeifh] Bauatiz Ductm ab ArcHi: &£^fbopa^bus fe* 
Picfletus.jpi 

Mran. Ddbium camto elle ,ao ita farpias ounc ^ommenicratusDxix 
SkUAtiz feie dechratnruteflet , rtec ne : Hp miaos faciac, nim^arrepta * 
exin'dc occanotie,Gb 1 oni«,Du(lid^pagi\ abifqqe drcumiaceticioixt-* 
inlods coDfcriptuCopils milicadBuseom^QifiiciliQfqaecraDnruA < 
prohibert poBe'.ln rumqia , mqt^ PUJftiiUt fi Bacttix Dux ad neatraE* 
catcro flcifti acqnc cu(niijionenponec,tum nairamc/Iedobmin id UAn 
ipti Elcftori Paktioo>quatQ VidoniplifHmampiofiicnrum ; nillBA-.: 


uariz Duxeo rcro iotlBNigi veUcc ,.vt R^maoorum Imperarori io'dtiK 
Gabneieoi Betrehcmam.auxilium aadeat ; go1 f.^e, 
^ltbtmcurdm^ 4 »t cum malam in partj^ iocerpirmcutiQpe 

tio. Hifa <^bibt 


^od in trai^tibne ipfius nulla fadb futeit mcn|io. 
antem in eqobuiart po0e li dta^, fab vocabuldlncotporacara m Sc^ 
GbnfbederaumraPcduindaram euaniHoogariz return cornprae- 


■ z ' hendi, tdqaeConfirdentiomscau(Ia,qaz Prindpem Anbaltioonx*- 
‘minimck(m.‘SiaatttemBedehetiii>xpctllaf<fiwiA/#(Afr*^<M;/Sde^ 
%# 


'T- 
i 

J--' .-■£» r 


I 


riDsiTss.. ijfDMofnrio. * iji 
Kfitijlf tptmlubtnnrDmm BaumtU ifi4 (nm tqMHMtiontftduxtfftnt,) 


eri dcbc|C9ienr^‘,verendumBau3rixDacetn in id ram mtnime co- a. C.M. 
fenfurum ciTe ; atumcn ehis rei caaila foriican iilam nallaidiiHcol- 


,tatcsprzccni'aran|<^q&od mtxumoprre iibi ab Hungans {.qutmH- 


DC. Xl l 


«■ 


I 


nolutH fUm fuit um^re^ijM Hitngtri *ntePrdt4mwMcId4mprt(^~ 
r~^I^^U(r.) raccuat ) &anrepmniaa<r propriamraam aflecuracionem^ 


IbtnmvdDmirHoram, prouentuamqae fuoram conicniatto- 


'^em(^ABh4hirM iBtmdfteUveridipnwrmM PhimuksdrngBd.^i^c* 
“ camenhocincaiu resaggrediundas, dcfubin- 


i^re yidcacra : Dextrc camen 

|0 *Tell^cadlfacuicacem^andameiIe» vcvidelicer j ex parte Vnftorn^ 

li M^nc€te(,baftJi^luinifif(ifdoUfe&4tJigtt.)zgetuT. Echzc, Quantum 

|i| quidem ad Hauariz Dacem actinec.Cztcra Vnicor^m Coniilia {^Pltf^ 
jit '(muper^ro cdnccrnK,cempus ipium nunc monetcv(rara- 

ti ^demad Cbncludim ^rucniatur.qao nimicum Vnionisarmatura^- 

ftie ^e< cpnuecicndi^Krufnptiu remere impendanntr : Ocfimdo* 
*jf\eraantemhuiu*{mndliiDtribu«quziUonibHS con£ilerc« Nam vd 
ufifenljac contra adaer&m partem procedendum inamque adort- 
• undam , vel defenliue pcrmanendum . isilitardfque copias ini> 
'pofteuim , a ti & ha^tenns ; fn a!to otto tcmetc alendaa , auc f ii^ 

. prxppften’ iumptos euicari velint , vel vdam partem , auc toum 
, atmarataro dlc^ictendam eile : In vldmi.pun^ conibltatione au- 
lera deprxhenfum ciTe, quodrailxcisdimirao bociemporeminime 
. liecconducibilis. / , ' , 

' ' Ad illaih aurem quzfttonem quod atHner , quo & quomodir 
' 'V’nionit vires videlicet vrurMnda:iienc,nevniH iumpcuifcuilraim’' 
pendiflcntiomneinque moleibamilaboreuijarpericujkim vna cum ia> 
^'urarepatacionit am iiUrcntaUeq; pcrpeitbhim Vniti Ordines vllum 
refrigcrium accepiifentt in eo nullum meliut dcprzhendi medium* 
g ^dijn vtlidaetrz partis l^rbuinctz inuadantor* (.tfii^ur btt'dtfcnjtut 

p & Vnionis militareis copizijdem imponanturreo indinaree 

“ ciam deputatosDurlaceniesf.rii incendiMmmdgk tnd^Qj rxdfarar.jpub- 

«.^]ice:nancincentioDc,camennon adeo facileimpleri puilc,vcluti foc> 
Citn^.fxp4ruDurl44tnfi$,)6hi quiipiatraaginari poiler:Sinn.copiz?a- 
^ qriEciaftBgilJaumhincindciromlttantut.facilcEcripoile^uod.qufi 
Eccle^ihcriametia in aimts * V niom't milices inde iterurarcxpcllanC: 

: Sin z>( .qumedmedum p4uUo 4 hu , ttmforiRttenhurgui Comeium ,f4itmm») 
^ :^:opiccoDg(egandse|&ia vuurocorpiu^igendzeiIeat*qu«a<rf<d. 


* 

-- 'T:, 


'M ' 
«9 


M 


•a 


e 'X 
1#. 


«c 


4 


• • 


o" 

’-r--'. j- 
*4 


,JX 

veivlx.mflicutn M.fefe exreniierent^tum Pfoninciag 
C M coram prxndiisruisvndiqifermenudandasenc^^uz cum refea^mn^ 
’ fQstnctaeodumirapctumneadquaih'dfeftnderepijflrd^fnvero V- 

' Juconira copiasioAliatiamincroducendz,caini«otharinf^osacqiBu& 
gundoserapcioncm faAuros»Mq; ttimVnttts idi^eacatrepode.qaof^ 
c6 tempore accidie, dum,exordsraotib:luiiaccnt]|brBdf|dndi^|?'^ 
^ ihacingi,£pifcopatum Argenuneniem t^ni^ui|h‘op^sfuas Pird^D* 

cus ftrenae dc&odentef.breai cempocu fpaciO totctolci iupexiore (q$ 
eaafcnnt.SininEpifcopaidmSpiKnse mitcendr,Lorhifingoi&X.a> 
nL iembufgicos cum mimme qaiecucos . (ed tn i^eri&m in^riior c^-' 
^uros,quobellaminPalatinacominie^rcdenwipclIec: adeoi| 

aJ^idi^PaladnatA 


FIDiLISS: ADMONlTIOi 
•a. ^ Nunc Moganqam ? neiDipoiim > AKnitaamm ^ j 

„ (jRrt,ya4WC4>ij/*«rt 

f,'(^iitP/eJft/*f.)plennhorieitfrumennnis;^eUif«jivin£n{siDlha£h^ 


,xcilc,apadqtios Vnioniscopias rciebenefudentai^poiTcnr. Eod«i^ 
men in calueciam oidinem feruandam,& probe conlideranduc9b> 
^ ^uomodain Vnidniscmulamencum.iiUinuaito iuiliiuendafier;Sr 
o.milicet apud cbrnmembracoi idos iatnrf Bcdl ptdtTi/creticme fua 
roniacoafumprcdnr.&ipUs inipoftctum,vci’& ha£Ecnbs,exGafla V* 
nipnis /Upencua perfulucodi'itieriiu. patuiftn fane cltiade lotram ,C 
aUquando dimitci dcbeanc , expediandpm eile; qiiocirca , iaxu 
^ *^fin^cmioDem,priu5 t)renia vnaniroiomniomcoiiilenfaxiredifpo-^ 
iienda^ qaomodo \^dclltet cum Vniomt efb^em Co^x fa 
Archfepifeopatum Mogantinam , HerEipoTeafem, AWftadtanam. 

' &Elaan£^n(em'Epiicopih]Simiuutantur. Inhocitidem|>uti^o^i> 
^nter coriHdetandum eile^qnzexOcddenj^It C^lia,A;S^ioa* Co- 
k mitis adferuntuc ; ifaq> AltiKdcinQin/ertbi Clifcurfos Moni^ur 

Plefldum &cJ(ciIlius iPleffis{.^(6u 


NB.V 


vw^».w->ab mftioioBa- 

,,^dendo5, redextrumioBohemiacxprdlandum , 'BcTirgbtitira iflnd 
,, priusredle Babiiiendum efttfx cauflis id difeoriibus illis altcgati^ « 
tt Sed.^aarftfo at^uc poffif infijcoi aam fieri poiIec,d<rao po^bile qdani ^ 


FI DELI SS. AD MO SIT 10. 


*55 


- * * 

0 " 


cj^vt oioderatio iil»iacam babcrc po/lit* & an videlicecfacrificiNoaem. 
ab^c colore inuadendiYicm.Scfe,Plcflciuin, AnhaJtinum huiusrci a.c.mdo 
gratiaidcocerciotecDredcletevo}u<ne,aDnimitum lubcacnegociam xix. 
^ud vlcciiu5perpet^ere,& rationes pro die contra pondeiarc,iu No- “ N B. 
liinbergafiquidem rtinpus ,ad ifliafmodi negoda prrpendcnda, mi- 
xiimc^betipell^nidji(d^(inftbui/Erftnu^Plefiu,& Garrenw/J) vnacu 
N.Iucluisrere^Pi^nciuiii,hactdcerepetere,&r.. . 0 

fxcommmtrMtif htfit tmmbui mdmfifiiftmt v'tdtruH , VnUnu int(n» 
twitm&pTdpdraticnmbtUuAmYnen (^vti vmutrfp wrtaumstli gl*ucont4 
cbuitrtnuuntur ) ddpAtttfij^ftnmdiam , vtlnuitmdumuxdt dcftttjunem , • ^ 

v^Mmtxprajitfiiovndtqueantrdtdtbolicot > ipfesobruendh Calutu^tum do-m 
^nnm dtUundiiprimM o\>tintndty& dftntiu atQj infidm ntgomm fuum txpe- 
handiyfufttpumfuiJfe:4btoSimPltfftMquoqutwpoftfcriptofuppuulUTetMU- 
qU9tlcgdtmtifdntSHHtttt,qu* in HoUdtidin-, 0(ddinuh Gdllut, aungdn*.& 
‘SgdnfpUmUf^ix p4TteEleSfri$J?4Uhm& Prinapit Ati^dUiniypmm mjiitu- 
t4:pdrtimpero4dbn£M^iifiideiueruMt.Efporto:DaccmBiOullionxam hac ' 
{epd.tnananihilfaipnile.abrqaeopiDidubio ipfimamoTboruofuit- 
fcin)pcditDm.Itcnj,d5cc.Scfcmagnoaal?Palatinac Magiftro Sc D.Ca- 
nieranoreotentiatnruam manjtc(laturuin,quzpoTroadhucRcgi Da . 
nltCiSoDuci Bruqrvicenn.tamquam Eledloris Palaciniproxjniiv agtl^ 
ris&conbinguineif,proponenda ncnc,cu(nprimis-ob.diuctnoncni 
quani dam in ii^fcri ori S »xoniaj[ F VtftpbdUiiyM'ondJIerto, Pddtbornd.Hddtf 
btymio ) Si enim iitiaimodi diueilio non /iac, tannic doiem Palaunu 
& ynito$('NBJ ocgocium fimtfi contra facrificos fuperius (MaguntUt^ 
HeTbip^yAubJ}4dtmt,&Elu4ngA)iddimidixm dumtaxat partem per- - ^ 
ad^uro^.^olcpdum antem e(Ie,^n cum conrtaria parte manus conle- 
tzntar(f4mfitn4dRbenutn&M^ntu)qnodtiiTnhktanioneSifoi» 
f. jcionc^ enpttatniAdeefftinc^t) Landgraui; Mamitfp, CulnVbacenn$,At^' 
geaiinenftsfdt btfee D. Pdjteir iHptfutidriquodamlococnqutruuryqHomMm ^ 
inc4Mfiptc(ani4mbilmpttr4r,epotMit)z\iazamqaecmitit\imlmpctizlin 
( i quibmpminamiumpoJhiiUtHm^arttmquiddmdAmmfuirttmpenfttu- 
fi^prHb’jfa/^immoipnusetiamMarchionisBaden/is (quitMmtnndin- 

a^tnm Aifntkdm tnagkyqu4malii,uteresinJligiuit)TionAdqa\cCcMndam)^. NB. 
^iiet;verendumitaqnernK;, jfloshoroiqearubprzrextnerogandc fax 
^quot* , iftam pect^riam fibi reieruaturos , &tecclTum efle paflU- 
. fos » minime coiifideiances quz nunc Noiimbcrgz concludan* 

;;#^rSio amemPriaceps AnhaltinasreccBum accepturus fiet, tom br* «. 


ns: 


’TTDILISS. 


il*D MONIT IV', 


INiooeni. aeexindeipiumaepr^neDidruroeue.qutiitumj^cuipOtuiaiMP^ 
A.c.MDC. den Jam nec:pociottbuseiiamordinibu|,vtl.pro)} Jolpr) verendin^ 
pidmiffisfaismininDeftantibus.faate tunnl!<oII^enJumcfIe.qai!i> 

V. ioterainitcscokifuAoexomiica«&»qu«deni^craiDaincerordt|Hi 
-anemeoda force, quam camen Deds jer Opr. Max. ciemebnfnmljl- 
. ueitcre digoetac. ' , 

Prinups jtHb*Uiftmiitp:tM fk4m4dC9mittil$'S$lmfn^,mdptumi^ 
}*PMUnni.^Sdgtfitum,tpifi*UmytirttHM.^uoi Vn'mliJoHnihtrgtmdcctj^ 
dirdtiomiiu &fupplusti9num tanfilu umdiu 

dtfideTdfy vt qHdtuorprincipdiu pun&s , in PrUcthfirtf^Unne coMfftbm- 
f4t9bftrMeHtur.4ituomni4iiH9^ef(t(juttn fetfm 9bfnutmt:(^on\odo V^|t> 
licet I,Ele<%pri Wlatino djrcdto 6c Geni^acai ipaJ Vnione^ co|p 
iei^ari » It.conrinuatio miJirariam copianimj^^gi^III. arttia bcoc 
, tff(iuci,d(iyrCun3^oheniisarigu(lior (mxdini ^liancftio/licuipo^ ' 
*>Jet.Incctftn camen nullo mode cotmooodbi'tcmpu^cum litteris 
•* tnScoriis.^ quaepiures iftiuimodi raotvanitatet, negligcndum 
mictendam : fed multo potius Camerarij dice«flioni(qui Hbiipfi^As 
^Vnfoni ineo.dum qaeoilibcc in particaiaribusibtiprictennonibas 
aadircji& cailibcc flitisfacei’cconerur,damqam infeue ) f^enum toS- 
. cicndom:i)ltiip<Canietatium)cntm?ngrkQi(nm3rerroteh;rcre»ci& 
(um(emm9t9Ttkfuklut(ruiHnItum0^urtj6t^wtn\ihetin pi^rtjculatibot 
-fais aD^uiliis audtroi^& non tnaltb potiba adprinctpalcm. Vnionis 
-* fcopdiii Onott tJbjfbicm & Princt^ AnbdUimpt^fkh inn &i bppdhdtiii 

Augufi. A.CM.DC.lJX^,fcrd>uftt: 0 mttesl^dUH 9 naiHGtrni 4 ni 4 ftu- 

^ fif*lkfiipi<ftUttm irtihpdhufatpmtkedainArtpi^^oruTbdtm rtfburfiuxtMS 

u,(9njijitre) con/ilia fua dir/gere velit. Ad IIll pundhira ^Stercinbcexca^* 
N,tionen[icumDucc Baoar»«;vbi bcnc perpendendum c(Tc, quorfum 
ff cra6lau*oiftadirigenda,driium cumco^Bauaco^ velde pace, aurde 
>» bello, veldcneaccalicaceagendamilef. Quicquid autetac^txjbmi* 
lbs pondis cum eo tcadccur , ^nctpaliter tioicn eo pociiTuniuin 


(pe^ndum ede, vc id cuna Vnionii (NB. j.dnguUri en^olunfcato 
&r. !Mtru ptr» ^dnm it bi(it paaSk , cnrnrhnb nntm dt (atkuuutfit 
kfUicd dtUbtrdiumfuit^ Ktrmbogd db Haildtoh Camitt, ( qdiiuiH rrin^ 


rb PrttbMfgi cuntCdlnuUBetlikcmo dt EUHork fdldtimntgttiu VdtU rra- 
) fub ddt» tP\ &XIV^ Sttitnib, lutttttilldtd fm-, r(i , inttr dlu , ft- 


\mkntt4 mmpTdt: CcCe dcjpiarheodere, ^od » ad prxeedentem ( 

TkM^tttfBbfbif&ftnfirtm tegnum Hanga> 

P , (IcnoA 
riDEU&S. 4VM0SIT10.' 135 

^MMOtittnrnhivr memlKumi verum edam cca £lc<5boratDn))S.R*Kouem. ' 
linpcifio (cie adfociare vclle ; fin igitnr Seienifiima ipfias Gcl. in a.c.mdc.* 
Tranfyluania^(' HoSkcb^jiTinciplhn hunc Stnniftmum , Ctjkrem Mtem x 1 x. 

^muxdt Ferdnuudum , Ftrdmundum ilium nuncupiu ) Hungatica 
0exona^otici dcbeac ,tuc^c , cuiaipfa hsreUibiis careaCt poftipfius e 
niorRfinuccevitatfgrrflumjElcftorPaladnusincucncumatKucccf- 
fionrnl^cxlaraii&accrptad polJe:^QuamitA< 2 ucfc{c(ui^uit.Jitllai/fiit 0 

p9f70)QOnidumtaxacS.Roai.lgiperio>camquani dalcijOimxiuspa- 
uixtffum introdaSiontJurcui VMpiUi in Eltflmw S.R$ni.lmptrii)ycium ct- 
jaraipfi£le^oiiPalarine,quodad/p(lusaiig(neDtadbQcm&exalrap> * . 

tionempcidncrcvidcartS,obljcaramcffcfcndat,&r,doorumi(lotum 
^R(^onitncaQfia,tnpIenqyEttNB.NOTtra<^ationeoccupatusficc>adi • w 
tj^iamiamlamidonca media fefc of!entcnt:icci<;co intcrmiuere nec 
K potuifienec|kbuiAb,qQin,peclua(ni(UBifignificacionero|iila£lefto 0 

riRaJatmo proponctentor,illc , Hollachus, vcrociusreikchim ccr- 
ciotrcddc recur, &„ qu(d vfteiiuxfibi fafttfqpus flrec, infotmaretur. 

‘ Udnc UeJldcbi propopmtm inagnm 4 uU PiUtiiu Magifitr Frimipi Anbdlti- 
fU^fubdAtt XIX. IJtumhrk Anno vt fitpra.commumcauit abtopttiitiyt 

nimirum bacdereiudiciumfauniapcrireveJic,& an ifia propofitio 
•vwlncenifoin cdTcdlum deddcfpoteric.'qaaniuiseDiai aliquot diffi*< 
calrare5^iec(centenc,niiiilominus tarocn bonam lAim ,vd onancs 
qui<iem acftamenc,voluncatem, quam BctleheniusergaiAa.m (Cafot- 
partem declarer, omnibns modiscenieniandamcfie. 

QuoffidtttaiiriniMdbx(ttonillicortJl>9tifii>(ubfi^uut^,ftdPrimtps Atib^l- > 
timU‘*tArrho wftfittm ftiit.quitpiptfim^dumfifctxiufduit^mumipfim " 
r cAputMtUo Luerduenty ptumcitp rfjpondcre bjiud pptuerit:ic(irco tctuf nunc 
- (pmmrnommtmdgnm cuU PdldtindMigiJUryfub duio XXV. ileuembrUyi-t 
^iutpunHUduJfd^unidtm AnbdUinumtttTum adnumit , vbiub imtio mtntip^^ 
i'tum /<c/r;qpamlentejiiaiiramdecrecum icontmuadonem belkcam.. 

' concemenr,prbcedacr&'quantum vlceriasadUlam coDuibuendutn 
nectpoAedinfpeciequaruradanilegationam mendoncm facie, qux 
d'^onmbe|ga in Daniam ,Sueciam , ad Anfeadcas ciuitates, & infe- 
^iorisSaxoiiixdrcalum:Item,adEleiAoremSaxonix,&fiaaaii;Du* 
^m:ltero,vebemehd< alicuiasepiAoixtqaxadCciareamMaicAa' 
tem abiegandafucntf.vbi tamcn dcipfius ricuio conneniri no potuc- 
tit,Scc.P4uUdpoH,4dHdS4ihic4mprepofitiontmrtuerfmyinter4lidvlteriiisrt-‘ ^ 

■^t : Quam mirom in tnodum Bedehemux iba Bpiiemico negodft^ 

'' ' ' 

;• Vk • < ' V* 4 


a 

V w ' 
NB. . V 


751 


vr 


*^s 

-4 4 


A 


.1 


Oi- 


■« itoT 


•■5'W i 
. . »• -if V- 

^ l}^ X. FI DELIS S. Jl D MO si IT 10, 

Nouem. p:xftiMbencficU 3c mecita extolUt».& prxten4«t,quo3non (q||& 
A.C.MDC. roodoraam pcrronam,venimeciaisp(oprioi|/uoa(ub^cos&Pcopin 
X1.X. cusmanifeii<nimopericulo9biecifler:rog^ iraqud vcprxcenfioni 
fucrarrs6ar>camprimis >vdxxHqilachi aXhurQlute^ 

colbg^cur, quod a)ecuaDc,nti} tprlesctiaiOcuit\n)emoratatBecIelie* 
4^ niusinbona(uaintentionehonorjficedc,pr^uo rariitp tcqndigne 

■“ traderar,tum tubitaaeamapudiprumalceranotieinfotfitanexonn 

I/tfEHji.XX.bitiiu Mtnfitdie 4% Anb4ltino 4dfttfr4(9tnmemn4tum GS' 
. , brielu Sit It bt mi puoBnm , m n/iit rdito ftqimtd r A, fbi iattr Mid bdc commeat^ 

\ r«r :PropQfilitoneinHoIlachiComK^bcneaigiiamcn:»vtomnt4fo 

ilia conrenta probe acd ligenterperpen^ncur.cumpriifhisadincor' 
porattonerh quodaftinereciQi^is rcgaiHungati^fUtnS.R.om.lpipe> 
rio, & Corona ad ^e^ocem ^^indm podtnodam tranf- 

, iisrri deb<ac.Equidcn\^vc/ttam dc arduo %icdiqueifto oegotio,^> 
-gic Anhalcimif.commuaiceci^dicidtD.xdanaarc fere,lio forntan Vsd 
velaltcram obcinert queat,camil^d neuciqQani negligcnduoii^VlUn 
0^. ccfim boaam GabcidtsBetlehctDi 3c HoUachi Comicis iiicenticnem 
, jomnibusmod)scon(eruandaaiefle. Ad cjcanfmacacioncqs auceas j- 

^ ftius r^ni inSepienauiratum,(hroere,id prop^r^ non'rxpedTuadfi, 

f’ qvum ElcwloraleCoIlcgium in illudinioime confcnnirqai (ict : £a* 

angelicos Gq^dem plotimqium vdtoraoi fiedcooipocei»io partico- 
. . UcioutenunavocainElcdbremPataunaaireddatir. Qaocircaext- 

llr||^ Aumaie (cfc.nin mi^o,cpmtnempratani impedimenram ob(leC|Hol 
lachicaniiftam propb/iffonettiS.R.om.Impei:iiordmibut(!rxp4rr^al 
) no ingracam Eicuram edciqaemadmodam ecitmCbt ac&ac 
probctcttocet in oiemociam, qaodantehacadincorporationctnifti' 
^ uscegnicumS.R.oni:Tqiperio,vt vnum,vcIaltetun)coniclmJ coliter- 

^ .oarepodec.DOQvnadumtaxatvice fidelicecfuaierk. EcbocforEan 

permaioxa.vel^mencamappipbatioaeparcrtianioru.cemtcoodi- 
nonibaaexculSubmediancibascertumfeiDgeatiti.qQxadpardpila* 
rem ierpc6ti^concraHanBaHamdingi,qaodqucGer^Mia ptdie* 
. dlioaemregntHangaucin7eru(cfperc,dc.conreqaentec,nomineS. 

, Rom.IfDperij.c^mTarcorum ImpetacpcecooiUntpaxtradbiripoi^ 
' ietaliaaadcraaspoitacionein flUiu CotonzC Wtngdriu) in perfonam 
.EledonaPalatiniqaodattincrecdere.Anhaldnqm.exiftamacv.itlafa 
gtrorara 1 TlpEltg^S. ADM0NtT10.S^ liT 

T ^ T , .S ^ t 

.v^Lgarorna'nohemorumquepracccnnones vno fundanjeato nitaotur; 

. :pr*rcndcre^n^m^rara,'&dcducercip^bs po([c(pideathti(Ltftorquomo~ A 
do ijlt hominis re^ni otqut Prouinciu dd rtbtUioittm dcfelimtmqut fuddtdnty 
^ t&Mitnkmfnmmini^reMt } rublaciori<;m luorum iurium , priuilcgio- 
Vca{n,atqucproipi/nonatn:Ite^,tyrannidematq;crudelitatemcon- 
,'cra'Bohemos & Moraupsexccdram , qua; fitnilicfr ipfis expedlandz 
niiodp adHungarosquoquclpcdlarede traditione 
'Hifpaniaj donms Audriaca; crga Impcratotem.Fcrdinandum 

prouinciae ^ dominia :,|deo vrquodiiBec 
pjini£lam,'addedacendamhuiu$reiiu1licMm,nec(u£(;iens. Sinigi- 
.. .tStrnun.cpccafioVnfucrfaljs zffc€tioniSil^ebelltumHun^4rU»rumordi~ i 
i .pumergi^Uliorem Pd/dtinffm ) &l>ona voluntas Gabrielis Beclebenii 
^ fdbbocconcuri^nt,dbtn'coticsn|inp commemoratoElcftori Pala^ 

* nnoc^ronamo^c^enc,omnibus modis ramPalacinoXiiadeDdunii% 
e^crne tarn lij^gularcnlteei graciam negligerer,idqueoon tancopete 
Jj^topler vcilltatefn , quae ab iditio oygua latis die po(lac,(ed cpnl^ 
>qaeo|^ caulla quod eo ipfo coofcruacio vetbidminiTuasque 
JBccIe^hon (Qlumrnodo ilabiliri , verutn eiiam illud ipium vec- 


adhoc an^Iius extirpotione Cotboltcd tit in lock oh Apofiolo- . 
'-rum ttt^oribtn n^CfiUf dofdwMd^^ 


lionit ) dilacati.propagatique 


q near. 


v,t^ 


AdbdcCemcsSoJmififisfdbuteoitmjpfodie refftondet idh initio quidtm 
alicum tpifioU Guilie^i Comirir Udjfouii Cdujft^qudtn Anhdlmwfihi, Solmen 
^ /t,tommHn'udfftt:AaitoidaenetcCc,inqmitG\iilieltnum Nadouiume*^ 
iufdemefleimenciqaiscutn Principe Maoricio^quod niroirumexce- 
« rri^auxitiisnoncancopereinniiendamileCjifed mains Fqadamentuai 
- an CafTamidomcdtcam coilocandtim , ca^terum veto pro accdlorio 
dumcai^cxfturoandume(le.Se,$qlmeh(em,1udicarehancdifHculca' 

' ceraiamideoallcgartn&ddelicet VnioGeneraiiumDominorumSca 
rdenHahiTuccurruipIus iudoJlidac, & intcrearupetius foriican exi* 
^atn pcxparationemihllicuiic. Panllo antecommemocatus Comes 
XSailfelmutincer alia dchocaddic: Sin VniciaScadenfibasptoncgO' 
f^j^oBo1ifmicoaaxiliapofcant,necdIum prius cdc,'vtpecaiiarishac 
^ derccaroipiii fufcipiatnc ctadacio:Scadenics enim prxfupponere> 
adiianciam,(NB.i/7ffram bminum(eninndionm^& vn*nt inttntmm ) ab 
Vnione cam confcederatisvnitiique Prouinciu conclu4m, cum Bo* 
heratconcgotiolBihil habere cpinmerdi, led peculiareillud opus i< 

‘ * S ' plSsquc 
^ FID EXI5 S. ifD A(0NiTl6r 

.Kon^: pfosque noDampliu5obJigatoscflc*<juaraidL.librara ^ , 
A.^.lfl. guloj mcnfti pettblacnda, idquodenam conrtnuMuroicflf ( mn 


Jiif.xix, tim ftfttxunftt, qu4m ai nunjlrttum fiiptr.iiunu quid Frmipi AnbjIr'Pt^i 

qiutm GmtrtUtH Stbmut.d^ufdtMni fatted propdluionc m vc^ (^oai^ 
ttsHohcnluiciquodattmereCyGabilelemBetlch^aifn m:erca nsQ^ 
Holi«nloi9,quain5pGc;lam Comftia Thu^bj^c ci^r^am min-. 


dan'ejvcnimirum illud utgoiium mo nqi^'n^^oref^u|:uir»&:.qu6 
ro.eUutfa^ud^ueiUud cxequacur.^mt^i( iua&v]|^}^piomi(ine.-';' 


Vlden’ au^) comm,emoiaro^^os^inosComf^GH|un nrgotiatiO| 
nem ram dtu in iut^nfo %uata(os,donccrel(^Q7t^lr£le«^mT 
latini csrtiotei rcddantur »yqui pranc^c^c fngorpy atipaOT 
Hungarici cum SRom.impci'tJ vaiiU inrii||^ab4bbufq{ df^uhati-^r 
buscfl^cimpHcatam, erc<2ion<^i|^u£cm")Iiiiii c6ionfB ip Eicftota|qra’^' 
Iplane imppflibilcm . Purare tanicP qip>y^ni VHii £oi(ltau dlua i- 


pfum^Hungariae regnum In.nouum circultm erigctciar > qucroi y^ 


modern Supe: {nresiorcraquc Jiudrtam circoJiim AuJUilca m" 
ftkucre , quod cuiuUludcitius> quatn alter(Mzm<^> q.ucm,fi^^^ 


wbcmus Gbi prxGxiflec^in cde<flum deduct pofTccfaiucquapLamcni^ 


, «d conclpfum pccucniatur , pcius rum cxpcdan^^i die .‘quo 
iniram Hun'garfct Ordiucs.iaclinafeot , baud iamj^niidcraco^iitm^ 


Betlehemus reiolutioncm iftaro impaticnter G;ca^ vrgca£^& exi>_/ 
ftumet reni nimii frigide cca^ri » nun TecQ%.^ptn cup) ‘ 

faederaitbne r^ni Bohcmix 6C ipcorporaP^ln . Prouincia>^ 

^ -t- .. 

, Cumv(rpian^mJ'nhni(cnttetituS9rimiftrguilc^ti9VtTfyrMni4*^^ • 

driitw^tvnxmkti omnium con/tafut decut4t& Ctfnrco UgotOf Dmino 
- orgtoComkiUohenxMUtrtn^iloqktniifM.nitdidtufusIfttyqukm^U^ornUs'Pit' ' 

^ Utini Conjilidtu tiuxu magni nuU PnUtinn Mttgtftri odPrimpmA^ 

Hum » fubduto XX IF. mfdm , exutdtm Uttetju m ttuifftm pnpo^twdm ( 
mm , dump§0mum(um4ltquiimddp4rtppi4gtnturyfrT/u4naUtrgi^a^lf^ 
mormdinup4riiur4m:ic(ircoiidem FltQorolts P4ldtini Confilidfii ^vft e» 4 - 
Uu qu4d4m tpiJloU.fttb date X XV.Soutttibru,vtdqtt{ff 4pud ordinttjjmM Id^ 
f M&quidmeofukitraHttVtUgdtklftdinf/ugifairtddtrtm^fui praitxtu j 
HiJPdnudt drttffub to duuU4ri & ^«#d oriim pujiiud ftfurart re- 

Idem quogut mdgnm duldTiildtindMd^i^tfd&utwroitVmtkordi^ 
nibm agqutritVt quodtunt tubemmer follMUumnt\ 

■ * 


-ft 


*A 


V i 


4 


V 


'If I D E L I S A D M O N i T I 0.' 


^ 3 J> 


■ f '4 


m 


% 
^"^felcilorPaluinus fecnm in Bohcfiiiam adduxertitjitcrum tcuocarcn- A.c.iobc. 
tar,nccip.^h 6 iTiij,nevtclcteturquafipublicc,&<lif*£lcVniciBohe- XIX. 

|V^ 4 i»^ic* 1 IHannt Ccfe re ddcreiit participcs.potrovAirpatcnrur, ** 

|j^ ^ yaot/i Efe^or Palattnus V nionisexercttom in Bohemia i^e tin ere, Mar- 
[ ^^hiqni Oboltzbachico turn dahrtuf facultas.vtaliwcopiasconrcri- ** 

. -.bercc»&v^caitsapljHV’nioDcmft 3 tt 6 nqWdimplcfct.Siaiiliterquof- « NB. 
^ damMtibfljiar'eEleA^ci^^latinum VI.florcnoruinM.qiiosab V- 

' i^nionc Gcneiafa^cauin obtirieac.tcnuciarc dcbcrc, cjuqd tamcbE- 
' ."j 4 ^^otit 3 ^nimc^cerc,qiiama|/quotics concemionesexinde fperc* 
-»^r;^nr:pari ^ pdo tarn blPbeti fob rnanibus, quomodo camdein CcCc Vniti * 

"^ ^xlab/nnihoexcaVarc^cantjpotifluftailn vcroinpundlodifccffit) ” * ij 
, V n(i|in qua cclblqa'bnern^: (Tonciattationcni rei bellicic maioricx par- 
rCi conbllarc.'S: Hoc ipTqm in caufrafariI(!;,qiiod£le<^orPalatinus,q(^ 

^4 di iccKTii m qua fi inpf&cih(5iu ftctcritjljiduo adhac Norimbcrgf 
-|OTnah(cnf,7cdccrctu ilueconclafum PrincipalisiftiuspundbTua pr«- 
j^ariaeo mctias ccn)modiusveprumoueret,edamii maiorparsordi- 
.jriunn‘iefee3i;Cufcr,quod, indcfcCTapIenipdtcnti*,'nihilc«dconcia- ‘ 
;^crepEpt,_^ ]: ' ^ 

* ' jid Printept Anluiltinw itto ipfo Hi idett fuS 4 m opiriMn- 

^ :^ai^,rijpoHdit,qiionid)n veritui ejl ipJipmmed$,ciuE^lfori Padatino^menjiruum 
M ^tptitMtiim ftiptndfHm fubtraSumforeJum Tmer 4U4 tt 4 feribit : Scic um i- 
# Aum iam dudqm firzfenitne,eo ipfo t 6 pore;cum Waldfachfix adhuc 
coramoratam f^tf dam filcmnu 4 ccept 4 Houron 4 Bobemic 4 tr 4 li 4 rttur,d^ 


s 


y: 


' 0 *^: 


K 


'/••I 


r ,EltS»r^aUuHucumVa'^ucopUtr(S4inB9bmt4mpr$fiafcerttur)iccit^ 


.nib it^iadfefeexpcAafe,quamillud ipnim.rempusin qaocoo3m.e> 
)fibrataiftiftum iAumtommodeeuicarc poBcc.’decerrimum oranifi 
vcroJiocc(Ie,quodElcAorPafatlnu*'omnfrcru necellarlaYQ appara- 
> cimm defticarus iiec,qaon?amComex Hdllachus,&Conie$ i Tnnm 
cp omnibus fuis cbpiit ex Bohemia ( 4d C4bruUm EttUhtmum in Hungs- 
nim,^<n/'irt'(VnR 4 »i)dirceflerit«&nonamp!iuspoftrei^relliquerinc, agn{as,fubImperio Comicis Mansfcldi), &cccrc.fub 
apftaneo Fcenckeniita facile icre,Solraeiem,colIigerepo(re,quqd« 
jQmodoexiguusmilitfi numecus exPatauien(i,.£pifcopaia in Bohe-' 
xniam ho(luemincariiooemfaceret,iaquopeiiculotunii£le<2orPa 
JLadnoi veriarecurdmmoqieciam ipGLPtigi(C4f4re4nimilittstumtem^ 
forbex<ft^iJi 0 O(( 4 ^neptffruidebuiJJcnt)ndttCeQarzeSefo(ret.Ali 3 Lta 
i^iupec idironaei^Ddatb inSf^ quod Vhionia'Kihtaceit co> 

\ ' '' S a pi*, 


jfi 7 • 


\ 
T 


tiDtiiss. ADu.omito. 4 . 

Nbaeta pi«>cxfioh<;ttiia dcduceodctin Pxlacinatuqoi faperioreminimh ^ 
A.c.MDC. dxellenr,qaof4t3^o nilniH ProuiDcicdcroiktionem^fi^^remam 
2 ik, iurdem ru inam acqur pci nidem meiucDdaro xCoiai cameh in 

mia melms fouenpoiunt, ideo quoddinrptioaiii^s & griilatidqibaf 
(ftHlts ) ijs in lods faciliuaquamin $• Romr Itnpcyojocus rellin qu;^ - 
^ V cur.Mtaque ceaocatloriem miUtariom^piarufla^b^co^u^^ 

difiicilctn famrain , & quod nouxcopianifU’^^^ci igripncfs ncccfl'a* * 
cio hoctempore requu7.ntur,ni ynin£|^ore{n£^tinum omoino * 
. 'n&datumcileVclinr« k 
4 '•h 
0' 


1: 
k. 

■a ^ * 


pattcinfeftecur.'noliamicaquealuthrciblur^ncnj^c^rncre^qiinmr 

l^oticapuncdi^U* Eledior Ealaittniu cornpr«;be^c(e vel eon^perc 
poilet, quail) vc Vnionis excii(icus ( ifiAmiilitiirtk 

hmtUminmdnitt /a/ranr^q Bohemia eo roodD,iellioq]^cur,qud>ii|v 
perion Palacinacp^fqrqpnotarl debueiir> taipenadncza ^ 

. quecles VniriiiljscopiUopus babuex^c.tuinabfi^ vi[amotai(^a^; 
Ioca>vbieardcmipTa nece/Htas poBulaucxic>diniiflaiXm: ipcQfc^Q^ 
qqc EieiAocem l^la(inumXompa^niamjiUmUi |>i #gyp^oocJ^o^- 
porufoi latelam dcnio'atam»& Mceiaqu^ipH Piin^pt An|]^inoe)^ 
promiilQ^bcancar,Vnionemaainimerccbpuioiejo^tibianuxa^a<^ 
taso:( ^iiuipi rnttifttiuX, ftiftnwutM M. tumtfm^riit'tuu cwrdi^ *' 


A 


f tnt,qu»rum tsc^ont n 

. X0iKe/(T4XJ Eumdcm rniro, 


mxAHiiitufiii Gci 
Pala^uro^raodocommcinonten) i- 
iVnit 


* 


ij^eorpprisfiu cufto^ro> in gcaiiam Vnionis, teinpore n^ceil^rr 
4 ea«non dumtaxatdimiiruiain.ycra.metiaa3^ (J'^i0nt)‘noiicdti« 


cejmnenduro tnilitatium copiAmmnumtnm (dbfqtiiimmditiudt^» 
qtuiFm'miiptrfgkuerknt ) inz\xxilu^ mm^um Sin igttur ' 
nanc Vnitieiu(r^i;|uirainultum diiput^^^^^ roi^opinionepcna?^ 
nadter{' Opinu^rer)pctkucxue velintytam ropotidaream adJaooa^B 
dum c0c,vtadqiinusconcedaoc«quod£led^PalarinusVmm^ exrVf 
^ ezdtuinctmditiinBoheroiarcrfhercqueaci.dqoecdbi cam aliisca-- 
piis n)iiicaribtM,ad (ui. ipfius cop.feru^tioncpiorpcxiddr : eiosxei caa(^ 
^piiaccpsAnbalciUns quainprimam ccnioc tcddi&tum cefolaiio 
xettadaii opg[ccat»nibilo emmincionuemencMikj^flttf eaJiabinddcQ* 
UMe^qii^rttbieiidipo^^ 


m K 


> - . ? 

FIDELISS. JDMOKITIO. I41 

J \MeredVm/i4»tt riJpsH^inmbMrMmtltTiml'trgmMBdUrumlitttu- Nouem 
^^qudWt^ufrAcmwmmtiFUfftttfiJloldvnouimqutdtt i7-nmirnm A. C. M' 
iUl^oumhrktddufntiAnt.') pundum, qaoniodonirairura VDionisvi- dc. x x x 
ltsnoncbe'necolloceotur,& fomptusnonfruftraimpepdantut Jn 

f ^4 ftujriitj^d re^Hftm ^ de (UtOy vtgtfma Jlptimt n:enfis Uouctnbris, . ^ 
parr® w<4i«’4i,d?libcr3>^ fi|ir, quid cam tpuRoroanorum Impcrato- 
rf"qaaOTeuamliiau^;xDtfcisDcirgaiisreipondenduine^<(:vbicon- ^ 

Alcumfoteiudicarunca Cncs^afte Vnitoruro Ordlnum compodtia' * . 

^tacqi\tumneminlmamqaidemdiciundu^edeindidum;quafi V- * 

nip foim^adiicrt^m partem metuariveiriBupd manus colligate pa 
ciacurvt hmn$exiricl|^Juut]|cmolunic(i:inf capiat , copiaspnaiores c6- 
/2tibat^ 6c cum deuiqqe illud^ /pfum exequatur , quoiHam'apparer|vc 
nimi^qi^roreftaptc/potcntiamruamcontraCatholicosexetceanr« ^ 
^icfponfionejTi^*JEffe( 7 «»ii« inJtdiisiJbbominesTtantur , c^qtuanmv & ^ 
jmtpmmhiuCmttiuydrufquiS.Rom.lMpmiConuent'i^^ ' 

^Jidiraumnt,) eo mal.t6 potius formandaro eile, vc eciam Tub media 
cpmpoddbne , dn fordtan iRiudnodiairquarublcqutituraeflet,Vm-> 
t^berum reljinquatur vtarmuruis,proipforumlubitu,coi^modo, NB. 
ak^ueembiurnenrofcmpcr vtanEatjCuraprimis d velRomanorunx 
Iropcfatp/j-yelDuxB^uattardilatoriam refpondbncrodaturi, vclc6«i. 
^oAt/onem non edmodo > qui (peretucj (.omni 4 pra duSwitattfioltnttr 
qudftpofcindi & peragendiy qiBttddtnodum ipferunt dd Duccm BduarU hunt 1 

/itiry!(pp^fMerf)Wtfr,)condrmatatiedent. Qumuaqierubifto,pan-> , • 
^um ,quomo(lo V'idcUcei^, & qua ratione Vnidnis vires vdirpaudst, 
lateauqoa; Ula chorda det,qtix haiflenos tangi non dcbuerit: (.touibtr 
4ii<M^rpiK^ccirco£le6boreraPalatinuraoece11lariamefreautumad- 'NB.. ' 
ie,vcc[in 3 i(umiilideliberationiin perfona propria interedetVidamqi 
ad efoj^tom finem perdacere iuuaret : Vnluerfos & dngulos enim 
Q£^ea,tamyqitoa,quaQ^Correfpondentei (.ptmt Stlmtnfis.) iaol' 
x^ias.q^ra anteanumquameoinclinare, vt videucec.ia punflo i$ 
^^w>&>7jaTOgiam^/Sf^r4>»g/ftwrxtwi4W.)refblurioDemC»ir>a<d<«diC4- 
/Aeiicar.JcobceptariuencfquuminanifeitiiSmeTi^eantaiquedepraB- 
BendantjVt,nifiuppailenimaliter,^uamhadeDucf.^/td»mod0Mir> ' 
/ir»j! 0 ii«rpiifi>MF.)ptocedarar,tum Vnionero (endrii leipfam condim- 
/umpraram , & compottatam apparati^ (. beic Dominm mdgm dtiU- ^ 
^kt'ti^Ug\^mdtiV.n\9nutnmi^li^f(^ idUaina 


Pi' , 

^ . ’ T *c-' 

rspucw. j qHgHfmPniorealiftr amAufuir ^p:J<>H np iumtixxt iff 


•FiDBtrs;. AtiMoi^irw. 

V ' . ^ >- armM* ^ ^ ^ 

^ pea/l9di4txl'iitbti!tCjJfip^f9lutjfaj ,qaem9Ur 
rjl^,qHshnitus Strim!/erg.m vtrfu/ lu^tim 4tbi 
tnordtm tUflnr Pufjtiniu Jtcut^ P’ydU^bJt4tH f 
/4t, mntxfn9 mdfpif’wP'ftniix perfflutrentcift 
pturamtimmbtcum’nugffohoWsempJiuml 
iu1raiiir,tninim^qu6<ju^ydlitvcqQjjj^iirag^^E numf|>e«rt & fl^uej^crcJere b'on'i^^CinjjBSi^p 


‘ CO poti'rftj^um (bbfcqft6rtifarn,< 


(.in ErUci infiruSiont p{^4 .fib 4^ 

_ . . .. -it ^pibi4r(nS.mf}htni) 


f4Utin4M40 
i^ci 


(raw, 


'tujj^rpwii n 
^udi ttuta Ccpntmi 

^thtttful 

qMpa pFcuIiaf irc?^ 

- iT' =r^orcm.Pjda^' 

ino^^l%pccpjAfi|ial^|^ 
Item ^tn 

lAit: quoH 

pttonif 

m«nJDro 3 ciiunictur. i:/uccro w-urccnoc^cum nac rn re exjfifii 
.ftare bffitb &^pbhare ^ianfalrcraro , q^pi omneis.hc^e^aa face,j||™u 
excepco ,/?fe bcniaoJenti(firhcdcdara(renf : quemadmodutn 
Otdincs,vhabtmio^nfbmcdfaftnfo,iux{acxCmpluffi Ddniyv^f* 
tcnbcratcljEteftbri PalarinDjfln fbriitan in fupcf:&: fbfcriffl^alf 
tu infcTOri dcbear,omndf foai viri^pb^u!iltenf.i^^ 
rcfoonfion^qu* Delfe^^fi^dliidj efl? t .per 
^eDeat,PunitotTfTadentfm ineundaruj^nox qu^l abfara^am 
.iusenfft hcfternodfcbonuni fadium fSuc piffiapiuni j&^bfq: ^!b- 


^ I dm iHt m4£niu4ut£P4Unn4 Magiper z^.ihfd. 3?P 7%CT r 

*• ^Atib4ltinumitid<mf(P^‘u*intffi3nponiiU'm,(fuUfufrd\ni^M^ 

*■ dMo zS.HufttmtAnb4lnMMfAnd(U(aptbtumttrf9lli(UHm^^^^ 

^nynUnkmil'aMrtk CofUtxBobemuiferumreuiCArinhnfdfilitnihM'.E’- 


^ tmpiftim t4m vm aifpcjinj^mm, qucaiudjcrtm , vnmu «ir 
juinm mtttnUm t&^ic nluptMniiu 4dbKrtsl»CHdtm tfc.) at 
^ datactim & vffuturo.an ad mtnusreuodrtfo'non cinusfii 


- - , irtemtu 

, w- . — _ J mtnusreuodrtro'non ciciusfiertqaeatado* 

^ccObentraudi^cum nioiequuatuinproctnSa/iet,acquevcCom. 

!^agnfat,qu 3 VnioElcAori Palar.ad propdi fol corbotis cuilodiam^ 
^^^ec^Tnipnia iftiui (ompii^^icUum 


OCDtOt 


« % 


^TTDEtlSS. AD^OmnO. T4J 

aturjtn vus obtincfi vfx portc;puuc<; n.Ofd*fr co magnum fa- N’oucmb',*' 
^ xftatc o^ci'uqj » quod dcfcnfioncra Elciflcralium Palatinorum An.C 
do^/ijiidrurnm Impcri^i^h humeros Tubs dcnuaflcnt, (in foiiican ,re- a IX.* 

rp^^95h'emica^int%|;f iei,cc mrmora^t ((^aEicbtom dominia jnfe» 
. ^yEdt■bi^^tUn ,idaC^a«^ i-fgato pcrcxpicflum mandaru cflc: ic 
c!l^ ^d^o|cm ifta rciplutipnr content u cflc o- 
jSprteat^gre n^c.co de«u^amiii,vtl^nitiinani4:|lo^*«f^/'^®^<’ 
‘flaj^cripffJferJBobc^co nc^^j^Palatini JuHim;f^)imfc^anr,(S:c, 


^peditjg^qucnlfmvfima^ri 

i^^jtr.ur^omevioritj^oObfptriiudionuU{ctrtim^iuilio\jAhertpotuein. 
Jl^i7inodftii igirur EUilar P^l.^Buhimi Vnitinit ,‘i$ BohmittdtgcnYtb. Cof^tt 
ttiilit^rlt.ex Fnhiiucajfdftrfikendu vtipb^m^<A«\udt> ‘wxulttttrju ipfyu de 
dtiU9 i8.^fopW;of,Tt niraitumlhtcr Vnionc^ Bphcm:aDiro4lo|c5'an- 
gwjg r t) ui dapi ajlian tia£ dM r/ jeon^ lu damr , dcdi/> 

liqtied umn Vna^iStatus.cuwprimu veto ch!t*t(K(,yiiixt(tto nunc cony- , 
ntn\ or ait nh^i Aujf PaUt.Ma^ri lit(erk,fub^4te 3 o . N ou. apparel .) miniwi Jhutfufjidu^aiittpmj:tgercnt, cf'tni(ntnoituT^jiC('nco CentifioMariluetif 
0noltz,b4(^(. q n i alia?, Tu pn^ub date r j, . Qift.ind Jgn ctul|tiqupjdE- 
k£lorPaIit.6c Prijitc: Anhalt daniffixatptoprft ifua negotia iaBolic- , 
nnaact^modaqda quarctent Juud lam cp^^^crato quomodolibia- ^ 
li|(qrV^!dnijO]d(riib.inJ.roj:^rioresflicced^ &Duci Wuriinlifr- 
, gno d^tdjiinqui ^oJicNeu.tuitiM modoiSmemrasttia Solmtnjistpijlola 
/eflcw1^4/4fi}^»3/Mr««r;q> niraitu prxtcnflom fi.BorcnqruniJW. men- ' 

(it deputa ti renuncfatc> ante 01a vero^ nio- 

rifs mitbfreMi eppias exfiohemia retro niittere,vel ad minus cocedcre' 
<^|beac,vt ifle copiaiunurrt^i* alibi exVnioniVCailaadimpJeii quear» , 
^^rmh.dpinrno ad corporis (ui cu(lodiadeflinaiatCopagnias,intci 
le^^vclSt:Se,Solmense,nunceo cogicare.qaalitElc^tiPalat.hac 
derecotfip^darefbluritfipii nimirufliadendu^ vt d.HocenQruM.ea!2>* 
inagisrenucicc,quofaci.l/pmuraC,yxvidelicetVntgnfscopixtadiuin 
Bohemittrerineant, donee Obentraud. (efe cu Eiedldre Palat.^oiun- ^ ^ 
xiHettalif vero hac in re difficufeate (cfc gfteder^, ^ nirftiip,(T^.flofcy 
aptuM^^cotipsnucco^emoiaipfilii^.Pal.diminancucjtu^c] ^ •fr: 


« • 
'44 


FID litis, 4DM0^ iffO. 
Decvmb. cum ftlits furTimtt Ofiicialibuif dfetijfuhftimPriHtUtmAnbMUhiii^^ 
AaCM. qti4fn fummorunt Officiatium Vimakfuutprum kit} v^memer Mi^i. 
pp X IX. cgpfuni , ipflfque Vnionis ilipetfdla nonq>riu)pcrrolutAiri , nili rcA)i> 
\ ccfproVnione in Caftriscommoraturi'Ueat&c. 

Bjh/mid GtmrJfh inCirvianiAfdrmi^jnfittHium.Xl^tti 
mi^aBt^4ntuT^^minm Hvheit^-litripltm t4kgnp,%]urAH%lttnujf(^^t' 
fiderdt t num ^ptxn ad pjrtcnt dli^jw ddqittflun Cfrrm 

dtnttt Orimttbxkfdt > tuitauiifd Salmttkbj^nUoHer^Mti' Sc(c itacf^i 
Dibil pcr<9pcre'{^dra)l{eqnod cdram^Pnaru»i/M^tto.esapudVn 
vcl alciftiin Ordineinpccal'unrer aadtnif in jJwl'Sobm 

•* SorimbngenftilMdxtj^'irnQdh nirairum iltt/fiib (forin c^j^o fret]^^ 
»» 4pnthira Conucntulm I'jfift'fuliuionibus (efi^afn ^rdl^.rc)nrtf^ 


% 4^ 
t 


j 


»* qpn_ — ^ ■,-*- 

• »»;/^w<Bf.)*fex!l1baccint , \dco vt plura ab pennon debutfnri^\*cJri? 

*» ptQtiuod aflfidue > vclucidc aldq^uam pldrcxrBo^raicam inufmpei 
•> cmablropetiinegoHfjIcpararivolucnntr ' 


YtrUsHttmdifld Printifi Aabdlfino quoqut pjfrgcmqi^itdtm jjfflfc - 

(4(tf4,ddmid$fmcurdj(irdfqMtifi^^ 


tm^Vnunu militarum, Cop'urum Cdo^ 
fid Hud fuo ItcbiUium Iritto ddtUtn mtmrMt , & txautot dbUgifdf^elil 


. . ’’"ig 

. ^ tnumLConfi 

tuea,aMfdtfi Vaiunii C^uex^c1}emidrtuo(tuur,rtl/dUimdi1^mtdmim 
.mbiijfab Anbdkine nuutG/nudidttifetiiuiiiikr ^dont^benirdMdUii emfk- 


. mjftnjk enim ,fngit^AHbi^j$m-,(ihiin animum in^]^ cdmiflfs CS- 


.pUs.(itiamprimum modo viresiterum^ecq|legi/Ien?^^.^nf^piadJc 
. dntiBr4gAdU4m&f\[t(um vn4(umdlutfuupdMiTdm.^i\itei^6iiQi^^ 

^ prelIIonenuentare;atcanien Mooflieur Erlacus h'diui rjf» 
* fa ncratnem ex V nitit cecdorem faciar, fed print adidpt^eatf. qini 
jp^ruHionkfunSumy &itfinthttcri^tMryVt Ckitdtttyidui^ii^ride^ 


>fsniTdidfUirmt.) 

tnamnuDctemputeHe^oc ^idelicec Vnieprum eqdibrui &pe^ft. 

inaiu> cuiQiiolatrbDe 


'tut , caminOoliemlay qiumiu.SapcnodPaLadttaiu,cun^i: 
-ampliutdedneantUr. 

lar.pun^hfmmAtibdUiHmSUSeriPdiattnofttddaViAottOionim 
.-'!^I.pro cqUisad ctahenda tormcma,reiqae roinbencdrnm Ad^dutntnm 
d^nacoratn,cauflk|qaq meliut fam applicari non poOem, 
;^qtum vccmn11iape€6nia corameinoraciteq^^tei cooncntoiiz coc- 

rtom- 
4r 


■r^ npniiss. 'JDMONITIO. I4J 

ii^^qaeprxledisex faperiori Palatintcu fari$fiat,nam(.N«r4 Decemb. 

■C^btfJnequeBragadizam nequcPi(eccam Ua/juit AKbMtinus.}Citiei' An.c. M. 
fto medio occuparepocuident. DCXIX. 

Inpeculidri 4Utm folio idem iUtAnbMtittm rntnafud propria adntflit: 
^(MtVruOiVtiautumaHttaliumquemdmmagnum O^aattm.loco Anhaltini, 
/iyc^i4^^impedielidu|nc(^e1le^laur^c^o,tIa(ExLanclgra□^ovIl^mi• 

Htariuh) copiarum confcriptipnesconcedancar , {.vtlforfitan',) quoni* 
>iim(^v6C4merar'imfubd4toiiJulii A.X2.M, DC* cumillo Do- 

•mino nihil omD 4 .rio‘((a£tacip.otret. > 

^ Adhac 4nbalti»4C0filUta,&per EleUoretnPaUt.nuncBobtniutRegem, 

X^i fit4 4udorU4te4liqtiid ampUiit obtinert (ori4b4i^_.) fa^apoJluUta, injj>e~ •fjj^ 

rdtaaliqiiil^folutio fubfequuUtfi, quern admodum t^niauU Palatina M4gi- 
• firf,ComitisSo!nitnfis lit^tr4,fttbdatoii. De(. An. C.M DC.jp. tcilantur, in 
quibdnceraliarcribit : VehemenceradmodumYnitosapud Ele^orc 
Palac.in(licifIe,vcVniooismilicareilcopia;qua(nprimunTexBohemia 
rqaocarctitur:tamd. actamen, quamuii non abfq; magnoiabore,ran> 
ciiiTtiancfuin[cinipccracnm,quodcotiesnuncdidt^Vnionismilitarets 
copfaein Bohemia tamdiurecineccntur» donee Obencraadiua cu fao 
^nitatu^dc quo tamen ne minimum qufdem hadenus allacum eflec» 

^eqqi on' a rtuilesrtdlteUes dti tout.) adueniflec : ad corporis eudodiam a. 
qqodarrineretyvnaoimi omniu coufenfu codufum cde,vr,1i Eleflor 
PalaMlUnoampliusrecinerevcIiMunliiislocoailiasCompagniaseBe 
cbnfccibendas « 8ctuncEIeft.1?alar.iocpprimiftipendiiprogre(Ibiii, # 

illicquicesabihicio conferiptionis .ecciperefoicc.armacuram ipds 
pr*bercteneatur.VeruroEIcftotPa|at.neqj inlioc>neq; in aJrerq/?fc 
•CjjtplicaiTct.icd reiblucid^ iuamPtagamver|u$reieciflrct:ibi n.mcliuj 
-(eienidieafepoire.^diu tdisduab.equicu curm{sindigeat,quamrcro- ^ 

1 u ci o n c ciuj tacey( .dequatum corio ludebjtur,qtuqj . quorfum res mlindrentt 
eettim4inertebant-)minime in meliorem partem fuideincerprcca|as:ad 
aUer^m pediram corporis cudodiam quod attineret , Elediore Palat. 

ten turn eile vc alia Compagnia penicura conferibamr,^ ilia , quje 
lamanccP^agx conferipea eiTcrc eiufd.Eleidorts Piht.(.vel multo petm 
Bobemi4Ordiniitnc0rpor4t4tumjjProuiric‘uru)f\i:t\^itb,c6tinnitciuTS>:c^ 
EtUmfiveto toties diiliuEledor^Ut. cumiamiorsimmoratnrefoluuont 
ionttntm Prngam vesrfks (eft conferre voluttit , mngnwt aula fua Magtflrum 
frdmiferit,nibil«mintu tamen Ciititates^.euiaquiS. Manbo OnoltsJsnibtaisex 
^ forticMl^i quedam vJpiSa , hot in punllp Ubenttr conttenit. ) ifti rofolutiom fefe 
' , * . T oppoftit- f 


A. C. U 
oc.xix. 


, 14 $ EWtiiis, ADUomnoi 

Dccem. eumd.magnum suU PnUtin4 Md^ipum^n Ci/U eiUm fidtmp 

,&pfefi flhnm fudm mat ftrdntm,mtiidnt$ Mdfcb'me OaoUib/uhupt iterSn 
f»ftuUruntfndtmut(.qumddm$dum f.Dtc,A,C.M.DC.ip<^d PrinciptmAB^ 
bJiinmfiripfcrdt.JfignififdrumiCiuinKS, (cqaccium puEuSor^m c»&^ 
ft, ad modum male contencaaelle. i . quodiUc^or Palac. 18. Moreno** 
rum M.GeDeralatasfuiy&ictltinielaproruaimenfiumcaaflk, recmeic 
vcHt. a. quod in pun^breuocaciohis^axramCompagnianHscoc* 
porisiui cudodix.ruhimpenoSpaldotffii &Screi^cni,rerolucionenx 
(uam Pngaro verfiis diduierit : Sefe , Cftnfcater,aqimadQertere> qaod 
lelblutioiatisdiu diftefator,quodqiCfhi(ateiBohtffli^onegonoe6 
magismagifq; cotcidieimmiu:ea(ur»quodCiuitacamSuperioreaiiu*»- 
nime adprohaturos eir. 3 . Quod animaduercao t eo inclinari v< Vni- 
car Ciuitates , przfertim vcro minoces, prsHdiarios militeaadminere 
debeanc. 4. C^od fumtnis Oiticialib.bcllids.vtpotc fopremo prSefe- 
dlo vigilum,aliilqi (lipcndiaalio fbodoperTolucre non podent>ni/ijn^ 
Vnione beliarcnt &in caftmipfiui fefe c6cinerent*'prauendentef,i!m 
ip (is in 4.i(lismodocon}roemoratispundis/acisfut>Supcnores{i^»< 
cum aliam rcf«. ludonem cohrcpcuros,& quemlibcc,qaoraodoetlam 
po(Iec,rcleraluaCurumciIc,&hancpr()po(iciunem perVJrecfta,loco 
Sc nomine aliarum Ciuicamm,h6£ mancin confiliqapud PrihdpetQ 
VVirtcnbergicurnfadlanOyipfum magnum aulae Palarinz Magfouia 
vecoprofcdlum effe>&nerart qualir,adhzc,rcfulutio fadafoericzRe 
tamcneoinclinarr,njfinegotioiilidlTigenteriouigiletor,variostun> 
adfciflusdemtiltadeteriores effc&as extndecxoitri po(ife:aicameA. 
Matchionem Onoltzbachtcum &Duccm VVinenbCrmcum reitfU 
fefe imeipofuinc, Anhaltinnnl Vero ab ip/bEledlore Palac. (^.iJZcv.pa^ 
firiditHtrmhtr^d Ambtrgdm vtrfmfifeconf»Te^bipropofiurdt.)mt\otih^ 
percepturum, qualcm lila interpodtro cdirdlam fbctitafuccit. 

4. mdgnm tilt duU Pdldtind Mdgifitr Priacipi Adbdbino in GdSiu^ ilU 
Ml Mdrcbio OntU<Mdcbiciii CltSori PdUt. in Imgud Grmdmtd ftqutntih, 
ImfitipJttiiiAciQipfi hora(.inqait Ouoi(zbachicus.)j[)ox V.Vii 
bcigtcus me cerrfbcem factt quod Ciuicarea (. qtu ftfe^dn^dnl 
«crrdr4/.^a4exccemummale concemzfienr,^pccVlineo(»apa(iv* 
fGns(,uyirttnbti^(i.) Cancellarmmindicaxum fuecipequidem (eft 
ofFcnduDero non promciitucosinedmulractiana di&urot,(ed bcftec* 

nadie Coiic\aCum(.fuprdfMb(Uio 17.0a M4rfbitOnd!r^d(b.VPiunin^ 
uffmpro ludibhtdfiamdt.) non ex ipforumyoto proce(E^,quc^rc« c* , 


mmare ftftyDommos^ueSbperioresruos, ft(Tngu|(i<Ciaitaceia4 
- ' • • # alaec 


TtnillSS. ADIiOUttfS: *47 

‘ftiIcec(e(VreroIuenduin coadas Faine.videre nanc(. ‘mcipiunt fipm , fid Decsmb* 

. fh»‘. ntefui£it(ir» , modiftpuijftntinftqutntib.) quod dumtaxar de fuoia- A. C. M. 
<iatar cocio, & /altim Bohcmico ncgocio inuigilccur. Cum .a. (.inquit dc. x i x. 
§fOiulf<J>4(him. ) ad fpecie prpccdere coaatcr, turn in ter alia rdett rai- 
'hiD.FahcrC.CaneeSdrimyFfrtenbtrgicmt&quiittdulaifd , ttiam contrad- 
' iiirumaSfilidmrum voluiftdtem.hic ntgottum drttficitife(iirexit.)i^C%5,Ciai- 
taces,fefe amplius refbliiere nbluHTe , flipendioium tamen memionc 
'ftciflc.iij Elegiafua M.i.( .Elti^Fdldt.) iamaoceacccpi(Ict:I.cem.quod 
‘Tideancf.Ciaifxrr;.) quo vela dice^anenr,qtiumduarum Compag* 

• niarucaudaiam nulla fubrequaturrefoludo: pare opinionem elTc eft 
catcerisquoq; Tummis olKciisy&qjCiuicatib.p^iaimponi velint&c. # 
Qudmuuvero CmtatttgrdHdmindifd lubiHUpmefubUt4 vtdiftnt : nihilo- 
' tfmnmtdmtn Anhdlt.& Either PdUt aprdfixofcopommmere(tJferunt:idquei 
txtiufd. Anbdltini dd Comittm Hohtnloium,fub ddto t. Dtc. A.C.M.bCis) .ex- 
ardtii liturk vtdtrt ejl. Ex quib. ippartt^ A nbdlmunfkgu n commoueri potuijfi 
ptgTdUdmind ifid toU.tr tntttr , dum rtuocdtionthi Vnionu topidrum miUtdtM ik " 

r«riir«w pomt , vbi vidtiutt Vnio iftk ddfingHldwn quarnddm inttntionm opm 
bdbutrit,intirdlUinquUni: Man5feldiU(nComitemiStyrumbadfeab<* , 

Icgaflcj&rinilanterfollicitaQcan videlicet ipnusequicacusfuoeircSc 
inctt^cnto(.quieqattatmtttTft tettiporu circa Vitnndm in Aufirid dpud Gd- 
br'uiiffn^ttlebtmumht>n9r4b4Cur.)tcllit\iii6cC\it{iim inregnum Bohemiq 
rcuocari pb(Tet:a(lepd.ipfo tempore Palan£le<5lorem verfusAmber* 
gamveni(IejCuirogacionemidaraof{icioiecommunicafle:adi(lavero ^ 

Elc^lprPalat.fibi('.A«b4/fiw.Xubfileatiqindicauerlt,&clementini- 
XDemandauericvtidem,eod.camenfideli Tub (llenriotComici Holla- « 
cho %oidcer:quod nimiium(£icile fieri podet, vt V niti , ad finguUtc « 
intentionem (. Cith)licosim(adtndifEpif(op4tuioccupd»diprdoccup4tionem « 
impetranMy&pjidm fjiU btnecoUpcdndi. )C\j:i5 in Bohemia habenres mi- ^46. 
Iftareis copias reuocare , 8c aliis in locir (. to videlictt de quo Tltpacd xp. 
iUtd jittera Uqmnm , & quo cater d quoqut confilU dirtSlafuenm^ furpatc 
([^^/(^rr.jpodenc. Attamupt deniq^EUBor PdUt.dmedifcejf^fuutti^t- 
ntralem vicanum Villtgdtum(.MLdTcbionttH Onolt^bacb'icum.) & Ciuitdttsin 
hand fud dtuotione conferHartt.to tamdem fe/i rtfeluert ntctffum babuit: Sele in 
BohemiamdedudrasCompagnias.ramequicestquam pedices.ad cor* 
poris fui di(todiimdeliimtZ5(.quemadmodumixFiiiofUiNoriMbergi(opt“ 
(ul$drirettffu,in ^.pdrimodo&c.expreJftvidfrecJl.)quidenftetentatu , cat- 
^ cerasvecoincra mendrui ceroperislpacium, vel , vrgcce neqgdicate,ci- 
. ’ ^ # , • ,^T a • tiuf 


14 t FlDEtlSS. jIDMONlTIO* 

D.fcemb. tiu|in Germaniam dimilTiirurovvltetiort roentioneaddica MatchKl- 

A.c.Moc. Onoltzbachicam ,Gcneralem Lcgacurn ,loco dioii^nimifta-- 

X I X. [uin Compagnfaiuo) ( dttfle corig pttiffinnum turn tciUpotit luMdtur,4^ 
Ufc mm Citutdtts porum ftni ehtinuiffeat , ) alias conrcnpconim > & pro« 
rniiTiim numeram cotnpleturum , Eledlorein Paladnam vcro » iiae~~ 
qnitampeciicun]queCompl[]^iis,qQasrct«DCun»e(ret>refticQtucdJXi 
eilc:lntcrim iileoulo,quieafdcm conicnberedcbcar, eard.luftrandi 
bonampotcftaierohabcac.PoAquamcciamElcdorPalannus.Genc* 
ralatus lai ctulla,erga V nitos fete eo tcfSTiSiirer « qaod tllud deciHoiu 
illtuspermi(tciec,quomodo ntmiruro enm iada accepcione (eioan- 
^ debea(:icciccotilQdi^urDa<leamdem£le£toiein PaiacioumiceruiD> 
remifTaroab VnitiseR^inime dabitantes ipfum Ca0ae ceauicueoii 
probcconfidcraiiirumcile- 

IntmMUmctiprjuipuiangrdadmn,prdfidi«rHMC'uiitdtihmimpoiuni$^ 
rurucduJf*,&punSHni jmimorum 0$cidUum fliptndtdconctttms^dcqtio StU 
rntrififinttr dbd httmunenifdtit, ttiduifum rtUiQmm tji,txuptoquod OnoUT^ 
bdcbicut promt ftrtr. fciededaabas'Wiirtenberdcti pedicom Compag- 
oiistqDxui inferiori Oel'ch'ngo Vlinennaro mbditis moleftarfiiecar*. 

* (wtiifi Kembda&Memniinga'contraotnniatn fpeni &:expe^uoQem 

uon vnatncxillisrecepiurxeileot.^.vnarD in foam SroDinciaimacce'* 
pturum , cclliauum ilgaum vcro Dux ^urtenbergfens fibLcelohiace- 
vcllct.&c. ^ 

^ Rft ittqiu (. tdm boruM , qvdm dttorttmgrdMdminum fitmphatmqiitm' 

immenfim ci^trtunmcduffd yjiqfiidtm fummi Vmonk O/dfMf.Mpara PdUd^ 
nm fir dtidthttgicm^mho EUHoresiMduritm HdfuLdndgrduim, OncItxJtd- 
cbUuf,Cdlmbo(unipdrtiMmbtlomninotrogdMerdnt,pdrtimveroCdJfdmulttam 

• dthucTdnt^ Ciu'UdMVtre/tfefe^ddti&quodmdioTdipJufirenddtffmom^d, 
ddm*dttcrttrxnf,)hot in Pniehi Contiintu fdtit in drUo io^iurunt: mbtlomi* 
nm tditm f'Mio tdm drtifictifdm iiitrdi nindt J^irdnttm tpij^dm diBdUdri^ 
DjUtmdbii^o minimt truhit.tx quoftuu ipfd Mtrididnd luci cldrim dpptm, 
Mdmints ijl^mex htdninftdmlequttk , moxcum rhltntid &tmpetHfimbe^l^ 
tdctfud minmtpttptnfd^tufttdsprtmouni-, & ngrrtftndutjfe, Dtdngufid^ 
urn ijlo Vnianii Jlktu tetitt (ontmtmordtu mognm duldPdUuadMdgtfittdd 

. Prmipim Anbdltibutti tx HdrtmMsbofid dnno Cbr^M.DCJi^ 

tdlid inter tlid reftu: Aclutib > Barohii Dona,Iitteras ad Dactm Boat* 
lionxum tradendas iiiille : Item confuluus fSiilcj iiipie Prince^ An— 

haItinusNoiirobcrgatnveirusiefi;cootaliIIet»quain,diuaDCib.adhiic i 


‘9 


TlDEtJSSr- ADUOKITIO. 14 ^>' 

iffts Vnlonis Coniitiis diuerfimodae difficulcates exortc fuiP DecemB 
(cnr , qu^ad finero alias nuncproperancibus Comiriis Facile d (tblu> a.c.moc 
tioncmcxcicacef/btuinenrrin quiouscciam vlterior fit meutio dr xxx. x i x. 
thalrroruro^ac totidem florenotum M* a FLnyphuHo Hamburg!, V. ' 

p9ccenrd,cbn3paratis^Item,matremRrgUOaniz ccahalerorum M. 
concefliiratn, aft abfque fponfione Vrbium Imperialium, vrpocc Ac- 
grodnziNorimbcrgzvclVlinz (Ecct^vcsItwruUscmtattttqu* dtrt4- 
j iftam peccaniatT) non erogaturain eftc. 

Iquidem cernj^ondtntes mdUtnttsqut Itnper'ulei ciututts inttgrv 4tm9< 

4tnu btfit liittratjqug vUclktt Dirtfiores pels fus txttnderint,fsdleiMeSigere 
pQtwjfttttiqumdm suttm meres sh \u^ qui sdHtn ifism benedi^ojiti futtunt, 
jbrte decepti efft petuerint : itsquetoties nunc commemrsnmsgni sals Pals tins 
Migiftritdedste IlXX,pecetnb,A.C.MDC.X.lX.sd Pr'mcipem Anbaltinum ex- 
srstslitttrsnibilominmi& espetijjumttm decsuJfsbeicreferunturtVtmpofte- 
turn fcisnt,qutspudtpfsi.per iedammeiioTum fu^dlstmem ptccun'tsmtam 
0 Utifi(iop!txptimere petuerint. D.CtmetAthtat (inquit Solmenfs) eiiirque 
expedttioncm Vlmcnlem indies cxpc<ftaii;verendum caroenefte , i- 
prumnonnaelioremrerolucioDeraallararam,quatnD.Paftoirab Ac 
cennoennbas rrp6rta(Iet,quz in ipfo effeftu denegatotia eftet refpo- 
lio,lj^cres iftaadvlteriorem cumNorimbergacommonicatiMcm 
dilatanec Eumdcmquoquc (Csmrsrium} FuiUe&neadmonituin, vc 
illod medinm,quod { NB.) D.Oclhafius fuggillaftct.pflfoponcrer.vc- * 

rendotn ca'^men , iftas lictera»piimum po/l Cattierarij.ab V Itna difeef: » 

famailatas fbiftc : quern in euentum refe inandacc vc litiens idem ten- ** NBU 
care non grauetuc: qua arte eriamipfoa Argentinen Fes Hei6leudos e(- 
€c,6cc.. ' 

pkritmminsttene^^^ benscumergs WsuaruUucemsdfeGione , Anbsl’ • 

tinmsd PUJftium Menscbium verfm ^pbftqusm ide vns cum Prtdtrico C^ite 
Selmenjiy Andres imbofio , & Dodore Otlbifie, srmstsm feu cemminsntem le~ 
gstioneminibtdepojfuijfbt.lmpttitotem ab Auftriacisordinibus ipFonim 
C 0 nnderationespoftuIaiIe,qaomodb nimirum paciiicriinoihiri pbf* 
fetjqui rorande atque^catcgor^e rcrpondiflcntCTfarearo FuamM. 
auo ifta icgna(Bohemis& HMngarrc) ppftponere> relUgionis libertate 
abFoiute'Conccdere,externuro militein'&auxjliadimict(fte,&c* pro> 

.miHTs ibis & recapitulacipni ^cisfacere debetc;qnidani addlderunc; 
opcutnnm Fadn b>re vt i?fe omni;iq(>( ^.Rem.lM/sri 0 )abdicarer,cuiat 
^ec fuqt veebaFornifalia; f^tlqiusvnsontsdituJliqkeUindlhur fereitjes": 
c ♦ • T j. Mbdtqutr/ 


't^9 Tn>ELiss. AD^koiftrir>: 

Decemb. dhdiqutttotdmm^&e. Sin igiturnancBaua£ueOax. rebat 

A.c.MDC. tucit,neatralispermanerevelic, ij^ipGlibenimtellmqai.’fi^iniouf; 

« 1 X. cam pcimu m ipfum fore , qai diflindis in locis innaoi poflet i llftftU 

vtrbdconctpttfirmdbd) qu ilftuUfrmitry quipourrdttjiredttdqm 
psrdiutrftsendraictst&c.ahfqi §mni dubio quutn mn^mtdXdtDuxtftdmulta 
pHtw uteri quoqueCKtbolkidpud Vniminttnceptofuerint^videluet timuB 
fimper btUttm & difcordiam^ugeriiU ^ (it'mquepartem Archiepiftapatuum , & 
Bpifcopdtuum^popHlorum.&BroumcwumpfppafuerinttTnodavtrefiduapdei^ 
fite&trdnquiOepii fruipotuermt:quemtdtnenpafted( fubprdttxmnaudriii^ 
gionit pdci , vet quoddluu in Romdnolmperio txoru dtfidtntU toUi , & eantrt 
pdxatqutconcordtd pldntmpihttrint)(um ijlmfmadi cammwdtionibm dd ft 
ptrtrabere cendti funt:qutmdimodum ifiarum bominum dtdullm preuffus in 
iuebutifiii vUimit Comam( vbi Onoltzbachicus legacus ius pugni'Sc 
fubtufos ocalotpubliceminatused )bd{ltnmipfoJd(l9fdtu fnperquete^ 
fidturiqutmddmodum ttidm ipft Onolt^dchumfuprd finbit : C|^holicos ex 
meet formidine , nec ex defidedovel propria voluncaceCziariaa* 
xiliatucos e(Ie. 

Et bdc, que Anbdltind, Solm/nfit , Plejfeidcd, dlieufuelitterd&reUti»m 
dd liutrdtndemitiftrdnt y vnd cum muUis dliis rebut Worimbergd in Vnionit con^ 
uentfty ttdddtd y conclufd , & , qudtuum quiitm fieri petuit, in effedumdedudd 
tp fuerunt :quemdih^odum Hid omnid in drcdnd Anbdltind CdnceUdrid fuStttuUt 

Vnipni$ada,qux,dacamjbui adhucCorrefpendenchE & Vnionit 

• 'ComitiisNodmbergz,allata,tra<£lata,&mefi'e6himdedc^a,&c.w 
• -ori^ndlibm&canctptitrepermntUTy&e. 

ybicumprimuiuxtd Vnionit receJfumJeddtoXXX.Keuemh.A.C.HDC. 
XlX.qutmdimodum ttUmex Eledorit Pdldtini dd ttifcrioru Sdxenidcorrt^w 

* den^i Prmipetfiib Ddto NerimbergdXX VI.Nouetn^.A.t.MD'g^XIX. extertt- 
'li^rfrrir.Carholicoramordipuconrcripcionespcimumab A.Cmo; 
xixActmimat:CumtdmenvicePerfd(vti fuprsdedudumy&dacHnuntddie^ 

. monfirant^fiAtuchio Onoltzbachicus iamante M. lulio A. C. MDC* 

^ lIXX.ll.dfiIicumM.tamquaraexpe<flantes confcripredcj&eoipfo 
cemporc degrandi qaadam.XV.nijji^cura M.conftante^armacaracra' 
Aacum fuedc:immo M^insfei^cx milicareis copieipibfai^o'in Bohe 
miam mi/lzfueram.'CCgnisarqiProuinctisinhiatumed: Vnionit oa- 
uieula M* Augufto A.C. md c* it xx. ( modc^edia ad grandem iftam, 
atmacucaniubtineripotuiilent)inalcurodacere,Herbipolenferora- 
uanone>nfJlindci'«axjinchoare,inraodocomme*mocaco A.C. moc. 
X ixx.cgicgiamreibludooerD concipere,mdadum'nilIi]mdeorGarD> 


I 

ii 

f 

I 

i 

i 

•) 

5 

0 

i' 

§ 

if 

0 

$ 

% 

J 

0 

> 

# 

i 

S 

4 

4 

4 

4 


riDILlSS. ADMOKITfO' 

qnefetre,OcetnumcuinAdriatico manconiungerc,& inter alia Oc Decemb 
ddenralem Franqiam eo incliBate voiuic, ncinibi conccdatur vt Fer- a.c.mbc 
dinandur , it terad cle^ioDcoi Rdihanorum Regis dcueniat, ad Ele* x i x. 
Morale Collegium admiccerccut: Viuence etiamnum Romanorum 
linperatoreMattbiade q^fterio miilz: Icem^quomodo Alfatia,BriA 
&cam,&c.occupanda^mmo ciuitas N.inuadenda , Sc eo ipfo bonus 
app^tuspeccuniaciui, adbellicontinoationcmcompataripoflir>i- 
pfondlo tra£larum cd. Nocoriutn quoque eft quid poftmodum » du* 
lante etiaiqnun\eledione M oenofrancofurtenil.& codem fetme mo * 

nencoPragpeadiutam,&quiBancehacpeculiaribusinlocis,tamin; 
quamcxtraS^Romdroperij limites,inicIligentiaE,correfpondcntix» 
Alliaocix& foederacoDcluixfuerunc.quibusmrdiantibusPapicolX' 
notisiftisinlocisroaioricedcre necciTumhabeanCj&c.quemadmo- 
dumetiam cum Elcftoris Palatini, & Vnionis copiii miliraribus, Pil- 

ra,Bragadiza, Piirccca,Strarkoniciuro,Winterberga, Wodiana,& 
Pechinumf^Tofa(ftoocctipat3,Pataamm&Racisppuainftdiistcota< 
*ta,D.Solmenfcs€quitcs>riibip(arraiftationceIcftioni»M«caofranco 
fiirteniis , ab Vnionis milicibasin ipfo ctiam Catholico tcrritorio in 
i^garo verij,& ab Mauiitio Ha/fix Landgrauiopropofitum fuctit, cu * 
ijfdemVnioniscopiismiliraribus Ferdinando obuiam progrcdiun- 

dum,Francofurtum vndiq, obfidcndum,& Cxlarcam clctftjoncra o- 

mnibusmodisimpediendam elTf. HtfuemnihmdUtmnminitiQnfider*’-'- 


tu^t>tp4ull$}intecomnfptoratornrJfu,4pU(lpundum III adhu(Mt7ipUus vidfre - 
(f/!,*rf«wpo/«rr»/»f;ann6confidcrandumquon3odopoftraodum Voioj • 

fnmptuum profuforum caufla,(r«m/«n;eii i/i/fia * 

r bMbWtconftpQnmprQpr'um,ittmt4xat txmer* ftrmidint yttomx dtfidtrtoC^ 
f^tpru v%lunutt 4rmt antpuerint') (e ic icerum recrcare poflc t. aUm quoj^ • 
MtunctmpctU'S$r'mbtrgi4d Duf<mB 4 uari 4 decreta Ugstione inter ft inla-' 
im cotiimut4tu feriptu m4niftfttfimt dtprebenditur , qt*tm4dmodum tttnbi ex • 
Cettbalieerum ordimm ex Herbipeli V.M 4 rtii A.C.MDC. XXMlartJpenfmey 
qut omnUpublitit t)pk diuelgeu fuerunt , vtetiam in diuerjis Geip4niiit , L«. 
tinkyOnUukreluioKibmHifieruii&iiercuriu G4Bo-belgicky&cjjU4m iniu- 
riofeipp C4tbeUtk ordinibiu Jker^ impejitum , quail cum defeniionis foa: 
prxparatione bellicainS.Rom.Imperto incempeftiuum initiumad 
^llahQfccerinr;&eoip(b correlpondentibus Vnicis ad fimilem ar» 
inacuraraaniamoccaiion'emque prxbuerinc. 

QM4pbtr4 4lm JpetUlU in beeUermbergkefonuentuttnSAtd.eeHclu^ 
muldfaiia addiumenu corre^ondencix & Vnionis re> 

cefluatD- 


XIX. 


•if 


liu rroixi55. in^iroinTit). 

0ecetnb. ccItuanriDftTniM : Itera,qaalia fcripca,& cradlxriones cam ScadcQfi* 
A.c.Krx>c> bu^Imperialibus Anfeaticisqae (^icatibusjincebujj^cge^Den^m 
EpilTcopatumconcerneDcibus , & in cau (III Saxonum Vinane^fiam, 
Pupilloram Marchionum BadcnHum , Augufti Comicis PaJacim, & 
lan-Fcederici contra Dom.ipibrun) fratreqt Wolfgangam GuiUel^ 
nmm Comitem Palatinum, ctuiratis Ratispoi^nGs occupandae, &c. 
N»» mittu/ qudlu dcliber^ioncs. inftcudliones , & fcripta , ad iofi^oria 
Saxoniascirculum in Czrarezlegacionif:;^ VVttterdttuC(t%^umKy^ 
gionii ncgocio, inter fc inuicem commuraca fuerinc 
nio(vlcra impclas beilicas aliosq^ fampcas jradonei fufc^tntixvi qUi- 
cumrcftanciamodocdmemoracorumramptuum bellicorqm excre- 
■uerinc.-qaantus Vnionis (nilicarium copiarutn numerusTybliOrcom- 
naoratas faecit ; Q^modo cum cei tormencariz muneribus r omp^ 
racum faerie: & quam caute &a(luce Vniq, cumprimiseiardc 
cUnieftinas fuat arces apud Rempub. Venetianam» O^ctdentalera 
FcaDciam,Sabaudiam,Aogliam,&c.negotiarua.adiraperrandaauxi 
lia&fab(idia,proporuetinc:parimodoquarationeBlcdoremSaxo-'i 
niz Vnionis aegotiolubenti(Iimeimplicammviderinr,&quambde« 
lifGmcSecenifs.ipdus CcUitudoElciAoreai Palatinum, Vniroi, 5c 
hemosapropo(icofaodchorcacafuerit,ntlomnino 4 ucc ptofcccdt , 
;5c jEtliiopemdealbaric. QjUMUUm illuinlociipbr4trM'Batafutrmfe»vt 
%tt(denuortpit4nturymimmentcejfimmtffc4ufum^tUyquumjlUomaUjH. 
ttittponcumpUnarntditioncOriginMliumcommodimfieripotcr^j^ 

Vibilftnittw umen htmuolm ZtSorfimul Vuionit DircHoram finguldfe, 
{ur4mymUfiitvt,Ubmm4tqjprouidtnti4mext0 eoUig4t,qttod non 3umt4x4t 
^pr4p4r4tip)iem fu4mbiUu4madintentienem fu4Tn§ptMm4^ftn^complmfiu',^ 
‘ duerint^verum ttUm qnum vidtrim Cdftrtnm S.M4teJl4rem urn in ifditn, qa* 
Ocadm4ltFranc'uptrdtlfg4te^fttsopejn4tqj4HxiUumfolliUf4Tt:&prohciti~ 
dtm ptrpenderintdn rtbus btUicitfXplor4iionem^ quid hu pel iEis iocu ag4tur, 9 
quomedo contr4 rebm fait confultandum pro^kttndumut (ittyplurtmum prodtf- 
ft:i(cmo ntct^4riumt£t4Utum4runt,vtvndiqj4tqj4dt»tU4m Conjiuntinop*- 
iKtrtostotreJpondtnuscoHquirertnt.qufm infinemttum Anbultinii inpeoAu- 
riquod4niniemori4(i,4dErl4Cuqp^reno,4pudIII.punitu.m.nt4nd4t:Vimmi^ 
rum cum Bubinghuiio.przcipao quodamDucis'^^urtenbergici mi- 
rriilro, (ido camen rubrilencio,agerer,an non mediainncniri poflaQr, 
vtforfjtancuiforVeredariusab Aagafta\^dclicorumverrusBcu«1 
hs(hdcenim vulitttrutx HiJp4ni4&Occidtnt4li Frunciuptr V^y'urttmbtrgtn 
feremioriamddfenmtur )cx:rzP[ouiacizm iniercipi poiBtrliemapnd 
M . 


^fDlLISS. JDMONITIO. IJ5 ^ 

^V.putiSam htl>et,vt Carocrarias cum Fredcricoa Berg ( Vmonbreipttcu- Decemb. 
'ni 4 rUJiueC 4 jf*prtfe£lt>iiotmbergtnfc.).non dumeaxar Roma & Veucriis a.c.mdc. 
'iingulisfeptimanis vulgarianouaprocarct;y?dr4W JiudiofeBaroni a De- 5ci x. 
uAmitt»<?»Myvir,qupdad paccenicum commemoraroiftoFrederico 
■ idBcfgrra'<Jlareneccframhabuerir,quomt)clovidclicct,&quaratiQne . 

j ^xplbratipnes&corrcfpondentiacin Italia apudfidedignas minime- ' 

' qbc rrmoraipei^opas infticuendar client. ClmfiunutPnh' 

•^eepsAubdltitiu.mexabmadBibtmkartitllienaiA.C.M.DC.IIXX, Crpojlmo 
' 4 uttf fepm ptrfummt ienuiorit^f$rtit ntQjtondimnit hominerJegates,atque tni 
rtifir 0 i(qu 9 M}n‘^<ltW fiiu}Spm 4 mnontxtrmtuft'tt)ctrtofibtperfuafitni'trA \i' 

- bilihu$.juC4tkit!f{dtofisqHepropofitmtbM&viotiuA4uJiiiSmnifi.Rtipttbl.gUu 
■ jcmAobiktrttpulpum uhtrudtrtjumdfmqj trogdUont tr^entupucupuAnViiid 

- nu naff* iftpmrdhere^umtnopert Ubordutritimhilominui tmtn Sen 4 tm,tx no- 
tsproutdtnU 4 &pruitfitt 4 y 4 hipufmodibominutnTQmmemo 4 bfiinuit,Bt\ 4 mfi 

f ifUttm totiesdtSm PrtnctptAnbdlttniu , Bfrgkm ,&4Uiplurts(onTr44ngulaTr 
^JliufmodiUpidm noHMnipltits iwpirgmdtbuijftnt-Mtdmtnirrequienmpudtri' 

: . tesq^ijh fecit minime verenrur,guin,Ji tpfu in vno bene prejpereq^ non fuc(td 4 t, 4 - 
AumedUexcogttent 4 t!j^txeiU 4 ntur^quem 4 imoduemmp 4 uUoAntediRmBefg 
* J^.dufH fuinemiM fdmam spud Vmontm 4 Ucup 4 rt,&interttionem furnn ob- 
tintre 4 HtUfn 4 t,pTudinf^mum Senatum in nafftm fuampertraheretonatw tjli 
qfeec'trCA M^Dectfnb.A.C-.MDC.XlX.Ad Anbattinnm Prtneiptm fequeniin per- 
:Scf^un\ijliioo cum oblcquto percepifle , quod Inlullr ilfs. fiia 

- Ccidibipfr^arpncmdOonaclementilfimeiniunxcrictcuminfinem 


% 


ji t^(eIcAd^c hodie calamura in Italiam tempetaiIe,boDa Ipe ftecutir, 

^ terailHricproIpeccfeliciicrqifucce/ruram. Afthodiernotrtnporecu NB.NB. 
^ •.^ycnetianisjtacompafatiime(lc,qaodatfcdlionaiihortrempcr.(juanj 
topereetiavdinr.operaripoircncj&capropreripifis perniihlftfbffu- • 
bltcosmatcxfaad p:ianusporrigiopoi;teattquo tudus meliusvcnoflr'6 
*• (C<I«wi4«o)faugri fefc adaptare»cumprimisveropartcm'j^ontificiam, 
cum TAgiipn delbenpubltcfycoaiacecc , Sc ita Reipublicar booam eperam 
n;^ace po(Tenc:aliasenim quafdam inconuenientias,pra;Iertim in tel 
]igtonjineg^odo,al|^uando,ob variasfurpiciones, ipfos noIcntesr6> 
Jchtcictiamtpleraraneccirum haberetSele.^cifdcm nthllinrcrmi/iP. • 
J^Sc fuapte foftidilc,*atqucfummuoj hunctempuf cUs, monitifle.vt 
Videlicet Senator camdeip) fefeTcfoluerct. & ipfo in effc^tu fafrtm ali- 
q^uidprxftaret; riJaiotcfti cniro ipfum vtilitatcm frmSIumq^exidd'c rc- 
. j>on;^tabina <^uam ex Sabaudia : mateciatn in Germania cnim ita ede a 

V dilpo- 
■- f 


FID.EL.LSS. AH.MVSTTIO-' 


XJX. - . - -f 

Efecerah. diTpofitam *vt , (I Venctiani teurrmodicc dfftiitaxat fiiblcuadctintiv--- 
A.c.MDG. tnraqQcbonafpcs concfpi police ,pcrtTram Mdrtatcliiani aaicti fe(e 
daturara,aliasque nationcs blTcnfu^m'iurljataramv 

Eciamdquoque^ij Prinripes^taruquain regni Bobemf* amici, ha— 
^Icaus Tele promp Ws paraCQsqoc c,\biba«ftiiir , illisqoJ , Bbherois , 
mnem fuaraopcramconlilittmquedcrUlcnnf^: omnia tanicn capcc?** 
' qqain ellc ndcciraria,objatn arduum diffici jUmumquc negotm^n^po 
tctitiinmos cxcicacoshoHea^df exhaullqm abi;», qui reg^m ano^' 
pcllcddlintjaerariiun. Quodtea facilepofle colligi,' ncrui^ iftum,a- 
pud tarn fubicaneam roatiitione'm,tion^adeo farntfdabilOTcficclba- 


^ ihcucum , VC bonoallqi^ fuccurfa’ipjlis noitTeddacuf ahinius. 'Qqortv^ 
j itaque pcrcgrmacnationisjdbrpinarib Italia? hadrcnuspIutifni^moh« 


fticcrit.connelius.pettatn cximiaraodcafionem,pcreotinttmiiludSEH 
gum iara ('Italiam )cxcutctepoITe,dUrt Hifpadlarbm'Hjfg's Prpoio- 
eix, midis cx ijs Idcts copiis miliyiribus in Gfcrmahiam, aj^modum no. » ^ 
data fqrcnt,cconira vcro,nc idaein Germaniaj^fttuahr^liealitjBo- 
hcmorQmniitirtaiftiitaotofbrmidab'iliorfutara,atquetamddm,au-^ 
xiliantc diuinagracia,(upehor euaiura cdjir.modp Htrpahic^ficiro.* 
non pr^ualcrct^fcddebilisatquc conftifajttddcretui^yi idcccfliise^ - 
iano Hiipanorum hadenus in Irab'a obtentam fidcnj.npn parum laoc ■ 
dcbilicarc',&tumRefpublica cn‘amillos]['/Ii^Knw)nG'nroIummodod> 
finibus fuiaacccre, verum ctiara Fprlitan omninp^vitta Pyratneos ril^x 
CCS repelicce poflet; iddabia fpe freta.ipfos/qpibus in ang^^tes iuisc^- 
peroauxlUumqucprsftitidct,obtenta,pc^DciTcrOpt*M^-;§t»n 5 i V 
itjidtcr vidona,itcrum gratiffimosft/ecrga Rempiib.cxkil)fttirOjri-v- • 
pfisqi|c,vrgc;ntc neccffit 3 te,mflitatefs copias tram'idiir»$ ede , quern- 
admodura (,NB. ) invlrimo bcllociusrcsgratia mbdicQnflalrim fpe» 
cibicn edidtiTeQc;& nrailibu&iib'uln^di circuroftantiis>^*SerpBcrg- ► 
kiunfi Iperare^ dn^aliisin I 6 c^ 5 al^a;q^oq^ene^dtiariotfes^e(e odeia.v 
dcnnt.tiira ^ra nxJti ab/que'dngulari frni^uprblpere diccefforam : I- 
tem,obngnaca iam epffl 6 la^ielc, 0 <rgkmm, CC. equituro M. qai nuc- 
Mediolaniadhuc com moron cur, in podreripri cuiuldahi Sfeheduliu 
mentioncm fcci(Cc(NKijtt0Mo(hy}ry^intSt4dfidu(Riosith9S,ip^metC4¥/^ 

/4> j?M^.S«)eamdemque iitferis inclufifle, ifidubia (pe frcruna,&illad. 
qqoque aliquid operatuium elTc : In csteris lefc rei forio ac diligentd|L 
inuigilacurum ,modotempcftiueftrisdeorifeiba$drdimftantiiiin^ 
%ueteiur,&Ct/d ^od Fredimw Birgl^iw fttit fidelutr prsfii^it & nom* 
4 
, 1 -#v„ 
FI DELIS S, JD MON IT 10. 


TJT5 


'Vfis iumt^4t vice praprta fa* pSitu mu 4 hinc inie communic*- DecemK 
uU. P- i. . ^ A. CM. 

oc.xix. 


•r-* 


XONTl H V A T 10 C A N C E L L A.R 1 JE 

(^NiTAfDiNAt. 


- ^ 
-TNTER^^ , dum littrd ifiti Bercliii Pmcipi Aabaldino ^AJttii4ru,Afm. 

I <^z 0. tffent reddiu > qumlAsd^ttabat Goth xr dm a Starnherg, Uteri/ p. J4- 
nutrti Lmt^fmpik.qukrumhxctrxt ftmmd’: /tuidtizm fapetiorem indie* 
'xnii^is magisque hoilihiis dreumdari, quod cpgnacuin fudm, Era^ 
foiuipa S^atnberg,ad ^ BohemiieM.QUper Iegatum,preculdubio 
^nificailcpucec;pra:tercalp^nfea)duicatem i'iiopaulopuus vioc> . 

- cupatam) aCarlarianu railiterurfusmtct^eptam , atqucaaeo hoAem 
4 •quotidiepropioeem AuftrixTupraEnfam iicae fieri} conuencicu la dc 

^'corbiciailfir'etlspr^cluia} nullum rr^arc cranfitum,quo vis Cxlaria- 
• •nimilicis v.elimpediararveixetardcturj paucos quldcm tnilites ie in 
.-confinibus Wall{canispc^(idiariosrcliquifle,quibu5cominunevu|- ■ 
* ' guscoerccar,pt terror Panicu* omnesfortaflistranfucrlbsrapiat: fc4 
* TibrtcmfConiitem Bucquomm.^mcdirs.ruffidentibusrati* ciTeinAru- 
dlunvtranfitn f Ao ncgicdo per alias vias regionem inuadendi ; folici- 
carequidem ordinesj^praEniam Ajrenucin Bohemorum atque Aui 
lilrlaelnfErrons caAcis fiibfidiariam milireto » vt tranficus Ipfcnfis po^ 
^ ficcdnCd;u>n:p^(>'^ii^/p^<^l^<^dara,redaneuencusillisutreiponfii- 
va^Sjincertum eAc:vercri ic,nepoAFcAum veniant: QuodfihoAisi- 
p .fiamregtoneutlub poteAatem fuam redigercr ide Bohcmiar& rota 
' Gfrtmaniladum iri. CisPaUauium commorauexerdtumiralicurar; 
Vnpn minus d^o npillibusarraacptfum n^Ucura conAanccm;ie pro pe- 
at* 'culddacplanedmidoroiraculoduccretquodrc^nem hancHpAi* 

- XfterinpadMclit)ndumaudc^r,&c. , 

(^ibMittTtuerevoluit,qu4mixopt4tamt9tttnpm^riufqU4ifimifttes4h 
pniotii mjfi itt^obtmtalS Mppulijfeut toccxfionem Bucquoiut ntglexiru , rm r- 
•nTuerfamad finemtxpetititmperdjuthdi. Appxrtt ftmul autmtx^'dtm.qu/t:^ 
M(b tT4te plane modb dbdaces rebeUts ijU fuer'tntiprafertmcum vtdtrtnt ,adee 
-UMmaairer & amice cum ipfu agi , vt TfcIurmmbcUm ip ft 2 4. Noutmbri / , aniu 
-z6i ad Prtncipem AnhafSitmm ftqutntt modo txarare non Jit veritm *, Con- 
r|iilcuh)fele«xiAiin«re , vc PalTauium , etian^Iniperi j tnembrum fir. 


% 


V a 


r * 
> 
. occupetuf 


^1^6. VtDELlSS» Xr^MONITIp; ' ^ 

occupetur,rum quod hoftilitatematq} jnimiddara fuamadacrTu^q' 
hcmosaiq; Auftrixfugenotis incolas Tatis fuperq^ced^atj^ fc'cenr». 
turn etiam quodob ficus commdditacem multunl^Iitatts fit allacu? 
rua^alias nunquarntranquilHcaceacquiecc Cefc e(le ppdturqs : quod 
fj. Bauarix Dux ncgotioTotcafnsimmifqcccTe vcllct, nudamacplane 
ap'ercaiuipfiusrelinquididonem^Hubgamquefaciieaccefnbilein^. 
pt^tulanu. • . ' 

ErattumtempotU(^uliiidfubinctidecoti^liumi<j^odDuxBtht 4 rUU^ 
r«iror«iw nan fatu udipforutnlabttuw/eJjf'oHdiJftt,:4t^^^ ifU 

diptiliunculi.iJifitquaTum(^m(s 5 elvtefi^ffupr 4 matmcmficUiflUterily& 
/^,f)((tmb.4nn. datUtUtius ftrptrtnt:,4ut cluitdpesffttaptn^fnmiui^ 
pmntpHfolummm fukm, tuihiu Bohefnicas comerhnitmjjnti^'irndi. Extw^ 
Migiturifiim confili'ub.AnJp4(enfi vfqut advUtriqrmCtHerMJ^tmirejhlu^nn^ 
ftPn dtUu,& Comes ErlacenfiS Pragainfejlinontir ableiutmfu^mi^Hfi)nulU^ 

' ttrufubdnto uUmar.nnn i6i.Q-viquibusAn^4ftnlihninig^trs*nou4^ 
U 4 I 14 & MedioUno 4iL<Crf i/jcrr 4 /m /T nA*a/?^lcraoMaIc fc tradi- 

diflc Eclacenfi » cui fidcm vclic habcii ; Vnionis hoftes Joc^s confoi^ 
taci>acjnagis magisque appropin quart ;m Icaliapaflim ftiiliiVs collf- 
gijitavtcxercituspcnurianulla fit boftibus percitnefcqnda.TpctarcrH 
taquc,R.egcni(Gencralifirmumjacquicturuni»y|;icJp|utioncsincf*- 
feftumdediicanoi^quarum infttudioncmEi1accnu(f^B^c<>mmi- 
^rcritiquanquamrdat'jexppfluiationes&quccqlasci^itat^nbndc- . 
futuras : CombicnTfcribit) queitfcay bicn,qwnqincrt!^queront. 
dcsi^procheades vilcs,&c«- ^ 

Fridericm kBmkj ynhnunummulnrw^dtquopfiulepriiudmi^jts^k - 
eodtmjato Pr4g4m nd Primiptm Antinliinum litem,qu/6J4n^4rjsnn. 1 dip a* 
HbireddstA fittty/equmistenprudedits^iueeeCe iuilitiones ex Italia ,ia 
quibuspun6lus,militem ^edeflre^ concerncns ^ob Juiiopi minitne 
fitdandus; dub^iequideihTedeillo^ccrcun} catncn.clfeffadlioneim 
PontificiatnnoQquicl'ccre,feddie9'no£lesqueconniiicudcr€^Aba- 
inico,bene Tibiooco , liceras fcfe nullas acccpifle ,'proxiine umen cas 
cflc acceptuiutn. Ex adiiin^fla copiacoIIigereipTam ^ofleVquantoko 
boteadnitaturTOerck]us}bouuirifemcn TTrudu&Caluinian&tu^par 
fim dtrpcrgcndi.Qmsa.fit ifle 5id.('clacdeftint}srdlicftilleexplorao 
tor,quinomenruaut,ipfietiant Vnionii ignpcueflccupiiOconiodi^^ 
fereoccanoniihdicandureferuare:cunlprtinisa..cdnfQl(uducere,Tt 
Hclaetij,plecdmTigur^ni,cufacisi^inVnfone^penfbsexiiibeat,ce* 

bOL 


ViDlLISSi ADMOiJlTIO, iyy 

tiu|imi(ceancur cum propter ttanncut,quiapndiprosruncmulci,tu 
c^ppinquiotcm cum Scnatu (.cui pfuaderi hadlenus non pocucrir. ) 
» coniun^ione.'fuppctias ipnaectanfc He fcrendas,vt Joca quxdam ,Ca 
.cholicqfHimifdi(flioniruDie<^a,occupenr('.atccndiKCatiioliciconm 
i 9 ciJacq^adeoHifpanomilicitran(Itumpr^cludant:c/Iequidcm fum 
tusaliquosimpendendos,ytiIitateincaracn indetedundaturamlon> 
gemaxin3an)}iuxcailIud:Chcfi}fleabmcaiilluctopcrpigliaril pefa, 
•&c. 

Copuftteris ifiu adliinfU in fe coutimbat omnis gtntru JJ/iculU , qua in > 
exuUtaujStmo aliquot Confaederaiionum CoRegh agitata atque dijputatafue- 
rant.Rotk^fihbtbaturt ogincs ibi mirari gcncrofuacem Comicis Palati- 
ni, ne<^iamtemeriucem>vtij?umifexpri us proclimauerat,/rdproui- 
dentiam nDgulacem did, cut omnes in EujropaPiinciprsprotcunntes 
a(lipulentur,propontamque lii>ihabeanc 5 aliiseafacere,qua:abillisv 
’ilibifbiircoj(expedlanda. 

^ ^ Vtnttiu ndm mtnftUtterak cUndtftino Corrtffonfore , ibi digtntt^ mif‘ 
^Ifihiquibiunarrabatur.qtiantoperetnodi/omiiibutadlal'oraret.SignormnCi- 
* u«M%ftratum Vcnctum eo adduccre.vt Elct^oris Palaiiniatquc V- 
<nionis iiterisierpondear,lcgatorque,qui Palatino ob nouam elcdio- 
'nem congraculentur,initcac,ac parum pecunix,ad vrgrndum roagis 
ftcenueopus , commutiicer. Hadenusimpedkutn fe ^:ne , fed nihil. 
incentaturarclinquere,atqueacriusrcplfcandoin(l'arc.. 

QiwadmedamVtroAnhaltmwfollHftonemCorrt/pondentium in Italia,. 
Jic LgernSoiffinfismPold'ni^eandemprocurauit.ExtttiploJint litttra,fub dato^, 
^Januar,an.}6io.ad,4nhaltinum nnjft , quibus (omintbaiurftcrtium quoddam 
Ctnjilmtn Kicolai V Vohkj , Marfiballi ?oloni(t,pir. Stnatmtn qutndam Prin- 
ttpatm OpUnfis^temine MtUbiorem KpUnbabr^prepofitum , eim inteniienui E t/i 
qdidemexercitus lic.inPoloniacongirgatus-,(lipendia tameniplflus 
^ vltraMaium nonenfe duratura;ac eriarmi quid forcailistentcrarjpro- 
Ipfdurum tamenlc ( VV' Isky) vna cuni VVayi^daCracouicnfi, 
acqueezercitus Ducc , aliirq;cc>ha:reniibut,ne Regi peenniarum co- 
pia fieri pofTif, aduerfus5il>noi. prxlctiim eroganda. InspplEbilceti- 
am edcregbpeconiatn ad obliga^ibnem fidei Cux regix procurate, nul 
daroque alias in pfomtu fle eporro Mlrfchallum Marchfbni legcrn- 
.r <h>cfifenfiiecreri(Ema fidrltraccprbniiliflc.quodifi a regeHifpanix, 
''Potirificc,arquealiuCziaris amAeniibustantx iuppcdx fertenru^, 
yt peucuiam aiiquod regiontbus Confeederatis creare pe(lent,eai 


V 3 


deftn— 


■TP 

- Ju ^5^ VlbELlSS. jrDMONiriO, . 

'd:fcndcte,acpnuilcgiaip{arumlucrar(^ue , q(fas\^ocanr>Maie1 __ 
faccate^taqae confciuace vellcnt/modo in Idas po(lmodu#i parcca 
.tranfirenr. <J 

y iUoltmport Vinofii ac Viemi in punHc induc'untun icddirint,m pro- 

' pdtulofum. lU'idttHumampriinktll noundtm, quod,qU4Wpfwmm(jji»r^ 

^ "ptrior PofonttfMeritf4dHs,’CMtb(dr4le/Utimttmplumiid b‘.^^4r:inumpreph^^ 

* ntturitytxercttium Catbolicum Abrcgtapit.nquft PndicMntetvuWduxtrttyCt-^ 

ipft us Confiantinopoh turn tmp»rkdtgens,S'upbuniuC<)rliithiSult 4 no ft- 
^ terMtr4hdern,inquibus prdines VngarUiB<fbemu,M9r4uU^SiU^e4tqui^a- \ i 
Jlru Ulimunitiptnapropugnacttla €t^4rCts,ViUnUm i }iioufgr*dum,S4ammir i 
FdMCum^iaTtmthurtutqueduohtulerint.' , • ^ > 

QuidtmpUusGxhoTpents OttomxttnicdtpporUmpBktutferitprecsr^ 
jmttqj prop rist fuss hjius mstnu dd T urcuum Impordtorm txtr4U ^ 

perqjtwonjlnnttqnarurn funint4yVtpaucispieexptdt4m,bstc«ft:A^m^iVan^m 
fc^llc tandem opus, ad quod topics ab Impcratore’PCi'cicofuciit in- 
fiigatus ,ac plcrofqucHtingariaE proccfcs fibi conplutinatre, aliqu^ • 
quidem adtiuc paucos deelTe, fed dc iftosad voca lua cde p^rdudlurt^ 
rnanifcfluiTJ igituriatn cufq; ficci , qua accurate hadten* fempcr man-^ 
datisipiius roorcm gcilcrit,idc fc in poflerum erfScflc ftdlurum , ptnj 
.niaqjadnutuSoitani.apfidcipd pcrLcgatumpt*dira,a<$urum:di^ 
>.OrdincfHungatici(£mericusTurfb,SetfcliyGcotg.R3gc2y.jKn- 
pfcrinr,prociildubiomentiImperarorisTutLiCTadHncinfixaclle:co^ 
nitcndumigituripfi pffe.vtrafaPoritifictqrQm'&Sactificulo^u coFio^'' 

* c medio tolTacur jf”. yidefupra,qu4 df,G*hQru& pnitorunipnpefita,d( P^ii 
tutxttrpxnio Mdduxwm.Jfpicquid ha&enusfecen>,auxilianteDoo ^ 

^^fortunantcfuccciiiiaggccilumedcrrogarcigiturillaro.vehuip.atrona 
fuum,ncGe(matioruro tradationi('4iamS«C.Ma;iamrn Porta Oko^ 
'mannicarebellium faorum machinationib. fcde oppoTucrat; ).fideoi 
vllam habcat : fc iUccum oblationes &proini(Iii, quz tameo el!^ 

fc<5ladare nulla modo pofleut: demum vitje'ac oecis (ucatbifrium ' 
SuItano(e(ecomrnittcrc,&c. 

' in imperuptrropnrhatmtHuUmpon Upisfustmtaiquoadm^tfur^- 
W4 diligtnm exphr^tntur.Jdihfla CatboUcis, nihil innuU Caftrudifunitbi’ 
iustrtsprittdpalcsVnunudiriHortstxnBnm notitUmnon babumnt.Omnisbffi- 
Ji4fp4r4tm um S.C.iinlqudm Duett BdtttthyqHontus tjfetyqut duces ^qu*9t0 
^ ^ dw4nti4,qu4 itsntrn 4Ut vuyomnu ipfiser4ntper(pt(l4 4t^jeogHUd.Q^ropter I 
Ffp^LlSS. ADMOFHTXO. 1.5^ 

i^iluirfiuurkmyVarisMbipfis Wf« inittfunt dtUbn 4 ttonci,pmculum m- 
mStmdcnukibiisfustdtierttndi. ^ 

, ' „ Liter* lebjnnif,ComUu'Safouii,'Semorif^(!tdat(yj.l 4 nu 4 r. 4 n.i 6 io. 4 d 
Jnj^ 4 cenCeptt 4 leimifd:€um^cCj 3 Cichocdomohuc(.licxdelbcigzxv..) 
aducnifle.TijmanditumD. Locumrcncs rcliqucrat, vt (cqucrer ipfum 
'WisIoch.irn,quu Marchionemctiam Bacfcnreni deflinaficr. Euloti 
A ctimappaliiianjddibcraiumHiicVvbi quant c< 3 romcdiniDieBauan> ^ 
■^cusexrrdcus tran6tuprohibeti.lt non pUncFundiacdintpari, polHr.' 

’ Cumqueegoper ii)os6ncr«vbiexercituscotnaiornretur,tranlinetiT» 
tnonebaica,qir^fciren%in medium vtprpFetrem.lftCidcum fecilTemj. 

' ambo mihi Prinicipes mandarunr,vt & V. G. (. Anfpaccnftm.) corum 
.dettiorem per Uctetas redd ere m.&c. 

Rtcenfitisdeinde J^tcUlitatib. txtnUum Biudrtiumconcerntntibud con- 
■^filu NMjfoifius /Ur.Si vires 6ippetanr,adminicuio Belgarum Holiandoi q 
^'extreroas milrrum co^ias , ab Ahlpacenh vero & Badenh primas cite 
5 profligandasrlllud mjpriufquam vires coniungcrent h yftes , apprime 
p/Icricccflatium. Anlpaecnlisigirur difcreiioniiudicandum lerclin- 
;<«j|^cie'.an vnitarura {irBelgioprouinciaramcxerdtamad promouen* 
j'’ d^^^^^^ftrahorcarivelit.dequayiaiplit ^pfidfeendum iir.vrcumciscx 
, ercitus turmjs,qcx parte V'nionjscolligccur,coniangipo6lni:ncccf' 

’ fariumitciccxilliraarcyVtpeditatuscquitatuiHollandtco adiurga£j' 
circa L’iropurguatbidari fecoinodiinmam ho6csad6riendiocca6o- 
^ ncdari£cc.LadgrauianiMautitium('./ 7 rn.(«/i;rrat//»^i 2 ^<rt'rJpneccl^ 
fa'riuertc Ifataerc, vr ob didlasrationcsexercitus Biuaticus jpnigetort 
<^Uod.6iiat,vti ratione ftatus 6cri nicefle 6r,conlici facile poflc.infe- 
liorjUPalatinatui peticuU no edc defutura.Cu vccoioibi hd ni6 3 00. 
Obenrraudnipjlitescdmorcmnr,aece6itateiprampo6utarcjvccura 
hoHem'aQQscolcraiitar,arqiinfetrorPalacinatusapericuIfsimmuDii ^ 
conrcruetur:ruorereloco omnia qnam dtligentldinieexploratarumi 
donee expedatisaduentarentruppetiz. 

Liters hafee Marebio Anjp 4 Ctnfnfub d 4 to 8 . lan.Rottnburgo *d Principem 
Anhalt. tr 4 n(mifit.fmiutq, we»«ir,lumma requircre neceflitatem, vt prz- 
jtcfruccur6im,quiexpcdletur,VnioDiscxcrcttusaugcatur:aliaincgo- 
minfdlidfei fuccelTurum> ( .il faut neccHaire qnenous nous ren* 

^rcohs outre Jesfecour$qu*Auonsa attend^ , ou les affaires iront 
^ ' ■ - • - " ■ ^ 
I * 


^Fratremfuum Culmbacenlemc6mcatumhoAidenegalIe*,hoc 

^ipuum 6hieile ioUtiuilcd Deo auxiliance adutu refe , qqod polEirr: 
' . , • Eidfk^ 4 


L/v' ' 


• 4^0 


TltilUSS. UDMONITIO. 


I t*dtmikreiJiuMsTcbuMtfmitluad,ty^nb4kiz9fcr^£^i^ 
untmfuiurt‘wemip[tmf*i‘tttddqM4t rtjptBdtt AnfjtJtu^-fGiudcic fc^ 
adaenniipti'ii; abicj; ilio eaim ii cdrt , Palatiazinni rapcrioreaxmal' 

^ tisSc magnispedculuobnoxianiFacunim.PauIopoftrationesinlH- 
^tairrailicuoi.qatcxvmtuHoUandxPraaincirsad&r^adasluppcti' 
'as roictantar. Equitesaire(rein!]le& (eptiagencoi ,pcdiccsier mille, 
(cxcentos & fepmagiiica v hoc igttorlaoai efle coDUliam , vr M acchd> , 
Badenllscompriaiis comroendaram fibi habeat Elcdloralem PaU- 
ttaatum,&r:anrtmm Fraocofurtenleni.vteqdteiObcatraudiam fi- 
ne rooraluftrcorar.-ronnenta &maaicfones ioordinemtedigaDnirt 
excrcicuaprooindalfsad eiulhiodi loca.qoaeEiedotiMogunctnop* 
iadictam aliqacd fir golare paiecepofiinc , mictarar: qaod fi tcrgom 
bbuecuthofisPalatinamf,aIiarquearcendar,tUDcBadcofca>Nca- 
polim cum cquiutu fc conrcrredcbere: quod fi Barobergam rendaot 
auc Forcheniiani <Ao<paccnfirm cafira verfas£rlaDgcQ & Daiet(Hotf 
fnetarioporterc.AnauteroviribusmodononiinarasAnfpaccnUslM}- 
fitparfitfaronif><udicandaailc'Anhalcinordipqacre:Hcibipo!en- 
I femceneexerdtum ciIefntennedram,oominequidemBauaricuro, 
-ifed raox.vbi vchc,futacura CxfzTcatDUKpnntexiislactTnfrididadcUn- 
wdffdnt,frinci^4ltsVmonisDinSores(9ntTdCdfa’tmfrmtp*l\m(tU»dei4i^ 
Q^dfiBatiarizDaxexercicaibafcobaian]procedeir,tranfitumque 
liberum acpatentemprz(laieipficonfticuercc.vcreri(e,ne quaruor 
VVirtenbergcDfium equitumturmz frufira illojdednerccoDcmat 

(^notdndttmbiCyquod AnhtU'mmpropridmdnuddmdrgmmi firipfit , a lot fa- 
alt f niteiltr me jMdundtmfiti/km^ quofupradd Pltpaium.) 

Eodemdic Pleichardus abHelfrfiai^RoicobargoadAnhalri- 
num rcribir;Omnesacfinguios deproTperoipfiasaduentu Iztad,(^ 

iraoteStBauarizDacemfoperpne^^tia&regiminefpfiusaliasiQitu- 
rumefieradonef^^utcerceancipitemmemufucutum.-Matchionehi 

Durlacenfem hocipfb die'>8.oimirara lanuarii Ncapoiini veifus pro* 

ce(Ti(rc.Drindrronr}Mrir«r»*CiaicatcsImperiaies VflioDiadhzrentes lit 
in locit , vbiexcrcitnscomnoranirjacroinpecunfixperrolaeniii 
adeo aajdeiDhiare,r0^4/9«rt vtdtbitd bu^ nth rmedU Anbdhinmdi^ 
kibidt. 

PoJ}ed,cum AnbdltimMyidm Gnutdlii Bobemhitxer{itufDux,tnunui fik 
cUdtumftrtnui fuhtijfet.tdndmqutdh cdujfam TrinndmftftcontuUfftty rtUqgk 
i4utmVmtkntg»Qumdliqt(dnt9grdHimdepnkuloJmepfidmtw»DuxVyir- 

^ 4 tfmkir- 

^ V ' ji 


4 
*«■ 


•v**? 


* 

. A « 


I 


•1 
t ^ 


TIDELISS, ADMO}JiriOl itTl 

'itmhtrgeHjislittr£sfeqiuntuteti0ru4dipfumMiJit,fubd4tcii\l4n.4nH,l6iO: 
'^^udemas dc aduencu T. C. cx Bohemia, turn cam ob caufam , rt T. 
^C.tatbuleDtishifcecemporibus in ruperioriPalatioacu oraniaacfin- 
rgaladebitoac-'dccentiordtneconfticuat) turn vein pundloprincipali 
» defennonilVnicoram^ durantepracfertiniacconcinuantecontranx 
■- partis uniforriacqaefirmaconiun^lione , (alucaribus iuisconHliis 
negotio Tuccurterevnacam aiiis ppflic. DominusMarchioBrande^ 
* burgcn(it,Generalis,exigenteicareineceiIirate,conQcntumHeydcl> 
berg* indixic, qaem , poftpoficis propriis noilris negotiis , ad ce Aan- 
‘ dam beneuolentiamatq; aiFedlionem ooftram frequentabireusjnon 
« ' dubiuntes^T.C. vchai^eDas de toco negotio bene meruit, ita& in 
poflenim iemper efle continuaturam, atqj vna cum MarchioneHey- 
. deIbergara,vE&lpfamaximeardttisdeliberationibusintereiIepo^t, 
profc6luram',&c. 

( PtJlquMfH vero Vnio txmttum fuam^quem h4Heniu in B»bmi4»mP4l4- 
> tint Mtqne ordinum BobemU (otnmodum , nluernt, PMlatino ohtulernt , monite~ 

. Tuuliter4iftqutntuttnorkPlti(b4rdu$4bUtlnift4fBotmbHrg9mntth4t\\^t- 
ceBarmm(eieexiilimare,vtindimilTione atque oblatione quinque 
agminutnpedeftrium {.qu4 ab Vnione fieri debtbat.) aliquisablcgetur, 
quidiroiflioni atque oblationiifti inteiflt,&militeslhrim nouoiu- 
ramentohbiadilfidlosreddatrAnhaltinaro iuqiK.M. (.PnUtinum,) 
(ubmoneredebere,quoQiodoiIcprocedendum,quaitemrationeex’* 

. «rcituaBaQaricusretardari p6(fir.Interana&i(ludruggerere,cie6bio> 
nemimaginnra ex tempio arcis & lefuitarum aliquibusexVnione or> 
dinib.ianequara diOiIiceremec (eintermittere pone.quin Anhaldiho 
prolixiusdehacre icribatrvrgeri ie ad idfide atque aiFc^ione>quam 
: ergaR.M.(.Palatinum.)gerat. 

Dtdmo fixto Unu4rii ddBerckiw Principi Ahbdliino Venetorum id Pm~ 
tntiniitque ynmii liter at rtjponfionem , adiunSa ptolixdquadam relatione tx 
: Rm4ttftittebat,in qua inter alia narrabaturiPetplexoi\\;)i ac meticulofos 
cfle plerofquelerme ac Hngulos ob proteftantiuni V nitorum in Ger- 
naniaielicesrdcceiTus: Pontiheem nihil autparurarera hanc curate: 
.. quin Sc denuo diflcDlionesN. N. cum Pontince intercederc; optare 
'piarimos,vtcaftigatioqu*dam acrisa Deofuperiuxurioros acom* 
' tiibasvitiif inquioaros SacriBcuios immittatur : Cardinales (xpius 
^ , Pontificem molnIi^^e,vt(la(pdeliachie^a,incur^ionibusqu^ppepo• 
'^ pa1orum‘AqailooaciamomBiaopareniem,rordficarer,verantamen 
* - X fruOrt 


FinnilSS. ADMONITIO. 

fruftra in colabotari-: quin Sc Be liarmino Cardinaii in lacicm dixi^* 
opes ac facultates fuas nimis clTe exiles acienuei; malum contra in 

Germaniaadcograuc acpericulorum.,vt,etiamfi vclit,occtirrcrcr^ 
men ipfi nou pollit-Galliz regem paruro Czlari'grfttificaturum iqutn 
potiu$ea,quaElc(aorcs&Principcs Gathdlici.vrutnmeirrcxcurx- 
tionclincuriam atqucauaticiam Pontificis huius>Ca:(ati maxim ode." 
# trimcntociTcfutaram. ^ 

Iftnmilto pejltenipcre idtmFetikmUursi yer.eti'it dt ddtodccintife-' 
^ ptimt iMnuani k ilincuta* lo qmdum Cemjjwttdtme ptr mmros ferif t4s 

(juibus m«lu dt ConjadtraJiotieintfr Vintterum& HclldnioTumrtfpuh- 
licasinitd^ 4cde fiaturtgniGiUidCommmeTdt y4tque inter tluJiigtm inrtr 
^tnfiontfuu p 4 l 4 itno dti4 , titulo ipfon rtgio digti4ri nolutjft t4Viebt4U-‘ 
/iw , quod nccAn^izrex,etian:rifoccr iplius eflet , codem tlluna 
titulo irifigniret. Venetiis literas Palatini , qaibus Coronamregqi 
Bohemia a lcacccptatamnuncjct,exGcrmanica in italicam linguain* 
ver&sefTcatqucimp eiras.ealdemqucnudiuftcrtiuspublicevenums- 
daricoepide. 

DuUnuar'uvigtfimo primo Jnbalfinm ex H4gj Cemitif infer klUter^ 
tsorreddUur,qtiod aliquot CtnfiliatiiA»glui Rtgtinfuumkfatndu gtnerefut^. 
IleHori P4l4t,fiippttiii4ueTttre,e(ontr4vero Palatino, vt ugno Bobeniaetde? 
ret,peTfii 4 dereaujftfMtffent , obfuperurtm Cafark C4farique4dbmntiumpottnT 
ttam. 

yndeeifnolanuarii die, anno i tf a o. bind^ditxploratotilutemipiy i£i- 
f tandetn Tebruarit nuncium affiertur dt EltSore Saxonia , quod , negltSit dtr 
hortationibut lobamit-CaJimiri , & lebannis-Erntfii , Fratrum dr Ducum 
Saxtnta , linea Coburgtrifn propofito fuo , rtm btUUam in t^Sum dtduv 
(tndi t & Sac. Cafar. Ma'ujl. omnibm medkauxiUumftrtndi ,ptrftuertt-y quod* 
queSibenbergim expnfu vttbk dtxtrky quandoquidm Sat. Caf. MaitJL vt C4-~ 
far tligtrttur actoronarttWyVna cum aliis tffectrityomntm ttiamftftlapidemef- 
ftmoturumyquoadreputationem &4utotitattmi!ltm[tTt4m teQamquttonfer^ 
uaret j Elei^orem Saxonicameum BauarizDuce eodjtm ciTeanimo 
ac propoHto, & tali quidem \ Cum videant, belli tutnuicusindies 
magismagirqueinualefccre , nece(reeile,vt prouideant, ne Imped* 
umomninopedundeturtfabditiinnocentesfpolientaribonaqieo- 
rom miferisroodis vadentutacditipiantac.icdglircentes potiusye- 
hementiorisbellidamroz mature extinguanrar,ac nobilepacisau- 
see donum patriae relUutecur. Saxoniperluarumeireiintentionem. 

Oedinonx 


TIDtllS's. ADMOmrtO. iSl 

Ordinam Bohcmicorum 6c Regis ipforum co collimarc , vt non fo- 
tam Catholici, fed ficLutherani opprimantundocutnentum iftius rci 
pt*bere qaoJRcformaci hoctenapore (iipcrioresfintin regno Bohc- 
iniZ)Cuni etiam procciliiro, que in tcmplo arcisfiifccperint, cudemq; 
TJiisetiainlocisc6cinuatcconftttucrint.Vcrc{ia.rc<c,nccund,c)doum 

imaturi ifti z *. lotypi fottiantur.qiic Pontificii p taaici, c feneftris 6c re- 
gnoexpuUi.R.M.lPalacinu.) in tantoiamapudcomuncmplcbccula 
verfari odio,vt,ni(i mature malo jprpiciatur, breui totalis frditio me- 
tuenda fit. Diftridus Leitmericenie <3<Sadenreni,paratos elTc , cxer- 

dtumSaxonlcumpromptoobfcquioaccipicdirmultoseBohemis.in 

domu Auilriam bene adhucaffedos opci a ad id fua (Icenue conacuros 
regimentZalutnianof u multo efle intolerabiIia$,^Catho!icoru}dete- 
riorataper id ola.nihil melioratum.fuppetias pcactcrcaex Hifpania,!- 
mlia.Polonia , mul tifq; aliis proumciis aduentarc loge maximas , qb. 
rcfiftcreimpoffibilc vidcaiur; plerolqj imperii Rom. flatus a Cxfaris 
partib.ftarc.quin aliquot ctiacx V nitistElcd.Brandenburgicum tur- 
bishifceBohcmicishaudquaquareimmixcutum,ncElcdoratus,auc 

Ducatus Prufli* iadoram faciat; Bohemoi b^llo iam defatigatos pc- 
CttniadeftituirExcrcit^Duces&Capitaneosob deredum ftipendiotu 
mereri aroplius nolle : milites plurimos periifle , rcliquos.vt & Boh^ 
roos/editionem moliti.nec plures pofle colligi aut confcnbi.Ex qui- 

bfifomnib.liqucat.S.C.M.facilimeintentioncnifuaraefrcaflccutu- 

rara. Rcgnamqac Bohemiz vna cum incorporatii Confoederatilque 
prouinciis recuperaturam. Multa ctiam' fefe alia habere y qu* narraca 
facrint.rcrum ea feie litcris tuto committere non pofTe. 

Dtcimoqadrto februdrit die,€iHfd. ttmi liter i Ventttit mijfxfuntfequoitts: 

Regi*<lalli?leg.»toslVcnctoMagiftratHpoflulafrc,vtvnacumRegc 

fuo turbisBohemicis fefe interponerctrocs a.hrrecxiftimarc, medium 
JaocclTe ab Hifpa ioruggeftum,adfinera Diabolicum ('.fuggetico da 
Spagnioli coqualche diaboUcofine.;Vcnctosinrcfponfioncproui- 

dc&cautcefreproccfruros.nepericulumaliquodincurrant.R.Maj. 

/ PaIatini.)litcras,Magiftratui Veneto natiuifatcra rcgiifilii nuncian- 

tes diligcnicrfuiircredditas.refponfionemqucbreuieflclecuturaroi 

rooltum h*carq?<imiliaemoIuracnti atq-, vtilitatis coferre adextru- 

cndaCttafandamqipropenlioncmacbcnBuolcntiatmultoa.coroltius 

«a; vtil*' fore.fi vnusaut alter (Palat.aut Gabor.)propriosruos raini- 
4rgs Vcnctiis ilctctdcirc fc atquc aiiqaos alios perlibenter cu^crc,att 


1^4 TlDtLlSS: ADTdOiJITW. 

HunganaiDfetiot}Venetisconterroina>inCx(aris vel Gsbomfit p<^ 
ceftate: turn GaBorcm eciatn moncndum cfle^vt progrefliiutn ac uic> 
ce(Tuam ruoiumdaca ^uaq-, occaHone Venccos cerctoces'faciat,anii' 
dtiamqueac beneuolentiam fuam ip(ii offeratthoc enitn fa<£ioexoc-^ 
dio pauiatitn ad vheriora pofleprocedi > (ccdndo cKe por eunno gU • 
afiari del roondo> hoccH; » proutrcs mundanzfercnt. 

DuftbruMr.i^-CothiriutaSurnlxrg Pi inc^iAnbjlmefiribit, Me in * 
Aullciam fuperiorem rupraEnlam prottciTci nondum pocaifle: hoftc * 
irruptionero fcci(Ie»raDncun3yquc(n vocant,auream omnino cfle dl— 
xuendum, vtprzfcindatuaipinterin BoUemiam : locorum iftorum 
gnatum&cileanimaduerterepoBe.quabzcvtilisfucaranclmprena: ■ 
znetuendum quidem ede > ne, qui fupra Enfaro dcgunr,hoftiliui era* • 
dlentur.(edcan>rcgnoadmoduraneceilaciancidiusrcgioniscon(er« 
uatio>rperare illosracioneConfoederatiunis atqueexpedliacevicinas 
.debitafqueruppetias.‘aliasdefenduetancummodo,nonoiFenfiuevti 
bcllum gerant,coardaii,cun£lationiburqi iftisconfamidedo tandem 
f.pcopheiia.)iIiqnandoinre tamferiaagcDdumede. 

In tmUdtiont Ftfonunji &BTintunfiy4dqu4s Vngnadim in Ik tern fuit i ' 
Jjntio vktjiiHo quinto Ttbrunr.mi^it coBimnt , dttigumur nuebint m deli, qui^ 
ins bftonfosdtr4ti,OrdintsStjiri£, CnrintbU & Cuinnpari utiont ad rtUl- 
lienmfeducere cenati funt. Sic tnim Vngnadtm firibit\ Otdines Euange- 
licos in Scjrria > Carinthia & Crainaetle quidem propenlbs ad pouu- 
iandam liberum Religionisexcrcitium ^ vcrum,vti tumor eat, d pro- - 
podcoilio facile roecuac timorrpo(Iedecerreri,&cr « 

Eadtm dt rt traUauit ttiam qmdam ab Eiktnhtrg Brinna cum Comite " 
Tuirtnji, quempeftmodum Ptincipi Anbaltine Cmudtmtlmi nqfa c$mmen» 
dauit, bi/(<ml*ii;Barohtcab£ckenbergvnus edexnume^oilloraras 
quosgloriolam viram degcredigniflimospuco. Natione edScyriur, . 
aenete&ftjrpeadmodumnobjli,regtonis&gencisilliusaroot&:de« 
iiciz generis humani, HuncctiamtaJeme/Ie, qui omnia generisin- 
formationes Anhalcino-communicare pol1ic:f'ru<^uo(ius nihilpof. 
fe fieri , quam fiScyria cum amicicia & human itate occupetur ;adid 
lequiri cercum-peditatus nnmeram,dConfcBderatt5pEouinciispro- 
ponionalicer colligendum, eiq;Eckenbergium huncptincipalirereP 
fe pneficiendum, qui rem hanc Deo auxiliate iRchoaturus ac felicicec 
fu effe(3utna. Q^d fi faClu confuicnm purer ipfius Celfitudo , atque - 
Sekenbergium ilium accctficuia aHfe velft, inTurcenlis Comitisca-.- 

♦ ftrisi 


PibELlSi. ADMOSITIO. 16^ 

ffiis SpCum com morari fciar. Super txttrUrilittrMrumiJl4rum parte hs qua' 
mr ipfitu Anhaliini manu firipta trant conehifutttei. i ^ tyn'os per lie rcras ad 
. confcederacionem cHe (olicitaodoM. Milites, quanri, quaado, vbi , 
quomodo?5.Borqakvcham vetrus.4.ConcionarotesnmuIinccodu* 
ceodos.- 

IndiSaPofoHmfitraHatuneditnitm negotio dthheratum futt , qutbm 
uimirum ratiombm ditionet iUa ad confaederationitu ejfent dedueenda .aut^fhe- 
uenmvetunonrtjpondeatyquomodoaGahereper irruptiones ac v aflat tones ad 
toBudendumcogtpojfent.Deputatiu itaquead iflud ntgomm Budianus,vttxpar . 
re Gaborii cum ordmbiu SttriatraQdret. ispoftmodum fequemi tenor e fcrtbttiA.- 
liquosi^xordinibusSmia:* rranncusGaborilibcroa exhibereaccon* 
fetuare velle.decceuiile^clanculatioscuirerpondentcspodmodum, 
ditacommodaoccorione,reIiqaisfe(bnJiun^u[OS,Scc.a/iainfaperet- 
iaUfditera^Cemite Turrenfidedato Brtnna 13.1 3 .Ftlruar.mtjpi\qntbus mentio 
neinficit liter arum, ^Catnire HoUacenflad Bajfam Budenftm feriptarum flhiatt 
tern mndum redditaruru ipra'utdaiunt igitur fibi non medhereparere ,fiBaftli- 
ttratift/urejponfortatnonacctpmt.ludua U&or^ annonbbciumTmaatqjem 
mmiflfk & vafallk fitcolludtrei 

DtcimofiptimtrMartii lebannet Georgitu Foblicrn ypracipum belli Com- 
miffdrm Ptmipem-Anhaldtnum plurimarum ex Praga partuularitatuh cer~ 
tiorem reddit , vnde manifsflum euadity Pa/at inum tiufque complices, poflhabtto ’ 
Becreto iioTmbergenfl,ponflniiummenfcm abillu defignatum nibilominm fa- 
tultatihm Vnionitvfumyatquealiquam exercitm partem Vnionuadbuc fumti- 
bmalitamftiifeJnteraliaetiamfcribitycqmttxniqQ'mqxie turmas,aCom2 ‘ 
tcReinhacdoconictiptar, 2 o;io.Mattij£nsdotffijluHracuraiti>equi 
cesencplanedelc6los:repcirTiurn roen/emeodiefiniri,atqueica Vnio 
nemCNO^llepceni Hipcndia menftiiia cxercirai Anhaldino peirolue- - 
re;cohottesSaxoflicasbreuitcmporcioBohemiamaduencatora5,vti 
dDuceSaxonix Wilhelm o percepeiic;res przterea in regno Bohe- 
mtz iam ita eile comparatas, vti proceresregniancchacetiam more 
iao veceri facere Iblitifueriotnllosheri Regiam Maieftatem ( Palati- 
nDmjdedandamutuopecuniarqqaiam plane dcffftuanrur> compel- 
k(Ie:m irari ic ( Poblicium ) atque extimcl^ere,quoties incuriam atq; 
fOcordiamhominum tftorumjntantfsjpfdrumpeticalisatqacdUcri- 
minibus ad aninuim Hbireaocet:plura le habere, CeliItad>iiiiiMiigni • 
fiModa,quz calamo committere non aufir. • 


CUmiam Anbaldim non filum regni Bobemia ac confitdtrtftarum Pro- ^ 

Jf 3 uimut-- 1^6 T1DELISS. JDMO SITIO. 

uiiHidTum ,fed eium erdinum fupra & iafu Etfj//t,Giatralu tffct coHpitutm, 
Aujlrucit inftr'mihtu , contr* Cdf, Maitfi. infurgintihus ac rtbellhnem 4rn$4t 4 
m4R4 mtUtntthut , conjilu fuggt^it.qud rdtionttmtua dextrt dc filUtttrperdgi 
pojfint: quin & faprtmum excKburum magijhum cum prdfidtdjrit militt Re^ 
KjL immifit , fub prdtextu inftgnium vtiUtdtum , qUds ordines inde tfftnt per~ 
eepturi , m Refilutio ipfmje ddto Egtnburgi vigt/imoftcundg ildttii tejid- 
tur. 

Ordines dutm AuftrUci , prdiudicium txinde ftcuturum dtumdittr- 
tenets , mtlttts AnluldiMsprsJididriosfuuddiungtrttufdtunt. Altdigitur An- 
hdlimi dtfldrdtio fnbftcutd til ; perpenfl; nimirura ac trutinacis hiac 
inde circanidanciis , comraodifninucn CcCe exiftimare , vt ordines 
Auftriaci fuli przGdium Rczx in fe Gifcipianc » ca tamen lege ac 
condicione > ue» (1 rra^atio foiCtan-pacis cum aduetla parte in^i- 
cuecetur , abfque Anhaldiui conlenfu cinitarem prxlidio pciuenc, 
mulco minus abfque Reg.Maied. ( Palatini ^ 6c confccderacorom 
fulFcagio , loco iflo cedant } fed pocius * polhilaote ita neceffi- 
cate } Bohemicum prxGdiuro reetpere Gnt parati. ( NB.) 

Pdulo poll cum Comitid z8. Mdrtii Prdgd tfftnt indeed , Prinetps M' 
idm ^bdldmut ^Sohemorum quippt & confaderdttrum Gentralit yto ft 
tuUt. Ibi diu digroMiJinnu negotiufuit dehbtrdtuw ,dtque inter dtid : qua 
ratione confceieracio Hungarica ab omnibus Prouinciis peifc^e 
conGrmaci, confoederaciones Gmul auger! acque dilatari , cumpei- 
tnis vetoin Vnitaseonfoedcrati Belgij prouincias extendi . legatio 
pcxtctea adPorcara Otcoman'nicam Ipedabiiis & qualiGcataador- 
nari> negotium defenGonale rc6te ac nrmiter Gabiliri,aduerlus re- 
fra^larioi Reg.MaieG.rcgem ipfum agnofeete leculanccs, exccuti- 
ne procedi , inucniione's, & media colligendi pccunias 6c cenGis, 
velUbus ,potui,& Gmilibut imponendos,excogicari, maximeati- 

temomniamresbeUicaitaconfortariqueatjVttolerarifortiterinfa- 

corumpolGr. 

DurdUtibrnbifftComitiindtus nuperoDuembri infans Baptifmo ddbt- 
hUitfit^uldnbm folemnitdtih^ ehUtmydtqjinttr alios Gabor etiam,yti Sufee- 
ptertmdgeretj requtfitmfuit.Somen infante, Rupmotddtum.JpUndida^ conujr 
uid,fdttdtiontsdtqgipuldinftitHtd. * 

Sddem die Prinetps Anbdldinm,iuniorproprid fua manu nuncidt ,liteTM 
Jebitffertdditati Cbrtftepboro B tront kDond,quibmJigniftet,fappetm ex 
$euo elTc fecotpeas >.qoia & V coccos P^aiino alEftere decre- 


T ID ELIS S. A D MOKITIO. 

oifle : Doccm N.paulatim ad arma progredi ; Papam ad aliud au- 
xiliura > quatn dccem roiUium florcnorum , Hrigulis menlibus fui* 
veodorani ) fercndum moueri nnllo modo vellc : Hifpanum non 
^o(re: huncGbdebitorumatqurxrisalicni grauiratem: ilium cbin- 
(Cnfidlmumauaiirix ftudiuro:Romx cxcrcirum Pahtini arquc An- 
haldinicxpc(2ari:nunquam precioGorem ibi inncnium fuilTc ihclau- 
nm, ^ hoc jp(o tempore, centum auiimilifonibusaftitr arum;Excr> 
citui aducncanci magnam Italix partem accefluram ,partim mctu.pac 
urn odioinPontificem.duAam.'TempurOeoeflenotumfOieu crou> 
uer a Ton temp* , &c. ^ 

Vidu4 ftnioT EUStor^lu Lc jfatulun* j o.M 4 rt. 9 iterii,aut p. ApriI.noHi 
j?^fti4«li4W/»oyrrit»f;SolIicicose(Ieomncf,aclcirrpeiCupcrc,quoex- 
erciiuS) ex Be'gio& Lotharingia venirns,tendat;Marchioncm Ba- 
dflifcraintcntioncm habere optinrara:Dcumftfeptccari,vtfeIlccm 
ipG largiatur fuccclTum ; exiflimare aueem, Comitia Pragx indidia 
abrqueipnus(Anhaldini)prqfentiafinuiautconcIudinonpo(r;:cunn 
etiamc'cdetcjfilmmfuum, Rcgem,magnoin ipfum defiderio ferri : 
denuoDeumleiogare, vtinfilio^logratlam^urtJtudmcmque^uge• 
re,& qu^a'd inaius honoris fulincrcmeiuum faccre poiGnt, concede* 
re bemgne veli'. 

TriduopoR A»’jpactnfjs AnhMnum etrthremfuit Rtftluvonu , Hithi- 
ptli ad Legdtiencm Vmonu , Korimbtrga Monaebium miffum , d*t4 : quatn 
ait ntqut Caugottcam nequt dilatof 'wii tjfe,fed acrtin & pindtrabtUm : rm 
igitur tempia tarn pefiuUre , vt aliiiuit tandem ipjts dtmonfirttur tffi- 
Hut ( tenement qu tl me ftmble , que ma'intenant >. il faudra mofirtr quelque 
effjtd.) 

Vigtfimofexto Apr'tlk^ann. 1 6io.fupra diUm fobliim feribit ; Philip- 
pam , Comitem Mansfcldenfcm^nobilem quendam ad Principem 
Anhardinun>^miniIe,acferuitianiaRcg.Maieft.(Palatino) obtuiide. 
Quod fi pluribns Reg.Mai.militibusopus haberer,obIationem hanc 
ComitisMansfeldenGs baud raalecafuram} in tanca prxiertim illoru 
penuriai tu contra Saxonem etiam Rcg.Mai.iilo vti poiIe,adexcican- 
dumcontraiRumbelluintcftinumiComitemiUum^nzapudnobi- 
licatctninilla rcgionecflcaudloriutis:iedh^ctaliaclIe,quorj[iReges 
& PHneipes enram fufcipiant.'properareComire T urrenfem :hoftem 
n.tormentaafFerri curafle, quibus Comitem adoriridccreoerit; Tur- 
teu(cni.n]olefteacimoduferre,q>non alia jpcciTuro eflecvia-curulrum 

iraque 


168 ' FJDELIS5. ADMONITIO. 

iiaqueda 3 ere,vtin ^^aidhoFcn&DroiendorfFinaptioncmfaciailC 
qaod fi prxfenseflec Anhaldip.uSjin'nomincDbmini ale^tn fcfe e£k 
iadluium. 

’Mdii^.ditCorrt^iniens'fiut CcSufirTl^eniit!. FiBie^s^udmplurimn 
^ecidlu etiem trAnfmtjittdeLegithnefrdtftrtm G*dit4 Huudt An^otdifm$ 
Vunnam vtrftu: Inftqacnti 4 . eiufdtm meHJis die CmceilArim'PdUtinm i Grun 
Plefftnh (Trdgdm iPdtdtino tucerfito ) ttrtumfidWtM vdrUt RegMditfi.es^ 
titndM dtque diMimumreuoundis tommi^t, quarumtonfideratM Pdlatwumt 
PUjfemum & D,C4mer4rium,4mbesipJiuff4ttnlur^tmos deque iatims confix 
Itdtios, etMmnumprudtHtiozesaf tkannjpedinesredderedebtbdt. rSunfMHtm 
tdhs: 

i..InFenoTPaIatinacusinopiapecam*;preminit'.Ho(lilesi'giturja- 
lurtusniftineieaactolccare nulloxnodo poteft, Odtiecnprsfensre* 
rumdacusicapecroaopaCtnechodililiQuafioncmctuenda.parcatneci 
Fercndo furacqi,ia miliccs V Valdmamhunaaot atq; equices qaingcA 
co< Obemraiidiarios, irapendendo , cFic non potcft > qui pet fiagiHos 
,iueo(es crigipta/3oceoorum miliia excedir. 

z. ’’Palacinacussrealicnoobflridlaseftin caa(aVnionit,centam 
quinquagincaflorenorummilliaexcedente,inrefiduo:non annjime> 
rads ijs.qaactoceicbrandofortafliftpfiiniramVnipnisconaenni)^ 

. dineccfledl. 

3 . Landgrauius Maucidus. quiVnioni debito ducenconim aniUlS 
. fluienorameft obIigacus,a|iq}hirceFrancofuneoribuinundialsiol<- 
bece illud promiCc.oihiloinniao prsBlluir.Quod b (oIquo iilafadMii 
. .iilet , aliquancalum adhuc morz tolerad pocplllet. 

. ‘ . 4 . Cororoiflanj pcouindalcijiaFcrions Paladoatus iotranoaem 
roenilamFpaciacnrupercrecentaHoreooram milUa mutuodederuc^ 
didoDcmqi iliam miiie quingendsflorenis , pro penbone folucndis* 
aggeauarunt. Nulla inruper apud incolas in proropeueft pecania>n)a, 
tuo danda, catu Commiilarij omniaiameum locafucrtntperfcrticad 
arqueexpifead* JPcregdni&ipnpecuniaB rautaadonem detce£bnr, 
Foludonismetaentes in cenittrain cm. Camera pecupia prorfus carets 
quippe qnz iamancea a Franckenthalennbus feptuaginta floreno- 
ram raiUiamutaoaccepedt,ad brequentandas nundina%a cum , abf- 
quehociifaifIec,inrummuPaladnacuaFuedcconieAus dedecus.Pr; 
teiea adminiftratio ( Uonafitnonm , PdreebUrum , «c Pruldturdrum oMU 
- hdempropmsdcpriudtttvfHstenuerfd^ iddem plane deflicui- 


$ 
riDlllHS. ilD if ONITTO.' 


T!irafiCumfrup;esacviQavendicomraodencqucaQC«mqulbus daobtu^ 
, 'iamcnpoiini^,apfouchtautnparsconG(ljr. 

SffUtjuiiM^nhcimenlisobtuodctn drb:£^umcontinaan 
liuNaptEebfm j D«putatisconfignatioinfiqD3facft,contmenide^ 
vua otto tnilliwnflorcnomra , in tdiduoadhiicperfbl- 

4pfiiaX<lu6rumk>ldiiouiipofllIbiltscft,cuTn& aliahincindcio- 
''PaiadtuxuGptmunienday&'adcommodam loci defcnGonete ' 
nra^a. 


*^qS^F^^*’‘^“*’^csitaRntcomparat«,nec vIJailb,pccuniam 
di,fu|M^nt rcmcdia.rogandacft R.M. (Palatinus ) vtdcpo- Hp^ 
ptrasim in Belgio prouinciarum^uarn lingulis mcufibusy- 

emii tranfmictunr 3 vci dc iiU, quae cx AngliaafFcrcnda\j^^^A^^ 
ore centum ranrummodo millia florcnonira^accIaplV 
a£q-,alc<roj:eiunuantundemjhifceditionibus.con 3 mum»M^:( 

. ^ J /: 


am ad minlrauraCaniNotinbcigcnG Ieptuagintaquinque’^^*y^W^.|v - 

X^orfcntfntQ rcilliabacviccpcndantur.Iurcrcaccnrusactributailore. j 

idranrem in Gnonlo* centum Giluendo.e- ^ 


4 ' 


:ii:^crc.*ulHcmq;.quadrantcmfnGngulosccm:um folucndo,c- 
adccrapu 5 allqupdaugcnda,donccaliquandomcomraoJahsc 
i^OQtibQS hiRd^itfina clemenciafuerlncaucrti. 

4 lkuipoff<t vidtriiquodtum PdUiinUtque Vmtorum ftdtus add 
inv{inHin,Tuinofus,miferdtqHedtbilu,rantat 4 mtiii 434 nti 4 intecenfnidp * 


txteiltndifuo jppdrdtu ,pemnu, wuniiione , &c.futrim vfi, & tantum 
ami 


tetmorhi/ dmiuiuin arrcgdnttr diqutfdJlHoftdfftltdtiirwt. QuUmmo^ 
runt dceruo! ^quas tx Anglu ^ortmhagdtn mijfcs fingdunt , mtntit- 
midbdnfi Quid quod, vbtqueltcorum conqui/uddfpojluldtdfauptat- 
ddcKormbtrgddD.Cxwtraritr.ArgeniordiiaD.PdJiorcUdnthurgi, 
dtqae hipjntd,a K ntphufio : in Hollandu , & AngHai Barque d DsnJc, 
Tu imiginatiJibtfunttriiferimtbomiutsJdildtioriibuSfi^miMufuuTbrd'' 
nUitomnifvbitunquetcrraniniptitJldtiaciurilSiibomJuaeJfefHbailUTOS.Vt- 


Ipifua mtftriim in modunifalft fantaefruftrati. 

Corrtfjiinderti VariftenfiseUntaUriuf^.bummenJifdiePUpnio 
yfafpoftii aha Homint.duSojer: Expei!}atc fe magnoGumdeiidedo* 
“^^ttracopias initarum cohiaederacionum fibi tnnfmittar:pcrcepi(Ie 
aUcunde , aduerfam pattern altquid contra inferiorem PaUtina- » 
luni molici : vctuota'ncn (ef^arbittarf , ob fuccurfura Holianda* 
WtOj ^ commixtiooem ladfiiitUonum criatn Archiepifcopoium ' 
I / -'i. 


vC? FIDELISS. 


J DMON/n o.’i 

r 

^ i# 


^ tfque te_ 

, 7 ^^tl»la{um iri; N. HtTpanis vchcincnuas cfle a(ldf£lun),quam 1^ 
^^Cilliz-.binos Icgatps GaHjcos,B«huocJ& Prcauxium prb(i 
^iiioN.adttcnifle.hos Ducon Angotilermenfem Aac>mcilctn|t1 
^rnm \ qui duobus V oionis icgacis dixerir, Lcgacoruro Gallicoratntf 
_ . . Hru»flioncmatqucinicntionera dire^tamefie adcradbndampac^ 
^^'fe?**mipcdienduroquc Turcxin Chtiftianotura terras Inairrmn.Mn ml 
.iiiUpracieua datum ipflscfle,vt vtiiufqae rcHgtonis Elcdortf^ 
Pnncipcs hac dc rc eompcllent. Sed familiaiem qucndamacquei^ 
Tuum , qui bonam Indrudioois pattern pcilcgeri: , in 
ruggeffirte, quod Catholtca iliis Religio in lodrudiqneir^ 
pondcroili*rrtbis fit recommeodata ; qotdque'^^ 
dibgenter ac iedulo cdntcadcic ipfu mandatura fir, vrRcgem Ba 
. ^ y 4 hcrai 2 {^Palaiinum^ a prupofito mo 6c Corona dirooueabt. Li qa _ 
enim aliud alibi pra:texucrint , breui umen ex propofitioae eb^ 
Vnitoi Ptincipcs, manifedum fbte , quid rooiuntut^a^; 
pireor. 


■- r 


4 Dohna ( qui 4nte 4nmm ab'dic4!iow ^ tltSiqnu%^ 

^ ^ tr/fffauodi) 5, 15. Mail lAngiJshtmtro^l^tiQvtu PaJjtffii^ 
Jf/iario tnttmo , fx Jtngii* fttiVu ; Hcrife apud rcgcin Angli* fuf {} 
cognolcercc , quid dc legatione Gollica in Germaniain mlfia f^( 
xum cifcr : nondutn Butem fefe potuillc aniinaducrterc j dqo«l 
Angl'it Icgationctn codcramifl'c* «sfic;prctnififlc quidqalt 
^ gem , tcfojiiiionem intra paucos dies Tele datuiuni •, cam 
> cxpccHudamjciut.cumprinuimfadafueiitjlocum tcriente 

• certiorem fc cfic icdditurum ; in mandatirf^ 

* regcra , vt ElciSori PaUrino feribat . Ducem N. cum Patart 
^ Vnione & Hollandis, ob djffidenriam'JSc dificrenttam','tn 

.^^-Ycum N. vcrfetur.VDui & confederari cupere:regem cxfBImarc; 

audieodum,eiusque rei HoUandos ccriiocet iam eil^^Si^ im; 


Dtatn^xu tiufitm mtnfis die fept diSut TU^fu OSaftr Vml ^ tiindtm i^if^ttfhdwerum ,fppcfii4 timif rwdd 4 i rnicd, hteruU X*. „ 

' bit, narmum tibi elTc, quod Vnitii Ducibus cot in genua dedtl^^ 
t *. ^ capcJir , nulla alia dc cau/a , quam quod ex Anglia rcrolurio*! ' 

' ^ ncra toialenj & placeocetn non acefnant; dubitabundoi ptictetpa * ^1 


V 


TTD iiissl r ii‘6: 

ISSj^fwin »ncipinh*rf rc , vtrum cxercitui in Affatfa 

conccdcfotlcbcanr, nccnc i quin iroo . j 

ofi coniramm El^d^aris Saxonis rerolutionero ,abi^* ' ^ - 
^ lyjA^igiotere tn Cialba. qui confultum eflcdaganr« fi Palai' .". ' 

■^^^^fittem^*flinAngliam,vrparcnicmfauni,proccrcfacpo- . 

]ad (tippettM genero fao fcfcndas aliquanio lortius concica- *>fv '■• 

. rt‘ i I r _• I T_ii rL.l’ .'T^ 4* 


^ippetfM genero I 

jlegarct.-iftud tonfiliutn uon a vulg.itac fortis hominlbuj,!^ 
|il!nftribtt» ^giauibusfuggeri ; raonitum itaque vclle ^ 

i Vft n»o loco , ccoipote atquc occafionc iftud in medium proj • ; '• 

^ KW Va\4tinmthifqucconfili4rii ex hijie , qut, bd^renm ge- 

ftM ^mmnfudram itifmmtdtm fdtk tnimadumtjfifit 4t deprehtn-- ^ 

I raa:9(4 -tggj/xdt octftrunt. Uijfg itaque ad BjuarU Duttm 


I . " y 

rdrh \ vxnaaawiio , id ajebane ,vtj{i mn pajfet adftnndHm • si. 
jw, , fdhm adw-ifraliuiem obj^^ iHum dijpmrtt. sed&‘^ 


f JP& J^llit , pti ex litirii urr^andentibus , inter BleSertm Pdlati”* 
Dueam Baturix hme hide mifiedc , Jiqnido cuium cenjiarc ^ 

^dtm Caiuerartus , qua per iJJnd temperit Monaebii hinc inde expife*^ 

^ Jbi:, Pk^nia Bedgam , adhibiiU Z:phrit y ferihit yfib data i8. iS, 
Diuaus hie ( Monachij ) quam roihi gtatum elb, 
Excuferio ir. promtU efl. , negotia indies magit magic* 
((mulari , arque vnum altcxum impcdirc. Ex omnibus cir-' ^?X 
^^»cii$ colltgo , Dnccra Bauariz non omnino in ncutralidrd 
btm(Aofjtum , jtd aniilium Czicti laiurum. X^cafinius ' ** * 
i id quod y hicintcttqganic . racucrunt. Sed vnos « 
t^at^ppiln^diin) Inter pocuia mihi remlir » vbi inter culio 

impcrialis exaggeratio per difcnrfiim in mediuni^^^^ 
j Vnde colligendum , Bauarum gaue aliquid icntato^ 

Hifi ahilz Itaticz , R.oma hue allatzicommunicari 
_fum , in cuibus expcciTc Icgitur , Ducem-’Bauariz Pontifiid 
iU;cqri cpti«c,(e nil niit Dedatationem GzCircam expcftarc: ii- 
(tatim ie iernpeionem in Palaimarum fupctioicm px 

»■ if-t . I* ■ ; f 1 . : rT- : 


,‘ iConhdciation'c icaque lane qaamdiligsnti opus clTeim-* 

i ' ■ ' 


pcoptcr caulas. quas nuper certgi . Quidit 
rfPalitindj) fiatri fuo Duci Ludouico- P^hilippo ad 


rex Bohe-JM* J?- 


tempoi ■: *: 

n ior i ^ ci n», 


bterat reuerfdes rcftltuuonis^ccdcrct,aut ccnc 
cut tutqcyacilc tBOt inuenin/potcll iritqowta illafr 


s * » 
^ ¥ 


-St'* 
4 
■ J- - • 


FlDtLlSS^ ADUOU ITIO. ^onrquiderahxmcrxcogftatioi 
^ ^J^'Scdlubensfatcor.mecjtrcemaliqoandopofTcgrx^pitsri.Hxv- ’ nicU non omnejparlvrcncut conftanciarmaxjrna pats tem^di^fer- 
^iet.QuodncxercinjsDobenJcnsaliquiddatnnicapicc^quodD^w. 


aacrtac , in maio ac pcriculoib admodiim res noilrx cruncfiatut eti 
. ^ Hungarii tuto ac fircnre fit fidcndum, Mouent me atque ct“ 

aoganc inici'nxnoilra njaU;itrefblutio,dc£c<Shjj pccnnix) alia' 


i 


Ji 


= 3 .'^, *t>conjmotia : & plus quidcm angunt , quam omnionahc^ 

inure vis acpotenria.. Deusipicauxilium ferae. Elc€h)r Drande^. 

'bnrgicus aut cius confiliarij Bciliocnfcs ctunt monendi , vt ♦ J 

iff S' *uro couferiptionej raaturenturac pfQreoueamur., EfHcieorianu * 

rt ^ ifPracrcrca , vt f NB. ) SaicQtiixaari pufcx iremteratar - Du^iniu^v 

;*^Pomcranixpct regeni Bobereix melius dlfponaror* Seko'iicftiw#' 
petdatniur- Monachij prxparamur omnia ad procinflun^. 

f-, /nelliriim f 1 _ P* M V* M •« A » •* B 4 M Ji ^ a ^ M A 7 t- . . - — ■ — 1 — 


■ ^ VI ^ /pellicum. D. locberusconqueritur de imminentibus comraodo^ 

vniuctfal»bus:rcd neruofe Sc c/rcumlpc^le >pfioceQni,iuvtaL ^ 

; ‘Jul^ '■ ~ • . . - 


dubicandi apud Bauat/x Dueem aliqoid 

uras.vt eft princeps prudens,& nonnihil timidus. Boheroi^^c^^i 

CPiI>tuium^h»cnemo.rituIoj:cgiodignaiuiiquinfltnouat<lNt‘^' 
saf ^ionjsiunions noftri Ptincipts nc vnico quidera vcrbulofi>£laifift^ 

^n^nffi^a. In rialfmivi* a»»-t«n« sm.. aL..« .a iZi:^ /!: - _.._t 
In reliquis criara omnibus coonlia fiia tegum Sc oci 
t.*'^**’^* penctrarc in ilia facile non fit. Capitanei arque cx^ 


ii^^DucesabIcnre$runt.Crabatx merentesimmenfum ruricoiisdampf 


t* ' Ingolftad j firmum eft prxfidiaro,Monachi) plane^iflj 

& forrificaii expta eft. In nouifliaj?^® 

“*■ ' ^ ils ex Praga, heri i D. lochero raihi cororeunicatis, natraror , Ofrar 

: -ojerarimn Monachium vxifiirprofeaum cftc , ei Infidias ecndlil^ 

~ liborari.vf v^I vfitut u/»l m.-krritu> _T „ * - ' l*borari, Vt vcl viuus vcl morruus in exploratorum pdteftatem vi^ 
Profcdlo iftinImodi rocndacfa.occaConcm poflent prxbci^^ 
:etufreodi incommodfs^de quibus nernopiiusvel cogitalJct, vet.fb-'il^f^ 
mniaflec. Anthorci igitur iftiuCnodi nouitatum creenriurua),t!^ 


cohibeantur,ncccfle eft. D.Iochcrus ipfcdctcftaius cftilbs.vtiip^^Jf; ' ] 
^0, ex anirac. Interim camen dolt fc pra^Jcx lefairamm non fiiot otv 
S^*^".*^** ^‘dfas Roma allaras D.Iochetus oraaino negauit»aflc«V^ ‘ ^ 

"» r^’tn^rantfnn^. nitnnna m {Oi..t in ^ -m » V '■“ 


% iftudin Bauarixducisanimum veniilc. Qoo«^i 

V • -j^j^'jsicdcfcunqaeautcm Aficcurarionis mcmioncm/cci, filentloifbdp 
.* ^ Tterilt , ae ntt/iedWt , luudfac^lrBaMittm tqibulcntjsiftisrcl 


iftis rebut . TIDILISS, ADMOmUO. 

i / ».: - r.L:.Jl 0 .y,i A J Jl^’^ 
IL * iDCc eompcnum fibiadhuc ftt«efl&>qoM rclfiju 

ptA^ciicSrahn, foper hoe negotfo fine dccreturi : optarc fe , vifa, 
ll^ t~p fi I itirrt vulccapiamri&raaionim ttiJT5ultuani,motuum- 

Vtinarahabuifleraus amannenftm quendatn^^ W 

i' 


t« 


Ippfelt Qi 


.. ornn»aprorocollarcpotuifiei:rnihitempusnonfiippc- 
fihgnlau:ribcndi,ncc (atistuto'comjnitticalaraoqoid- ^ 


1 
usnonluppc- 

.. .^ calaraoqoia- 

;iiodfopcrcft»adtdlationcm,quamfimulnii«o,rocrcfc- ‘ 


y MSI I T V liv* _ 

y^ aradneqiiirjgqaoanimoferendumcft. 

AtlutieiDcbnj prmif4refoluth,l(gJthf}minGcrt»4nimr^'- 
nJf4turcxtra(lumhtcr4rumLondrtd4t4rum 
idzo. R.cgcmfommDnicaiionisInftrn&ionis,Lcgatjsfti\ 

.JrfnljLxn Gallicis tradirac>panicJpem fieri non potnifle > qnod Lt- 

jip&bl noncriam firoul cum illiaablcgaticiit: Henrico NVoicefiio lii 

mjV^nedasad brdinariam/uam R'ciwentiam profcdluro, cora^* % 


Sonera ,ahquc«Ele(a6rcS;,DuccsacPancipesderufpenfioncar- 
*’'^*i^adwrppu«aUquod;compelUndiidatumiti;intcrcaro{lIcAn-. • *. 
t(n B^liemiant ttanfmiilbs; conirtburioncf criarn pecuniariasa « ^ ?J*V**^ 

^ncir^hnapaulaiirocolligi.redaliqnanrojquamfpesruetit.tc- • it 

.Jpto:Gl4fqatniumDucis''jv'^iriembcrgcnfi$Sccrctarmm»noinf-»^ \T' * 
ftVqfonir itidem diligcmiffimcapudRegem defrrendis fnppctfis‘''s 

^iiic»iidt,ccia:isfa^iioncm, necDromiflit)ncrn,qoarauiscuidentifi^'*^ 


tfe^adoculos demonftratum fticrit.quara hocipicytcinporeau^- ^ *’1-^ 

Wp^*rfictVnioni,vllamaccTpiff^ 

yt0id^fpfimoJumiinaHlAm CdfirtamfequMunent txHungAttafuW^ 
y^Ic^an6s»Gabot^tInlnjftrDmJ, Capitancum Damafdi com 
fdtJi^uodara Bohemo atquc alns Conftantinopoli Budam-fiim^ ‘ 
Y~,!w^cuiTJflaudii>aJucoiiIc,lilcrarquccredentialcsablfijp<tatorcTar- > 7^- 
^xlcoWriui^ ciustenon's , quodornnes & Gngulsr prouineixy Bcthr 
%• 


V.;lcb Gaborifubie^*,aciaiamento obJf'garxicumTurcicolmpcrato- ^ 


I 'Viww ^ w - W-— j— — ^ 

ari inodo 5c vinedip dcbeani efle confosJerata;. imperatorem 
’urcitutneum Tartartfpaceminiifle,iifdem incemia muncra pro- 

.-«• t _ . j r nr-^ Ml; > r..... • - I ' *■ 

. imfiflcfGaborrquadragintaTaitaroram milliaad fcrc'idasfuppeti- 


t. aipollidcum fuiilc:quin etiam»Ybi opusfoter.in propria perfonaGa-- ^ 


. r 

3 Li‘? 


- Mfe- ■ ir — »;■ * - *, » V. , ■ i. . r ■ - 
; - if 

TihUiss: ADSioviirio: 

^ V prouinciaramfitlclem aroicam a^cauem't' 

fy ^ H>cfqi ac nodes id opeum daredcctcaiflc,vc pacciiicam Pcfiaattl 

*■ fandat.omncmq-, bcUiiiecuum inGabotl* nodes dipgai «gue 

^ i^tendatjptzf«cosinfUpcr IcgacosGabori magni precUac v^tods 

- ^ tji£gjnungfj. tQrnctiamSulranumBaflxDudcpfj^crioac^laccjrtd^ 

^ nationeamittcndi capitis iniunxifTe, VI omnia, q(x« Gaboc fieri 
> ’yr^ni ocviuperficiapnetinaaoquailtiadugrtecupcumprimuvero TratfS 
lylaar\iam.vtadueirasomucmjropecumacvimho(l:Icmdcfend3Q0 
1 adiligcnciffimc comtnendatatn fibl cflc fclac : cdnfocdcrapis vicwJH 
' Pcouincias Tutclco I ropcratori (. NB. } 5c miliutiaCcpccttniariiatt- 
xiliaobtuliflc. . , ' 

.. Duodichno lunii V'enttUm .Cotrfj^mdtus pir Z'^bnu Jigntfsxt , q\ 

milfttSyquktttumqj pttunudh H i^uno in G tmxnufn rcwittntnryndftrtMi 
irtirumorapuddltquosut^AnbiduciLeopoldonnxiliimtqaiditem f^diurj 
^ Belgh pttuintianm Ugdius Arfenim dpudHduttiof a Tlgun 

' canfitu honotUlcc admodum narrat eS «tccpcum> atque vb4 
' icorutn libcraliflirac ficgatis tradacum : fub infinuationt I:' 

" -cjedcntialiura ilium prigjoRcformatisOrdinib.gratiascgiljcii^ 
mcdicatorcs fuoi clapfo an.adSynodum Dordracenlera; ml(cHh 

^risRcbflfpublicis.vtprzfcns 

' accotatcabiplis perpcQdator5robrcaicrur.(^r/r«ii/e/;M ’ ^I^^L yN^nb^acmiUciHirpano ante omnia craniirusprxcludaturineiQjrum*. 
^ .mum Vnionis pjziadlcmm ac dccrimcntum in Gcrtnantarn ircu.*|r: ' 
tr Rcfponfionem fuille gcncralcra > graiiarque ob bcncuulam cr!»a (e 
^gdctaioncmadas: Verifimilcautcranonnullis videri^Kclucriutvix 
fedomui AufiriaczcileoppoGcaros'.imaienroscnim fanutisad idfis 


quiri , Yt utwfitus firma prxfi^dia coUocenc. Q|^nru:s^ 

Ambailatoris Vcnetiiireris dc date l^rldunii coniid ppflh 
- ' w., swfui bT-N. cum N. familiaritarem intercedcrci fed, quprf Jftt- 

^;cummprofoifto,negwui5 cumaiiiburquccundis&imi}}f(^n0icpt^s^ J 

F. ucnirepolfic,nemincraacderc;dirputacuminSenartl4dWrfj ’ 


'li' 
^ v ^„^^^^pUcaautcroduoiUavotatonctarlaumaAlige/j|p^& ^DAfON/rtp* . ^ ~!'9^-' ^ 

^ ? iffti|rt«»vt-e«th^ leptoiginta frptcni fenatores faffragantes fibkrq^ x ^ 

|h ia^polim^t^ddl^i^r;tcIi^iisiDucispartihujvo(istanturamott<^^^^ 

• ~ ' I M . 4NLlBlrf 1^1. * ' * • ‘ '**(£« * 4 *. ^ i 


•. 
NCinmccpi«iDcic;oa:cixau4 ^ 

rtdaroforreraac virisdignarn rcfoliitioncm cxdtarcocbcrt, 

roc^giSiquoclLegatiGaHiciOirdinibusEuafigcltciJpcrlaadetc '3^ 

fc«jrjd;^,vt Vnioncm inilTam facianr.cum tamcn Cathoncorufti 

J^ptionadptpiirranvrpium'dcfcrfioncra,(cdadftaf>ilitioncC^«^^t«*- ”* • «• 
iit coIlc<Jtus :hi^ itaperpcnfisr tcmpus Jam npn cuci ^ 
ted pbriUs {iiincnd) ; ad iftam hiicm praeftns Dm 
kmmi^ii’ietVbpam vctfusadmo condacibiie»vtordmip,‘ 

. laiiigfefe iife iffs , dflcndat , tuibat Bohctbi'ras a negoiio V nionis 

"^■^dpOT^mcjlt|‘antftfp'aratas;fc/c‘^Bfcdcrodjam.JH^delberga; ^ 

‘ iia^iiiuHatiiiaadcreproli'xcfgirc,pr?cipueverocamCameratiOj ^ . 

iiSiil monnifln V ntrit hiincce fciupulumt JTc cximcndum.q. con^ , . 
i^l^'^nu!t» 3 gcr«nr,(i Vnio cxcrdnj/aum dcfcnfiuum com 

^cacboipngercphoc n.conctflb fequi,itnnfte & cohtfa tas cgiW‘ 
iWbbcrtjT/qnod Cdnllliaifos Cajfarcosb-fcncftraprajcipitfidp* 

liitjtegc/uumabdtcauerint.oouamqiclcdiontriirccperinc; qmn^ r 
»lrc6jWiKpndumelTc,qooi3eftcdu5htcn6abatmisVnttorum,ledf . «» 

^pppW ab illo fint caufatai vri Bclgicac eriam Hiftori* teftcnt^|- J.onn^ao mo mu ^auuii^. yii uv.j^n..w vi.—:- - --.— - - ^ 

IcMEcxempIumnon vnitis foJom Ordmib. fed &totius Romimi '■* 


i^MCZCUl|UUMiiVi< -U- ' 

kcbrpdrrprobcidanimtibj cfle tcaocandura',cumpntmiyetQ^ 

■ • tgipifelHtbfutanda mandara acmcdiftale«caf!aiiories»d^pitjtuaI^-* 1 
pubb’eatas , nc Etiangcl ici inter fe difgtegcntur aut Ici- ^ 
aduerfam multo prudentius ac circumipeaius Ift 
* ' ^rac 4 cS^|jroccdcTC : fed iia fere per rotum otbcm res efic compaw- 

ctiam prouinciii.- Eandcm r« ft-. 
fjyaiiemeuamin Hvllandbi finicis joduciiieBcfotutam;bclloigiturJbi 

* •» i--_? «^r Frci^ltaB^ M 


.ctumiQ nviianqu nnuis n • - - 

iCegtatoDcum wdeotib. precjbui inuocandum tUc • vt twcUg- 
- Vs' 

^ fs TlDtLlSS, ^MOHITJO. 

^ f fdxxvclittniftrerijcum iftituRcipublicacflatas inrcnoradniodiini^||^ 

ticulofu5cciant&dubiut,proprcrfadyoncs&rchifinaM»iniDfexotr 

•*• • ^ - I — ^rn-» 


• ncmuluituaiii w«uw.u., . 

ta.tum ctutn propter roilitumpcnuriamrSpinolam quatttorftifliEjSj 

i\\ £jvlogano'nisconjanganmrab vna,acLcopom!an>s»iniBfi»diarni 

inoramibus, ab altera partc:cxcrcituif;tnulccjam bauarfettf- 


cootcnda£,atquc ica coaianftij vii ibus id Palatinatura inferiofe 


raprioncm facianr, quid tutururafic.lntclligpceacconiicEte quel 
facilcpoiIc;fuccurfuinHollandoraminMarchaa£!hdch?ttrxc^cxA^ 
i^^^gliainccrtuiD die, quid fiitucutD fit re/ponfiaacaaxUiK ■ * c 

AlimtxR9m4cUml4rmCorr4omIcKfd((Ufo6Jumi,(umfn^^^ 
t' fie 1 1 6 . mulf a tr4»tfminitJ^ui4lu.aU4litn^^^^^^^ U4h4-:4f}ir4tfJ}t^jft - 5 

4 ^iwMr«r«« 7 t/M:ArabairatqrcmHjTpanumapudPontifiteni,»nnuiU^ .1 

auxilium.atqueidqpidcro fan’s g«ndc,proCzfatcinftantiinn^^-^ ' 

gerc : quod vbl fucccflcrit, dubiura non c^e.quin rcl/qui 19 
f emplumPomificis actkecacllrqnucfcquantur:idcnimii>cauTafi® 
fe,qaodcontilbuiionibusiraponcndkhadcnusurofbitu< 

, )iu " '* '* ' 


poCaifl'cntjCum inptopatulo/ucrit, Pontificcnj,J-acuiratibarfraj 
r^' qucopibusabundantcro.CarfaritamenauxiliutDfcrredcttt^c, 
tamcnncgonunjhocatqidiflidiara*iinonprDp£ercoo(equew^ 
faltcmpcrfiaro concoraitaniia;,I<.cIigioncmcoDcernai;dpcrcfe_ 
viacpotcntiaPiincipum Catholicorum,Protcftantiutnaui( 
indies magis magiTquc iuciementacapicute,RcbgioncmCathol’ 

MI . ' . ^ ^ ..A ^ M M M » >• IJ 1 K 4 runigraacpafluram efle prsiudicium ac Jctrimcntutn,rcaicfta 
inoi • ^ 


uin contra augtnenta indies maiora furaturam , vccxemplani 
corura , c MorauiaRomam venientiura , fatis fuperque demo 
^ Verum Pomificcin murofttipidioreraaiqueimmobllioremcllcj 
gifqucipruinHirpanoiurjunfoIcmiara.invicinia pofitomni,<iu 
ptofperitarem Palatinulon^iusabhincremotiilfi^imidarc. 

; ^ lumi Ai b^iiutA Dobn^^ondrA lingthhttintro litexAi wi/Ir,il 

quiht^ffr^im(9»qu0hur , quod adeoipH pauca de xebus in Gttmania 
comingcutibus comnjunicemur. Pcricriptuni quidem ad /efc <ile, 
quod Dn.CamcrariusMonachiura adncncrit ,fed trrponfuru quah: 
acccpciit, omninoraceii ,cum ex vfuramcn iprorum^c, vthatumac 
Cmilium rerumcerrior fist: quodf.refponfura.j fi cognicumaii^ 
aium fibi e fic t , multum Legationi, in Imperium mitre ml 
i*. — •-j/icaHitnrum.Loudfxonaniainmagna cll'c^iyiplcxitaie 6c ecu; V . ' J? ^ 

S'- 

by Google 


fipEI^ISS. ADUOUmO, - '• ^ 

' ;*liil^nctvi:|i^i^r icio nc vix quidcm ,ad ConfotmitatW % 'v % ^ 

* rcdi^iue pone; fpargi Londcicin poblicumooinJsge- '■• S 

•^"^f®fijXTrav%tus,Vicniu“&Btqxclluall3ips;ExerapIisratTa,vnain mb i\,. * 

^ '*|^lci,tiuir|/W^IOES;B'oH£MO:PALy^TIN.A;a^^^ ~ 

li^ig tUicnc,actciJ>poriscondicioticn;itapon:uhtff, vtccontraVtt* ' . ‘ 
*|vi^tidnpgoruBohcmi9«,aJ^xqucadiftudncccia^w^ 
, 


■m 


isT ivu^£iC|yAiw«cpuun* 

^flocur.inquc lucemedautur; Ronununciui .qd^c^renucibi dcfii- tlflni%rJr,vtrwini;i}crn’colaElc.i5loicPalatij^odcducatuu'latumi i. 

' * ' ” “'V. qqodanfottuniiim , - ^ 

^fjrdil*fione Vlinetijl intir.Q^thiliioiatque. vnjtosfs^a. t ^mni' 


iis faisBU4to«s6'ixofii*,'wnjpprc Carpn 
ttudememifnmcaDobuauertar. 


jl^dtlhtrifTtfti de date mho iHUi^jj^v'tgefimo )iom lunil , PUjfefii^Jcri- , - 

iieper -r 


^^^^f:hauiquaquarn ftfe dubitarc /qainBabepus apxcgi ipfptum/. 
- ^ ^ttjno.jadmiduti] diTpTiceat,quod cxercuui Alfacico traofiiiullic 
^ r: ^^^b»oncminjLcoSi£U(aQradiPaJ;)txnatpi paruo) pcofura- 

/'irex*fiWito£iusb£Ui molcsiiTcandcra deiiueturacqucatcra] 


icqucatcraluraf,'?!^ 

^ ‘ .^'caiutcHc^fiam ^raptn/atqucjmpch(ac;n;cciicndurnpra:tercaefle, '■> 

Phn/ppiidurantctucci.-i,ma- 
“^"TidBlfjm^cum icijtirccogannjr.qqpd qucrchsiuturd tempo-; / j£ • p^^pnfntctr'adi^inikisen'alittcras Franepfartenfium , p^l|acex vocp 
■ ^ Y decUratidum; Hcydclbc.rg«,icipedari rtfulutione , captar5» ^ X ’* ^ ‘ ii 

*“ '?upi^j:tra^anorip3lpDacf^uari5,vtIftcundutenofemlII£q5^^ t 

ctnpifClrtic56fcribipo(Gt.4cjrcpI^^^ ^ 

adderru^ S^inolatriutfurcipienda^illiipofficpatcbncccituatcm n.tio .. 

nous nous aebuous defendie pontre Spinola i peine ' 

les pif Arcs i^^ont cfhecipargncz.&alors la nccefllte n’ aura de jpy, wv •' !*: 


JI0 

- * 


:i^r 

.-A 


f , ex.jCamcrandm,caqnxhicChar{xC6mrai(I^rtunt,Pragammlf.< 

I ■ -% fonim:rcrpoflnoqcniencadinpnitotiumC5rans:p.£ircuiurninjq^uc.'.^i;|jfA ‘ 
v’ , 3gcie,quo<lnca(^UPi hoc» publicatn fatoteat<f..vtilit>tcro in fe conr 

2 A' 


^crc; 
« 

/4 


•Sc •* 


irf;, V 


*■ .• X* ' 
-if*' 
^ 5 ^^; flDELlSS. ADhlOSniO:^ 

-rtlncni^bb piiOatum fuaracmolurocntum pi5pcdirecQbiJtut,quajc^ 
‘Inconon ficrcprclientlcnduSjqiproIabotcSroptraaireexljlhKiiatqi, 

, impcnfirccompcnrationpmpoftulct.'rairnttaltglfr PaIatino.)^C{^ 
" 5ucrixoHUium,icuci^rcciofijmcflcaiqjnigfT)fica^;dniiumquc 
V Saccix fegcm niibcr fublgnota IpcticHi v'Jilbrrgje \n!.ii 
gem ac mpJcr^tdrcm fore cordatura»priid!:j[rcro,at;zcJ(3!^;fIc£ &|onaturo: vatitgcneniinFo?marioncsrercvnacu lohaooe^QBme 
• Nan’ouicojipli (ugge(nneTili<5lum Cdmicc Manlicmium cum ipro"^^ 
£c(5kuiff, dciridead caftra M^rchlonisBailf n/i j.-cutuq; in itinejifepict' 
cicuigi Csfareum a Lfga dc^endciy | vld/ffc :Matchioncipfu‘ 
uille'ac ftmilitcroprrmcj'tiforrnoTT-.Xjuofadoj rcepira ft dc ft (ieclaradea 


Hqux eiaj intentio ibiii .Pleneniura gpiime qr H^ppfanUuia iraq'i,* 
/clfdb. ibiTuccertib. faiatiir. Comiria Neufo'Icnfia Hangarica c~{ 
fifigulosattcndtftc.'a^odocoriftantcjHangaripcrJcaerarcnaexer 
Gasftrenptra,nfi:ufaciIepfeflcproiiibtft)dd!efrft,qUodOfdft^-_ 

.:i ftriacrtnilic^fiios caijirc decrcuermc : hac n, r'atJanererdlu\?oTO^ 
fc ^ ' 7 riim dc fubiiciendo left alterius dominio ca ACath * 
_ /. ^ liiQhuni p«iclit2riiram;ft(.locurntcrienrcni )|ixa^?mfren^e,^^ 

, . f, tegiSueeixmor^am c rTctTfi Darifjerex aliquaiirop'6,i;f uriot 

- . S reOtTJetuercn.iftum.nequid ebruftjnr)offjtur.P<?r».’rf//rf verb^ic^iitf' 
Is fay queic Rpy dc Sev weden nc dflirc 1' aGCfoislenicncdl^fuj^e* 
D5pemarck,cbfri'cii,mednft luy mc(bes, qUi'J ric^ouubn^' '™”^^ 
'^ueceftuy cy deuienctrbSgrand.crai^antqu'aprcsilii* ~ 
pardefTusluy^&c. 
lulji difhno , aut vigtfime ft’oni luttii qmdm ex Vj^clbetgtnfihmi 
tiirOe, don't fiWtU , Tlrjfenio fihbiif , ttarr^mpriicipio ^'^indhu bebextif^ 


'etduentii Spino^ : qtiibut utmin lock m'<lttts AnJ^nenfes. Ujtdtnfes & 

X htfgenfts fititcbtfjlithtnilt. PcJ}t4ftd liter u Baranis X Dohna , ex Anglu mt0ts^ 

V /ftftiimrjfndc iimpdwi manjftftum fieri^Anglos pecuniaru Angi(cani- J 

‘ ^biipfisarrogare;eoifHemqneaducnranrteynoncflcarit)S^VcdhcM‘ ' 

hodie in Senatu ftiine, Bacem a Dohna ptxftmctn reram inE* 


ftdlorah'Palatinatu ftatura ,acpccunixpctmriarpV^nffi^agi»dcfici- ■ 
cxerdcusi cftafignificandani t armaturam AtieliV conuenfi*^ 


i » 


H. - 


m 

j 


‘0 


> .. 
- 
V 


r 


tern 


ABMOi^lTIQS ^ 

^ «^a:ndnrcpcriri.Tnrumn?4,finobispccunia:faFrem - 
h|. copi>, jell's vMoxdncIauiuttt magt^ceextru^orum copia ftattambo- '/ 
|^^|^^tt5pul«c fan'shdlfum 

^^-4^ or^mrffej luerd .< Rc^r AnglU AiElefiojrtniVdlAtmum datt 

aufy0^"tpqusbu$ nonktxBohemUi'fid tkntum Honf.man trtthtrfil’^^lt 'i 
fit(f£if0ct/t PjUtin dubbin ^mi:uUtur,qMt^etprA^^ i"* 

^ ^ .laefno, qud'.i ab inftTohorum dffndiomirrim Gerrdiniaexortoriim.d ^ 
. ^regejd|franiae |6ti rdlurih' , vccum ctfim ad rc^uifiHbhem PalacinUt- — . - 

: "^q*uc V monis ad ^iingcndu Irtterpo/itoris officio, 'togacus fucric, quod ■ ^ 
J^&Bohcmisrion difpIicuctitrhahcigituroL ca^ifamcfTc motojTJfnc in v 
. . ' partialcra felc cxiiiberer , ac promiffis , vti rqiic parti fa6li^, ® 

“ 'f^rag^ictur, ficconicquentcrcandpi'isacrtputationisfuac ia^ram • 

' ■ /a'ceret : Etii autcm ^olnmonc ytn'ufqae ui^egwfcillccr An^x& ' 
Palarinf. ) intcrclle , vtr & ConfahguiriitaUs ac Religionis rcfpc* 4 
jcrfaadcrcPalaiinoJfbrtaffispotu'frenc, yf purwit, obligatutn 
.%gem Anglia;^ vt defenfipnem taTin diffidior%ohemico Tufip , 
cafdcm, tamtfn rarion?i mociuas ipfum ab ifto propo/lco 


y 

V 
4 

•k 


frer aii<> vAUiVr^fl ) ii.tli V 111 w i^V* ^Udl l«UI wivl wli lifil .oW ^ 

idrtor^ pc^riorutn rranquille cotiicraaretur ac dcfcndcre? 

c^bcionem nous ac pcficiilirpiuriinis referrs acquN •*'’ 
itamm^erur arqtte arroaretur. A"d incremenmm religioois 
if^d d^etj & ibi graoes ac fatispoiideroras ic hab'uirfc rarfoncs, ^ 
Uo.mtfflfeP A LA T 1 1^^ I partiirtis accedcrct , nc ruo^cximplo aliis* - - 


% 

K ; 

c4 e 


€ti|(ta^Hfrcipibus , ha^Srnusin neutralitatc fua perfeuerantibus^m- ^ 
Ipra^i felerurbishiipe, ant qfnnino' ad aduerfam pattern ti^fc- ' 
.j ^d i anfiim'prsbcrct , vndcnibilaliudp quamgcneralcReirgionis - _ 
am cum exw^oicandalo ac’pcsfentiffitnq cociu$ChriAiat%a« 


. 'itis pcriculd connWftum fccutUriira ; cafdcm ji^Tbnes ctiafn- 
« haudfclntc'^i/rucumjquinvlrcriorcmintergDfitibncadhibeat.atq; ^ 

X idedmagis,qufo^iam ccfrioiis effedus ipcs afFulgeat^^intcrca tcra- ^ v •> 


^'nods cesmWi ^t«tqi anioii aliquSioxneliusad.recof 

,Z X 


•4. 
» . 


i 

• \- 


b'ationcfinc 
di^'Ob- 7 


^ • 


-V4 


' 4.—- ’ 
V- 


A 
y: 

»• -w . 


.X 


% 


14. 


■ t-r. 
» 


4 . 

■p. 


TIDIUSS. ^DMON/TIO.»; . 

6ifpoCithCc non fiubiwtCjCxfitera bcnc ad idetTc incfminitn: 
lanoncfpeaVCjPaUrinub non minus votisfuiscflcacceffjt'irai:r^a 
lum itaquc ilium vcllc , vt ad ul talitcr fe diipondr, qualitcr pida^^ 

- ■ |p^fi|icciiftatura:PaccmprindpalerabelUin(cnoncmcflc:<i^cre;k- 
^eeoprtidenciqicro qucmqueen's.quopacis ac concunbxeftllq* 
moGoncumd.cqntiaexcpncinuacioncbcilihuiltsChriitiinitafl.'KE.j 
facile ad cxttcnaam addifgipcrnicicm.&Turcxi^ruItfb.actyranmdi 
obitci potlic/.'quc la continuation dc ccftc giictic Jeiporcraja Chrc- 
fticu tc a Y i imauc n duT li rcpar la btc ichc dc voftr c pawtc. Ja*q^an c 
^aufam cfll:,quod litotes harum.cquucs , Goq Vuoy 8c\\'^clloD,ab‘:_ 
legauelit,aquibuspluraEalatinuj/irpefccpiurus. 

O^iduo eiufd. mtfijiidiealiiu ex PL^^iadftriyit , (oiifilmrits 

mss mijijfensbilem qutnddiu Setiuni Htidtllcrgjm^ircsntsfum , quid reruin ' 
-ibiagatur.-Robertumjgnim Drurium rairadcPjIatif>oatqueciusmi| 
aiAiis aulicisjctulillc: opbilcm:autcmillam.c ronitainde feueg^l^ 
^jl^nodi inf^tmatXdnem artuliflc,gua Ftcgi & PtjnSpi Henneotsp- 
timqenct lautfajftum.Convyaiurn Sc V Vcfloamro » vr & O kenroni^-, » 
"^^•ura,aD'«e biduu'rn in Gctmaniamprofc.ftos.vtpacem fahcianuii w^ 

^ rcap^o tcgqiJqKetrijcpe^C.otam Angliam & ScotiVfn pecuniu 

ligi ; rpititifRlesqueiam fuam iarnjpcrfoluill^nnrcrcimcatcnnLon-;; ’ 
^ denrcm^'Capiciataidiflidjum exortum ^i^e^Icdgicr^que^Ckdl^ , 

, 1 aesaCiuiratijj^^/busrtarcirPontifi. ioscxvariisroccpItuafpcifUbd^ 

^ <»niiccrc,ingcns>nfortunjuraRcgiBuhcmra:f. Palatinojiipptnde^- 

^ ; re.T^cm prxtctca paflim rugg^lari ob iogfatitu,dincm, quaihCoofif-'* > 

’ tem Turrclireiinj cuius tamcn adrainiculo potiiliruum Cor«nama6- 

tit ^v/us fuetit : iam rniilunri ilium fieri , atque ad ,vitam po^cam 
^'^dcgcndam cogi, A unaltino Contra ad Gencralatus offiemmaedigni* 
’tatcmpropioi; 9 :ScotunjqucJid^ni,pLQmineMaxv:xrliuni,caccc 
■ai ' cIlflrumefle>cbtra<aatumqucn4#^abiprocditii^inquomcdi 

’ quor path’s IRtqr CxUr^ir.S: PaJaiinnm tciftaiiranaa;^roponit , i 

aUa dlcenSjjUcplum Cxfaiisad CoconacqDabcmjcarn mu^ane _ 
effcfdf'darun), qrrain^cxtcnfioncm Palatini, prloreniqicl^^^icneia^ 
44 longeaon^ct^tdamiconiiqqdi^ igftui^crc/]^- '4 

’|jfnedmrn>TtPfla(ipji^^3oiicndcoccd«r;C*rarc6t3|£ainalaixflani 
’ • ^ • adRlienutifregemcr^t. - 


* 


m 


»»! . 
Iti 


ihTnui^potiiwhimj^jttXtmttimmKiufoU^^ i* 

44fi^y^d4to io> luliiBethkJie:?i Gaksr^tibtbdt ySupsti^^^^ul “ 
IW 

FIDELIAS. ADHOViriO, 
i8i 


•Riorum, ^D5inGbm/tiisagcrentur»cciciotem(cfere(!<Jerct,cumpri“ 


^Whniczf^orrx acqufindi'gnationem fiuctiiffinianuH fcd^riu.im 
rtfil:3cntq; vr propugna^ ulum WaitzenBccgx Grani^rifi rraderetictr- 


« .S .{^ 


-TC 
1 ^ qticin fih'emiliquem cx fecrctifnmisfais miniftrisadjBaflam ablc^^. 

. . . _;/,rer,poftea cnlm jftiufrapdimcdialefcinuchtariimjTcro'cusiftfiabfi' 
K 


.qdecxdc&<angnjhisptdfii(ionepccapetur: acq^i^luc rarionc nul;%. 


..qdc _ ^ ... ^ 

fi^jn Gabori culparo imputau poiffjcjaod ipJius conbnfu fa<aum fu A 
thipitlus cJlc, vt Gabof^cri ftafccrcto pertniitat, quam poftca Vigptejj^ 


co^pa^iroram publicc id ipfahi facftc c6^afur. 

€xarf;Mbkc&f 4 Tyiit%i<^ 4 bprU&Tm’uhfiffpondau} 4 t 4 t}tosw^f^ 


4 Dcrniitccrct, confocdferauones cdVh Hungaris» Bobcmis ^ tcliq^iis 
" P^oiifnciw initas approbaret^ dcclararionemquc fuatu ad'bx^ dub 


[•(> intra quatdordccim dietuni /pacrum'ipfisrranfiiiiaerer, dc a-‘ 


^iqIibipbrti»no,cuiHomagiucn prxftarc fintpaf3l1f,prb^)ccrct!^ac 
^ wctjn^^EJ|»rdcra«r.ori« li;ccas^bbcdicntcs ctwm ord^ncs mittc^ 


% 

jm 


^ 'iftqaibtscxcnipioniBbhcmoium ob^cblos i^f poncbaturi' •. 

^ ^.^^;|(mu!^i^oncbanrur, ncof caiioncm ,fimiku^prdc{^lim aducrfus % 
r ^nbfolirjftrtqcDdratqued ffriefttis dctuiBandi. p^.ttercjnrt“ ‘ ^ •' 


yig<fme iNhidit. GibtfLhtros Biiduccotad Tiijf^wptrf^mi S.Cdf^^ J M. 4 b 4 lna 4 re 4 /tn 4 tusjjl.nnilumuU vubaiH jnjtfuIFmft L(g 4 (^ ' 

rum 4 lriicuhqtt 4 no}i^it 4 ns dtfjM!i 4 rit 4 (e& cone^a,dcn(U.ijU 4 j!hrh^ ~v ' 
-' •Twrrtrw^wda^SuItanam maximas fibi rjppc(ias{’ND.^adnfrlU 5 C^-.- " ' , 


jgyMJo5proraififle:quui&deccm RegqraLrgarcsin Pore 
v-^»hicaai^n’sp3rtlbii$ini*,quidccrcucrrnr>pritflantiflimap 


PoTca^tomafr 


detTo^fliraa 

■ ,V‘ dub ttiunqiji GoWtantmopplimnuneie • ncc reinus W^acKfam & ♦ "• 

- ^ Moldauum (ibi adhxwte, qtfarum opc pacern, quim mdinando* • -4 


cum Turca^cm,&cUeeIid«rc,atq',aIiam, Hcidiicdymuho veSid- 


* xctTti^ncIrc^pi: 

&*J*i*4 uaenmTum trtnjtgtr^ii vt oti^sUungMrim snlt/tm ’ ’ 

ij^tfiT4r»*}(4(mdofuSmeret,rn,TrjinljIaa4i4Ute4mnosJiptu4^ 

' " •■' - - " ' ■ :■■ jpir' ■ '# 


» s • ' 

■ ■ !»wr ' 


•V J i 

*/ 
t: 


V 


>5^"* 


• •- • ■ ■—* ■-■ ~ . _ , _.^,-S„^ ^,-4' _.*;■' - '■ . , 

*>&' . ;. , V 

'LlDttl^S. ADMOSirip, 
dL U:(ut/i9mhtu h Thtruu ( vii ai y.artkuluw p/^J«td Infim^totiuj^i^tf 
,fu1t coiftni Without ftuatpitiu pafixprobilfib^f j^ eoruifiiiite 
jpctrt turdhat , m(i tb ttufwfiU (xiurpotubui Ji(: iertt'fturifit , 

dninudatrfur({i>i , vt.dlit dutamentuin & txmplttm init fwatott./^H 
ditto di btUum dcfiiem dtittm , tnUti tSos dd cdfru fnd tffbere , W 
fhb & canf^cdcrd}eTuin pdrtibu< ( inid qm^& Vmtutrtt ns^do CampnWtji- 
ditntur )'comTg'Striin*nifpH('i!iB-) mihurdrdtqut foriitudittm fiiSi.pra 
■ viriltextrctrepopetitdcdfltTent. ‘ ^ 

. Multd bie rcfcrindd dC commmoTtnid tffiuty qud Lutiouicw a 
’ htrg t & Zdihdt'm Stdf^m nomine Aufirucojum \ itim qud lA^dti poke- 
dfiuiy nomine Pdidthti, ^ relieBium Bohemia erdinut/i » in Comiea Hua^ 
rifif propofutruntyprafeiYimptjf^iUy iH J i.^dpita , dtqiualid. In* 
^ftuUUt Falatini) urtiinl.C. tx^effe monentur oidintf tJunpfjrid , v: 

(UrMf , an Prott/lamjiwt ^Sonim , Dncfim » PrtHcipam , r( ^ HtUjilAo-: 
rim vnistii auedere pehnt , Nmu Ionium force , /fuctalfa onriiidde 
^ insula Huniire. Sttpiddt'ptc , ETdfw}k Itniau , j'npra hrjjrm tt- 

gdfi pt'elfgdn£i Chripophori i^ ^if/dBenberg riUfiti^m Seu/oUnpm da* 
datb' j. Augtifl.ar.H^ i<jio. in^edium proferre; PoA conclafim, 

Vntoqcm (jnocidic dcli^crationcj fiiiA^ habits? , Taper t^9<k> ge^ 
leiidfbeliarh , tiii\dcmque voj;i^i,<H>.Caille’ .* iq\iici nAneJa^m^ 
(dlioncm exctdtu5iii%iotjvHii»;^an^e prarpai^or.^ik , 

Tuen al> Imp^tote Turj^^co ttijfffrum ( NA. ) (dramatn 
^acopia co^oAi acque atiimadaccci polTc : Coroi(cra&t;]^Qci^^ 
Tilfonem' htcras or'gioat^., a Lcgatis HpllaSHrys ]i^Coti- 
ilantinopoli ad Gsborem miHas | ScarcattO oAeh'di%^ *c 
^a$ coramuDicane.>,m quibuj coniincmorctur^ quod rcs.Gobdm 
ac fonferderatorum apud Irapcratbrcm Tarcl^um V^zl^psat- 
^ ouc alios ptpccces in optiroo vccfarcnturdlatu , quodquc.&'ipic* ^ 
,^^\;^6nfa;dcrationcra curaipTsimrcdcctcucrit^ auem in fincmXejp&’. * 
ti tantumifiodo cxpc^chtui »&c. lulij Galjbictn atque ordi*' 

^ lies Hungariae , .de|e<51:os quqfdatn piocetes , i#quor^ nutto^ 

' ' Comes etiam Etpcriciu Turfoin propria perfona fucrit.ad tegi* 
tos Bollfemicos, Kionuos,^ileiip|ac Lufatos, mififli, qui refold- • 
^ tioncm ac rcfgonfiohes ad poftulata ipforum verb^^ litfirl&Pora-' ’ 
f municajTnt :^nnncjad Auftriacorum,poftolai;a tcrp^nrum optatara -? 

V * ^ aceppturn cxpciihui ; Comitia breui cite fiuicnda > qotado-s 

T '* G& cyrtos tnilitai:cj,ycliya aj^ucaljascjusgencmbcl- . 5 ^ 
iifiat 
, r ** c ADMQiJITlO., ^ " I%t 

^ nepitationes dies hb^lciqtic ftrcnac vrgeat,? cotJem die Lt- 
^gitam Coroitem Coliltum, adueorafic rcum Gabotis , 

/ Cwfni jftJpauco cutiv coinkaru , mrrodu^m , mbnitumguc , vc^ 
0'qn!arG*&tis nomine proponerc vcllet^aturatct: ilium autem 
... prbpoIhlonferovConqiiHmsnincir'HecffagMsarquccjcufit/dnibus, 
tIilftjUfle,curiifquc Pabiimo priu? peculiiMter a'c Icpararira, coHoqiti 
^^.o!uilic,ic(fil)nci«demcleinaudtentia diffi>fulttfl'e:proloogarione» 
li^oiero UUs acdilartoncsfini'lpli ciTeprxeiraf, Comiceraquc, roiffis a- 
_ ii^biad ipfumdefc^iuptocenbas ad corapareWduro prmio Aa-j# 

W ^Or die addudlum fui5<e; Crcdcntialiutn ac Propodt/tfnis fumma 
t|uanam fucrir , cx adilimna' copia Ir^qiiidam fotc .'‘'^aborchi in 
'Coiitinenri pcocercs arque ordiocs conuocafle , & , quid rerpoqd 
dandem I\t , delibcraflc^ntcr Ajlffa^orum Qollcdlionem Cathb* 
llcos aliquoa , ab aula Cxiarea adbuc fort'iter dcpcndcntcs , in ci 
•fenremia fiiifle, quod Comitldtrim acrcrara bclliparura dclibcra^ 
lit) ad rrts aiic duas ieprimanas ^_huc llt diftVicnda ,* inrerirhqu^- 
Scum 1^‘ga'^a Ctrareo'dcp ace iancienda tradiandumriilis ycro Gh* 
boirrn h' .tmer arque.hif’c verbis” occtirriflc ; Dew auertAf fhde^di^ 
facuilTe , perque rr^aioraconclufum cfle, quod Itatim ad' 
;^ii3pc%. foptra dartdnm 'fir refponfum : lUbd aurem t3«J fulfle ;*Si 
, . ^ Lc^arus ui^picnipocentia cflilt inAru&as; vt firmam cam Hunga- 
, i^iyccfjnl^t'Varijrcgnjf&prouihciis indididue acque infepafa- 
■' ^l6ter?^i:«m (ancite’poncc . pacii ipfani epnditiohes proponerc 
' ' debete : ;j^3ratos lets cfltf ad audfcndurn’illas , & deliberandum^ 

^ qupd n?fcc!By^u^^i«nf virum : irii minus i^hClIIam lc ciim Legato 
crad^onc'mlquxjegnum Hungaricum ^atacim cbncdrnac, in- 
> ite pSffir,'&c'^>rbiii fub vdperani vexillirerum' Ridtum aducn|(-' 

qdi mifenim S^periculofum Aufttiacprum fupra Eniam fta- ' 

I 7 ,^tutflinm magno doic^iis fenfu hundarit ; quaproptcr inter illpP' 
VonUenffle ,f^^?'^^cqucat^dic audtcn'tia apud Gftbbiem fb-"** 

\ IrduKturju^iiterx Aoiltiacorura i'upra Enlam Latine verfeita- ♦ 
ror , arqne ipil communicaf'eniur ; Hungarici prxceritalcxer- 
♦ cirus Imipii^n Styriam folicitaretur ( 'Hora audicn- 

^ tia^ tfeffin‘ari^ropinqaaore,': > cprnpctentiain inter Legates Si-- II 
Morauosarque AurtnaePr exoftam foiilc/j Auftrll?os igi-- 
It' Dor iblo* Audicnffani occcptafic , Thanredcfiu’hi fiflliccc , 'Era- .. 

* » uheuna Landau ^Z^hiHam Starczertim, & Wolfgangnt^hrifto- \' ;r 

^ ehptuoqW>-‘' 


» 

li ■* 

t 

>' . 

K * 


\W phorumiScbaUcnbcxg,scStaizcrumLatid«propofui^,in qn*p«“ 
licpla acdiiaimiqaprouiocia rupra£n(ktncx inopinaco (^c conici^r 
qux li occupecut , cum ctj^tn d? ijs , qui ir.ffa Enfani dcgum , <]uiade 
omnibus confbijJcracis rcgnii di prouinciis, acqyc intcihai ctiam.dfi 


^aricorum miliia Anh3ldinofcCjjfi(Ic.*inirarjit^que,quodadcoefrcr J 
-qciofiy, ninilquccftccluro darcjt: fcripfille (c(GaborcmJ rcgi Bohe- ^ I 
mix I vc incuvfiutiibus qaiiturc pbuiam icecur; ilium autcm rcipondifo -J 
jfc,quodicprcinjn illis locis, vbi calc quid cllct racuicndum, acmato* 1 
/rumrorIlia,‘rubrcglmincCpinltucn TurrcnfisSc ManifclHcnfis ale- * 1 
^ . rcc.quibusBauaceacLeopoldopcr tranficumaurcambbuiatnircac. i 
” ptoumcixfupraEnlarafuccurfumfcrrcpolfet.’hisdiclisGabore^ipa ' 4 
^ rJc^rintcrrcga/Te^quantumBauacjis acLcopoldosmilicumincaUris % 
. -5 .fuisjubcrcc } Lcgacos rcfpondiflc dc (cx turrois &duobusequi(um ' 

. •*nulfibu$;G3boreratcplic:afl«fjexercitunihuncnoncfletancum,Vtob- ^ 
uiaajliino^po^licjeon/ulturaicfcduccrcjvtoidincsacpiocqjescbn# ' • 
iugcsacbberosluosadloca muniumictancjtucico.ixvnacuni/uisia \ 


Sctfchio jEmcrico Turfoni, Ragozio & aliis iammtnandamdcdir* . 
ft,YCCum,emcimocyuspctgant;intraquatuordccimdicrumrpji^^u'.‘ ■ 
inStvcumirruptionemrcfa^urumibrtunaraqueraaracxpectum^: ^ 


" tcculide.quod pararus fit ad moucndum callra BucquQius» incettum ’* 
^ cacDCDel]^>^ocendac:mccuendume|(e,ne)llOauarusprouiQcua] fu., 4 
pra Enram iauadar^Bucquoiusmreglonemiofu £ni^ dmylimpe-< «| 
tutu faciaciquod E exercitusHungaricus interucntrec» coa^um iti^ 


Hk 
FIDE LIS S. ADMONITIO. 185 

dere:ad haec Gaborero refpotidille^re, quatnprimum fieri po(Gr.exet- 
dcuro fuutn efletnaturattuum.i&c.haicefie, dsquibus cerciotes ipios 
facereneceHarium duxifient » atque hanc ipfam ob caufam famulum 
Starzer|,6artKolon)2uraTeublingcruit)iperpofiamdicsnodcsque 
cotuinuanda ablegacum fuifie ; fpcrare fe,otdines hifce omnibusper- 
,|>enfis,quodfa(Aoupu5fic,cnefadaros,&c* 

Alia ttiam reptru €il RtUlio de d4to H{ufolu,A..AuguJIi/ttt qua bac 

• inter alia funt farntalu: Tam Bohemi , quam Turcsiccr Gabocis 

• Pofooienfe ac coronationem ipfius vrgenc. Gabriel Saaafiichius 
cum nuiicibus Czfareis,quibus Ellerhafius commandac,tra6latio- 
nemiurceptc,i)(que pexfuafictvc rebellibus, circa Comorrhamde- 
gentibus , fefe coaiungerenc. Votum fiiccc (fie* lam enim Dana* 
Dium cranruediinScyriara irrupcionera paranc. Ttes Scyria; proce- 
res cum Hungacis colludunc , qui » qoampiimam aduenerioc « i* 

, pfotum fiadm parcibus accedenc > fedicionemque excitabunc, 

> Sec. 

Circaidttmput tr,faMrtsAujlrkct(teJIeoretoctUoium 0 ru TrindpitAtt- 

• haldinidedate 1 . dHguJh)Ueet nulla apuiiUos /edit vacantia fuerity nec caufam 
aliquam.falttm frmUm,pratettiendatle£lionkhtbutrint,Diminum fuum ha- 
redtrarium abregaruni y inqueilhui locum EleHortm Palatinumyin Dominum 
MCprotedorem fuum y fufetperunt : Le» efiats de ce pays aiTimblez a Rets 
({inquir Anhaldinus ) ont receu 6c reconnu auiourdhuy ( i. Ai/gufi. 
ana. idzo. ) Sa Maiefie de Boherae pour leut Seigneur 6c pcotc* 
^leur. 

Silejiorum & Lufatorum legatut , Abrabamut i Dobna KeufoUo yPltjfe- 
ttio fcribityquomodo cum Legato Cafareoproceffumfaerit, quodqueipfum btjliam 
dixtrmialikqutvtrbU tniuriofisinfedati futrint yfub dMo zy. Augufli , «»m. 
zdzo. 

Eodem tempore Attbaldmm ad eundem Pltjfenium feribit , fub datoEgen- 
' hurgt Augufiiyann. liio.LegatotGiliicos nudiuster^iusDonii- 
n'nm S* Cacherinx cum Inflrudiune 8c liceris ad ic mifiile ) icquen* 
tU tenoris : Sc ( Anhaldinum ) proponere debere pacis media ^ 
cumque illis prxfiitum S.Cachadnx Polonium ablcgire ; turn ct- 
iam Dueem de Angoulefme inter Egenburgum & Cremnitium 
cum Anhaldino cupere colloqui ; moniium fc fuillc ab il!o \ vt 
prouideac,ncambiriooe quadam vcl priuato emolumento dudlus ‘ 
i ianua Turex aperiacur ad dettimcntum cotius Chriftiani orbis: fe 

-Aa antcra 

't- 
T7D2LISS. j4 DM OKITIO.., 


«utcro rcrpondi/Tc ; quod in fua hand quaquam Htuni iit potcHa^^ 
te , abfque rrgisBohcsQizconfenfu tiadation«m cum ipfo furctpere^ 
colloquium quod attineat,rcgi fc nguidcaturum; (pcrarctamcn»|bt^^ 
uifc Vicnnam vcnturum(norandutti,quod iam turn cctto fibiccr-^^ 
tius vibis huius expngnationcm prrfua&riDr ) vbi mclior fortaffisac 
commodior confercndi occaHo (cfe Gt oblatura : ambitionem eo> 
xura,qai Turca: fores Chriftb>iitatis rclciarc iac8ganc>le(c non fo- , 
nereiconfidere auiem in regis (iii ac confxderatorum bona cauia^. 
quae tandem lit rriumphatura : cxconuerracioreLrgati huius mul- 
ta iecognourde , praierrim quod /ibi perfuadeant , Hungaros Ja' 
ueutralirate ieic efle conirruaruros, quodque magnaro Hbi dc oc* . 

. cupatione Andris fupra Enfam iprm facianr: (eCc autem f Anhal- 
dinum ) fads euidencer Legato dcroondra.fle, prouincias illas Bo» 
bemis parum ha^enus vcilicatis atque emolumenti atrult/Ic, pra:-^ 
ipicim euro fere feroper hofli comroeatutn ac munitionero ftippS' 
dirauerinr.’infumma prxfatumS.Catharins cumtaliInftrufHonea' 
fedifccfliltefNB.) vt nihil ex hac Arobaiciaca metuendumfitmalij 
hoc maximum efle acgrauiflimuniyquodexercitusBauaricusinBo*^ ;• 
hemiam tendat : necelle igitur efle» vc fuccutflii Hungaricus diutius,/ ■ 
nondifiFeratur,&c. ' , > 

Cam iam Spiritus Caluinianm in Bohemia » mtiianri extirpathne * 
fmi ^Lather anot urn ac Fratrum Poitatu,ptrgtrempropofijo fuo prtfamertt,(on^ 
fitltum duxit ConJiUariuf PaUeinus , Fraga (ommorans , indittombut rtgtU ini- 
itum facere» ScuUittim igitur, quippe faprtmum aula concioaatorem ac Caluini- 
fmi direHorem fubcrnauit.qui regem monertttVtduionihui rep mmediate fuB- 
kdu^comionatorts ac hlinifiri oMbodoxot( Caluiniana rtligioni addidos ) prafi^ 
cent, ■ 

Licet veto, vigoreliterarumMaieJiati/i Bohemuconctjarumytalesmnta^f 
Hones fufcipiteuUo mododehuiffent , Scultetm tamen propria fua manu fubdati^^ 
Praga 14. Augufti,dnn i6io.ttaconfulit: PcxdeccObrcs,mqaienf,reges 
hemix admiuillcacionem return Eccleflafticarumin ditionibus re>j|f 
giit hand quaquam Conflflorio fubiecifle , fed Archiepifeopo com- r 
miflfle.qui ad confeieneix fax regulam de illis prouiderir^pro pri- 
mo. Deindc,proccres,frairibus Vnitatis addiftos, miniflros fuos 
hadenus non ad Confiflorium remififle, fed libercare fua fuilft v- 
fus.’ideoqtie ihde fefe argumentari ac concludere , qaod Reg.Ma- 
ieftati (’Palatiuo^ multo magis licicuq;) fic , officia EccleflafHca in 

' • ditto* 


TIDELISS. ADHONITIO. jS; 

'^kiontbus fuis fccunclum cooictentiara fuam adminidtare : Rcga« 
Jienimhoc ocglctdo multum ezinde incommodi elle emanaiu- 
rum. 

ratiow 'Rifomutio in tmplo mU Tragtnfii infiituufuerit , 

■yicA dt iHa ReUuo,tjfpis ediu.fttit oftendit. Tmpornlit indent Jub id urn- 
porie refiirmari , as camera rtgia incorporari totpra funt : ^uam ob can fain 
Xlhrijiopbntu a Nofticz. , tquet ordinit Melttttijis , & Commendator Stra- 
conicenfit , penes fupremos rtgni ojfitiales , ae turit proumulu adminifirato^ 
Tts tonqttsfius eHyquod Prioruttu Stracomcenfis j abfque vda rationt attt cul- 
pa regia camera addtclut atque approprtatm fit, cum tamen non Jpiritaale ^ fed 
Itberum ae nobtle bonum fit , adcommediorem muliorutn equitum ac nehilitim 
fufientationem t ordinatum , di^ofitum atque fundatum . Ideoque petiit , ne 
pf octree rtgni , in fiti ipforum ac pofieruatis fua praiudicium ac detriment 
tam , ifiud (oncedereut , ft in appropriatmcErioram ifim itaprocedere- 
‘JtHr,&e. 

Circa id iempue Palatino atque ordinibm Bohemia Commifiio Cafa- 
reayVna cum liter ie a Bauaria Duct mifiit yinfinuata fait : qua de caufa Pa- 
latinut fub data zS. i S. Augufii fequtns hiandatum Anhaldino tranfini/itz 
Hac ipfa y4nquit y hora nuncium curforem ^ Bauaris Duce rniiTum 
Pragam venifle , luerasque fecum attuli/Ic , quarutn copiam ad* 
|JunAam ficaccepturus. acque ex ilia pcrcepturus, Bauarum, vigo* 
^xe commilHonis CslareaE > cum cxercicu uio iu regnum Bohcmix- 
iicuptiooem facete.eaque qur iam ditda commiflio fieri velir>ex- 
cqui decreuide : fefe igicur ( Palacinum ) Anhaldini coniilium ex- 
pecere.quid Hbi faciendum exiftimet;an in propria perfbna velad . 
Anhaldini , vel ad Comiris Turrenlis cadra conferrefcfe dcbeac; 
niaodaro inliiper Anhaldino , vt confedim atque c vedigio Comi* 
zi aliquot equitum Vngaricorum cobortes , quibus carere podit, 

' Tefchinam tranfmittat : cumque certior fatdus dt , Eledborcra Sa* 

' xonix itidem irruptionem aliquam parare , igitur necelTatium fe 
maxime piicare,vt oculi tandem aliquando, cogence ita fummane* 
cedicate,aperiantur,ac media falutis omnia, ad manus fumantur: 
cumprimis veto ipdus condiinm podulare , quo regia contux ac 
'ibboles dot mitiencU , Brinnam ne , an in fuperiorem Palacina- 
.cum. 

P«d hoc fiatitn alias ittrm Anhaldino mittebdi littras de dato 

A4 z 


a 


i89. ' FfDFrr^^. Jl DMONJTIoI 

zp.i^. Aagujli , buiufit tentrh : Cara Dux Baaarrz iam ex pcH« ncjX 
ncmroiucarem ia cegnum Boheraix raolfatar , fucnmara pofVulare 
Qecemcaccm,vcdiuciiio,antchacconfaltaca 2 c decrera,adueriiBDa- 
catamCau«icum,ocyas mature tar, firoulquedclibcterur,qaa ratio** 

neComtttTurreouau^ior iaccuxlus,atque ita concta BanariarOu* 
ccro, ne vltctius in rcgnura progrediatar,diaerito vno eodemqac 
teraporcneiiporat :6ccuinaraDaciaut faprerao capitt diaerdo ifl- 
hxccommittenda(it: yigeiirauni qucmque ex fubditii rcgni Bohe- 
raiztamiaarmiscfle ; cumquc needle fit, vtfimilisetiamdiuerfioin 
Stynam fulcipiatur ,ea igiturdccaufa Paiatinum Gabori (NB.;fcri- 
pijilc.vt ewdem e.vcftfgio maturaret .* Anhaldinuro ber c ac ptuden- 
icc efle aiaoram , fi Qc jp/c perJireras ilium ad eundem fincm co- 
hortetur.-porro Paiatinum Marchioni legcrndorfftnfi iniunxi/Te, 

Lufatiam fiiperiorem contendae , ac . 
Silc us firaul mandiile , vt mille pedites ac quingentos equites* 
quosadmanus habcant , limilitcr nulla interpoma cundlationc : 
Matcl^otu mittMt ; curoque Marchio cquiiatu fufficienti non fit 
raftruto ,ncccflum fefe arbicrari. vt, fi ficti polllt , milic aut fex^- 
centos Hungaros Anhaldinus adluppetias Marchioni ferendas i- 
rejubcat, ( NB. ; & ad Comitera Tutrenfem miJlc Hufiaros in •. 
tubfidium abJegee ; wndem('Turtcnfcm) dubirarc , an prxfenrc 
hoc rerun) llatu fortafiis & Morauix periculum intentari •, arque • 

ideo expedmo & luccurfus cius in illis locis icquiri poflit : le au- 

um ( Paiatinum ) vt in Bohemia cum exercitu mancret , monuif- - 

Ic , quod ob.BaaatiatDuccm fumme iam eflet neceflatium, , 

OCCt, 


V'tgt(imooilM» Attgujli\4ut y\Stpttmht.4tm, idao. BlcSor Brandt- - 
burgttm Mgtrburgo ex Btrupa Itttrts miutbat , in quibm dt Aenplibue ■ 
Stttncu.ftqumem in mdurn conqutritur: Pcrcepific ptocul dubio Pa- • 
latinura ex aliis fuis literis , quid in caufa (ponialium Sucticorura . 
lub abfenua fua Berlini adum fucrit , quantaque ca in re prxdpi** 
ratio fadU. J. w™ left ( Elcdlorem Brandeburgenfem ) Paiatinum >. 
certioretn reddere , quod Comes Sch^vralzburgenfis , connubij i- ' 
Kius gratia in Poloruam mifIus,teuerrusfuerit;Regem Polonixab i- 
£lc«2orc Bfandeburgcnfi poilulare.vc connubium ifiudimpediar: 
inccuraqjiam fcie verfari,quin & in medio duorum regom 
fe.cflc cooilitucafn,quorurn vnura nccelTario ofFendece Cogereturj; 

hifee^ 
(• 


TIDELISS, ADMOtJITlO. l8p 

Hirceacccdere,qiiod3.NoQembnV‘ftyloDouo,Coi»itiaVVatroui« 
Hnr indi^a , conoentus aurera Ordinum parcicalarcs 2 2 . Septcmbr. 
lint cclfbrandi. Cum igicnrde Iponlalibus iAislonge lareque rumor 
lie di(p(r(us,nihtlcertiusene,quam quod io illjslocis.quoinpropria 
perfoaa confcrtcfelc neceflchaberet,duravfuras fit forte : tempos 
pr 2 tereafibiconccnumpetbreue,cumGomitiaanteFebruatiumfu- 
tnra baud putaaerit;ad regem qtndemGai)iz,Arglrseac Dania:,&ad 
AarasHollacdfsrem.hanclefedcaoluifleiCorurademqueaffifiemi- 
amarqaeconfiliumimplbrane: dubirareautem,ananteprafinttum 
■celebrandis Gomitiis rempus refponfionem iilorum fir accepturus: 
afiifienrtam qniclcm Palatini mnltis modis fibi vtilem ellc pofii , fed* 
fie Palatino minus oportunum Hr, vereti : baud ramen (efe dubitarc, 
quinLcgati ipfius ac confeederatarum proainciaru m,adComitia mic- ' 
ccndi,confilta (ua fibi fint communicaturt acfuppeiias laturi , &c. 

Hifiepoftpo^tii PaUtixus mhihminus, vt fuppttus SutticM xcciptrtt , ac 
arrrjpemltnmmjbutr(t,ctnnubiim ifitidpromoutrat.ldtottxSutus 18 . 28 . 
Siptmbr.Steiktiolmio^PaUtino gratiAs agttplurmas ,& auxiUum , quantum 
pa^ittofieri maximum, inter alia commtworansiPihtinum firraiterfibi cre^ 
dercdcberc, quod non iblumcxanimovoueat, vtddifiicultatibur, 
quibufiumi3mconflt£^erurPftIatinus,ereptus,inirolcos fnosadglo* 
liam Dei,& (.NB.jddatationcro caufieEuacgelicaB. fux potefiatimb> 
if ciar,veruhi er iam nil fibi gratius ac iucundius contingecc poflir,qua ' 
vcdePalatinoquam opttme queacmerert:cumq;Palatiniis benein- 
tex aii^ac pcudenccr iudicer , multiim ex hoc connubio Ordinib. Eu- 
aogelicis commodiacque vtiliratis,^ contra veto Monarcbfz Hifpa* 
'nicz,totannosiamtentarz,plurimarodamntacderrimentiefieaccer 
furumrideoPalatinum credere fibi firmfterdebere, quodconfilioac- 
qne ope fiia quotirs tempore , quamdiu vitz biiius vuira ft ui fibi con- 
cefrumfurTttppfifitadfuturas,onanemq;cumjpromoturasIapidem, 
vttyranDisatqueambiiioiflraHiipatiicaprofiigciiirac conquafieturg . 
,&c.- 

Intfrta tmperit Hdrquu Spmlain infifteti Palatinaiu diuerfsenm pd- - 
rabat.Ea it rt locum ttntns Htydtlbergenfis Palatine dedate 1 1 . Septtmb.fequen- 
tifnedefiribebattinformitum ieefiedD.Schl6rfo,quod inconaentuab 
\rnitis celebratoquinqu3gtntaadbucmen(es,duobusterminis,vno 
Mtirtini.alterofcriarumnaralitiarum, periblaendi^perroaiorafintde 
x;ceti.jirqaedpprob^tT;qaodquemafbrapparatuseonquirenddsfit;i<i . 

' Aa ? . Elcdlo-^ 


. TIDELJSS. ADMOtJlTlO» 

Elc^oralt Palattnacuigraaeadmodutiiforc; R.ufciornura cum vi^ua 
EIcAorali in cegionem 'W’itccnbcrgcnfcm profcdlum effe: reucciaiii 
ad cadraremidara'iri: Secrecarii Erckcnbrcchcii rclacionrs ex cathrif 
hadlenus fimplices ac viles fuifle : R.atiunem prscendere quod accei^ 
fum ad DGeneralem dcPrincipes habere nequeac.Snb prxfenti coa« 
faboncpecuniamDanicamvnacumaliismaxime prsciputsteb.auc- 
dlamfuiile: fed partem earumreuocarumirdaurutr. feje compiiacu* ^ 
rum , ac Palacino cranrmidurum, H modo fecum deferri ad locum fu- 
umpolTec: vcreriautemfclejne Vniticaediumruperhacte/iut accc' 
pturi. 

Duodecimo Septembrk Comes SUtuftldenfis ex c^JltuPdldtino interdlU 
j Expedtcionem contra Ele^lorem Saxonia; ac Bauariz Duccm 
ocyus fufcipiendam ,acqj irrupcionera maturandam cfTc.-in Buhemia 
multos eile prodico{es : mil (ibi fuccurracur , proteilatur; denique ob 
pecunizdefedum conqueritur. 

Decimo ijuinto Sept.Mdmfeldenfu PdUtinumdenuo momt,pctpenCis 
inde vaiiis drcumdantiis commodum clle,vr expedicio concraSaxo- 
nem iam cBe(5bui dccur;rogareicaq;Palacinum,vt,n Scip^confulrum 
vifum fueric.mencem fuam hac dc re deciarer.&c. 

Subilludtempus PdUt. PrdgudifctdensOrdmb.figui^idbAti con(btuiil« 
fe cum Gabore^quem laudib.ad coelum vfq*, extolltt, colloqui,acque 
vbiuislocorum,cam£lcdtoriSaxoniz,quamOuciBauariz,>taoccur- 
rcre,vt confoc ierarisOrdtnib.acProuinciis nil periculi He metuendu: 
roiniTe iam fe Marchionem legerndorfeniem cum exerciru Ordinum 
SilenzinLu(atiamruperioVem,advimacryrannidemmilicumSaxo> 
nicorumre.primendamjMansfcldenfem etiam ad limiresBohemiz 
ablegalTe.'ieiprumvero in nomine Domini exarce PragenOadcaftra 
generalia(erecooferre,cnmq}(ereniinmoccporentiinmoPrincip£ac 
Domino,On.Gabore,DeigraciaregeHnngariz,Daimatiz»Croaciz, 
jSc Sclauonizi Principe Tranflyluaniz a c5iculoramComire>fratre, a* 

mico&confoEderacoruo intimo, coniundlisarmis & conilliis deli- 
berate deaeoiBe>quaracione holies fuosretundereacproHigare pof* 
nnt:quz decretaacconclufa inter lefuerint»ocyaseffcdluielle data- 
xos,lpe certa nixos,Oeuro conliliis atq; deliberatioQib.fuisfelices Hic 
celTusacvidloriamaduerrushollesell^iargicurum : necdubios>quin 
xegniOrdin.exempIum rrgis fui zmulan tes^d fint fadluri propterre- 
jgeraaepatriam faamjadqubdynacuralizqaitate acmandaco regio 

monitL 


TIDiltSS. ADMOiJITIO. 

TOoniti,duc5tur,acprouinciaIiiureobIigentur:cumq;rupremiRcgni 
Offic'alcs voacuro Palatmoad caftra Hncprofciflurt, reginaa.cam fi- 
]ionatumiDimoPragxc6moratura,coronainruper&ptiuilcgiaapud[ 
tabulas promncialcs (it rclifta.'mandafle fe Bciksea Duba.Guilhclmo 
fcnioriaLobkovvicz GcorgioiTaInbcrg, Cafparo CaplcroaSule- 
vvicz HcnricO'Ottoni a Los, & Buhuslauio a Michalovvicz.vt intc- 
ritnPragxmaD«nt,reginamacprincipemnatuminimum,vt&coro- 
oam & ptioilegia regni, defendant 6c (arta tediaq; con(eruenc,& cafus 
contingentesftcundumius&atquitatcm expediantjadditahaeprz- 
ceptione regia, vi om'nesac finguli adprzdi(5bos refugiam capiant, 
caurasacnegOtiaruailiisproponant,acdiiudicadacoinmiitant,de- 
oiquedebitamobedientiara prorate acparateillispr^ftenr,&c. 

circa jinim nuvfis bum GaborTjtrnauiafub data ii.iB.mfdemyPaU’ 
tinefiribiti CommifTarios CziatisPofonii traflatura pacU ctiamnum 
continuare, fibiq; f.Gabori. ) plenatiam atq; abrolataro gobernatio- 
ncm vna cam titulo regio cfFcrrc,raodo aConfoedcraiione,cum pro- 
uinciisini\a,d{rcedat:fcauicmin lantumindcabhorrere.vincfcrael 
quidemde co cogit»ueiir:quinimoparatum fe potius e(!e , vtvitam 
nfgligar,languincraqucprofuDdat,quamquicquara depriorezelo 
atquc snimi conilamia, (an(^at huic Confeedcrationi cxhibica, te- 
mtuar. 

Siduo pofi idem Gahcrad AnhaldmumlUtrasmifityeoipfoloco yVhicon~ 
fiilm faHuttjl'yttptttas,ftqutntisunoiis : Cupere fecxANHALTiNo 
cognofeere, quomodo com excrcitu Carfarco ('.quern rumo; ferae 
oronino e(Te diftiai^um ) fit compararum.-perroagni (iquidemfua 
inteieile : fi Bauarasin Bohemiam irtuptionera fccerir, nullum com- 
modius efle medium , quam vtANHALTiNVS Hungaros , ad- 
iundlis duobus equitum caiaphradorum miilibus , aduerfut ho- 
ftem cmucac , vt modo ab bac, modoab ilia parte , modo antrot- 
fum,modorctrotfum,i(to9adorianmrj Anh ALTi Nvs veto cum 
toro cxerdtu paulatim iequatur , acconcinuis cum illo dimicatio- 
nibus conBid^entur ac decertent: liacratione bodes ailidois Hun- 
garorum incuriibusdefatigatum, acvidoriamprocul dubio acqui- 
Btum iri.Quod {if.MqutNntlitera.)di[lci£tio ifthzccxcrcitus Carfaria- 
nivcrafuerit,con(iJiorumno(lrorum nupetcnniDominationevedra 
(’.NB.lcorarounicatorumrationesbaudfuiiTeintempediuas.tpfoeo- 
cumeuentu comprobabitur,qiianiumqiexcrcitatnoiltiinDanubia- 


Ifi TIDEIISS. ADMOHITIO. 

naspacccsinftituu expeditio illi emolumemi atculerit>iam appaxe* 
bic,&c. 

Intered tCumi>rdp4rMtuntiifi£ dt/jueadoriutuntsheUUttiPdldt'mfd- 
Bt , R'gi AngHt non ddmodum.vti obferuatitm fult ^fLutrt»t,non ftlumftr lite- 
Tdt ftd &ptr Ltgutes , tundcm ad mlioraconfiUa captfftMda-confiantipmelnci- 
fault, paruo tamen aut plane nuUoapud Falatinum , tiufdm cohftliarus, autb»~ ■. 
resacdireBoret ,frucluatqaeemolumMtO',ttjlantihus bacipfa dt reUgattrum 
adPalatinum yiUinumMartiii fefttommififfet campktPragafuhdata z6. i6. 
OBebr. & i. tJauembr.mfisliterkdtbortateriu ,quibus,vt bontflapac‘umedu 
proponeut,montbatUT\vtqutpropoftmmrtgu Anglia, bmfiii^aquiiacptkratto^ 
ntbui f undata fatufaBionem prafiartt,rogabatur. 

f - Literas ifiai Valatmm tx cajlrk Kaksniunjih. Pltjfenu & Camtram , Pm- ' 
^gatonmerantibus, ^.Nouembr. legendaeacperpendtndastranfmiJit.verttmpoR: 
pjlum , turn 8. Uouenibr.Jljflo nouo,aut vtgtjimt n»no OBobruJlylo vttmcon- 
fltBm ad Pm^4W , &mfequentt 9 .Houtmbru fiylo nouo txpugnatio vtbk fuhji- 
quutajit, 

Plata alia originaIia,fciipu&retg6Hx,»d vitandam hirniatii’ 
prolixicatem hie omiUxlunt : quas alia occa(ione,breuiLeAoricoat^ 
inuaicabimus. 

S lili^iac nuncoculacisdemon(lracio>quaoAendimu«>quom 
docorrerpondrntiam Vnitorum hadlenas vbique locomm ia^latT 
publicata atque ad fangaincm vfquedefenfa axiumata, Maximatac 
conclunonesfint compararxyquamquediuerra eorumexclancula- 
riis coniiliisi pradlicationib. & negotiuipfo praefuroendacognofeen- 
daquencincencio.Pcolixiusqaidemdi61;irura Maximatara debilitas' ' 
cxplicari potoilTec* fed , quia fxpius vnam eandemque tern ad tauim^ 
vfque rcpeterencceilefuUTetj confuito prscermifTam fair. Reientas 
eAordotctnpori$,annoram,men(Iumacdierum,prouchiAorix ratio 
exig!t,vndeprzd<6tzMaximxob continaationem&reriemadloram 
ablque mulco labote eo melius illu Atari, ac Le^oriearum infirmitas 
oAendi poteA. 

Notanduraautem.maximamOriginalium.hicintroduAoratn, 
partem a Principibus Eledlotibus, Ducibus , Ordinibus , conAliariis 
acAmilibus^'.furcaAIsne evulgatiHominumfeceqairqueuitcllige- 
tet.^nonGermanica,redGallicalinguaciTecoDicriptam,quxtamen 
bona Gdcy cum non omiieslinguaEGallicx aut aliarum Aotperiti,ia 
. Gcrm^'camlinguamiuxcalitctam,quamuiscucnfcAinacionc&ex- 

'.',7 ■' * i.mftio- 


yiDILISS, ilDMONITlO. 

ncndUone ttltem aliqua,{unt conuerfat quorum Origmal/aipoftulan*>' 
teiranecelHcate, queuis tempore demooArari atque ocul/sexponf 
:poflunr. 

ParTmodo ob certas acgraues quardamrationes quorundatn 
'Doroinafilentio inuoluca funr,quia,vti ex toco negotio condat , dire- 

'AoresVntoDisacConfiliarjiPaIatini,muIrisinloci$,pervaria(lrace- 
‘gemataiimaginationesacpecfuai^ones.conaciruncaliosnbiadmnge- 
re.acqueanxiliam,(itpperias,acpromociouqmincolligcndapecunia. 
xnanitioneacnmilt spparatu conquirere.-quem inbnemdiuernsvit 
Tant fubieftis. Ac licet alicubirepulfam paOi fuetinr, nouis tamen ni« 
-ltilominu$inuentionibusacniednsrolicitcrunt,aliorquef. cumiuris 
irtgencium»jadaurcuItationemaccom[nunicationem»nbicxhiben« 
dim, quad coegetuntac vi quadam compuieruat.'quorum tamenali- 
auiprincipalib.diredloribasjCorumfcopumatqucinteQtionempra:-. 
Kntientes,c{iiiiiatqih'jncflorerponroobuiarQnt,icavt rationesfuat 
t indetti non exaheno.fcd ex proprio marrupio,fubducerefint coaftf. 
diloturaitaquenominahicconrultoprztetminmus,quandoquidetn 
cumipHscontrouet^ia plane nobis nulla cd,jiecin iis^ba cudip6s 
teft* 

Mtratiautemfaritneqneorcdulitatem, diligcntiim,ineemo(am 
afl:atiam,atqueindefcnumIaborem,qaibusSpimusideCaroinianus 
‘vbiuuIocomtojCtiamRomzapud Pontificemipfum , turn in Gallia 
Cuoq(ie,Hi/pania,Sabaudi3&Venetiis&c.ad conquitendos Corce- 
«^ondentes , ezploratores Si collufores clancularioi > itemque ad ex* 
pi1rcaAdaR.egum,EIedlorum,Ducum,aIiorumqueMagi(lracuum&: 
Rerumpublicacum fecreta atque arcanitates> quo colliment, quan- 
tum muniiionis,coBrerpondenciz , & confoederationis iiitgulis in lo* 
cisinpromptu dr, qua; contliiahincinde agitata, &quotvoiisBrma- 
• ca , deni que quid lupiter lunoni (. vt prouerbio loquar J in aurena di- 
■Irerit.vfus eft.Opera igitur Regib^,Elci^oribus,Pnncipib.atque aliis 
Tcdulo danda eil,vt ab iih'afmodi exploratorib.dbi caueant, atque cf- 
ficiant.ne fecretaipforamcondUa' acdeliberationesarctnae ita facile 
prodantdr atque in valgus propalentur. 

Ar^ucliadlenns de fecundo principal! raerobro.Sequirar ntinc 


.M 


B6 
1^4 FIDtUSS. JDMONITIO, 

rPRlMFM %4C TEKTIVM PRIN- 

CIPAL E MEMB RVM. 

P R I MYM ac tertiampttncipalenotabilcquod (pedat,vizrlJatn 
Hiftotia rcperiti poteric, vllius hominis propofitum atq; imentio* 
ncm ica cGepcam»conrulEatam,dccretam^rsparataro,efFe 6 lam atqae 
fiabilicam hiifle , vt (ecandum humanz rationis vires iudicando om> 
cesputauerint in iummaillam eile pecfe Alone ,nec fallere ampliut 
poflc,ficuc aftutusille &retitpellisCaluiniani gcegis rpititus,median* 
teVnioniscorre(poDdcntia,facereconatuseft.Etenim,vtiiniecando- 
znemorabiliallegacaconniiaceftantur.diAusifteCalniniannsrpiritua 
iam cam an. i ^ 07 . duranttb.comitiis imperialibus, itindainenta Pca> 
Aicz Caluinianz>mediante Vnione iecit, & fab fpc<;ie comraanium' 
giaaaroinum.ac cituloReiigionis Euangelicz abquot przdpaos Im- 
perii Rom. ftatus ac ciuicaces iroperiaies . fine qaib. non > ad (e pellc> 
xit,acfiib prstczcuextremommpericulorum. a CatboKcis eoranv 
cciuici imminemium, quippe qai Confeflionem Auguftanara vbiaia 
iocorum funditut extirpate, acqueEleAores infuper&alioslmpcriv 
fiatasdditionibus&rubditisfiiiiexpellece acremouere conatentor« 
adrecia fuatraxic. 

CuiiDrentiom,adfinerooptatamperducendz,optimeillisinfer- 
aiebac bannum imperiale , contra ciuiratem Dona\K'erdam promuU 
gatum,idq^.camprimisapud tresi!la»ptimarias imperii Trbes.Argen- 
cinam » Vimam & Notibetgam , qaippe quas reliquz ioferiores facilk 
deinde opera fobiequuntur. Argenttnenfib. controuerfiamconcrr*- 
nencem Monaftetiumad D.Margaretham , fine Mariam Magdale- 
nam,in pun Ao obfolerz ceuifionis ^ Vlmenfibus minora tionem reli- 
eionisCatholicz,eiaidemq;exetcitiiibid.elimioat4Noribergeofib. 
deniquelicem»quamdedomoOrdinisTeuconicihaAenQtfoaeranrt^ 
frtquencet inculcabant , nihilq; ccrrius fucuium efTe di Aitabanc,quS 
▼c idem bteui tempore roecuendus illis efiec proceilus.Nec vetiti funr 
impudentefifii,£leAoremettam5axoniz,ob controuetfin ab'qaos 
facultates,in fuas partes traducere. 

Alii Cornices & Domini, Caluinianz icAzaddi Ai,purantes,hac 
ratione&fibivnacumaliisPtincipib.ad Archicpiicopacas.Epiicopa- 
cus & fimilia dignicatumac benehciorum genera acccilum daii ,fal^ 
ipc laAaci conieoierunc. 


GocAida^ 


tmtuss. ADMOTiirto: u, 

_ . ^tfridas , Comes Oetingcnfii , roetuens , ne H ob I’nterce- 

ptas Cicchafianas xdcs parerefcntenti*iat«cogcrctur,par$Comi- 
tatm,fibipropria , vix fm«aas perceptoj cflTet foIaendo,cx folicirudi- 
oeifta liberari, ac(]ue hac racione inpodcdlone cranqiiilla tnanAirum 
leeilerperabac. 

Marchio Badcnfis, propter occupatam d fc fuperioremMarehio- 
aacum , vt & propret rcucrfales a (c rcdditaj,& interceptas Comiti E- 
betdeinio opes nobilcs, in adiduovcrlabaturraecu. Ad quern remo« 
iiendum ac prxcidendum > Sc ieie in occupationeida conHrmandum 
commodfus nullum, quamVnionis, cxiftimatum fuic medium. £c 
quia Badends canto intcrcflc obPrincipacum iftum laborer, baud mr- 
turtvideri debet, quod idem ille B rdenfisexpcditionem hanc Vnio- 

nubellicamprovirib/ulsmaximeomniuroadhucvrgere.atq; cxtrc- 
maarmorumconcinuiredecreuerit. 

Generali, March ioni Brandeoburgico,Ioachirao- Ernefto , Epi- 
fcopacusblerbipolclisrpem faciebar,qui magnoipheraolumentoef^ 
fe potuilTct, ad tolerandos atque a fubditisiptiuslacilioti opera pen- 
dendos ttiplices aut quadruplices ceniiis. 

Eleftor Palarinus, Vnionis caput, Epilcopatui Spirenfi.ac bon* 

ArchiepircopatusMoguntini parri(.qu? procul orani dnbioad fplen- 
didiorem prxdicati Vicaiiatus atque affcraatxcoronxBohemicxfu*. 
ftentationem pcrquara vtilis ipfi elTc potuiflct.Jinhiabar,quib. Vvor- 
macienliiam peneconfumtoacpeirumdacorcontencus eflepotuiiler*' 

Prince ps Anhaltin.Chtidianus, cui fortuna in expcditione Gal« 
lica,atq; alibi etiam.fcrapet fere aduerfa fuerac, omniiqi eius labor in 
vanum acfrudra ccdderat, cum exiguam ptincipatus Anhaltini por- 
(ioncm podidcbat , parciculam Epifcopatus Barobergends atque Ar» 
cKiepifcopatus Moguntini,feuda infuper Bohemica , quibus Elcdlor 
Saxoni* atqj alii , rcgcm nouum non agnofcentcs, Status, eflcn t pri- 
candi,expe6labat. 

Caulas.ob quas Duces VVirtembergenlescolluderevoluerinti 

inuenire baud facile poflim,cum alias talia non affedauerint.nifi for- 
cadis quad ob rem Sc negocium commune , vel propter przlaturam 
Elvvangcnfcm,vcladDucatumVVirtcmbcrgenfem i feudi iureli- 
bcrandura,antComitacum Montilpeligardeniemdilatandiim atque 
ampliandura a Vicecancellario fuo (. fpititui Caluiniano arde addi- 
do.)pecfuadcridbipadIfaerinr. 


Bb a 


Prcfaiit 


Tmniiss. ADM:omrioi 

Praefatis Comiciis,anno K^or-Calainianotuni doli^qu^afta* 
tur€>eodeuolutac(l,vcprinctpia Vnionisconrcruara.dilacarat&lH’^ 
bilita fucruit acque anno poflca i ^ r o. Vnio(.colicdis iani perince- 
gcum biennium pecuniis . ) iub prxrcxm ailiftcntiz luliacenlliad ar>^ 
ina proce/Teric > in Epifcopacum Hcrbipolenicm conrra Hdem datam 
krupcionera feceric,plurimum ibi > vc &in Epifcopatu Spicenii atque 
Argentinenn,damnidederir.rapina5exercucrit,rubdiro$torrctit,m-' 
ternccioni tradidetir,^, vc paucis dicam.inibu hoftis apeni iefc gef; 
(ctic. 

Przret hzc (gregta , E diis placer, facinora nihil memorabile/ 
quod gcflerint , nobis ellcognicum , cum Sc prima fuaintentionead* 
uctfus Catholicos Fucrim Eruilrad , & fpolia (. quz maximacxparte' 
DucibusacCapicaneiscclleruncJadpetroluendamiluibusilipendia 
non applicuei inc , quin , Caiholicis paularim ad armacranleuntib.. 
iplijnuiiaprzuiaexCacholicoium parte foUicitationcypaccm Baua»' 
xizDuciobcuIerinc,caquefancita>vrbes imperialesjprzceraliasin- 
commodicatesaieioleraras,fumta5atqueexpenla<aaroluendan)i» 
ticibasftipendiaferrecoa(51xFuerinr.- 

Mem ifte Cahiiniamft ipirituieod. temporeelFcdt.vralil ord.V- 
nitiiConFcdioniAuguftanzaddidi, Caluinianiscon^enticntes.non- 
amplius nomine AugudanzConFcdionis, Fed in genereEuangelico* 
rum rirulo fuerint v/i ; quad vero totalis Euangeltcz Religionis inter 
illos diet conienlustfum tamen RelfgioCaluinianorum ab Augufta- 
na rantum dider, quantum (.ex opinione Caluiniftatu.)corpusChri— 
fti^SacramenroyVelrGclomateira; vtiex libtis ac feriptis DoStoris 
Koe.EIcdoris Saxoni^Concionarorisaulici.contra Theologos Ber- 
linenlct.irenoqucTubingennum contra Paicuro,ScuItccumatqvali« 
os foie meridiano clarius liquet. 

Qiiamvero gratum Fde inReligionemAuguftanamCaluinia^ 
nusiftcSpiriturexhjbuerir,excmpIafuperlorisPalatinatus,procdnn 
Ambergenfis>Hafliz,prz/ertim diftridus MarpurgcMfis, Palatinatua 
Bipontini , ac Eledoralium in Marchionatu BTandcburgenEproiiin— 
datum FitisFupetquedemonftrant. 

Eledior igitur Saxoniz , deForinationis ac turbz Crellianz nie»* 
mot , alienopeticulo Fapiens pruden ter Hbi abiIHuFmodi veteratori- 
buff cauet , ne Cbnledio Auguftanad vulpeculisiftis callidisatq; vet-- 
fiuu,quz(cvbiuialocorain blandein/Tnuareyqaamcanqaertligio* 

nenu 


TTDELISS. ADUOKlTlOl rST 

nem pro re nata fTmuIare aoronc > dooccferrocnro fuo toram maflatn> 
€mrumpanr,inficia:ur,vtiexcmplam Spirenfis pr*dicatoris,concio- 
nesfuasCaluinianasvano colorum gcacre per integrum ciiennium 
occulraDcis,abundeteilatum facie. 

Q^s porro Caluioianuiifle Spiricusapudaliasciuicatesimpe- 
tiales>in rebut religionem acpoluiam conccrnentibus,eftedlus pro- 
duxerir,arcano ad illas mode irrepier!f,maximam paulatim commer 
cmnimpartemacpotidimamauchoiitateminibinbi arcogaucxic.tur 
bulenta conHlia, difeordias, ieditiones, motus & tumulcusexcitaue- 
rit,fafc«sacfccptrumafFeftaucrit,indigenas,vbicunquepotuir,expu 
lerir,aliispnmariisImperijciuicatibus,Aqui(grano,ColoDi£,Spirx» 
&nupero>temporeWormatia; atqucFrancofurto,quarumciues ob 
erciratas a (e Caluinianorum fuafu ac coniilio turbas , partrm corpo» 
re,paTtim a:re poenas luerunt, ipfis interim impunc diraiflis. 

Mirandum autem fummopere eft, quod ordines ImpcrijRoma- 
ni, praricttimciuitatcfinipctialej, licet fuo atqucaliorurn cxcmploc- 
dodlxprudenciorcifieridebuiftenc ,lpiricui tamen iftiadeo vafroac 
verGico,nihilquealiud,quam Aagaftan^Confeftionicexiliumy&mu 
tarionemReruropubliearum cogttamiac molienti, tan tarn fidem ha- 
beantiVtconiungerefecumipfo, tanquamamicoacncceftatioluo in 
tinto,oon vcreantur.Qoidam rerumPoIiticatam non ignari hanc cau 
^ra ftatuuntiquodf vti fupraetiam memoratum fuitjapud Principes 

&ciaitatesquafdamimperiaIetcommorentarconniiatij,iyndiciauc 
ftnatorct, externa qaidemijjecicAoguftanamrcbgioncra prxfcfc- 
rcnres',venim cum Geneux, Hcidclbergx, Marpurgi,Lugduni Bata- 
uoram aliisajinlocisingenialuaprobe ezacuerint,acvariis doloru 
gencribusinrcrictinc,ac cu primatibus Caluinianoruiam correfpon- 
deanc , facili labore Eledlores , Duces , Principes ac Domin os faos , d 
quibusfafeesipfis Magiftratuum ac fupetioricatum funt commifti, 
ad Caluinianorum partes ttaducercyinqueextremam jperniciem ac 
interitumpcrrrahetepoftunt;qnifiagnitf,acdeptehenn, cumquenV 
goreexarainati . arqj a gubernatione remo ti fiiiftcnt > ad extrema hxc 
nunquatnpe:ueneameftet;quin&Imperiumac conterminx iliire* 
giones exoptata pace ftuerentur,quod fieri nequit, quamdiuS piticui 
iftiperuecio,noxio,clanculatioacverfato locusvllusreliaquitur.. 

Conatusquidemha^enusfiiitSpiritjisiftetOrdinesAuguftan^; 

CbofeniosiscontraCathob'cosirritare,quod plaufibile eorum ar- 

Bb 5, gumcn- 


tjS riDtUSi: ^ADMCSITIO. 

gomentHtn (ulc: (ed fuocUmends ac tadonibas (acisgcaoibai acfir* 
mis refiicatuseft i Catholids.quippe quorum iucendo loogeeft can- 
didioracfynceriorf necrllo dendcdo.ConfriHoni Auguftaocaddi- 
6bos in fua pofrcfllone.iureaciucifdidiooe curbandi auc inquiecandi* 
ducuntur. Ac niiiSpirirus ifteCtluinianus aliquot reiiduorum £ 1 e* 
dloracuun3,Ducacuum,Epircopatunm, Mooaderioiuai ac bonomm 
fpiritualium fitnc ac defidcrio laborarec , canta, niG failor, dcaborai- 
nadonibus Catholicoram,idololacria,Monarcbia Auftriacatiugo 
Hifpanico & iuimicitia Poncificia , querela apud illoc vix e/leira- 
tura. 

Ccrte minus Augudanc CoofelEonis ordinibos roetnendam 
edaCathoIicisauc d Pontifice pcnculi , quam iSpiriru Caluiniano. 
Pontifcx enirohadenusneminemarraacamanuadortus eft,'nuIlios 
ditiones vi ac vioicntia innadr , neminem in podellione iua curbanit; 
qui Augudanae dicdt Confedioni addiidus;nec quiiquam Catholico 
cum quicquam practendit, nid quod iuread fe perdncre exidimauenc 
autprobauedc.SpiritusaoteroCaluinianus,peregre adueniens>om« 
nia pertiagacur ac rran&urdt loca , veros ac vcceres hofpites ezpellir , 

{ >arumcurans,anLutheranus dr,anCatbolicus,omniaqi doloieagic; 
ihacnonruccedit,aIiaaggrediturvia,Dimiramvi,violeada|igQt,en« 
feactotali Rerumpublicarum euerfione. 

>Ad 4 iacC)Coimtiislmperij ann. 1^07. celebratis, Vnionis Caloi* 
oianxia<dafundamenta,quaedam ex vrbe Aqni(grano,ex ded:dUo- 
ne Gebhardi , Archiepifcopi Colbniends > ac concrouerdis Argend* 
nendbus materia addu(da > prxfendq; negotio funrapplicata » quibus 
vado colorum genere pi6Us cantum edecerunr,vc omnes Catholico* 
rum promilEones , declaradoncs, & fupplicadones parui penderen* 
cur;VnioHalzSueuorum,Heilbrunnx,Roten}burgi,acNodrober« 
gx, publice , alias vero in celebrationfbus upptiarum., naralicioruro, 
venationum,vidtadonumacdmiliumconuenticulorum,claocolom 
cra6larctnr,atqiConGimaretur»icavc depenumero necSecrerarius, 
fed foli Pfinopcs > atqueinter hos aliqui , Secreuriorum vicem fudi* 
nenteS) admlu! fuednt. 

Podh^c res magis in apenum dedudlaed.&grauaraina fub fpe- 
dealiquandoacrius vrgeri ccepta. Cumqsdiflidia duorum fracrum, 
Rudolph] imperatoris ac Matthix,ad arma vfqj deduida edenr , Spi* 
ciens ideCaloinianuspef Chridianura,Ptincipeni Anhaldinum ac 

D.Ca- 


TIDELISS. ADMOJilT'lO. 1^9 

l>.Ctfi)erariain,fide]emAchaten, nomine VnioDU,nienielulio,An. 
160%. apud Cziarem Rudoiphum grauins inronare ccepir,relaxacio- 
nero grauaminuro eo mode pofhilauir,quo fibi vix fatisfatf^ura iri pro 
be nocanr, C^m ob caoTam V niti t-j. lanuar.ann. i i o. miHls Hala 
Saenorum fireris « Iroperatorem Rudolphuminaudirispriusacinii* 
Gratis comminationibuscogcte,acque exprcdis verbis monerc non 
funt veriti,quod,nifi rpfbrum dcHderio (atis^datjatqjhac rationc da 
Htnamaliquodpam‘zcrectDT>rxcuratos ft apud orancs aciinculos 
veltnc haberi. 

Circa idem cempus Difeurfus qnidam de reftauratione Vica- 
riaras^fciHcet fecunduniinfttudiionemCaluinianam jin publicum 
edebatur.qai Romanum Imperatorem certit(acSpiiituiCaIuiniano 
flcceptis j limicibus coar 6 lare,ac, vcab EicAore Palatinoiusaccipe- 
rer, cogrre conabacur. 

Notum eft, quod, pollquani coropoftcio perSpirhnm Caluinia 
xjum in medium propofita, atq; omnis difeord iatura occafio & culpa 
CatholicisCquosacoTrpontiuneomninoabhoirerefalfodidicabar) 
iroputatafuiftcr. Catholic! tamdem adoftendendumanirnumiuum, 
pacisac concordiae ftudiofum jin componcionem iftam conlcnferint, 
catamcnconditione,vc Vnmpriusftiperaliquibuspantftis fcledecla 
rarenc, aceiufmodi media proponerenc, exquibusboniacfalutares 
compolitionis eft'etftus pofl'enr Iperari. 

ObtulcruBtquidcm fcieail idpromtosac paratos Viviti jsrque 
Archiducein Maximilianu proxime futurisComitiis.fplcndidis fuis 
demonfttationibusad conlenium Incerpontionis,& fottanis ctiam 
adfufcipiendumlnterponcorisofficium moncrunt. Cum veroPrin- 
ceps Anhaldinus, ciumemque amanuenfis D.Camcrarius (ad ftmile 
Archiducispoftulacum,Tteofaciliusinnrgotio ptocedi poflctj ex- 
preflam declarationem fubrerfugercnctac, vt conucntuslaltcro fie- 
ret, elamitarent , niediaq; & declarationes oppido turn fecucurai efle 
diccrentiSpiritura iftum Caluinianum olficere Archidux czpitj ideo 
que cum indignatione Legates dimiflci& interpofltionem omnino 
reculauir. 

IntereaturbulentusifteSpiritusnecintranecextralmperiflotio 
deditusfuic,redrub fpeciegrauaminu ( cu probe nouerir,ordines Ca- 
tholicos mericulofos ftcile terreri pofle jre ia ad lapide angulare reru 
Bohcmicatu dedu^la, Noiiberga audaciz,liihumanjtatis,hoftilitacia 

accom- 


«Ot> ril>lliss. ilDMDNITIO, 

(^mminatlonumplenas Uceras DuciBauati^e midt , atqae intinta^ 
Ticaraaic,quibusCatbolicosad (acisfaciendum omnibus acHugulis 
lipronim delidcriis & poflulacis . mcdiance armorum inietminatione 
compellere conacui faic. Qdbus caraen Bauaris Dux , acrcli* 
quiCacholici Ocdines Hetbipoli fufiiciencer atque «fficaciter le- 
fpondctunc. 

QuasprzparationcsVnio Calumianadniultisannis adhocvl^ 
quc ccmpus concinnari t , atfla ipforum conucncualia , Pragx reperta « 
facisindicant.Etvtvbiuis locorOinpropo(itofuoa(Iecutatencui,Va> 
gaclcam etiatn Coronam Auftriacz domui fubcrahcre , ac vafallo 
Turcicoattribucreconatifunc. Idque vteo fccrecius ac commodiaa 
fieri poncc.proximus Gabon's cognacus Heidelbergam,rub ftudio- 
ratn pizccxcu miifus c(i j qui negotium rdud in ablcondito cradfa^ 
ICC . 

In Gallia ad dilacandam Religionem faam turEas Rcgi crea* 
runc,vtfuccurfos(qucrainGermaniaramirtum icimetuebaDt jim- 
pedirecucacretraheretur.-quio Sc dilCdiorum inter regem eiufque 
Item authores atque incentores fuerunnlo Italia bellumTorolioien- 
fe fufcitarunt jpodea veroedam MoncferrateD(e,quibustamregena 
Hi^aniz,quam Venetos maxima pecuniarum vi pnuarunt:taceo 
iangqinisprofu(iunem,cuiusipficaurafoerunt.PotroinItaIiaa(Efte- 
ciam arq;auxiliumpartim (ohcitaruot.pattim obtinuerunt. Helue- 
tiorumCttlu!rdaiiofum>vt&Ho]landorum,inomnemeuconim,cer 
tocxpedlatz funt fuppcriz. 

Induciz HollandorumjCumKilpanis pidif.cam ad finem pro- 
perarint, Hifpanos ab ope aliis ferenda abdrahere facile poUe vils 
funt. 

SuecizRegemCaluinianusSpiritus ob negotia antehac a^a, 
turn veto etiam ob nouum connubium cum Eledoribus Palatine a« 
Brandenburgenii pa^um . facile ad auxilium , libi contra Czlarem, 
Hifpanizregem ac Carholicos ferendum commoucre potuit.cum di 
dusille rexalias nimis Zelofum fefe adferendas fuppetias obtuleric, 
vti originalesipfius literz teftantur. 

DeDanizrege, propter cognationis propinquitatem cum do* 
moPalatinaac Brandcburgenll,itidem omne adiftentizgenus fibi 
pollicitifuctant,cura dehonoreac reputatione gencri regij acfiliie 
teeiza&um fucrir. 

Ac 


1 


yiD'ELlSS. AD MON IT 10'. loi 
'Aclicetfacpedi«aui hicSpiritusaliquos ex primari/j Imper/j H- 

Hedkoribuj, Ducibusaiqucorclinibus, dolls acvcrfutffsfuis ad parrcs 

fuas traduccicnon potucrit: alios tamcn ad dandam rautuopecun.aj 

ali'osad bonamafficdlionera &:coircrpondcntiam,aljos ad vlcctiorcm 

•deiiberacionem, alios ad ncutralitaccm difpofuit. 

•Hisitapofitii.cumiamCaluinianusiftcSpiritus, mediafueV- 
•nionc,inImpcrio Romano, lanquaruin ccntroluo, intcntiorem fa 
•dfummam pctfe«aiontmdcduxiirct,nihiIq;ampliusfupcrclI' r,qua 
vtmanuioperiadmoucrecur.Boheraosimprudcntesacftulidosfpro 
peer antiquabella, cam Germanisgcfta.inuiiaam Herculisfortitodi- 

nem fibi imaginances^ fabornauic>vc negotiura aggrcderentur,ac 

conliliarios Caffarcds^fcneftradctutbarcnr.Poftlegatjonesniiir^.ac 

auzilia clandcAina oblaca. Demum conFcederationefincorporata- 
ruraacreliquaram AuAtiacarumprouincianimcum vafaljoTurcico 
initz; acqi « his omnibus ica Aru£^s,dedlio & coronatio noua Bohe- 
inorum»acq} hanceledlioHungaricarubrccucaeA. 

t Et hxc qiiidcm omnia co tempore fadla funtjCumMatthias Im- 

• peracor,fpe accommodationis ladlatut,milite nonciTetinAradlusi 
Vnitivcroc contra omnibus acHogulis ad rem bellicam ncceflariis 
przparacionibusfatisenentinAru^i; AuAriaciprztcreahipraEnfam 
ditioneroruamhrmisprzlidiis,catcnisacfo(TiSthincindeda(Ais,oc- 
clafiflcnt,atqivnacumAuftriacisinferioribusBohcmos,perVnito- 
rDmprouinciaSimilitibiu,pecunia,&mnnitioneiuuarent;acmedi- 

anteauxilio vafalli T urcici Viennam, atque in ea Czrarem ipfum pro 
pemodum in poteAatem luam acceplflcnt,vrbem oppugnairenr.&in 
Czrariiconclaue cormenca diipiofa eminnTenriquin&generalisrei 
dirc&or, Henricus-Matthzus , Comes T urrenfis ('cuius camen falus 
omnisacprofperiiasadomo AuAriaca dependetjin rants apud ali< 
quos Ttbis Viennz incolas vcifaretur familiaritate , vt non folum illi 
ipfi>fed & Gynzceum,ex vrbe fefe in caAraipfiuscontuIerinr, conui- 
oiaacialtacionesexercuerint,ac,qiiz horismarucinisin concilium a 
fenatu vocaca fueranc , vefpere Turrenh expofuerint aciigniheaue* 
xj&C. 

Vemm Deusopt.raax. fecundumimperfcrucabilem fuam fjpi- 
tntiam omnia hzeCaluiniani Spiritus Arategemata>intentionesac 
pocentiam vno iropecu eliiii,fa6bain AuAriam fupra Enfam ptimum, 

• deinde&iafiaEolamtdcmum etiam ioBohemiam expeditione,ac 

” Cc fubic- 


20Z WIDEZISS. ADltOSITlO. 

fiibfccuro ibtni paucarum honaram (pciuci mirabili ac v/dorioib* 
corjHirtu.expugnarioncitcmftipcrioiij ^Cinfirrioris Lufjti 2 >acciai*' 
tatis Pragcn^is,dcdirionc^n^upcI Maichjonatus Morauiaci &accoin- 
mudaciutte DucarusS'ic(ix. Huenira omnibus catcnata-cjuaft qaa- 
dam fcriV [ibiinuiccm fucccdcntibuSjVis eorum omnisitaconquafla 
ta.dcbilicataacproftraiafjir.vromncscorum Gcneraliffimi, Genera 
IeStCo!oneliii>&c>rcli(SU poft fe omn: mobi'iutu fuppellc(2:ilc,tu^ 
fibi laliitcm qyancrc.acterga vertrre coa^H Rictinc. 

Sicille.qui priusalicfiisrcgnisacprouinciis inhiabat^quantocfi 
honore in eledkigne accoronacione fua iiitrodudus fuerac,unto cum 
dcdccore cx hjcredicariis/'ais pruuinciis expellcbartir. 

Exhisiaicuromncsac br.guli-, tarn iiifcrioris.quam luperiotia 
ordinis hon>fncspriidentiorcsfa<fli,quanigrauc<ic,clandcftinacon’* 
filta conrr^ordinarium luum Magilfracum inirc.pcrnicioiascoorufio 
ncs,murationes,confocderationcs,«orrerpondenn’as,acruppctias-fa- 
(ciperc ac fu(cirare, extei nis acquiuocarionibas ac firn^’Uuoniboa,ia- 
tetiori mentis confilio , inccnciont ac prc>pofito proimscontrariii vu,. 
difcanttEtenim Dens idiu (modi dobs irtideiire non paiituri fed firpe 
numetomaximasetiam vires, mulcoIabore,ingenioa;q;aftuconqui 
Etas ,iamquc ad cxopcacum fermc finem dedudas, vno quail iropeta 
6onuellit,ac(empicernoprobrolnuoluic. 

Nemo etiam , licet fapientia , Ingenij acrimonia , lagacitate aa 
verfutiaptaeAantinimuSinoxiiseiufmcdi ionliliis,ad luinamtotitM 
Imperijatq; omnium Magidratuum vcigcntibus , Tub vlla fpecieauc 
prztexcuifefc imifccat,fed cane pcius&angueeadcmfug>at»& quod 
cordclcntiacjoteloquacur. Licet enimquisproximum luum fallerC} 
eidemque imponere ftudoat(vti in hoc negotio fadum eft, &tieri e&p 
iam fortalHs in luturum poteft) Dcum tarocn fallere baud q'Jaquam 
poterit, cuius tandem iufto I'udicio iple perit. Quemadmodum eniin 
Dcnsbonaremuneratmercede.’ira mala pcs. a atq}animaduccfione 
feueracorapenlar. 

Cumprimis veroomnes ac linguli Neuttales.intra atq; exenim 
pcrijlimitesconftituti,SacrarC7CMaicdatifiuealiisaddtdi,Rcgeai 
Eledorea, Duces, Principes, Ordinea, ac cniuluis cooditionis homi- 
nesmouenturacmuneniur,vtin deuotioneacobedicntiarua,pro> 
pter mitabiJem banc Dei opt.max.dirpohtionemin apettione acanni 
hilationepciuiciolorani confilioium, per/cu^c nt, atque ordinario- 

Magi^ 


ifnMONFTTO; mj 

'Magiftratui,inioue vcxaco2cqiaf}li<Slo,tua3 cau(ketiatnbon{(atiUe- 
bicura auxilrum ferant,arq; hac racionc propria ipforura regna, pria> 
<ipatus,diciones ac fabditoi non rolum,dum ipfi viuunc,f:d& in po- 
Aeros ac fuccelTorcs fuos transferanc, Aabilianc , & a clandcilmis i uo- 
rum machioationibas,qui noua domiDia,rerpublicas. religioncs, in- 
ua(iones,abdicaciones alienorum regnorum ac principacuutn adii'- 
AanCifarta tcclaq-, conferuenc. 

Quod (i ncglexerint.tdcm illis metuenduro eft pcn'culia fubdi- 
cisfuis,quod S.Csf.Maieftati accidic.Facilc cnim Tub prarccxtu mole- 
(begubernacionis ac grauaminum.dcnique rurbation is in priuilegiis, 
teligione ac rebus religionem concetnencibus.aniam arripere poG> 
(unt,a Magiftracu fuo, d Dee (ibi daco, dcticiendi,eundemque plane 
procedendi modum -vfurpare, quo Bohemi in fcdicione acrcbellionc 
ruavlifunr. Quod fciliccc hodic mihi, eras tibi fieri facile poceft. Ad 
qaem finem aircquendum inftrumcnca nullo loco defunc> acq; iftiul^ 
modi homines, qui plaufibilibus ftacim acin fpeciem fplendidit atgtt 

menti$acracionibustcmdefcndcrc^,acplauftra Apologiarumfabri- 

cari non vereamur. 

QucmadmodurainrebellioneBohemica fa£lutn eft;quamuii 
eBinifiindacnentaliterdemonftrarumfaerir» controucrfiarcardinem 
noninRcligione » fedR-egionevcrticnihilominustamen principalin 
ciusdire61orumconfilia»Iegationes,aiq‘,informaciones, nihil almd, 
Blfifolam&milerabilem KeligionisinBohcmiaoppreffioncm, con- 
tra literal Sc priuilegia Maieftatis fufeeptam , fonabanc , nunciabant, 
ptzdicabant^vndeiii Apologis poftniodam IcxcentaReligionisgra- 
naminaenicebancur &nngebanc, ac corara Deo Sc huminibus dein- 
nocencia fua,quodq; non aduerfiis Crclaiem Matthiani, aut domum 
Aiifttiacamf cuius fidcli ftlmos life fiibdicos efle agnofccren t) led con 

tcaperuerfaIefuitaruconfiliamilitarent,<amftcproreftabancur. Clan 

culum autem exinftindlu Calutniani Spicicus , vti fccundum principa 
le roembruna ceftacar > cum indigenisatquecxtrancisEledonbuj , ac 
P*incipibui,egcrunt,vt Corona Bohemica, Hungaria ac Romanuna 
Intperium vna cum aliis prouinciis Domui Auftnacac rubtrahctetui:; 
eademqi Tub Monarchic Hifpanicac nomine rribus locis fimul oppur 
gnaretar,di<ftaq*,rrip!cx corona aliis imponeretiir,nullafa«fta fidci aut 
celigionit confidcratione,prscterquam quodSplritusCaluinianusle- 
paratim pro Ele^loiacu Palatino eife^um dace ftuduit, 

Cc X Qua 


104 . FIDELISS, A DM 0 N IT 10., 

Qua dc caa(ailli, qui Bohemit atq; VakU had^nus cx mala la— 
formatieDcconfcnfcranr,faucrum,eorumq; ceotataacfaciooraap- 
probatant.caucioccs inpoftcrura fieri, atq; ab iftiulmodi dolia cau»e 
Ubi dcbent,idq; operam darc,y< Magiftratura dDco fibi datum defcn 
dant.ac confctucnt.roachinationcs ifiiufmodi dolofatacUandefti- 
nasprzuenianc,debcllenc,pacem Romano Imperioacrcliquis Chri* 
fliana:fidciaddi(aisprouincii*rcllaurcnr,accorarauDepcticuIam&: 

tocalcm nofimm imeritura dcclinentatqi aucrcanr. 

llliauccm Ordines, qui fimiliquadam pctfiiafioneperTrintn*- 
Ujfos.Anhaldinum.Palatinumatqi Anfpaccnfem.atqi aflcclasfuo*,. 
Pic iTcniu m , Camerariu m aliosque colluforcs , ac cooperaxios , iu V- 
nionem pertradU lunc,procul dubio confidetabunt,in quaaanguftiaa. 
dcdudli fior,&inquaspcriculaicfijosqueipficonieccrinc,cumprae« • 
icrtimconfilia,abyiijonccufa,pr«fcmcmafflidlioneminGcrinania». 
Boheraia,Hungatia,Au(lria acqueincorpotatia prouinciix,totquein« 
uocencium Chrifbanorumhominnni ,gladio, fame ac cribulationi* 
busencdlorura,ncccmatq;intcrnumcauratafuctirr,dcquibuscerte: 
omnibus rationcrocoxanurcmendoDciiudiclocxadl»fliraamredde-« 

recogcncur.. 


Nificnim Vniciadarmaprofiliiflcnr.acin terminis potius de-‘ 
fenfioms ( vti quidem promifcrant , Icd.maJe fidem feruaucrant )) 
manfifictu,duces infupcratqueprincipaleidus d/rcdlorcs.Bohemos . 
in rcbcllioneadcditione fua,miflij auxiliis,confiliariis, & Icgails/o- 
ttiflent atquc animafient, quin Acad fequcntcscxttcmitates .abdica- 
^ncro, reicjaioncin & abiutationem Icgidmi.coronati, vndliatquc' 
ab ipfis proclamati regis, ac dom us Auftriac*. itemq; ad ofFerendam . 
modohuicmodoillicoronamBt)hemicam,demum ad uouam ele- 
ttioncin ac coronationem eofdem incitalTcnc , auxilio atquc ope fua, 

conquifito vndiqaerailue,iuui/rent,resh?cadciufmodi extrema oG-’ 

quam dcdudtafu:(rct,pr*rcrrim cumlaudatirs.EleOorSaxoniealijq; ^ 
Bjcdloresac Prindpes, quinimoipfiira ctiam Elcdfotale collegium , ’ 
ad tumultus iftos componendos ac fedandos , pacemqj ac concordiii 

xcparandamrcfcobtulillcnt.acjpriulquamdeiperataiftacooliliaca-.. 

perentur, operam dediflciK. ^ 

Vr bes astern potiflimu Imperialcs, Vnioniaddidl«,ftcii<ri| de-'. 

ptehcndcrc ac cognofeerepo/Tun t,omtie totius Vnionii onw acp 
<luj faishuioeiii »ncuboiirejcanonfolumanD,itfio.vd%io^ 


FIDIL'ISS. ADMOiJITJO. loy 

iliim c(l,maximam pecunia; partem dcdcrint , fed &cx ran'onJbus ac 
computacionibua Norimbcrgxnupcr.an. i <>ipia( 5 lis intcHigerepo(- 
(inr, quanta in rcHduo pars , a Principib.rdhuc rolucnda,man(crir.In 
fubdudlioncrc.6o.mcniiumRotcmDurglcorum,i7.Hailbrunnenfi- 
an3,an. i6 f r. Sc 1617. fadla , rcilan t ab £Ie< 5 lore Brandenburgenfi fol- 
oeda I 5 ^Z 40 .aLandgrauioHalIi£,Maiuirio io8i6'.aBjpontin® 
ptfpS.florenoram millia.Porro in i o. menfibus, ab Eledlorc Brandc- 
burgico 18180. Bipontino25 i^.Culmbacenii 5 i ^o.Wurtcrribcr- 
genli 18280. Anhaldino 2 140. Item in 55.2 o & fo. mcniibusab Elc- 
ftoteBrandcburgico 19 1940. Eleflorc Palatine 54075 Bipontino 
17516. An/pacenii i44o.Culmbaccnli SSPy Landgrauio Hafliaf, 
Mauritio 109073. 

Necdubiuraeilvcutn Vnioann. i^ip.in fo.adhucraenicsper- 
relucndosconienicrir>ibmmam iam dtdlorum Ordinum acPrinci- 
pom papyro quidera confignaram.ciuitatum autem qaotam ,numc- 
rata ftarim pecania,(oldram fuiilc. 

Quod lucrum ciuitacibusixnperialibus carumqueciuib.&in- 
coluindeacceilerir.oculicisoflenditdemonilratio. Nam non folum . 
Romanum imperium in Has anguOias deduxerunt > fed & ie ipias , vci 
iatpias iatn probatum fuir,per V nionem ifthan c in extrema dilctim ina . 
acpericulaconieccrunr. . 

QOodfi CiuiratesiHiurmodinegotia,graaitatisacpericuliple* 
na>paucoran> coiulrorvm ficfyndicorum iudido non reliquiiTenr.ied 
tnaximac fenatus parti acprzcipuisciaibusdiiudicandaactradtanda 
cofDmiiII{(lnr,ineumf{atum resredaAanon fiiiilet. Nunc remedium 
aliud in promtanon eib,nin vt pore lias ilia, a paucioribus ha^enus r- 
iurpataicertixlimitib»circumfciibarur,atquea totoSenatu&deleAu 
dujum ptimariorum exciceaturirationefqae rcrum geftarum ab ipfis . 
poAuIentur. . 

MuandamauteracumprimiseA.cuiii.quiin'ciuitatib.imperia-- 
libos (alutem Reipubli'cac-fpe^are ac promouere debebant, contra S. 
Cacf Maj.riunmumqaipperuunrraagiAratum commoueri iefc per- 
niUeriotj&cucnon potiusauxilfoatqqeope iuaipfinibuenerint,pr^« - 
(ectimeum inemine magis ob iurifditAionis competentiaravexen- 
mr,qnam abi Ais Ordinib.ac Ffincipibus>quibufcuinvnirxfunttcx‘* 
cmpligratia Wormacia,Landauia,&Spira ab EletAore PalatinojNo- 
dBiMrgadMuciii(>iie,VlmadDuce VVirtenbergenfiAc.nccalium i 

Cc 3. defeat- 


I 


log riDtUSS. jiDMOKniO. , 

defcn(brem prmileziorum,iutis,tatifd*^ionis,ac(alatis{a2,l qTOtf* 
mnis iftaram CdasMpendeac,quana Romanoramlaperatorero ha- 
beant. 

Exeinpl(Wc'vrbium.Aqui(grani,MdIhemii&DonavTcrd*in- 
efcatxacdcccpt*fucranr.Quodfipcrpcnderent,tumultum AquiP- 
graocnfem & Miilheimcnfema fpiritu Caluiniano exciutam faUIe« 
aucea adeo patulas i(b’ non p^zb€^en^ 

Mulbemiuni aliquot Caluinidarutn.Colonienfib.conmieccia 
raarabtrahereconanciam.operaextcadlumacmanitamfuit.adeoq; 
iaremerico iterumdemolicum acdeftrudum.Quod (I Brandcnbur- 
gcnfcSjBohcmi auc Lotharingi talc quid in prxiudicium vtbiumNo- 
timbcrgx, Argentoratiacque Vlmxiimili tatione tcncarent.ao pafla- 
r X ac pemufrurx id dleoc.>!tf inime.Q^od igtrui tibi nonvis fieri, alee- 
ri nc nrcctis. 

Si famtus Donavverdenfe j rcftiniti fuetint , itvttanqnillo raox 
reserit.Confultiusiguurmulto atquc vttlius imperialea Ciuitatcs'e- ' 
gifienr.fipecumam, an. Kyio.Vnioninameracara.folationiexpcnia- 
tum Donavverdenfiunyimpendiilcnt ,aut ciuitati Donavverdcnfi,ii 
nonomnino donaficnt,(alccm Tub oblfgaHone futurx refiicutionia 
mutuodedillent. NunctnRegiftria faisrplendidoaquideminaeiiio 
unt debitorcs,(cd viles fortadit perfulutorer. 

Argencinenfibua.vero inpritnisdiiudicanduni committitmia^an 
non redlius atq; commodiut/eci0cnt,fi A|onafierium S.Margarethac 
aut S. Manx Magdalenxf.prxfcrcim cum coramuniavebts onera por- 
tauerit.^ inpriftinofiio (latatcliqui(Ient,quam quodcutbulentis(e 
hifcxreditionibua immifeentea taoturapecuniatumacetuumeroga* 
runt*, quafiveroomniaeorum Talusac profperitaa ab hoc Monafterio 
depcndcretjcutn tamencademinconditi<<>nc,rcputatione aepote* 
ftate,qaaantea coo(picuifuerunt,inpofieniiiietiam maaerepotu> 
iHenc. 

QaiddettUqais,Baden(en3,Eberftemen{em,atqneOetingeii- 
(cm concetnentib. deque imaginationc&falfatotalis exitrpattonia, 
inAuguftanam Confe{fionemexeccendx,perfiialionedicam?cum a* 
fttniaillatantiaraotib.acturbuQccafioQcmatqianiaroplanemtllam-. 
dedermt, & S. C. Map etauaminum reUxationeui aedefenfionem im 
Religione acaebua.Politicia fan^ie ptomiferic. 

Pati ndone Cacholicietuai,Ttiixpias didomeft , per literat. 

aebro, 

r _ ' 


frOELlSS. JDMONITIO. 107 

crebtO)ram vero ctiam coran3,fcfcdeclararunr,acpolIicicifucrunrk 
quod incentioeocum non lit , Ordmcs Augiiftanx ConfcHioni addi- 
^os,in prouinciis,iurifdidionibus,po(Tc(Cunib.& iurib^fiiis quoquo 
iDodo turbandt aut moicftandi , fed cxoptata potius acq^ aurea pace 
vna cum ipfis, vtpotc mcinbris S. R. Imp. frucndi, & pcriclitami ira- 
perio (iiccurrendi ; mode & Abi fuum ius incaiflum arq; iliarfum cun- 
reractur,Dcc aliudpollaliudclandellinisfucteptionibus fibifubtia- 
hatur. 

Quod li quiTqne propriis ct>ntentus,aliena,peruerfbrum conll- 
liariotum fuafu diidus , non appctcrec,ac fides vtrinq; inuiolata Ter- 
narecur,iam mcdicinamotboinuemacncc. Aequumenimell &iuri 
inaxime confentancum,vc vnfcuiq; iut fuum,poft fancitam Religio- 
nispaccmacquincura,traiiquillum atque integrum relinquatur, cum 
ditflaReligionis paxaRomanis Imperacoribus,£ie(ftoribus,Duci- 
bus,Piincipibus atque aids Ordinib.fancita,optimum medium lit ac 
ptxftanti(linuimvincnIum,quopaxinImperioconferucturacadpo- 
ftcrosetiam propogetur^Verura fpiritusiile Caluinianus, vr mores i- 
p(iu$ fccunr.parem rolerare nequit , (ed vbiuis locorum folux llbi ab« 
iulutumxcgtmen in Religione ac Poiitia arrogar, quo & omnia ipiius 
conHIja, a^iones , dida & &6Ia vnice coliimant. Modo Imperatoti 
Romano debitum rerprdum , porcHarematqi authuriiatem tribuit: 
modoadextcriiam faltcm fpccicm nudumque nomrn cademderor* 
quct:nuncCxr:iri&:'Camctximpcrialiinpaucis,nuncinp!urib.nunc 
perconfequetuiam in omnib dcrogatimodo in aliquibuscontrouei- 
kis cerium iudicem,modo plane nullum recognofeit , fed , quemad- 
modum pax. Rcligionispacatc omnium Ofdinum confenfu lancita 
fuir, iraeciam omiics caufas non Czfariaut Camerz.rcd omnibusac 
fingulis Ordinibus eoiumq; dclcdlui,pari numero, diiudicandas cile 
damitat. 

Sed huius loci non eft, omnia ac lingula fpiritusiftiusattentata 
acraoliminacxplicarr.cumaliasfatis nocoriannt&pcrfpedla. 

£lc£lores igicur , Principes atque Ordines , vt ad fincm tandem 
properem , diuinz iuftitiz > diipolirionis admirandz,ac vindidac cer* 
tiflimz memores>humanam infidelitatem,fagaciiatem,a(lutiam atq j 
dolum , quz omnia deliramenrt funt coram Dco> agnofeant ac dete* 
ftemuriconniiatoti ImperioIalutariaruggerant,acMagi(lratui fuo 
^gitimoafliftancjdebicumquc auxiltum fcrantjUmulationcs &diin> 


2 o 8 riDELlSS. ADilOUlTlO. 

duihadeniu inoUca , i raedio tolIant,amicitiam, concordiam atqiK 
impeiii harmoniatn rcftaurcnt , Rcligionis ac Policiz paccm firmicer 
tucamur,ucmineminpofreffion 2 fuaturbcntaotmolcftcnt,(piritni 
Caluiniano.curoTutca atqae ciuf vafallo corrcfpondenti atq;ex- 
tcema tentami (. vii Comitis ab Hoheoloe ad Eledo.Sixonix com- 
roioaiiones dc ictroduccndisinlmpcrium Turds & Tartans tefta- 
tunafadant.)coniun6tisviribusrdjftant,&ImpcriumRomanum,(e 
ipfos.poftcros.prouindas item & fubditos fuos i triftiflSma fcruitute, 

hzreditario Chridiani nominis hodi przdanda .atqae totaliintcritu, 
iraraunes conferaenr. 

Totus eniro iam mundas intelligit,quod,dam Caluinianus fde 
rpiritatomnesacringalos.qaafiatdionesfu^adirapediendamfaltem 
Audriacam &HifpanicamMonarchiara collimatent.excoecaredu- 
duit , fub falfo hoc prxtexm Roraannro imperiam com prxdantifli- 
mts fuis conditationib.oronino euertere.ac noaumCaluinianum re- 
gimen. &c coniequenter Turdcam dominacum in troducere , firmare 
acdabilirctdenique totamChridianitatero ('.quodDeuscle- 
mentiifimeaucrut.)indifcrimentemporahsatquejeter- . ^ , 
nae dilatia.. faudbushcreditarii hodis' immittere, ' " 
modis omnibus allaboraueric atque ctiam ' 

nuncailaborect ' 


FINIS, 


: 

f • 


♦ r* •. * ' 
\ 


4c. f 


4 ' 

r • 


•rii 

ERyM. MEMORATV 
NARVM, QVE IN HAC SE- 


CRETA PRINCIPIS ANHALTINI CAN- 

CEElARlA REPER VNTVR. 


Crorum circa Worma* 
ttarn, &iaRhenanis 
tcrritoriis dcrolatid 
atque Hcuaflatio. 
Aniculialiquoiquibus 
Vnio fuixlata 

Anhaltinus omnc Pa- 
q;tx falucem in armis coniiftcrc demon* 
]^at. ^tufdem cum legato quodam a* 
£ta; ad notum quemdani Dominum de 

Feidioando Rccc litcerx Siufdcm & 

<March.Onol(zbachtCiad lUcQorcm Pa* 
'^tacinumepiftola^ .emfdem Norimberga 
Netfusfj^aproiijpro 5a ciurdem Proto* 
» ^ colli adnotattonesj^ cum Delegatrs|l!c?: 
Aationisinitiuro} j^ manucnfiliioin^-. 
•■'^roum didatx litteix . ad Solmcnfis 
•^ttcra* reipoofio 


BcllumRohemicum varjegeftum^ 
Bohcmicum incendiom variarumrrouia- 
ciarum deuaftatio. 


Buhemix Ordinum ad Priacipan Anhaid- 
numliuerxtotf. 


C Aluiniana Conlllia & machioacioncs 
non occuliari potucrunt. 

C ommcrci a ci tn ta t uioimperiaiium varie iou 

pedita o. 

Conlitium,Vo]untas,£>picotiaat^ucpermiA 

fioDominiimperueBtgab'tUs 
Ciair.itetIn)pcrulesajrario prxfedH,, Jt V- V 
nionia milicarium copiarum pecfbiutorcs. ^ 


m 


Etlchemus Ttan^uanus j>onoifm Rr- 
‘ gniHrogadei pattern otfed^af. 


Catiiolta Ordt»««,Yanci fprrica Ctluiniili. 
coma^iuti 

Crainbe bis coA^moi^ft , A: piooerbii t> 
Ihiia adpbeatio. 

Comes Mantfeldius tbmauis Vniroru Prik. ’ 
cipmn ad NMcg#ius[^ 

Couoratus Cntxct'pnudmuum ^uacLptuh 
Ci'ciI^eimen'/N;ACla jq. . 

GalukgjJlBQiutt? ■|^ih'ciond^in»^croIauo>> 

04 < 2 imc* 


% -T' CalDttarii aJ Phncipem Aohaltinnin 
Uq, de InluOnllimo Hadlc Principe 
Mauriciot&aUtoorciuiutibu^Imperlali. 
busiudiciutn'' Cgferearo clc^o 

nem Mocaorrancofurtenlem profcAio 
fo. ad Ptinciy cin Aolialcinum littcrxf^ 
, I ciufdcm cum frcdcrico a 

Callx Vniouis Norimbergx cra- 
dlatio/ 


a 
♦ 


9 

f- 


Srf^EusTctOpcumus Mazumus clandcAU 
1 J narum Caluinianamm niachinatie* 
luun DetcAor at<^c reuelacor. 

Don BalthaiarisdeZuniga ConfiliiU'U Hi* 
fpaniciRcgidcbeUo BohemtcopccfuaCo. 

D*raaBaro Pragam vetfucproficitciturjo.e* 
iurdemadPrincipem Anhalcinumlittexx. 
uo. _ 

E. 

E LcflotPalatinns duo militum MansfcU 
dicoruni millia,('preiuCx(4rci5 publi 
catis litccris Patentibus, ipfb fado contra 
' . Macchiam Imperatorcm io Bolicn'.ion) 
fe - mifit jp t EiuAicgiadPrincipcmAnhal- 
-V tioumudazcfomiatto . ' -n^ 'r linpro- 
prio fuo conccpto ceperti art^tjli^ ■ ^o. 
eiurdem nimts (plcndida,Sc obMAifpc- 
, in Bohemiam profcdio, __ cpiAola 
' cxiubitumPrincipisAnhalcinincmoriate 
concerned; Eiuidcm fatales dies Criti 
CI115. “ 

E. 

F Igmenta CaluiniAica St falfx impoiiuo 
ncsveridiniis, xt]uilU£iis ndcHfliniiT^i 
lefoluciooibus, atquc diiutiombus refu ta< > 


tx 


X. 


G Abriel Batlehemus potioiem Hungarix 
partem occu 

-CicocraJcs^ bailum Bohmicura varie geAc- 
*unt.(i2i 

dilcoifiu donoin AnAdacam Sc 


4’'ec4<°^»4>unllegcm io eledHbnc^ 

* francofurtenA ad Imperatfr^ain^di^iM- 
tem non cAepromouendom f 7 . 

Goihardi a StatobcrgquxriiBouialcaJticcaRe 

"U • 

H V'ngarix Regnum iatei fe Ipftini 
lum,czh3uAum,& potior pars in 
btielis BcrichcmimanibuscoDfiAin fi. 
Humana conAlia , confoeduatiojKs iacc^ 
Aantesattpicdcbilcsprorfiis. i L .. 
Heilbronocnlis Conucnius Ad g^l d£c> 'i. 

r Mpcrialcsciuitatcs xtarjoprxfcdi, 6c 
moots militariam copiarum perlbltind^ 

loachimi ErncAi MatcUionis BrandcB^jB^ 
ciadPtincipcm Aibaltinurolitterx - 
L. - , 

L Ecliooes milirarium copiarum A«fc<C » 
M be XlX. nnrotnn rencliW ^ | 

M. 

M Achinationes & clantKftini ConL_ 
abinitionon occultari potucrunt^ 
Maligna Caluinianorum figmenta Calui'n rf 
Aica & fallx impoAtioncs variis fiigd a^ 
mcntisacquetcrolutiombusiihpugnafa£> 
Monerxaureo-argctitexrn fflatiamxlcdt^^ 
zis Palatini Norimbci^x cufx^TJ # 

N Omanifiae^nm)/ Seeretarii Ono^ 
bachic! pcmiciofa Coofilia & Ui^ 


o. o 

O Kdincs Romano- Catliolici a 

CaluiniAicomirisinodisfcxatF 
^olczbaciiicus Prouinciam fuam 
Banibctga Sc Herbipoli ampliarc 
rpodo poniit )o. ciufdcm Anhaltinl • 
^ PtihcipisadElcdotcmPalaiinorn eplflifr. 
1^_. * 
Ordinuro Boltcmix ad N. cpiAobE 5 ' 
iclz ipAs Capitnlariones minimcT ^ 
^o. 


m- 


OifchinoTTsfcyui l^nu Bohernkus^-tM’ 


V 
icm 0)1^1 


i]jConuc0tuih HcUtbioonen* 


. 'QRimipiljiiac Con phxi Vnioait ahot »A 
'Jr artnai'ncitaiimt. ii 

^iiceps Anhaltinus ptopriis fois autoeia- 
phis,Qriginaltbi}s & documentis conin' 
^ ; diturl Iciufdcm protocolliadflotationcs 

R. 
' J^t^anx.Prouinciz ab Vnionis copiis 


uiitiianbusiarummani rcrum peini- 
eicm.atquccxtreiiuin 'niOpiani redailx.f: 

* Rtauanum Impcrium, V etiuI^ucRclligionis 

^rdincs, llohcmix Regnum, cidcmquc 
^ncorporarx prouinclx . per paucasdum* 
■ perJbnas in (iimmam calaniitatem 

• • prxcipicatz ti. 

Tlomanam-CJiWf|}oHcam .Rclligionem Vni<>- 

* '■ nis Capica funditus exurpaic volucrunt. 


dtn Prioclpem Anhattinom litte%9S.c^i 
Noriinbergaaliacpiftola eiaTdqn a* 
Iixiittcrx(ii4s 

T Riumuiii Vnionis Coionam Bohcrtii* 
cammoxaprxcipicacionc Pragcnil i 

ieneilris^ artiperccoiiatifant. ^ 

Tres. iuxta opinioaem Monflicur N. fumm» 
belli Duces hodicrno tempore viucntes ni« 
mitum Ptinccps Anhaltinus , Mauritius 
PrinccpsAuraicus, &Marefcallus Dcfdi« 
'Piricus Caluinidicus adura fua fallacia 
pecttlmoaliquot Impcriales ciuhates 
obc*camt,iil'dem glaucoma sbiicit, & iu 
pcriculofum labycimhum, irj;,. ; 
per inlignem Vi^oriam Prage&lem 


V Niomis Coryphxi atque Ptiraipiliarios 
ad^armairtitaruot. . j 
VtriurquelnS.Rem.Imperio Ordincs, Btv 
htmix tegnUm,cidcxnueincorporatz a>* 
lixquc Prouincix in Tureniam calamita* 

■ tern ab Vnionis Capitibusacquc DircAo> 
ribus prxcipitatx^^ 

Vnionisintcntio aliquot anictifis&pun^s 
fundatajjX 

Volrati a Plclfcn, Confiliarij £lc£lorls Pa)a« 
tini,ad principem Aohaltinom epidola 
Vctum Ele^iofis Moguntini dc Anbaltino 
Principe Yaticinium^., 


. fiifiooi &ruboridatur 


^Hobnenfis Comitis ad Principem Anhafti- 
*" num epidola ciuQcm alicrx ad cum- 


VyTAldmanlhafiiadArcbicpifcopum 
W icftofcm Mopuntinum cxcuGiti 

*p*J- U'*-'**^ 

^ n i T"?: *»? ,'.' 

J >f>* *'■ 

. -i > •■- V ‘ > ■ '